referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ambróz
Utorok, 7. decembra 2021
Kolektívna zmluva Železníc Slovenskej republiky (2002-2003)
Dátum pridania: 04.02.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: joe
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 13 550
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 57.4
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 95m 40s
Pomalé čítanie: 143m 30s
 

Poskytovanie miestností pre odborové organizácie bude riešené osobitnou zmluvou.

4. Zamestnávateľ zabezpečí funkcionárom a zamestnancom príslušných odborových orgánov za účelom plnenia funkcionárskych, kontrolných a pracovných povinností prístup na pracovisko všetkých organizačných zložiek s výnimkou tých, do ktorých je vstup možný len s osobitným povolením zamestnávateľa.

5. V prípade vyšetrovania nehodovej udalosti bude zamestnávateľ (prípadne vyšetrovací orgán zamestnávateľa) priebežne informovať odborovú organizáciu, ktorej je zamestnanec členom, o priebehu vyšetrovania do uzatvorenia nehodovej udalosti, na základe jemu známych skutočností. Vyšetrovanému zamestnancovi sa odovzdá preukázateľne odpis výpovede, ktorú urobil pred vyšetrujúcim orgánom zamestnávateľa.
Zamestnávateľ vždy prizve zástupcu príslušnej odborovej organizácie do komisie, ktorá je zvolaná k vyšetrovaciemu pokusu a k uzatvoreniu nehodovej udalosti.

6. Pri prešetrovaní porušenia pracovnej disciplíny a pri šetrení písomných podaní a podnetov, ktoré sa týkajú nárokov vyplývajúcich z pracovného pomeru, je príslušný vedúci zamestnanec povinný vyhovieť žiadosti odborového orgánu o účasť na takomto šetrení. Zároveň zabezpečí, aby po oboznámení a podpísaní zápisnice zo šetrenia, sa zamestnancovi odovzdalo jedno vyhotovenie. 7. Zamestnávateľ na príslušnom organizačnom stupni riadenia prerokuje s príslušnými odborovými orgánmi na všetkých organizačných stupňoch dôvody a zamýšľaný postup privatizácie a nájmu určených organizačných zložiek a ich častí tri mesiace pred predložením zakladateľovi. Pri rozhodovaní o privatizácii a nájme týchto organizačných zložiek bude zamestnávateľ vychádzať z riadne zdôvodnených ekonomických rozborov. Zamestnávateľ prerokuje s odborovými orgánmi časti privatizačných projektov a ekonomických nájmov, týkajúce sa ekonomického zdôvodnenia a riešenia sociálnej oblasti a zamestnanosti. 8. Zamestnávateľ uprednostní ekonomický prenájom rekreačných zariadení v prospech základných organizácií. V prípade, že sa preukáže aktívna účasť zamestnancov formou brigád alebo finančných príspevkov z prostriedkov odborov na nadobudnutí alebo zveľaďovaní hodnoty majetku, bude táto skutočnosť zohľadnená v cene prenájmu.
V prípade ak odborové organizácie, ktoré majú rekreačné zariadenia v ekonomickom prenájme, prejavia záujem o prevod vlastníctva týchto zariadení, vrátane pozemku, zamestnávateľ sa zaväzuje prevod realizovať, pričom v cene sa zohľadní použitie vynaložených odborových prostriedkov, ako aj brigádnická činnosť pri výstavbe a prevádzke rekreačných zariadení.

9. A ŽSR sa zaväzujú, že návrhy opatrení pre Správnu radu ŽSR, ktoré majú vplyv na pracovné a sociálne podmienky zamestnancov, budú Správnej rade predložené len po predchádzajúcom prerokovaní s príslušnými odborovými orgánmi. Ak pri rokovaniach nedôjde k súhlasu zmluvných strán, predložia ŽSR svoj návrh spolu so stanoviskom príslušného odborového orgánu.

9. B Železničná spoločnosť, a.s.
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.