Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Vývin slovenského jazyka

Jazyk-je základ.prostr. dorozumievania
-jednotlivé prvky jazyka tvoria systém
Jazykoveda-veda o jazyku
-členenie:-Hláskoslovie
-lexikológia
-grmatika:-tvaroslovie
-skladba
vývin slov.jazyka:9-10.stor:staroslovienčina
10-14.stor:nič
15.stor:u nás –čeština
16-18.stor:čeština,kultúrna záp.a
stredoslovenčina
18-19.stor:bernolákovčina,štúrov-
ský spis.jazyk
Bernolák:-uzákonil bernolákovčinu
-ako 1. Odôvodnil svoj pravopis a
vniesol do neho systém
-diela:Jazykovedno-kritická rozprava
o slov písmach
Slovenská gramatika
Slovník Č-L-N-U-S
Štúr:1843-uzákonil spis slovenčinu
1851-v BA dohoda o jednotnej podebe j.
-jazyk.diela: Nárečia slovenskô alebo po-
treba písanja v tomto nárečí
Náuka reči slovenskej
-diela: Spevy a piesne
O nár.piesnach a povestiach plemien
Slovanských
Hattala:1852-Krátka mluvnica slovenská
Czambel:úprava jazyka
1902-Rukoväť spis. slovenčiny
1863-založenie Matice slovenskej
1874-zatvorenie slov.

Gymnázií a MS
1931:-1.PSP
1940:-nové PSP(cieľ:odstrániť nános češtiny
zo spisovného jazyka)
1953:-nové PSP
1.9.1992:prijatá ústava SR,kt.priznala
status štátneho jazyka
1998:nové PSP

spoluhlásky:znelé:b,d,ď,dz,dž,g,h,z,ž,v
neznelé:p,t,ť,c,č,k,ch,s,š,f
nepárové:m,a,ň,l,ľ,ĺ,r,ŕ,j

melódia:stúpavá(opyt.vetách)
klesavá(oznam.,rozkaz.,opyt.vetách)

slov.zásoba:je súhrn všetkých slov jazyka
je obsiahnutá v SSJ a KSSJ
-jadro:tvoria najpoužívanejšie slová
-okra j:slová používané zriedka
členenie SZ:1.podľa vecného významu:
plnovýzn.-neplnovýzn.
jednovýzn.-viacvýzn.
základné-odvodené
-zložené
synonymá (rovnoznačné)
homenymá ( rovnozvučné)
antonimá (protiklady)
zákl.výz.slova - prenesený výz.slova
2.podľa dobového výskytu:
nové (neologizmy)-trenažér…
zastarané(archaizmy)-dráb…
3.podľacitového zafarbenia:
neutrálne –ruka
citovo zafar.:-zjemňujúce-zdrobneliny
-zhoršujúce-hanlivé-ručisko…
4.podľa príslušnosti k štýlovej vrstve:
neutrálne (štylisticky bezpríznakové)
štylisticky príznak.:-spisoné-odborné
-básnické
-hovorové
-nespis.-slangové
-nárečové
Etymológia-zaoberá sa pôvodom slov

Tvorenie slov:-odvodzovaním(prep.+prípona)
-skladaním -more+plavec
-spájaním -materská škola
-skracovaním –napríklad-napr.
-prenášaním významu –hlava -
hlava štátu
-preberaním slov z cudzích jazykov.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk