Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Karnet ATA

1. KARNET ATA

Karnet ATA je medzinárodne unifikovaný colný dokument, ktorý na základe viacerých colných dohovorov umožňuje držiteľovi karnetu uskutočňovať tranzit a dočasný dovoz troch základných medzinárodne obchodovateľných kategórií tovaru s úplným oslobodením od cla a colných poplatkov.

Ide o tieto kategórie tovaru:
1. Tovar určený na vystavenie alebo použitie na obchodných výstavých, prehliadkach a veľtrhoch alebo podobných podujatiach.
2. Obchodné vzorky.
3. Zariadenia na výkon povolenia.

Tento tovar predstavuje tri hlavné kategórie výrobkov, ktoré sú predmetom právnej úpravy podľa nasledujúcich medzinárodných colných dohovorov:
- Medzinárodný dohovor o uľahčení dovozu obchodných vzoriek, tovaru a reklamačného materiálu GATT, Ženeva 1952
- Colný dohovor týkajúci sa uľahčenia dovozu tovaru určeného na vystavovanie alebo na použitie na výstavách, veľtrhoch, stretnutiach alebo podobných podujatiach, Rada pre colnú spoluprácu, Brusel 1961
- Colný dohovor o dočasnom dovoze tovaru potrebného na výkon povolenia, Rada pre colnú spoluprácu, Brusel 1961

SR umožňuje dočasný dovoz zahraničného tovaru sprevádzaného karnetom ATA, ktorý sa zasiela poštou, železnicou resp. Inou dopravou. Rovnako SR akceptuje dočasný dovoz tovaru alebo tranzit tovaru krytého karnetom ATA, ktorý sprevádza splnomocnenec držiteľa karnetu ATA. SR príma aj viacnásobné zahraničné katnety ATA.

2.

Ciele ATA systému

Hlavným cieľom ATA systému je umožniť dočasný "bezcolný" dovoz tovaru odstránením ťažkostí spojených s povinnosťou:
- vykonávať colnú deklaráciu na národných colných tlačivách v čase dovozu do každej jednotlivej krajiny dočasného dovozu alebo tranzitu,
- zabezpečiť colný dlh vo výške dovozného cla a dovozných poplatkov v jednotlivých krajinách dočasného dovozu alebo tranzitu, ktoré podľa národného zákonodarstva krajiny vyberá colná správa v prípade, že tovar nebude re-exportovaný (späť vyvezený) v stanovenom časovom intervale pre dočasný dovoz alebo tranzit.

3.Výhody karnetu ATA

- karnetom ATA sa odstránila povinnosť vypĺňať colnú deklaráciu na každej pohraničnej colnici,
- platnosť karnetu ATA je jeden rok,
- karnet ATA súčasne predstavuje colný doklad na prepustenie tovaru do dočasného dovozu a doklad o ručení za colný dlh,
- pre colné orgány znamená používanie karnetu ATA menej administratívnej práce a zvýšenie colnej bezpečnosti.
- karnet ATA šetrí tak čas, ako aj peniaze a tým sa stal dôležitým nástrojom v medzinárodnej súťaži,
- karnet ATA používajú ľudia z rôznych oblastí podnikania, ale aj iných oblastí ľudskej činnosti.

4.Úloha a funkcie záručného reťazca IBCC/ATA

V súčasnosti sa karnet ATA uplatňuje v 48 štátoch, kde je vydávanie a určenie za karnet ATA zabezpečené záručnými združeniami, ktoré sú členmi medzinárodného záručného reťazca IBCC/ATA na zabezpečenie colného dlhu. V každej krajine môže byť len jedno záručné združenie.
Každé národné záručné združenie, ktoré je zapojené do IBCC/ATA ručí, že v prípade, keď je tovar krytý zahraničným karnetom ATTA nebude re-exportovaný z krajiny jej pôsobenia v období, ktoré stanovil colný orgán krajiny dočasného dovozu, zaplatí svojej colnej správe všetky dovozné clá a poplatky týkajúce sa uvedeného tovaru. Celková hodnota, ktorú záručné združenie má v takomto prípade uhradiť svojej colnej správe, nesmie prekročiť hodnotu dovozného cla akákoľvek reklamácia týkajúca sa karnetu ATA sa musí začať zo strany colných orgánov voči záručnému združeniu v lehote jedného roka od uplynutia doby platnosti reklamačného karnetu ATA. Záručné združenie má 6 mesačnú lehotu od začatia reklamácie na predloženie potvrdenia spätnom vývoze (re-exporte) tohto tovaru.
Pri vydaní karnetu ATA je držiteľ povinný preukázať, že je slovenská právnická alebo fyzická osoba, alebo osoba s trvalým bydliskom na území SR a to dokladom, nie starším, ako tri mesiace.

5. Hlavné kategórie tovaru, na ktoré možno vydať karnet ATA

Patria sem:
- Starožitnosti, stroje, konzervované potraviny, obuv, hračky, klenoty a predmety z drahých kovov, hudobné nástroje, lietadlá, motorové vozidlá, poľnohospodárske stroje, nábytok, obrazy, pretekárske kone, odev, člny a plachetnice.
Určité druhy tovaru sa nemôžu v žiadnom prípade dovážať na karnet ATA, ako napríklad tovar podliehajúci skaze alebo určený na spotrebu. Tieto tovary sa nemôžu re-exportovať, ako aj tovary, ktoré sú určené na prepracovanie, spracovanie alebo opravu.
Na karnet ATA možno prepustiť do režimu dočasného dovozu len taký tovar, ktorý bude re-exportovaný v rovnakom stave v akom bol dovezený.
Vystavenie karnetu ATA len na tranzit tovaru územím jedného alebo viacerých členských krajín ATA. Dohovoru, bez toho, aby tovar bol určený na dočasný dovoz aspoň do jednej z týchto účastníckych krajín, nie je podľa ATA Dohovoru dovolené.
V SR je vystavujúcou a záručnou asociáciou Slovenská obchodná a priemyselná komora.

6.

Ako požiadať o vydanie karnetu ATA

Pri získavaní karnetov ATA v SR treba splniť tieto požiadavky:
- vyplniť tlačivo "Žiadosť o vystavenie karnetu ATA" podľa predtlače a podľa toho, či ide o:
= jednoduchý karnet ATA - umožňujúci jedenkrát dočasne doviesť (vyviesť späť do) zo SR a súčasne dočasne doviesť (vyviesť do) z ľubovoľného počtu členských krajín ATA Dohovoru tovar uvedený v súhrnom zozname karnetu ATA alebo
= viacnásobný karnet ATA - umožňujúci opakovaný, maximálne ale 10 - násobný vývoz a spätný dovoz tovaru a dočasný dovoz (vývoz do) z jedného alebo viacerých členských štátov ATA Dohovoru,
- zabezpečiť adekvátnu záruku na krytie prípadného colného dlhu, ktorý sa vypočítava z najvyššej sadzy dovozného cla a poplatkov ( ako napríklad spotrebné dane, dovozná prirážka, DPH a pod.). Tieto môžu byť vymerané v zahraničí a zvýšené o 10 %, čo predstavuje tzv. zmluvnú pokutu za porušenie ATA Dohovoru.
Maximálna hodnota tovaru, ktorý možno uviesť v Súhrnom zozname jedného karnetu ATA je do 10 miliónov Sk.
- vyplniť potrebný počet párových listov karnetu ATA, údaje na jednotlivých listoch karnetu ATA vypĺňa žiadateľ,
- zaplatiť poplatok za vystavenie karnetu ATA.

Karnet ATA pozostáva z viacerých samostatných listov. Ich počet závisí od zamýšľaného počtu navštívených krajín a účelu dovozu. Forma karnetu (karnet = zošit) tak umožňuje vystavujúcej kancelárii zostaviť ho podľa individuálnych potrieb žiadateľa - držiteľa. Je preto v záujme žiadateľa o vydanie karnetu ATA zostaviť presný plán cesty, ktoré krajiny a za akým účelom budú navštívené. Karnet ATA umožňuje využiť jeho výhody len v členských krajinách ATA Dohovoru. Pri tranzite cez územie nečlenských štátov je potrebné vykonať colnú deklaráciu podľa národných predpisov a národných tlačivách.

7. Podmienky, ktoré musia dodržiavať držitelia karnetu ATA

1. Tovar dovážaný na základe karnetu ATA nesmie byť predmetom predaja. Tento tovar musí byť späť vyvezený držiteľom karnetu v autorizovanom termíne dočasného dovozu, ktorý schválil zahraničný colný orgán pri vstupe.
2. Držiteľ karnetu ATA musí splniť pravidlá, ktorými sa riadi používanie karnetu ATA a dodržiavať colné predpisy krajiny určenia.
3. Je v záujme držiteľa sa vždy presvedčiť, či kmeňové listy a útržkové listy boli riadne potvrdené na miesto každého vstupu a výstupu v zahraničí.
4. Držiteľ je zodpovedný vystavujúcemu a záručnému združeniu Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory za všetky náklady, ktoré môžu vzniknúť SOPK pri plnení jej povinností ako ručiteľa za daný karnet ATA.
5. V prípade, že tovar krytý karnetom ATA nie je späť vyvezený, pretože bol zničený alebo ukradnutý, na takýto tovar je automaticky predpísané dovozné clo a poplatky, ktoré je držiteľ povinný zaplatiť, držiteľ si pri odcudzení musí dať potvrdiť miestnemu policajnému alebo colnému orgánu, že došlo k nehode a získať ich rozhodnutie o nej.
6. Po uplynutí doby platnosti, treba karnet ATA vrátiť vystavujúcej kancelárii SOPK v lehote do 14 dní za účelom kontroly.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk