Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Plánovanie

Plánovanie

1. Definícia plánovania.

Z celého radu definícií s ako najvhodnejšia ukazuje autorom skrípt korigovaná definícia autorov Koonza a Weihricha (1996).
Plán predstavuje akýkoľvek postup budúcich činnosti vhodne zoskupených pre dosiahnutie stanoveného cieľa. Celý ďalší postup vychádza z tejto definície.

2. Účel plánovania

Plánovanie predstavuje jednu z dominantných činnosti manažmentu V zásade stanovuje ciele a spôsoby ich dosiahnutia Spolu s kontrolou predstavuje tzv. dvojičky manažmentu. Bez plánovania nie je čo kontrolovať, bez kontroly plánovanie obvykle nemá zmysel.

Plánovanie obsahuje definovanie cieľov organizácie, formulovanie celkovej stratégie pre ich dosiahnutie a vytvorenie uceleného súboru plánov pre integrovanie a koordinovanie činnosti organizácie. Zaoberá sa nielen tým, čo má byť urobené, ale aj prostriedkami, tzn. ako to má byť urobené.

Plánovanie môže byť formalizované alebo neformálne. Všetci manažéri sú určitým spôsobom zapojený do plánovania, ale ich plánovanie je skôr neformálne. Pri tomto spôsobe plánovania sa nebude nič spisovať a zdieľanie cieľov ostatným preto bude tiež minimálne.

Tento typ plánovania sa často používa v malých podnikoch, kde vlastník – manažér - má určitú predstavu o tom, ktorým smerom chce biznis rozvíjať a ako to bude robiť. Pri neformálnom plánovaní tiež chýba kontinuita. Jedná o typický postup v malých podnikoch, vyskytuje sa tiež vo veľkých organizáciách.

Ale aj malé podniky môžu mať veľmi sofistikované a formalizované plánovacie postupy a plány.

Pod plánovaním v zmysle predmetnej kapitoly máme na mysli formalizované plánovanie. Pri tomto type plánovania sú definované určité ciele pre určité časové obdobie a tiež konkrétny program pre ich dosiahnutie, lebo manažéri zreteľne definujú cestu, odkiaľ a kam chcú ísť.

Môžeme pomenovať minimálne 4 dôvody pre plánovanie. Plánovanie poskytuje smer, znižuje dopad zmien, minimalizuje plytvanie a prebytky a poskytuje normy pre kontrolovanie.

Pozrime sa na každý z týchto dôvodov.

Plánovanie umožňuje koordináciu aktivít. Poskytuje smer tak manažérom, ako aj ostatným zamestnancom. Keď zamestnanci vedia, kam organizácia a jej časti smerujú a ako majú prispievať k dosiahnutiu cieľov, potom môžu koordinovať svoje aktivity a vzájomne spolupracovať. Bez plánovania by mohli oddelenia a jednotlivci pracovať neúčelne a tak narušovať efektívne dosiahnutie cieľov.

Plánovanie tiež redukuje neistotu tým, že núti manažérov pozerať sa dopredu, odhadovať zmeny, zvažovať ich dopad a formulovať odpovedajúcu reakciu.

Plánovanie tiež redukuje prekrývajúce sa zbytočné činnosti. Keď sú činnosti koordinované pomocou plánov, môže byť minimalizované plytvanie časom, zdrojmi a nadbytočná výroba. A tiež môžu byť neúčinné aktivity odhalené, upravené alebo odstránené, pretože prostriedky a ciele sú dané.

Plánovanie tiež formuluje normy, ktoré sú dôležité pre kontrolovanie. Ak nevieme, čoho chceme dosiahnuť, ako môžeme povedať, že sa tak skutočne stalo? Pretože plánovanie formuluje ciele a plány, potom kontrolovanie porovnáva skutočnosť s týmito plánmi, identifikuje podstatné odchýlky a tým uľahčuje prevedenie opravných opatrení, bez plánovania by sme nemali žiadnu možnosť kontroly.


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk