Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Cestovný ruch

Vznik cestovného ruchu

Cestovný ruch mohol vzniknúť až po tom, keď človek získal osobnú slobodu, mohol sa voľne pohybovať. Napr. vo feudálnej republike to nebolo možné. Okrem osobnej slobody museli byť vytvorené aj materiálové podmienky.

Rozvoj cestovného ruchu

Naplno sa mohol cestovný ruch rozvíjať až pri trhovej ekonomike. Prechod Slovenskej republiky od príkazového systému k trhovému hospodárstvu, je spojený s obnovou výkonnosti ekonomiky a v plnom rozsahu sa zapája do medzinárodnej deľby práce.
Cestovný ruch v 21. storočí predstavuje najväčší pohyb ľudskej populácie a u moderného človeka sa stáva symbolom sveta v ktorom žije. Cestovný ruch patrí medzi vysoko prosperujúceho odvetvia s vysokou dynamikou rozvoja a s príjmami v hospodárskej a sociálnej sfére. Cestovný ruch sa podieľa viac ako 10 % na tvorbe svetového hrubého produktu, pracuje v ňom viac ako 689 miliónov ľudí a v roku 2000 jeho prijmi tvorili 476 miliárd dolárov (USD). Cestovný ruch má interdisciplinárny charakter a vystupuje ako sociálny, hospodársky, geografický, zdravotnícky a pedagogický jav. Pri štúdii cestovného ruchu sa musíme venovať osobitne disciplínam ako sú ekonómia, podniková ekonomika, sociálna psychológia, medicína a podobne. V tomto ročníku sa budeme zaoberať v rámci cestovného ruchu hlavne jeho ekonomickými, sociálnymi a ekologickými podmienkami a budeme sa ho snažiť pochopiť ako systém.

Podstata a štruktúra cestovného ruchu

Definícia cestovného ruchu
Vo svete existuje vyše 200 definícií. U nás sa používa nasledovná definícia:
Cestovný ruch je súbor činností zameraných na uspokojovanie potrieb súvisiacich s cestovaním a pohybom osôb mimo miesta svojho trvalého bydliska, zvyčajne vo voľnom čase za účelom odpočinku, poznávania, zdravia, rozptýlenia a zábavy, športového a kultúrneho využitia, služobných ciest a získavania trvalého zážitku.

Účastníci cestovného ruchu môžu uspokojovať svoje potreby doma, alebo v zahraničí. Potom hovoríme o domácom a zahraničnom cestovnom ruchu. S pojmom cestovný ruch sa stretávame aj s označením: zotavenie, rekreácia, turistika a pod.

Zotavenie = odstránenie všetkých foriem únavy

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk