referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ondrej, Andrej
Streda, 30. novembra 2022
Teória literatúry
Dátum pridania: 30.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: refer
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 357
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 1.5
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 2m 30s
Pomalé čítanie: 3m 45s
 

slová
demunuktíva - zdrobneniny
pejoratíva - hanlivé slová, zhoršujúce, so záporným expresívnym zafarbením
onomatopoje - zvukomalebné slová
vulgarizmy - slová vyjadrujúce odpor, nesúhlas, rozhorčenie
augmentatíva - zveličené slová
homonymá - rovnozvučné slová s rozličným významom
synonymá - rovnomenné slová
antonymá - opozitá, slová s protikladným významom

Štylistické a rečnícke figúry (estetickosť)

anafora - opakovanie rovnakého slova alebo skupiny slov na začiatku za sebou idúcich veršov
epifora - opakovanie rovnakého slova alebo skupiny slov na konci za sebou idúcich veršov
epanastrofa - opakovanie toho istého slova alebo skupiny slov na konci jedného verša a na začiatku nasledujúceho verša
epizeuxa - opakovanie slov za sebou v jednom verši
paradox - nezmyselný, protikladný výrok
rečnícka otázka - otázka, v ktorej je aj určité tvrdenie, nie je to priama reč
rečnícke zvolanie
refrén - opakovanie záverečného verša na konci strofy v nezmenenej podobe

Trópy

epiteton - básnický prívlastok
metafora obrazné pomenovanie založené na prenášaní pomenovaní, vzniká zámenou jedného slova alebo slovného spojenia iným slovom alebo slovným spojením a to na základe vonkajších podobností javov, vlastností, pohybu, funkcie
personifikácia - zosobňovanie, najčastejší druh metafory, neživým predmetom dáva vlastnosti ľudí
alegória - (inotaj) - nepriame pomenovanie obrazu alebo deja, ktorý sa nemôže alebo nesmie vyjadriť priamo
prirovnanie - druh metafory, priame vyjadrenie (komparácia), spojky ako, sťa, by
symbol - znak, ktorý vzniká na základe zaužívaného pomenovania

Veršové systémy

časomerný veršový systém založený na striedaní dlhých a krátkych slabík obyčajne bez rýmov (klasicizmus)
stopy:
daktyl
trochej
jamb
spondej
hexameter - 6 stôp, verš pozostáva z 5 daktyl a 1 trochejskej stopy
pentameter - 5 stôp, verš pozostáva z 4 daktyl a 2 neúplných stôp
elegické distichón - dvojveršie, ktoré sa skladá z pentametra a hexametra

sylabický veršový systém - veršový systém založený na rovnakom počte slabík vo verši
sylabotonický veršový systém - založený na prízvuku
daktyl x´xx
trochej x´x
jamb xx´
voľný verš - je protikladom viazaného verša, nemá presne vymedzenú normu zakotvenú v niektorom veršovom systéme
rým

združený AABB
prerývaný ABCB (ABCA)
stredavý ABAB
obkročný ABBA
postupný ABCABC.
 
späť späť   1  |   2   
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.