Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Kvalita zdravotnej starostlivosti

Kvalita zdravotníckej starostlivosti

V mnohých európskych krajinách je veľké množstvo projektov v oblasti zdravotníckej starostlivosti. V posledných rokoch bolo vytvorených niekoľko medzinárodných programov, často podporovaných Európskou úniou. Aj keď zdravotnícka starostlivosť sama o sebe je regulovaná a organizovaná na úrovni členských štátov, prostredníctvom programov ochrany konzumentov a verejného zdravotníctva, sa EÚ začala viac zúčastňovať na riešení otázok týkajúcich sa kvality zdravotníckej starostlivosti.

Definícia kvality
Pojem kvalita má svoj pôvod v latinskom qualitas (akosť, vlastnosť) a qualis (aký). Môže sa teda týkať vlastností ako takých alebo môže vypovedať o vlastnostiach preferovaných. V prípade preferovaných vlastností je kvalita porovnávajúcim štandardom. Štandardy majú tendenciu sa meniť v dôsledku vývoja nových vedomostí, poznatkov alebo kultúrnych preferencií. Kvalita zdravotníckej starostlivosti sa zdá byť ťažko definovateľnou. Všetci zúčastnení sa pozerajú na seba z rôznych uhlov pohľadu.
Pacienti vnímajú kvalitu svojim spôsobom, emócie tu zohrávajú dôležitú úlohu. Ich názory na kvalitu môžu byť určované spôsobom liečby odborníkov, ako venujú pozornosť ich sťažnostiam, či prejavia súcit. Pre pacientov sú dôležité čakacie doby, ošetrovateľská starostlivosť a iné faktory starostlivosti rovnako dôležité ako samotná liečba.
Zdravotné poisťovne sa skôr zaujímajú o hodnoty z pohľadu financií. Chcú dosiahnuť najlepšiu zdravotnícku starostlivosť za čo najnižšie možné náklady.
Politici majú na jednej strane záujem o čo najnižšie možné náklady a na strane druhej o spokojnosť pacientov, ktorí sú napokon ich voličmi.
Väčšina programov kvality preberá definície, ktoré zahŕňajú celkový pohľad, vedecké štandardy, náklady a spokojnosť pacienta.

Kritický moment

Je všeobecne známe, že medicína založená na dôkazoch poskytuje potrebné klinické smernice (guidelines), ktoré by mali byť používané k zlepšovaniu kvality zdravotníckej starostlivosti. V súčasnej odbornej svetovej literatúre sa často uvádzajú „guidelines“ – návody a odporúčania so zameraním na diagnostický a liečebný proces s významným vplyvom nielen na kvalitu zdravotnej starostlivosti, ale aj na ekonomiku.
Medicína založená na dôkazoch môže viesť k zlepšeniu zdravotného stavu populácie len vtedy, ak by ich používala väčšina poskytovateľov zdravotníckej starostlivosti. Ako sa ukázalo, nie je to jednoduché dosiahnuť. Zdravotnícki pracovníci neradi menia svoje návyky v určovaní diagnózy a starostlivosti o pacientov. Zavedenie medicíny založenej na dôkazoch si vyžaduje vodcovský prístup. Odborné organizácie (lekárske spoločnosti a komory), univerzity a skúsení vedci musia podporovať zavedenie klinických smerníc. Aj lekári v nemocniciach a klinikách by mali podporovať medicínu založenú na dôkazoch vo svojej inštitúcii.

Klinický (medicínsky) audit
Klinický (medicínsky) audit patrí k najdôležitejším možnostiam zvyšovania kvality zdravotnej starostlivosti. Patrí k tým významným prvkom, ktoré sa všeobecne považujú za zásadný príspevok k zvýšeniu kvality starostlivosti o pacienta. Ukazuje, ako sa lokálne diagnostické a liečebné postupy zhodujú s akceptovanými odporúčanými klinickými návodmi. Aktivity zdravotníckych pracovníkov (predovšetkým lekárov) na miestnej úrovni sú hybnou silou tohto procesu a tvoria základňu pre rozvoj kvality, ktorá by sa mala stať súčasťou rutinnej praxe.
Medicínsky audit testuje, či sa veci robia tak, ako by sa mali robiť, porovnáva poskytovanú starostlivosť s odsúhlasenými štandardmi s cieľom identifikovať, či sa lokálne používa najlepšia prax. Vyšetruje určité typy starostlivosti, poskytované po určitý čas, v určitej lokalite, a výsledky sa aplikujú len na vyšetrenú populáciu.

Priateľské prostredie
Účinná zdravotnícka starostlivosť vyžaduje kombináciu viacerých správnych faktorov. Zdravotnícke zariadenia by mali byť navrhnuté tak, aby boli bezpečné, vytvárali príjemné prostredie, v ktorom je potešením pracovať alebo navštevovať a je dostatočne prispôsobivé meniacim sa potrebám a očakávaniam. Pracovný personál musí byť vyškolený, vysoko motivovaný a musí sa zúčastňovať programov celoživotného štúdia. Navyše je dokázané, že podporné prostredie nemocnice nielen vytvára vhodné pracovné podmienky, ale zlepšuje aj celkový zdravotný stav pacienta.

Kvalitu zdravotnej starostlivosti treba zlepšovať cez všetky úrovne poskytovania starostlivosti, menovite prevencie, diagnostiky, terapie a rehabilitácie a cez všetky body starostlivosti, ako sú nemocnice, strediská primárnej starostlivosti, rehabilitačné strediská, laboratóriá, lekárne atď. Účinnosť všetkých prvkov zvyšovania kvality sa zvýši, ak budú úplne integrované do klinického prostredia. Vývoj smeruje k vytvoreniu zdravotného záznamu na elektronickom zázname a do jeho začlenenia do podnikového (vnútri organizácie) Intranetu a globálnej zdravotnej informačnej infraštruktúry (Internetu) so súčasným zánikom
potreby papierových dokumentov.


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk