Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Stroje na zber zemiakov

MECHANIZAČNÉ PROSTRIEDKY NA ZBER A POZBEROVÚ ÚPRAVU ZEMIAKOV

Zber zemiakov je v porovnaní s inými plodinami podobne ako pri sadení oveľa zložitejším pracovným postupom.
Pestovateľské podmienky sú v prevažnej miere ťažké, hľuzy zemiakov sa pri výbere z pôdy veľmi poškodzujú. Stroj musí podľa hĺbky vyorávania spracovať 900 - 1200 t materiálu na jeden hektár. Druhá veľmi dôležitá vec je, že vyorané zemiaky z pôdy sú veľmi náchylné na mechanické poškodenie.

Samotný zber zemiakov môžeme rozdeliť na:
a)Príprava na zber - ničenie vňate
• chemické (desikácia, alebo defoliácia)
• mechanické (drvenie vňate)
b)Zber
Úroda sa v našich podmienkach pohybuje od 15 do 30 t.ha-1. Vyspelí pestovatelia s dodržiavaním základnej agronomickej a technologickej disciplíny dosahujú aj vyššie úrody. Pre kvalitný zber je rozhodujúci čas zberu, kedy hľuzy prestavajú rásť a vňať je zvädnutá. Čas zberu je však veľmi závislý od odrody zemiakov.

Technológie zberu zemiakov
1)Zber pomocou vyorávacieho rozhadzovača.
Je vhodný do ťažkých pôd, spôsobuje však veľké poškodenie hľúz a samotný zber musí byť ručný. Z hľadiska mechanizačného je to technológia zastaralá.
2)Zber pomocou vyorávača s preosievacím dopravníkom.
Podobne ako v prvom prípade je nevýhodou následný ručný zber a vysoké poškodenie hľúz pri zbere.
3)Zber zemiakovými kombajnmi.
   a) Jednoriadkové zemiakové kombajny
       • plnenie do zásobníka
       • plnenie do paliet
       • plnenie priamo do vriec
Výhoda: nie je potrebný vedľa idúci dopravný prostriedok, nedochádza tak k vysokému utláčaniu pôdy.
Nevýhoda: nižšia výkonnosť, nutná okamžitá expedícia produkcie do obchodnej siete.
   b)Dvojriadkové zemiakové kombajny: sú riešené ako návesné stroje a môžu byť:
       •vybavené zásobníkom
       •plnenie priamo do prívesu (buď voľne uložené alebo do paliet)
   c)Dvoj alebo trojriadkové vyorávacie nakladače
Sú s priamou dopravou do vedľa idúceho dopravného prostriedku. Takto zobratý materiál musí ísť pred triedením ešte na predtriedičku a odhliňovač. Nie je potrebná obsluha na zberovom stroji. Na kvalitnú prácu však vyžaduje ľahké preosievateľné pôdy.
   d)Dvoj, troj alebo štvorriadkové samojazdné zemiakové kombajny
Majú vlastný energetický zdroj, lepšie navádzanie na riadok, dosahujú pomerne vyššiu výkonnosť, na strane druhej sú oveľa drahšie a majú vyššie prevádzkové náklady na jednotku produkcie. Na  nasledujúcom obrázku je zobrazený trojriadkový vyorávací nakladač.

Obr. 1- Nakladací vyorávač zemiakov 1 - rám, 2 - pritlačovacie valce, 3 - vyorávacie radlice, 4,6 - preosievacie dopravníky, 5 - pneumatické valce, 7 - priečny dopravník na vynášanie zeminy a kameňov, 8 - pás s výstupkami pre rozdružovanie zemiakov, 9 - nakladací dopravník, 10 - hydraulický valec

Najrozšírenejšia zberová technológia je v našich podmienkach s dvojriadkovými návesnými kombajnmi. Buď sú to ešte staršie typy z bývalej NDR, respektíve nové, hlavne firmy Grimme zo SRN. Obecná schéma dvojriadkového návesného zemiakového kombajnu je na nasledujúcom obrázku č. 2.

Obr.2 - Dvojriadkový zemiakový kombajn
1- drviace valce, 2 - podorávacia radlica, 3 - prvý preosievací dopravník, 4 - natriasacia kladka, 5 - hnací hriadeľ 1. preosievacieho dopravníka, 6 - pneumatické drviace valce, 7 - druhý preosievací dopravník, 8 - odklepávacie zariadenie, 9 - rozdružovací dopravník, 10 - vynášací dopravník vňate, 11 - kapsový vynášací dopravník, 12 - rozdružovacie zariadenie, 13 - gumové stieracie kefy, 14 - preberací stôl, 15 - vynášací dopravník kameňov, 16 - pracovná plošina obsluhy, 17 - odoberací dopravník zemiakov, 18 - zásobník zemiakov, 19 - vynášací dopravník zemiakov.

Technológia práce dvojriadkového zemiakového kombajnu

Dva zberané hrobčeky zemiakov sú vyorávané plochými delenými radlicami. Proti prepadu hrobčekov i hľúz mimo stroja sú radlice opatrené dvoma šikmo postavenými radlicami. Plynulému prechodu hrobčekov na radlicu napomáhajú dva rotujúce kotúče, ktoré súčasne zabraňujú prepadu hľúz späť do brázdy. Výškovo nastaviteľné valcové drviče hrúd, drvia hrudy na povrchu hrobčekov a udržujú nastavenú hĺbku vyorávania. Od vyorávacích radlíc prichádza zberaná hmota na prvý preosievací dopravník, ktorého účinnosť sa zvyšuje natriasacím hriadeľom. Prúd zmesi prechádza medzi dvoma rotujúcimi pneumatickými valcami na druhý preosievací dopravník. Pneumatické valce drobia hrudy a oddeľujú hľuzy od vňate. Je na nich možné regulovať medzeru medzi valcami a tlak vo valcoch (podľa veľkosti a pevnosti hľuzy). Na druhom preosievacom dopravníku sú dva natriasače ovplyvňujúce intenzitu preosievania, ktorá je regulovateľná podľa stavu zemiakovej zmesi.

Novšie typy zemiakových kombajnov nemajú už montované pneumatické drviace valce, ale celá hmota prechádza kaskádovým spôsobom na druhý preosievací dopravník.
Vňať je vedená pružným vodiacim zariadením k zaťahovaciemu valcu, ktorý oddeľuje vňať a ostatné dlhé i krátke prímesi od zemiakových hľúz. Tento valec je za druhým preosievacím dopravníkom. Oddelená zelená hmota padá pod stroj. Zmes prepadáva na šikmý prstový gumový dopravník s nastaviteľným uhlom zošikmenia od 34 do 50 stupňov. Úlohou tohoto dopravníka je oddeliť drobné zelené prímesi. Zemiaky a prímesi tvaru zemiakov sa kotúľajú proti smeru otáčaniu prstového dopravníka a padajú do kapsového vynášacieho dopravníka hľúz. Drobná vňať, zelené prímesi, malé hrudy a kamene vrátane voľnej hliny prepadávajú medzi gumové prsty dopravníka a sú vynášané mimo stroja. Pod výpadom zmesi z kapsového dopravníka je šikmo uložený gumový prstový dopravník, ktorý rozdeľuje zmes na dve veľkostné skupiny. Veľké zemiaky a veľké prímesi padajú na triediaci stôl, kde je zabezpečené ručné dotriedenie obsluhou. Hľuzy normálnej veľkosti spolu so zmesou prechádzajú malým oddeľovacím prstovým dopravníkom vňate a rozdružovačom kameňov, kde je podstatná časť kameňov oddelená od zemiakov zariadením, ktoré tvorí prstový dopravník a rotačná kefa. Predtriedená zmes padá na preberací stôl, kde je obsluhou zbavená nežiaducich prímesí. Obsluha určená pre prácu pri preberacom stole má vymedzené pracovné miesta na ľavej i pravej pracovnej plošine. Vytriedené hľuzy sú dopravované k nakladaciemu dopravníku (hydraulicky ovládanému a výškové nastaviteľnému). Pohon dopravníka v čase výmeny dopravných prostriedkov môže byť zastavený a dopravník slúži ako medzizásobník s hmotnosťou 250 kg zemiakov.

U zemiakových kombajnov, ktoré sú vybavené zásobníkom, sú zemiakové hľuzy uložené v zásobníku a po jeho naplnení vyprázdňované do prívesu. Výhodou zásobníka je, že nemusí vedľa kombajnu stále jazdiť dopravný prostriedok, zvyšuje sa využitie dopravnej techniky a znižuje zhutňovanie pôdy po zbere zemiakov.

Zásady pri zbere zemiakov:
a) Zníženie poškodenia hľúz
• výška pádu (max. 30-40 cm)
•správne zahĺbenie podorávacej radlice ( tak, aby celý trs bol z pôdy bez poškodenia hľúz vyoraný)
•nastavenie frekvencie natriasania
•sklon a intenzita rozdružovadiel ( účinný systém rozdelenia zemiakových hľúz, kameňov a hrúd)
•vynášacia výška dopravníka a aj výška pádu hľúz do prívesu
b) zníženie strát
•vypadnutím zo stroja (na povrchu)
•nevyoraním (v pôde)
Odvoz zemiakov od zberového stroja na miesto pozberového ošetrenia a uskladnenia sa môže diať niekoľkými spôsobmi:
•voľne uložené na prívesoch
•doprava v kontajneroch
•doprava v paletách

Každý z uvedených spôsobov má svoje výhody aj nevýhody. Z hľadiska znižovania poškodenia pri manipulácii ako aj uskladnení sú vhodnejšie palety. Z hľadiska ekonomického však dochádza k zvyšovaniu nákladov a javí sa vhodnejší spôsob dopravy voľne uložených zemiakov. Systém kontajnerovej dopravy zemiakov už v našich podmienkach v podstate zamkol.

Pre vhodnú manipuláciu s vyoranými zemiakmi a ich následným uskladnením by bol najlepší nasledovný spôsob:
Vyorávanie zemiakov z pôdy zemiakovým kombajnom, vloženie do paliet na vedľa idúcom dopravnom prostriedku a odvoz do skladu. Tam uloženie paliet v klimatizovaných podmienkach ( 3 - 5°C, 85 - 90 % relatívna vlhkosť vzduchu, aktívne vetranie). Po spevnení zemiakovej šupky (15-25 dní) následné triedenie rozdružovanie, ukladanie do skladu, respektíve priama expedícia podľa konkrétnej situácie.


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk