referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Zita
Štvrtok, 2. apríla 2020
Motivácia zamestnancov k BOZP
Dátum pridania: 13.03.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Rovensko
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 4 556
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 19.4
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 32m 20s
Pomalé čítanie: 48m 30s
 

Národný inšpektorát práce
Národný inšpektorát práce :
• riadi a kontroluje inšpektoráty práce,
• zjednocuje a racionalizuje pracovné metódy inšpektorátov práce,
• zabezpečuje prevádzku informačného systému ochrany práce a jeho jednotné programové a technické vybavenie a predkladá spracované informácie ministerstvu,
• je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol inšpektorát práce,
• vydáva oprávnenia a odoberá oprávnenia právnickým osobám na vydávanie certifikátov o bezpečnosti technických zariadení,
• vykonáva inšpekciu práce v jadrovej energetike,
• podieľa sa na výchove a odbornom vzdelávaní zamestnancov inšpektorátov práce a inšpektorov práce,
• podieľa sa na príprave koncepčných materiálov, programových materiálov a návrhov opatrení na zlepšenie stavu v oblasti ochrany práce,
• navrhuje ministerstvu, ktoré technické zariadenia sa považujú za vyhradené technické zariadenia,
• navrhuje ministerstvu podmienky a spôsob evidencie a registrácie pracovných úrazov, prevádzkových nehôd (havárií) a porúch technickýeh zariadení,
• plní úlohy v oblasti technickej normalizácie podľa osobitného predpisu,
• predkladá ministerstvu správy o stave ochrany práce a o činnosti orgánov štátnej správy v oblasti inšpekcie práce do troch mesiacov po skončení každého polroka,
• rozhoduje o uložení pokuty, ak ide o výkon inšpekcie práce v jadrovej energetike. Inšpektoráty práce
Inšpektorát práce :
• zabezpečuje vykonávanie inšpekcie, najmä dozerá, či požiadavkám ochrany práce zodpovedajú :
o výber, umiestnenie, usporiadanie, používanie, kontrola a udržiavanie pracoviska, pracovného prostredia, nástrojov, strojov, náradia, ochranných prostriedkov, chemických, fyzikálnych a biologických látok,
o pracovné postupy, pracovný čas, riadenie a organizácia ochrany práce,
• vyšetruje príčiny pracovných úrazov, prevádzkových nehôd (havárií) a porúch technických zariadení, technické a organizačné príčiny priemyselných otráv a chorôb z povolania, prípadne sa zúčastňuje na vyšetrovaní uvedených príčin a vedie evidenciu týchto prípadov,
• uplatňuje požiadavky ochrany práce pri povoľovaní a kolaudácii stavieb,
• vydáva oprávnenia a osvedčenia a odoberá oprávnenia a osvedčenia podnikateľom na vykonávanie činnosti na zariadeniach určených osobitnými predpismi, preveruje dodržiavanie ich rozsahu a podmienok,
• posudzuje predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vydávané zamestnávateľmi,
• uskutočňuje výchovu a odborné vzdelávanie inšpektorov práce,
• poveruje externého odborníka prípravou odborných podkladov v osobitných prípadoch, ak to vyžaduje povaha výkonu inšpekcie práce; pri výkone inšpekcie práce sa externý odborník preukazuje osobitným písomným poverením vydaným inšpektorátom práce,
• rozhoduje o uložení pokút
• predkladá návrh ministerstvu na odobratie oprávnenia vydaného prostredníctvom Národného inšpektorátu práce a Národnému inšpektorátu práce na odobratie oprávnenia vydaného prostredníctvom Inšpektorátu práce,
• zisťuje, zhromažďuje a odovzdáva informácie v oblasti ochrany práce pre informačný systém ochrany práce. R o z b o r
pracovných úrazov a prevádzkových nehôd
v organizáciách v pôsobnosti dozoru NIP
za rok 2000

Zdroj údajov: Národný inšpektorát práce

Smrteľné a ťažké pracovné úrazy
V organizáciách patriacich do pôsobnosti dozoru Národného inšpektorátu práce (NIP) došlo v roku 2000 k 86 smrteľným pracovným úrazom (SPÚ) registrovaným a evidovaným podľa § 2 ods. 1 vyhlášky SÚBP a SBÚ č. 111/1975 Zb. v znení vyhlášky SÚBP a SBÚ č. 483/1990 Zb. Oproti roku 1999 počet SPÚ klesol zo 114 na 86, t.j. o 28 prípadov (o 24,56 %). Ďalších 6 smrteľných úrazov bolo registrovaných podľa § 2 ods. 2 uvedenej vyhlášky a boli vyšetrované orgánmi dozoru, pretože sa stali v priestoroch organizácií.
Podľa § 2 ods. 1 vyhlášky 111/1975 Zb.
 
späť späť   4  |  5  |   6  |  7  |  8  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.