Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Česká kvalita - program podpory kvalitních produktů

Program Česká kvalita (Program CzQ)

Preambule

Vláda České republiky přijala svým usnesením ze dne 26. června 2002 číslo 685 program podpory prodeje kvalitních výrobků a poskytování kvalitních služeb Program Česká kvalita (dále jen PROGRAM.CZQ).
Zároveň vyslovila souhlas s předloženým projektem PROGRAMU CZQ. Řízením PROGRAMU CZQ je pověřen předseda Rady ČR pro jakost.
Nejvyšším výkonným orgánem PROGRAMU CZQ je Řídící výbor jmenovaný Radou ČR pro jakost. Při své práci se řídí Statutem a jednacím řádem (příloha č. 4). K jeho povinnostem mimo jiné patří přijmout „Zásady PROGRAMU CZQ“, realizovat jejich případné změny a dbát na jejich dodržování.


Účastníky PROGRAMU CZQ jsou:

•Řídící výbor
•Sekretariát
•Správci značek

1.1 Řídící výbor PROGRAMU CZQ

1.1.1 Složení Řídícího výboru je uvedeno ve Statutu a jednacím řádu. Jeho členy jsou zástupci zainteresovaných resortů, spotřebitelských organizací, podnikatelských sdružení a svazů a nevládních organizací zabývajících se kvalitou. Zastoupení v Řídícím výboru mají i správci značek.
1.1.2 Řídící výbor v rámci své činnosti:
-je nejvyšším orgánem v PROGRAMU CZQ;
-přijímá zásady PROGRAMU CZQ a jejich změny a dbá na jejich dodržování všemi účastníky;
-rozhoduje o registraci (vyjmutí) jednotlivých značek kvality do (z) PROGRAMU CZQ;
-zajišťuje kontrolu dodržování pravidel PROGRAMU CZQ;
-rozhoduje o přijetí nebo nepřijetí námitek;
-informuje veřejnost o PROGRAMU CZQ.
1.1.3 Způsob práce Řídícího výboru:
- pracuje podle Statutu schváleného Radou ČR pro jakost.

1.2 Sekretariát
-je výkonnou složkou PROGRAMU CZQ;
-zajišťuje chod PROGRAMU CzQ po stránce organizační a administrativní;
-přijímá, eviduje a prověřuje žádosti o registraci do PROGRAMU CZQ;
-přijímá a prověřuje námitky;
-vede evidenci příjmů a výdajů a Řídícímu výboru předkládá výroční zprávu.
Funkci sekretariátu zastává Národní informační středisko pro podporu jakosti.

1.3 Správci značek

jsou organizace, které udělují/propůjčují značky podle svých veřejně přístupných pravidel a splňují požadavky na registraci do PROGRAMU CZQ. V okamžiku přijetí správce značky do PROGRAMU CzQ je správce značky povinen informovat držitele značek o možnosti používat ve svých mat. i značku PROGRAMU CzQ a to bez dalších finančních požadavků.


2 Cíl Programu CzQ

Cílem Programu CzQ je:

•Zavést jednotný systém důvěryhodných značek kvality, které jsou v České republice udělovány/propůjčovány výrobkům nebo službám, a to různými organizacemi (sdruženími, certifikačními orgány, společenstvy, cechy apod.) – správci značek.

•Zviditelnit důvěryhodné a nezávislé značky kvality založené na objektivním ověření kvality výrobků a služeb třetí stranou, nepodporovat značky bez vypovídací schopnosti.

•Zlepšit informovanost spotřebitelů o nabídce kvalitních výrobků nebo služeb na domácím trhu.

•Vytvořit nástroj umožňující podporu tuzemských malých a středních podniků z veřejných zdrojů za podmínky, že tyto podniky věnují mimořádnou pozornost kvalitě svých výrobků (služeb) a tyto opatřují značkami kvality.

•Pomoci zlepšit image českých firem v zahraničí, kde je získání značky dokladující ověřenou kvalitu převážně vysoce hodnoceno.
3 Značky kvality

Značky kvality jsou rozděleny do dvou skupin:
3.1 Značky kvality komplexní

Pro získání této značky je nutno ověřit všechny vlastnosti výrobku. Značka musí splňovat všechny požadavky Zásad Programu CzQ.

Příklady v roce 2002 přijatých značek: Czech Made, Ekologicky šetrný výrobek.
3.2 Značky kvality speciální

3.2.1 Tyto značky dokladují ověření jedné nebo více vlastností výrobku (služby). Výrobek (služba) označen značkou musí jednoznačně splňovat požadavky bodů 4.1 – 4.3 a bodu 4.5 článku 4 těchto Zásad.

Příklady v roce 2002 přijatých značek: ČSN-TEST, ESČ, Bio-Produkt

3.2.2 Pro přijetí speciální značky do PROGRAMU CZQ platí pravidlo, že je právem a povinností Řídícího výboru posoudit a rozhodnout, v jakém rozsahu je správce značky povinen splňovat požadavky těchto Zásad.
3.2.3 V případě, že k tomu budou závažné důvody, má Řídící výbor rovněž právo rozhodnout o způsobu používání loga Česká kvalita (jeho umístění na výrobku, v provozovně služeb, v dokumentaci apod. a toto dle vlastního uvážení kontrolovat). O tomto bude správce značky informován.


4 Propagace Programu CzQ

Správci značky zpracovávají náměty na propagaci PROGRAMU CZQ v rámci plánu propagace jejich značky. Tyto předkládají do sekretariátu PROGRAMU CZQ (NIS-PJ), vždy do 11.12. běžného roku.
Sekretariát PROGRAMU CZQ (NIS-PJ) organizuje jednou za rok (leden) setkání správců značek, kde budou společně projednány náměty na propagaci PROGRAMU CZQ, možnosti a způsob jejich financování.
Na základě podkladů od správců značek a společného zasedání bude propagace PROGRAMU CZQ projednána v rámci zasedání pracovní skupiny pro mediální podporu a propagaci Rady ČR pro jakost.

5 Použité pojmy

5.1 PROGRAM CZQ - Program podpory prodeje kvalitních výrobků a poskytování kvalitních služeb.
5.2 ZNAČKA KVALITY - označení výrobku nebo služby, které dokladuje, že byla třetí stranou ověřena jedna nebo více vlastností výrobku (služby), rozhodných pro kvalitu výrobku (služby).
5.3 KOMPLEXNÍ ZNAČKA KVALITY - značka je dokladem o ověření vlastností výrobku (služby) rozhodujících pro splnění požadavků. Ty na základě poznatků o požadavcích zákazníka stanoví příslušné odborné kruhy.
5.4 PŘÍSLUŠNÉ ODBORNÉ KRUHY - odborníci z průmyslu, služeb, vysokých škol, výzkumných pracovišť, zkušeben, laboratoří apod., kteří spolupracují se správcem značky při stanovení požadavků na vlastnosti výrobků (služeb).
5.5 SPRÁVCE ZNAČKY - organizace registrovaná v ČR, která získala oprávnění udělovat v rámci PROGRAMU CZQ značku (více značek) kvality.
5.6 SPECIÁLNÍ ZNAČKY KVALITY – značky dokladující ověření převážně jedné vlastnosti výrobku (služby).
5.7 REGULOVANÁ OBLAST – zahrnuje výrobky (služby), které musí odpovídat příslušným právním předpisům.
5.8 NEREGULOVANÁ OBLAST – zahrnuje výrobky (služby), které odpovídají požadavkům trhu.
5.9 ŘÍDÍCÍ VÝBOR - nejvyšší orgán PROGRAMU CZQ, zřízený Radou ČR pro jakost. Rozhoduje o přijetí správce značky (a jeho značky/značek) do PROGRAMU CZQ. Řídí se Statutem schváleným Radou ČR pro jakost.
5.10 KVALITA (JAKOST) - stupeň splnění požadavků souborem inherentních znaků (znaky kvality, jakosti).
5.11 ZNAKY JAKOSTI (ZNAKY KVALITY) - charakterizují různé vlastnosti výrobků (fyzikální, chemické, biologické, smyslové, časové, ergonomické, design, snadnost obsluhy, záruční doba, servis apod.).

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk