Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Téma - Súčasny stav, problémy a perspektívy rozvoja CR – stručná analýza primárnej ponuky, zamerať sa na sekundárnu ponuku a jej kvantifikácia a kvalitatívne hodnotenie v kúpeľnom stredisku Sliač a Kováčová.

Téma - Súčasny stav, problémy a perspektívy rozvoja CR – stručná analýza primárnej ponuky, zamerať sa na sekundárnu ponuku a jej kvantifikácia a kvalitatívne hodnotenie v kúpeľnom stredisku Sliač a Kováčová.

ÚVOD
Slovensko je krajina síce malá rozlohou, avšak bohato obdarená nádhernou prírodou, ktorá prináša radosť a potešenie nielen ľudskému duchu, ale i regeneráciu jeho fyzických síl, relax a prevenciu proti chorobám. Na Slovensku je až 1300 minerálnych prameňov, ktoré slúžia ako liečivé i kvalitné stolové vody. Pramene s mimoriadnymi liečivými účinkami slúžia ako báza pre 23 kúpeľných komplexov, v ktorých nachádzajú zlepšenie stavu alebo i úplné vyzdravenie tisíce domácich i zahraničných návštevníkov.
Zamerané sú najmä na choroby pohybového a obehového ústrojenstva, látkovej výmeny, dýchacích ciest, nervových a ďalších ochorení. Veľmi dobré výsledky sa dosahujú v liečbe poúrazových stavov, najmä v dôsledku autohavárií. Vyhľadávané sú i klimatické kúpele, vďaka blahodarným vplyvom horského prostredia, prospešné pri liečbe dýchacích ciest a alergií detí i dospelých. Kúpeľné komplexy, rozložené po celom Slovensku, sú dobre vybavené zariadeniami, poskytujúcimi služby vysokého štandardu. Klasické i moderné liečebné domy a hotely, štýlové reštaurácie, športové, dopravné i obslužné zariadenia slúžia k spokojnosti návštevníkov.
Veľkou prednosťou slovenských kúpeľov je špičková úroveň zdravotníckych služieb v moderne vybavených komplexoch balneoterapie s aplikáciou výsledkov špecializovaných výskumných ústavov a vedeckých pracovísk. Športové zariadenia - kryté bazény a kúpaliská, fitnesscentrá, sauny, tenisové kurty a sieť udržiavaných chodníkov v lesoparkoch vytvárajú vynikajúce podmienky pre športovo založených návštevníkov i aktívnych športovcov.
Popri liečebnej funkcii sa v kúpeľných mestečkách veľký dôraz kladie aj na pestré možnosti kultúrneho a spoločenského vyžitia v početných domoch kultúry a umenia, hudobných pavilónoch, galériách a múzeách. Atmosféru dotvárajú pravidelné umelecké podujatia, promenádne koncerty, vystúpenia folklórnych skupín, výstavy a výlety do okolia. Rastúcu návštevnosť slovenských kúpeľov podnecuje veľmi dobrá dopravná dostupnosť autami i po železnici. Hostia zo vzdialenejších teritórií a zámoria využívajú medzinárodné letisko Schwechat pri Viedni i domáce letiská Bratislava, Piešťany, Poprad-Tatry a Sliač.

MESTO SLIAČ A ICH KÚPELE
Sliač sa rozprestiera sa vo Zvolenskej kotline, v jej zvlnenej pahorkatej časti na východ od rieky Hron. Kulisu mesta smerom na sever tvoria Nízke Tatry a na východ Poľana. Sliač vznikol v roku 1960 zlúčením obcí Hájniky, Rybáre a samotných kúpeľov Sliač. Rybáre, pôvodne osada zo Zvolenského hradu sa spomínajú v roku 1249.
Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom. V 18. storočí tu pestovali aj chmeľ. Hájniky, pôvodne osada hájnikov Zvolenského hradu sa spomína v roku 1250. Obyvatelia sa zaoberal tiež poľnohospodárstvom a neskôr hrnčiarstvom a obchodom. Ovčiari z okolitých salašov boli zruční rezbári. Preslávila ich aj výroba fujár a píšťal. Najstaršia zmienka o liečivých prameňoch je v listine kráľa Bela IV. z roku 1244. Patrili Zvolenskému panstvu. S výstavbou kúpeľov sa začalo v roku 1657. V roku 1726 ich vyhlásili za liečivé ako Thermae Rybarenses. Rozmach kúpeľov nastal začiatkom 19. storočia, vtedy vznikol prvý kúpeľný hotel – dnešná Bratislava. Ďalší rast kúpeľov priniesli roky 1927 – 1938 a druhá polovica 20. storočia. V blízkosti mesta je známe letisko Tri duby. Kúpele navštívili významné osobnosti. Pripomínajú ich pamätné tabule.
Kúpele sú rozložené na úbočí nad obcou toho istého mena v nadmorskej výške 373 m. Ležia v prekrásnom prírodnom prostredí v západnej časti Zvolenskej kotliny, na západnom úpätí Slovenského Rudohoria s výhľadom na Kremnické, Štiavnické vrchy a na západnú časť Nízkych Tatier Obklopuje ich rozsiahly, 60-hektárový lesopark. Nachádzajú sa medzi metropolou regiónu stredného Slovenska – Banskou Bystricou a okresným mestom Zvolen, obklopené rozsiahlymi lesmi, parkami a pláňami, s výhľadom do údolia rieky Hron.
Sliačske kúpeľné mesto je jedným zo štyroch známych kúpeľných miest vo svete, v ktorých vyvierajú minerálne pramene prirodzenej izotermickej teploty s vysokým obsahom oxidu uhličitého. Ďalšie tri sa nachádzajú v Argentíne, Austrálii a Španielsku.

PRÍRODNÉ PODMIENKY
Podnebie je dôležitý prirodzený činiteľ komplexnej kúpeľnej liečby, ktorý v priebehu liečenia blahodárne pôsobí na organizmus. Príjemné kúpeľné prostredie s upravenými parkami uprostred horskej prírody s bohatou zeleňou bez rušivých vplyvov mestského života pôsobí na organizmus pacienta v priebehu liečby mimoriadne priaznivo a utišujúco. Podnebie je teplé, pomerne suché a vcelku pokojné. Ročný priemer teploty je 8,2°C, denná amplitúda 10,7°C, ročné množstvo zrážok 757 mm, priemerná relatívna vlhkosť vzduchu je 78%.
Vysoké sú hodnoty slnečného svitu: 1992 hodín do roka. Do roka je iba asi 80 dní bez slnečného svitu. Pre racionálnu komplexnú kúpeľnú liečbu pacientov s chorobami srdca a ciev je dôležitý aj celkový ochranný liečebný režim a v neposlednom rade vplyv vonkajšieho prostredia a klímy. Z tohto hľadiska majú kúpele na Sliači optimálne podmienky.
HISTÓRIA
Prvá a najstaršia písomná zmienka o sliačskych prameňoch pochádza ešte z roku 1243 (1244) Práve vtedy kráľ Belo IV. Povýšil Zvolen na slobodné kráľovské mesto a pri opise jeho okolia a vytyčovaní hraníc chotára sa spomínajú aj minerálne pramene neďaleko mesta. O nich sa vo svojich prácach zmieňovali viacerí učenci. Sliač ako kúpele slúžili už v 16. storočí. V minulosti patrili medzi najvyhľadávanejšie kúpele Uhorska. Kým prvé správy sa zameriavali na škodlivé výpary voľného oxidu uhličitého v okolí prameňov a na zdanlivo nevysvetliteľné úhyny zvierat v nich, ďalšie už prinášali informácie aj o liečivej sile prameňov.
Od polovice 15. storočia sa o sliačskych prameňoch zmieňuje mnoho významných učencov a spisovateľov - napríklad Aeneas Sylvius, apoštolský nuncius na dvore kráľa Mateja Korvína /1458-1490/ v Budíne, Juraj Agricola, pôvodom Nemec, hlavný mešťanosta a mestský fyzikus mesta Banskej Štiavnice, Juraj Wernher - "otec uhorskej balneografie" a ďalší. O minerálnych vodách v okolí osady Rybáre a ich uzdravujúcich účinkoch sa zmienil v roku 1551 kráľovský radca Juraj Wehmer v diele „Správa o podivuhodných vodách v Uhorsku.“ Písal o nich rodák z neďalekej Očovej, polyhistor Matej Bel Funtík, či David Wipacher, ktorý o Sliači v Lipsku vydal monografiu „De Thermis Ribarensibus“ Tieto slovenské kúpele boli už v minulosti približne od 15. Storočia široko - ďaleko známe ako „Thermae Rybarensis“.
Kým toto kúpeľné mestečko, rozprestierajúce sa na oboch brehoch rieky Hron, vzniklo až v roku 1960 zlúčením obcí Rybáre, Hájniky a sliačskeho kúpeľného areálu, história samotných kúpeľov je podstatne dlhšia a pomerne bohatá. Sliač ako kúpele slúžili už v 16. storočí. V minulosti patrili medzi najvyhľadávanejšie kúpele Uhorska. Za svoju popularitu a príťažlivosť' vďačili liečivým účinkom svojich minerálnych vôd a návštevám významných osobností politického, hospodárskeho a kultúrneho život. Za zmienku stojí návšteva kambodžského princa Norodoma Sihanuka. Dnešnú podobu majú kúpele Sliač z tridsiatych rokov nášho storočia. Kúpele, ktoré popri prameňoch postupne vznikli, začali sa rozvíjať na prelom 18. – 19. Stor. V roku 1819 dala Zvolenská Župa postaviť moderný jednoposchodový hotel – dnešný liečebný dom Bratislava. V rokoch 1932 – 1938 vyrástol v kúpeľoch moderný hotel Palace, ktorého generálny projektant Rudolf Stockar v rámci tohto komplexu dotvoril aj charakteristickú kolonádu a obrovské voľné schodisko Komplex Palace sa stal so svojou ubytovacou, stravovacou a reštauračnou časťou dominantou celého kúpeľného areálu.
Moderná, rozsiahla balneoterapia - "Kúpeľný dom" bola dokončená v roku 1960 a v roku 1995 sa k nej pripojila nová balneoterapická budova. Predovšetkým sú to však samotné kúpele, ktoré vracajú zdravie všetkým, ktorí trpia chorobami srdca a ciev. Kto raz pocíti blahodarné účinky ich prameňov, ten sa sem s pravidelnou istotou vracia každý rok. Kúpele Sliač majú starú, osvedčenú liečebnú tradíciu a stále sa zdokonaľujúce liečebné metódy. Peknú zástavbu liečebných domov dopĺňajú zaujímavé stavebné pamiatky. V západnej časti Sliaču sa nachádza rano-renesančný kaštieľ. Ranogotický rímskokatolícky Kostol sv. Mikuláša je z roku 1263. Zvonica pri kostole pochádza zo 17. storočia. Zvon Mikuláš je z roku 1516 zaraďuje sa medzi najväčšie a najstaršie na Slovensku. Neďaleko kolonády stojí klasicistická Kaplnka sv. Hildegardy.

PRAMENE
Vznik a vývoj kúpeľov na Sliači podmienili vývery minerálnej vody, ktorej liečivosť sa empiricky zistila už v minulých storočiach. Sliačske kúpele ponúkajú 5 prameňov, pochádzajúcich z druhotných súvrství centrálneho pásma Západných Karpát. Vyústenie sliačskych prameňov podmienil pozdĺžny pohronský zlom, ktorý sa tiahne po ľavej strane údolia Hrona zo severovýchodu na juhozápad.

1. Kúpeľný – vyvierajúci priamo pod Kúpeľným domom, ktorý sa bez akéhokoľvek umelého zásahu využíva na všetky liečebné účely. Jeho voda je síranovo-hydrouhličitá, horečnato – vápenatá s vysokým obsahom CO2, izotermickej teploty 33°C. Výdatnosť prameňa je za sekundu cca 5 l vody a 10 litrov žriedlového plynu.
2. Štefánik – je najstudenším prameňom - dosahuje teplotu len 12°C, s vysokým obsahom C02 a farmakologicky aktívneho železa, ktoré sa najčastejšie využíva ako stolová voda. Je vhodný na podporenie trávenia a pri chudokrvnosti. Už v druhej polovici 19. Stor. Vodu tohto prameňa plnili do fliaš a ako liečivú ju predávali po celom Rakúsko-Uhorsku. Je najobľúbenejším prameňom, jeho voda je jemne mineralizovaná, hypotonická, uhličitá, obsahuje hydrouhličitany, vápnik a železo.
3. Bystrica – 23°C teplou vodou, odporúčaný najmä pri ochoreniach žalúdka. Pôvodný názov Dorotha – odstal podľa manželky palatína Jozefa Habsburského.
4. Lenkey s 22,5°C teplou vodu s obsahom jódu, odporúčaný pri ochoreniach štítnej žľazy a očí. Jeho výpary spôsobovali v minulosti náhly úhyn vtákov a zvierat v okolí. Až do povrchových úprav boli prudko jedovatými a nebezpečnými, pretože prameň vyvieral v uzavretom priestore malej jaskyne, čím vznikla silná koncentrácia CO2 plynu. V roku 1834 prameň upravil prírodovedec a milovník sliačskej prírody Acacius Lenkey, podľa ktorého je prameň aj pomenovaný.
5. Adam s 23°C teplou vodou, odporúčaný pri ochoreniach močového mechúra. Je jediným prameňom, z ktorého voda nevyteká, ale eruptuje v pravidelných intervaloch. Dvorný kancelár Adam Erivský ho dal roku 1831 upraviť za štátne trovy, je pomenovaný podľa neho. V jeho tesnej blízkosti sa nachádza kaplnka Svätej Hidegardy postavená v roku 1855 v klasickom štýle.
Sliačske minerálne pramene patria k sústave rozsiahleho tzv. zvolensko - badínskeho termálneho neogénneho bazénu. Patria k nemu aj viaceré minerálne pramene, ktoré vyvierajú v tejto oblasti a majú podobné chemické zloženie, ako napr. Kováčová, Dolná Mičiná, Lukavica, Borová Hora, Badín a ďalšie. Na Sliači sa liečebne využíva aj žriedelný plyn, ktorého prevažnú časť tvorí kysličník uhličitý.
Sliačska termálna voda podnietil aj vznik termálneho kúpaliska Hoci zďaleka nemôže konkurovať novšiemu a väčšinu kúpalisku v neďalekej Kováčovej, ale už pekných pár desaťročí patrí k obľúbeným miestam oddychu i športu. Skôr narodení veľmi radi spomínajú práve na toto kúpalisko utopené v zeleni stromov lesoparku kúpeľov Sliač, oproti tenisovým kurtom chodievali, keď ešte kúpalisko v Kováčovej nejestvovalo. V ostatných rokoch zrekonštruované sliačske kúpalisko sa stáva obľúbeným najmú rodinami s deťmi, ktoré nevyhľadávajú plavecké bazény. Šatne i areál si zachovali pôvodný kolorit, okrem veľkého i detského bazénu, s teplotou vody 26 – 28 0C, ponúka toto neveľké kúpalisko aj volejbalové ihrisko, kvalitne občerstvenie a príjemnú a priam rodinnú atmosféru. V prípade pekného počasie je toto kúpalisko otvorené aj v septembri.

LIEČENIE
civilizačné a manažérske choroby
choroby obehového ústrojenstva.
všetky druhy ischemickej choroby srdca
kardiovaskulárne choroby
stavy po akútnom infarkte myokardu
cievne mozgové príhody
vysoký krvný tlak, kŕčové žily a trombózy,

LIEČEBNÉ PROCEDÚRY
uhličitý kúpeľ
hydroterapia,- podvodné masáže, vírivé kúpele, škótske streky, šľapací kúpeľ
fyzioterapia
elektroterapia
plynové injekcie
vákuopress
BIO-VAK
parafínové zábaly
masáže - klasická masáž, reflexná masáž, lymfomasáž, liečebná telesná výchova.
bazénové, a vaňové kúpele
žriedlový plyn
 medikamentózna liečba

LIEČEBNÉ DOMY
1. Liečebný dom PALACE
2. Liečebný dom BRATISLAVA
3. Liečebný dom POĽANA
4. Liečebný dom DETVA
5. Liečebný dom SLOVENSKO - liečebňa pre deti
6. Liečebný dom AMÁLIA
7. Turistická ubytovňa PARTIZÁN
Liečebný dom Palace ponúka ubytovanie v jednoposteľových a dvojposteľových izbách I. a I.A. kategórie. Izby I. kategórie sú po rekonštrukcii a sú vybavené sociálnym zariadením - sprcha a WC, TV so satelitným príjmom, telefónom, chladničkou a väčšina aj balkónom. Izby I.A. kategórie - apartmány (so samostatnou spálňou a obývacou časťou ) - sú taktiež po rekonštrukcii a sú vybavené sociálnym zariadením - vaňa a WC, TV so satelitným príjmom, telefónom, chladničkou a balkónom. Priamo v LD Palace sa nachádzajú ambulancie lekárov ako aj 24-hodinová pohotovostná služba. Súčasťou komplexu LD Palace sú útulné jedálne, malá kaviareň (Snack bar) a veľká kaviareň "Spoločenská dvorana" s kapacitou približne 400 miest.
Na liečebné využitie minerálnych vôd je na Sliači vybudované moderné balneoterapeutické zariadenie v Kúpeľnom dome, ktorý má charakter kúpeľnej polikliniky. Sú v ňom umiestnené bazénové a vaňové kúpele, vodoliečebné oddelenie, masáže, bahnové oddelenie, oddelenie na aplikáciu plynu, oddelenie na liečebný telocvik a diagnostické oddelenie. V detskej liečebni Slovensko sa liečia deti (od 4 do 15 rokov) so subakútnymi formami reumatickej kartitídy.
Na špeciálne oddelenie liečeného domu Detva s prísnym režimom sanatoriálno-klinického charakteru prichádzaj na kúpeľné doliečenie pacientov po prekonanom srdcovom infarkte ihneď po nemocničnom ošetrení. V odbornom detskom kúpeľnom ústave sa liečia detskí pacienti od 13 do 15 rokov so subakútnymi a chronickými formami reumatických karditíd, ktorí sem prichádzajú na kúpeľnú liečbu pred operáciami a po operáciách srdca.
Bazénové kúpele sú vybudované priamo nad vývermi liečivého prameňa. táto okolnosť dovoľuje aplikovať minerálnu vodu s bohatým obsahom kysličníka uhličitého bez akéhokoľvek zásahu v prirodzenej, a teda najúčinnejšej forme. Metódy komplexnej kúpeľnej liečby sú na Sliači detailne vypracované, vedecky zdôvodnené a praxou preverené.
Modifikujú sa individuálne pre každého pacienta na základne podrobného diagnostického klinického, laboratórneho a röntgenologického vyšetrenia a zhodnotenia povahy ochorenia, štádia a celkového zdravotného stavu pacienta. Účelný sled základných kúpeľných liečebných procedúr, čas trvania kúpania v bazénových kúpeľoch, koncentráciu minerálnych kúpeľov vo vaniach a ostatné liečebné procedúry predpisuje pacientovi ošetrujúci lekár.
Súčasťou kúpeľného liečebného plánu sú procedúry hydroterapie, elektroterapie elektrickými, svetelnými a tepelnými prístrojmi. Ak to vyžaduje zdravotný stav pacienta, ordinujú sa masáže a čiastkové zábaly piešťanským bahnom. Na Sliači sa liečebne využíva aj žriedelný plyn, unikajúci z výverov prameňa. Aplikuje sa vo forme plynových podkožných injekcií alebo plynových kúpeľov v kysličníku uhličitom. Všetky tieto liečebné procedúry doplňuje liečebný telocvik, medikamentózna liečba a systém diétneho stravovania. Pitné kúry predpisuje ošetrujúci lekár pacientom pri liečbe málokrvnosti, nechutenstva, niektorých katarov žalúdka a čriev, ak sú tieto choroby pridružené k ochoreniu obehových ústrojov a ak to povaha základného ošetrenia pripúšťa.

DOPLNKOVÉ SLUŽBY
Kaderníctvo - dámske, pánske, detské, kozmetický salón - kozmetika, manikúra a pedikúra, knižnica - slovenská a zahraničná, zmenáreň - recepcia LD Palace, internetová čitáreň, spoločenské hry - biliard, stolný tenis, spoločenská miestnosť, predajne suvenírov a rozličného tovaru
Prírodné kúpalisko s termálnou vodou, 4 tenisové dvorce, volejbalové ihrisko, minigolf, poskytujú dostatok možností k spríjemneniu voľných chvíľ obdivovateľom týchto športov. Prekrásne a romantické okolie kúpeľov priam láka podnikať krátke vychádzky a výlety. Tunajšia cestovná kancelária organizuje rôzne výlety do okolia.
Pre oddych a rozptýlenie sú pacientom k dispozícii spoločenské miestnosti kúpeľného hotela "PALACE". Pravidelne sa tu uskutočňujú folklórne vystúpenia. V hlavnej kúpeľnej sezóne sa koná tradičné "Sliačske kultúrne leto", ktoré je vždy veľkou spoločenskou udalosťou. Na programe sú symfonické koncerty, hudobné a spevácke programy za účasti popredných domácich a zahraničných umelcov. Kúpele Sliač na spríjemnenie pobytu ponúkajú rôzne kultúrne spoločenské podujatia.

MESTO KOVÁČOVA A ICH KÚPELE
Aby som sa dozvedela viac informácií o spoločnej značke, pod ktorou Kúpele Sliač a Kováčová začali ponúkať svoje služby, písomne som oslovila vedenie kúpeľov, aby mi objasnil situáciu. Obdržala som email od pani Henriety Ľuptákovej, z ktorého som sa dozvedela, že v Kováčovej existujú 3 samostatné subjekty poskytujúce kúpeľnú liečbu. Najväčším je Národné rehabilitačné centrum - významné moderné zariadenie, ktoré lieči aj ťažko postihnutých pacientov - patrí priamo pod Ministerstvo zdravotníctva. Druhým subjektom je Špecializovaný liečebný ústav Marína, ktorý sa zameriava na liečbu detí, od vlani však liečia aj dospelých. Iba posledný 40 - lôžkový LD Detvan patrí spoločnosti Kúpele Sliač a Kováčová, a.s. (Pre mnohých je tento názov mätúci.). V minulosti spoločne fungovali Kúpele Sliač, Kováčová, Brusno, Číž a Dudince. Jednotlivé kúpele sa začiatkom 90-tych rokov osamostatnili a v "spoločnom vreci" ostali len Kúpele Sliač a LD Detvan v Kováčovej.
Kováčová je podhorská obec, ktorá sa rozprestiera v malebnom úbočí pod výbežkami Kremnického pohoria severozápadne od Zvolena v nadmorskej výške 290 m. Jej klíma je nížinného charakteru s priemernou ročnou teplotou 8 °C.
V kúpeľnom areáli klimatické podmienky dotvára kúpeľný les, v ktorom prevládajú ihličnaté stromy. Bohaté sú však aj lesy a háje, ktoré kúpele z dvoch strán obklopujú.
Kúpele Kováčová patria medzi najmladšie na Slovensku. Ležia v údolí Hrona na východnom úpätí Kremnických vrchov v nadmorskej výške 290 m, medzi stredoslovenskými mestami Zvolenom a Banskou Bystricou. Vlastné kúpele sa nachádzajú uprostred malého parku na okraji obce toho istého mena.
Najbližšie okolie kúpeľov tvoria lúky, malé kopce s ihličnatými a listnatými lesmi a hájmi. Z kúpeľov je výhľad na Nízke Tatry, Veľkú Fatru, Slovenské Rudohorie a široký rozhľad po Pohronskej doline.
Najstaršia písomná zmienka o Kováčovej je z roku 1254. Jej obyvatelia pravdepodobne pracovali na Zvolenskom hrade (dnes známy ako Pustý hrad) ako kováči. Liečivé účinky prameňa ako prví zistili domáci obyvatelia, keď sa v ňom kúpali. V roku 1929 sa dal pôvodný vrt vyčistiť a prehĺbiť, čím sa založili základy dnešných kúpeľov. Súčasne bol vedľa prameňa postavený neveľký kúpeľný dom a malý hotel s reštauráciou.

PRÍRODNÉ LIEČIVÉ ZDROJE
Po rokoch výdatnosť prameňa začala klesať, preto sa uskutočnil rozsiahly hydrogeologický výskum. V roku 1964 vo vzdialenosti asi 30 m na severozápad od kúpeľného domu sa podarilo navŕtať nový prameň, ktorý má teplotu 48,5 °C. Dnes ako jediný zásobuje všetky kúpeľné zariadenia. Vyviera z hĺbky 502 m. Kapacitou 3000 l vody za minútu patrí k najvýdatnejším prameňom na Slovensku. Jej kúpeľný termálny minerálny prameň dosahuje teplotou vody 47,7 °C.
Fyzikálne a chemické vlastnosti jeho termálnej vody sú mimoriadne priaznivé na balneologické využitie. Hoci kováčovský termálny prameň vyviera na pokraji mladého vulkanického pásma, jeho minerálna voda pochádza z druhotných vápencovo-dolomitických súvrství centrálnych Karpát. Infiltračné oblasti kováčovského prameňa ležia na južných svahoch Veľkej Fatry, ako aj na juhozápadných svahoch Nízkych Tatier. Podnebie má nížinný charakter s priemernou ročnou teplotou 8°C. Vzduch je bez prachu a mimoriadnej vlhkosti. Vcelku je podnebie Kováčovej veľmi príjemné.
Prírodným liečivým prostriedkom v Kováčovej je sírano-hydrouhličitanová, vápenato - horčíková, hypotonická termálna voda s teplotou 48,5°C. Vyviera geologickým vrtom z hĺbky 502 m. Kováčovská minerálna voda s obsahom vápnika, horčíka, síranu, hydrokarbonátu a s obsahom 850 mg/lit. voľného kysličníka uhličitého patrí k skupine minerálnych prameňov rozsiahleho termálneho, tzv. zvolensko - badínskeho neogénneho bazénu. Kapacitou 3000 litrov vody za minútu patrí žriedlo v Kováčovej medzi najvýdatnejšie na Slovensku. Fyzikálne a chemické vlastnosti jeho termálnej vody sú mimoriadne priaznivé na balneologické využitie.
Hoci kováčovský termálny prameň vyviera na pokraji mladého vulkanického pásma, jeho minerálna voda pochádza z druhotných vápencovo-dolomitických súvrství centrálnych Karpát.
Infiltračné oblasti kováčovského prameňa ležia na južných svahoch Veľkej Fatry, ako aj na juhozápadných svahoch Nízkych Tatier. Podnebie Kováčovej má nížinný charakter s priemernou ročnou teplotou 8°C. Vzduch je bez prachu a mimoriadnej vlhkosti. Vcelku je podnebie Kováčovej veľmi príjemné.

LIEČENIE
choroby pohybového ústrojenstva
nezápalové ochorenia kĺbov a chrbtice
mimokĺbové formy reumatizmu
následné stavy po infekčných artritídach, postupujúci zápal kĺbov a postupné tuhnutie chrbtice (Bechterevova choroba)
nervové choroby
bolestivé afekcie periférnych nervov

LIEČEBNÉ PROCEDÚRY
bazénové a vaňové kúpele, parfínové zábaly
klasická podvodná i reflexnou masáž
komplexná fyzikálno-rehabilitačná terapia
rehabilitačný telocvik
medikamentózna liečba.

KÚPEĽNÁ LIEČBA
Kúpele v Kováčovej sú zariadené na poskytovanie kúpeľných procedúr ambulantným pacientom. Pre nedostatok ubytovacích priestorov pre dospelých pacientov mala liečba v kúpeľoch Kováčová ambulantný charakter. Pacienti do kúpeľov dochádzali z okolia alebo boli ubytovaní v súkromných domoch, kde ubytovanie zabezpečovali cestovné kancelárie.
Situácia sa zmenila od júla 1993, kedy bol daný do prevádzky rekonštruovaný objekt DETVAN so 40 lôžkami. Táto liečebňa v súčasnosti slúži pre liečbu dospelých pacientov. Na liečbu je k dispozícií Kúpeľný dom, v ktorom sú dva bazény s termálnou vodou, vaňové kúpele a odpočivárne. Základnú kúpeľnú liečbu v termálnych vodách bazénových a vaňových kúpeľov doplňujú rehabilitačné procedúry, masáže, procedúry fyzikálnej terapie a potrebná medikamentózna liečba.

TERMÁLNE KÚPALISKO
V Kováčovej sa nachádza termálne kúpalisko, ktoré v letných mesiacoch navštevuje aj veľký počet turistov. Nachádza sa severozápadne od kúpeľov. Je pravidelne zásobované termálnou vodou z kúpeľného prameňa, ktorá sa však pre jej vysokú teplotu musí schladzovať. Pri kúpalisku sa nachádza priestranné parkovisko a autokamping. Návštevník tu nájde atraktívne prostredie, plavecký, detský a neplavecký bazén, športoviská s rôznymi zábavnými hrami a dostatočné množstvo občerstvovacích a stravovacích kapacít. V areáli sú k dispozícii šatne, sociálne zariadenia, rodinné kabínky, opaľovacie ležadlá, masérske služby a potešenie pre najmenších - 90 metrový tobogan. Na športoviskách si môžete zahrať stolný tenis, minigolf, plážový volejbal, minitenis, minifutbal, hádzanú. K dispozícii je vám aj kondičný bicykel a prírodná posilovňa. Príroda okolo termálneho kúpaliska Kováčová umožňuje zaujímavé horské túry a prechádzky. V blízkosti sa nachádzajú kúpele Sliač a Kováčová, historické mestá Zvolen, Banská Bystrica, Kremnica, Banská Štiavnica.


Zdroje:
brožúrky, informačné a propagačné materiály a internet -
- www.spa-sliac.sk

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk