Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Neokeynesiánska hospodárska politika

Na otázku o miere a stupni zásahov štátu do ekonomiky, ktoré hlásajú a obhajujú konzervatívci, zameraní na ochranu voľného trhu, odpovedajú neokeynesiánci skoro zhodne s keynesovcami. S ohľadom na vývoj trhových vzťahov pod vplyvom cien a peňazí, obracajú svoju pozornosť viac ku zachovaniu cenovej stability. Za hlavný cieľ opatrení hospodárskej politiky naďalej považujú zamestnanosť. Povedľa zachovania zamestnanosti a tvorby dôchodkov, uznávajú za dôležité zachovať aj cenovú stabilitu na trhu. To je ich hlavný rozdiel od keynesiáncov. Kontrolu množstva a potreby peňazí na trhu (ktoré tam priniesla rozpočtová politika), chcú dosiahnuť akceptovaním účinnej monetárnej, protiinflačnej politiky. Preto neokeynesiánci už pôsobia na hospodárstvo kombináciou opatrení rozpočtovej monetárnej politiky.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk