Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Zamestnanecké písomnosti

Zamestnanecké písomnnosti - pracovný list

1. Písomnosti pri píjimaní do pracovného pomeru

Na strane uchádzača o zamestnanie

- žiadosť o prijatie do zamestnania
- pracovná ponuka
- žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
- dopyt o pracovné miesto
- motivačný list
- životopis

EÚ Europass: európsky životopis

- Jazykové portfólio
- Mobilita
- Doplnok k osvedčeniu
- Diplomy

Na strane zamestnávateľa

- evidenica žiadosti
- podací denník
- prezentačná pečiatka
- pozvánka na príjímaci pohovor alebo odmietnutie žiadosti

2. Písomnosti pri vzniku pracovného pomeru

- osobný dotazník,
- výpis z registra trestov,
- odpis z registra trestov,
- overené doklady o vzdelaní
- pracovná zmluva

3. Písomností pri skončení pracovného pomeru

- dohoda
- výpoveď
- zrušenie v skušobnej dobe
- okamžité zrušenie
- uplynutie doby dohody

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk