Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Kolektívna zmluva Železníc Slovenskej republiky (2002-2003)

KOLEKTÍVNA ZMLUVA
ŽELEZNÍC SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2002 - 2003

Železnice Slovenskej republiky (ďalej len ŽSR), zastúpené generálnym riaditeľom Ing. Ladislavom Saxom, Železničná spoločnosť, a.s. zastúpená generálnym riaditeľom Ing. Andrejom Egyedom a v mene kolektívu zamestnancov ŽSR a Železničnej spoločnosti, a.s.:
· Odborové združenie železničiarov (OZŽ) zastúpené predsedom OZŽ Mgr. Jozefom Schmidtom,
· Federácia strojvodcov Slovenskej republiky (FS SR), zastúpená prezidentom Milanom Hoštákom,
· Federácia prevádzkových pracovníkov (FPP), zastúpená prezidentom Jaroslavom Vachom,
· Únia železničných zamestnancov (ÚŽZ), zastúpená prezidentom Ing. Jaroslavom Bajužikom,
· Nezávislé kresťanské odbory Slovenska - železnice (NKOS-Ž), zastúpené predsedom Jozefom Micsinaiom,
· Odborová asociácia výpravcov a dispečerov (OAVD), zastúpená prezidentom Jurajom Sulačekom,
· Železničiarsky robotnícky odborový zväz (ŽROZ), zastúpený prezidentom Jánom Margalom
· Odborové združenie Východoslovenských prekladísk (OZ-VSP), zastúpené predsedom Ing. Jánom Urbančíkom
· Syndikát slovenských železníc (SSŽ), zastúpený predsedom Marianom Kuchtom
· Združenie prevádzkových zamestnancov železníc (ZPZŽ), zastúpené prezidentom Pavlom Mačejkom
· Federácia vlakových čiat (FVČ), zastúpená prezidentom Bernardom Chlastákom
uzatvárajú v zmysle zákona o kolektívnom vyjednávaní Dodatok č.1 KZ ŽSR 2002 - 2003.

I. Úvodné ustanovenia

Kolektívna zmluva je výsledkom kolektívneho vyjednávania a upravuje individuálne a kolektívne vzťahy medzi zamestnávateľom a zamestnancami, ako aj vzájomné vzťahy medzi odborovými organizáciami a zamestnávateľom.
Pre túto KZ sa pod pojmom „zamestnávateľ“ rozumejú Železnice Slovenskej republiky a Železničná spoločnosť, a.s..
II. Spolupráca odborových orgánov a zamestnávateľa

1. Zmluvné strany sa zaväzujú:
a) plne rešpektovať postavenie a právomoci zamestnávateľa a odborových organizácií, pôsobiacich u zamestnávateľa, vyplývajúce z platných právnych predpisov a tejto kolektívnej zmluvy. Zmluvné strany budú vzájomne rokovať s právnymi dôsledkami len s písomne určenými zástupcami zmluvných strán,
b) vzájomne sa informovať o pripravovaných opatreniach a zámeroch na pravidelných mesačných informačných schôdzkach,
c) v záujme realizácie ustanovení §§ 232 a 233 ZP zástupcovia zamestnávateľa poskytnú všetkým zúčastneným príslušným odborovým orgánom potrebné ústne alebo písomné informácie, doklady a konzultácie.

Prerokovaním sa rozumie aj účelové stretnutie príslušného odborového orgánu a povereného zástupcu zamestnávateľa.
Zamestnávateľ poskytne príslušným odborovým orgánom štvrťročne správu o plnení hlavných úloh zamestnávateľa vrátane vývoja zamestnanosti, mzdových podmienok, nadčasovej práce, práceneschopnosti a ďalšie sociálno-ekonomické informácie podľa požiadaviek odborových organizácií. V prípade, keď je stanovená povinnosť prerokovania s odborovými organizáciami v zmysle § 233 ZP, poskytne zamestnávateľ príslušným odborovým orgánom navrhované opatrenia. Podobne postupujú na svojich úrovniach vedúci organizačných jednotiek a príslušné odborové orgány,
d) zabezpečiť, aby pri uplatňovaní právnych nárokov neboli zamestnanci diskriminovaní pre svoju rasu, jazyk, pohlavie, farbu pleti, sociálny pôvod, vek, náboženstvo, názory, politickú príslušnosť, odborovú činnosť, národnosť, etnickú skupinu resp. iné postavenie,
e) v prípadoch, keď je podľa právnych predpisov zamestnávateľ povinný vopred prerokovať s príslušným odborovým orgánom vnútroorganizačný predpis, aby k nemu odborový orgán uplatnil svoje písomné pripomienky, zamestnávateľ vytvorí dostatočný časový priestor k prejednaniu návrhu v príslušnom odborovom orgáne,
f) zamestnávateľ bude pokračovať v zabezpečovaní jazykovej prípravy pre vybraný okruh zamestnancov, ktorí prichádzajú do styku s cestujúcou verejnosťou (zákazníkom),
g) umožniť zrážať zo mzdy príspevky členom odborových organizácií a poukazovať ich na účty odborových organizácií na základe dohody o zrážkach zo mzdy, na ktorej je písomný súhlas člena odborovej organizácie. Takisto postupovať i pri ukončení a zmene výkonu zrážky.

2. Zamestnávateľ pred vydaním predpisov, smerníc a ich súborného vysvetľovania vrátane ich novelizácie v oblasti pracovno-právnej, mzdovej a sociálnej postupuje podľa platných právnych noriem a po vydaní ich zašle príslušným odborovým orgánom.

3. Zamestnávateľ vytvorí podmienky pre nevyhnutnú prevádzkovú činnosť odborových orgánov na všetkých stupňoch. Podľa prevádzkových možností poskytne bezplatne v primeranom rozsahu miestnosti s nevyhnutným vybavením a bude hradiť náklady spojené s ich údržbou a technickou prevádzkou. Zamestnávateľ umožní na požiadanie odborovej organizácie s rešpektovaním prevádzkových možností využívanie telefónu, elektronickej pošty zamestnávateľa, faxu a rozmnožovacej techniky.

Poskytovanie miestností pre odborové organizácie bude riešené osobitnou zmluvou.

4. Zamestnávateľ zabezpečí funkcionárom a zamestnancom príslušných odborových orgánov za účelom plnenia funkcionárskych, kontrolných a pracovných povinností prístup na pracovisko všetkých organizačných zložiek s výnimkou tých, do ktorých je vstup možný len s osobitným povolením zamestnávateľa.

5. V prípade vyšetrovania nehodovej udalosti bude zamestnávateľ (prípadne vyšetrovací orgán zamestnávateľa) priebežne informovať odborovú organizáciu, ktorej je zamestnanec členom, o priebehu vyšetrovania do uzatvorenia nehodovej udalosti, na základe jemu známych skutočností. Vyšetrovanému zamestnancovi sa odovzdá preukázateľne odpis výpovede, ktorú urobil pred vyšetrujúcim orgánom zamestnávateľa.
Zamestnávateľ vždy prizve zástupcu príslušnej odborovej organizácie do komisie, ktorá je zvolaná k vyšetrovaciemu pokusu a k uzatvoreniu nehodovej udalosti.

6. Pri prešetrovaní porušenia pracovnej disciplíny a pri šetrení písomných podaní a podnetov, ktoré sa týkajú nárokov vyplývajúcich z pracovného pomeru, je príslušný vedúci zamestnanec povinný vyhovieť žiadosti odborového orgánu o účasť na takomto šetrení. Zároveň zabezpečí, aby po oboznámení a podpísaní zápisnice zo šetrenia, sa zamestnancovi odovzdalo jedno vyhotovenie. 7. Zamestnávateľ na príslušnom organizačnom stupni riadenia prerokuje s príslušnými odborovými orgánmi na všetkých organizačných stupňoch dôvody a zamýšľaný postup privatizácie a nájmu určených organizačných zložiek a ich častí tri mesiace pred predložením zakladateľovi. Pri rozhodovaní o privatizácii a nájme týchto organizačných zložiek bude zamestnávateľ vychádzať z riadne zdôvodnených ekonomických rozborov. Zamestnávateľ prerokuje s odborovými orgánmi časti privatizačných projektov a ekonomických nájmov, týkajúce sa ekonomického zdôvodnenia a riešenia sociálnej oblasti a zamestnanosti. 8. Zamestnávateľ uprednostní ekonomický prenájom rekreačných zariadení v prospech základných organizácií. V prípade, že sa preukáže aktívna účasť zamestnancov formou brigád alebo finančných príspevkov z prostriedkov odborov na nadobudnutí alebo zveľaďovaní hodnoty majetku, bude táto skutočnosť zohľadnená v cene prenájmu.
V prípade ak odborové organizácie, ktoré majú rekreačné zariadenia v ekonomickom prenájme, prejavia záujem o prevod vlastníctva týchto zariadení, vrátane pozemku, zamestnávateľ sa zaväzuje prevod realizovať, pričom v cene sa zohľadní použitie vynaložených odborových prostriedkov, ako aj brigádnická činnosť pri výstavbe a prevádzke rekreačných zariadení.

9. A ŽSR sa zaväzujú, že návrhy opatrení pre Správnu radu ŽSR, ktoré majú vplyv na pracovné a sociálne podmienky zamestnancov, budú Správnej rade predložené len po predchádzajúcom prerokovaní s príslušnými odborovými orgánmi. Ak pri rokovaniach nedôjde k súhlasu zmluvných strán, predložia ŽSR svoj návrh spolu so stanoviskom príslušného odborového orgánu.

9. B Železničná spoločnosť, a.s.

sa zaväzuje, že návrhy opatrení pre Predstavenstvo Železničnej spoločnosti, a.s., ktoré majú vplyv na pracovné a sociálne podmienky zamestnancov, budú Predstavenstvu predložené len po predchádzajúcom prerokovaní s príslušnými odborovými orgánmi. Ak pri rokovaniach nedôjde k súhlasu zmluvných strán, predloží Železničná spoločnosť, a.s. svoj návrh spolu so stanoviskom príslušného odborového orgánu.

III. Zamestnanosť

Článok 1 - Organizačné zmeny

10. Zamestnávateľ v prípade štrukturálnych zmien, racionalizačných opatrení alebo ďalších organizačných opatrení, ku ktorým bude dochádzať v čase platnosti kolektívnej zmluvy a v ich dôsledku bude dochádzať k uvoľňovaniu zamestnancov, bude o týchto zámeroch informovať spravidla tri mesiace, najneskôr tridsať dní pred ich uskutočnením príslušný odborový orgán. Bude ho informovať najmä o dôvodoch zamýšľaných opatrení, počtoch a štruktúre zamestnancov, s ktorými bude rozviazaný pracovný pomer a prerokuje s ním opatrenia umožňujúce predísť alebo obmedziť zamýšľané uvoľňovanie zamestnancov a opatrenia na zmiernenie nepriaznivých dôsledkov uvoľňovania pre týchto zamestnancov, predovšetkým možnosť umiestniť ich vo vhodnom zamestnaní u zamestnávateľa. Obdobne poskytne zamestnávateľ informácie aj príslušnému územnému orgánu Národného úradu práce. Toto sa vzťahuje i na zamýšľané zmeny interných predpisov zamestnávateľa, ktoré priamo ovplyvňujú zamestnanosť. Rovnaký postup sa uplatní aj vo všetkých organizačných jednotkách zamestnávateľa.
V prípade, že sa bude jednať o hromadné prepúšťanie v súlade s § 73 ZP, prerokuje zamestnávateľ s príslušnými odborovými orgánmi najneskôr jeden mesiac pred začatím hromadného prepúšťania opatrenia, umožňujúce predísť alebo obmedziť hromadné prepúšťanie zamestnancov.
11. K uvoľňovaniu zamestnancov z dôvodov uvedených v bode 10 tohto článku bude dochádzať na základe stanovených personálnych potrieb na všetkých úrovniach organizačnej štruktúry zamestnávateľa vo väzbe na stanovené technicky zdôvodnené normy spotreby práce, zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti dopravy, dodržiavanie noriem bezpečnosti práce a vo vzťahu k vývoju nadčasovej práce. Tento bod sa bude realizovať v spolupráci zainteresovaných odborov GR ŽSR, resp. odborov Ústredia Železničnej spoločnosti, a.s..

12. Pri znižovaní počtu zamestnancov zamestnávateľ využije predovšetkým prirodzený úbytok zamestnancov, hlavne odchody do starobného dôchodku a v súčinnosti s odborovými organizáciami predloží príslušnému orgánu štátnej správy návrh na zníženie dôchodkového veku zamestnancov.

13. Zamestnávateľ bude i naďalej zabezpečovať podmienky pre sprostredkovanie práce a poradenskú službu, napomáhajúcu riešiť uvoľňovaným zamestnancom problémy, spojené s ich umiestnením a ďalším uplatnením prostredníctvom pracovísk, uvedených v Prílohe č.1 tejto kolektívnej zmluvy.

14. Zamestnávateľ prednostne obsadí voľné pracovné miesta uvoľňovanými zamestnancami, súčasne s možnosťou ich rekvalifikácie a vyučencami alebo absolventmi stredných a vysokých škôl dopravných.
Zamestnávateľ sa zaväzuje štvrťročne predkladať príslušnému odborovému orgánu správy o dojednaných nových pracovných pomeroch.

15. V súvislosti s predpokladanými zmenami v oblasti zamestnanosti zamestnávateľ zabezpečí postupnú aktualizáciu vzdelávania zamestnancov v súlade so schválenou koncepciou a bude využívať svoje možnosti pri rekvalifikácii v nadväznosti na avizované potreby organizačných jednotiek.
16. Zamestnávateľ nedá výpoveď obidvom manželom podľa § 63 ods.1 písm. a) a b) ZP zamestnaným v ŽSR a Železničnej spoločnosti, a.s. za predpokladu, že aspoň jeden z nich na túto skutočnosť upozorní. Toto neplatí v prípade závažného porušenia pracovnej disciplíny a porušenia pracovnej disciplíny zvlášť hrubým spôsobom.

17. V súvislosti s predpokladanými zmenami v oblasti zamestnanosti bude zamestnávateľ využívať možnosti rekvalifikácie v nadväznosti na avizované potreby organizačných jednotiek zamestnávateľa.
18. Zamestnávateľ poskytne zamestnancom, s ktorými sa rozviaže pracovný pomer výpoveďou zo strany zamestnávateľa z dôvodov uvedených v § 63 ods.1 písm. a) a b) ZP alebo dohodou z tých istých dôvodov v priebehu plynutia posledného mesiaca výpovednej doby a zamestnankyniam, s ktorými sa skončí pracovný pomer v dôsledku uplatnenia zákazu niektorých prác a pracovísk pre ženy, odstupné v súlade s § 76 ods. 1 ZP vo výške dvojnásobku priemerného mesačného zárobku podľa § 134 ZP.
Zamestnancom, ktorí po doručení výpovede skončia pracovný pomer dohodou z vyššie uvedených dôvodov, sa odstupné poskytne nasledovne:
đ ak dôjde ku skončeniu pracovného pomeru dohodou na návrh ktorejkoľvek strany pred začiatkom plynutia výpovednej doby, patrí zamestnancovi odstupné vo výške 5-násobku priemerného mesačného zárobku,
đ ak dôjde ku skončeniu pracovného pomeru dohodou na návrh ktorejkoľvek strany v priebehu plynutia prvého mesiaca výpovednej doby, patrí zamestnancovi odstupné vo výške 4-násobku priemerného mesačného zárobku,
đ ak dôjde ku skončeniu pracovného pomeru dohodou na návrh ktorejkoľvek strany v priebehu plynutia druhého mesiaca výpovednej doby, patrí zamestnancovi odstupné vo výške 3-násobku priemerného mesačného zárobku,
đ v prípade, ak dôjde k skončeniu pracovného pomeru u ŽSR alebo Železničnej spoločnosti, a.s. z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) a b) ZP alebo dohodou z tých istých dôvodov tak, že v kalendárny deň nasledujúci po skončení pracovného pomeru vznikne zamestnancovi nový pracovný pomer u jedného z vyššie uvedených zamestnávateľov, prináleží zamestnancovi odstupné len vo výške dvojnásobku priemerného mesačného zárobku.
Nárok na 5-mesačné odstupné vznikne zamestnancovi aj v prípade skončenia pracovného pomeru dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods.1 písm.

a) a b) ZP.
Pre výpočet výšky odstupného sa použije priemerný zárobok, zistený u zamestnanca podľa pracovnoprávnych predpisov naposledy pred skončením pracovného pomeru.


19. Na zmiernenie nepriaznivých dôsledkov znižovania počtu zamestnancov zamestnávateľ zabezpečí uvoľňovaným zamestnancom nasledovné kompenzačné opatrenia:

19. A
Zamestnávateľ poskytne zamestnancom v produktívnom veku, t.j. ktorí nespĺňajú podmienky nároku na starobný dôchodok a ktorým prináleží odstupné v zmysle bodu 18 tejto KZ, ďalšie finančné zvýhodnenie - sociálnu kompenzáciu za zhodnotenie výsledkov práce v súvislosti s ukončením pracovného pomeru u zamestnávateľa podľa § 63 ods.1 písm. a) a b) ZP, odstupňovanú podľa dĺžky pracovného pomeru zamestnanca nasledovne:
1. nad 5 do 10 rokov dĺžky pracovného pomeru k zamestnávateľovi - sociálnu kompenzáciu vo výške 1-násobku skutočne dosiahnutej priemernej mesačnej mzdy za ŽSR, resp. Železničnú spoločnosť, a.s. za predchádzajúci kalendárny rok,

2. nad 10 do 20 rokov dĺžky pracovného pomeru k zamestnávateľovi - sociálnu kompenzáciu vo výške 4-násobku skutočne dosiahnutej priemernej mesačnej mzdy za ŽSR, resp. Železničnú spoločnosť, a.s. za predchádzajúci kalendárny rok,

3. nad 20 do 30 rokov dĺžky pracovného pomeru k zamestnávateľovi - sociálnu kompenzáciu vo výške 7-násobku skutočne dosiahnutej priemernej mesačnej mzdy za ŽSR, resp. Železničnú spoločnosť, a.s. za predchádzajúci kalendárny rok,

4. nad 30 rokov dĺžky pracovného pomeru k zamestnávateľovi - sociálnu kompenzáciu vo výške 10-násobku skutočne dosiahnutej priemernej mesačnej mzdy za ŽSR, resp. Železničnú spoločnosť, a.s. za predchádzajúci kalendárny rok.

5. Zamestnancom, ktorým chýba do vzniku nároku na starobný dôchodok 24 a menej mesiacov, sa poskytne bez ohľadu na dĺžku pracovného pomeru k zamestnávateľovi sociálna kompenzácia vo výške násobku podľa počtu chýbajúcich mesiacov do vzniku nároku na starobný dôchodok, maximálne však vo výške 10-násobku skutočne dosiahnutej priemernej mesačnej mzdy za ŽSR, resp. Železničnú spoločnosť, a.s. za predchádzajúci kalendárny rok.

6. Zamestnancom, ktorým chýba do vzniku nároku na starobný dôchodok viac ako 24, max. 36 mesiacov, sa poskytne bez ohľadu na dĺžku pracovného pomeru k zamestnávateľovi sociálna kompenzácia vo výške násobku podľa počtu chýbajúcich mesiacov do vzniku nároku na starobný dôchodok, maximálne však vo výške 14-násobku skutočne dosiahnutej priemernej mesačnej mzdy za ŽSR, resp. Železničnú spoločnosť, a.s. za predchádzajúci kalendárny rok.
Poskytnutie uvedenej sociálnej kompenzácie pre túto kategóriu zamestnancov je podmienené rozviazaním pracovného pomeru dohodou v nadväznosti na § 63 ods.1 písm. a) a b) ZP.

V prípade výpovede alebo zmeny výpovede na dohodu sa uvedená sociálna kompenzácia vo výške 14-násobku neposkytne, sociálna kompenzácia sa poskytne len podľa počtu odpracovaných rokov u zamestnávateľa. Dĺžka pracovného pomeru zamestnanca, ktorý bude uvoľnený z dôvodu organizačných zmien realizovaných počas platnosti tejto KZ, sa posudzuje ku dňu účinnosti organizačnej zmeny, na základe ktorej je zamestnanec nadbytočný, v súlade s Prílohou číslo 1 Smernice pre odmeňovanie zamestnancov, okrem poslednej vety v bode 3 a bodov 5 až 7. Celková výška odstupného a sociálnej kompenzácie za zhodnotenie výsledkov práce v súvislosti s ukončením pracovného pomeru u zamestnávateľa podľa § 63 ods.1 písm. a) a b) ZP, nesmie spolu presiahnuť:
a) 350 tisíc Sk pre jednotlivca u zamestnancov, ktorým chýba do vzniku nároku na starobný dôchodok viac ako 24, maximálne 36 mesiacov,
b) 280 tisíc Sk pre jednotlivca v ostatných kategóriách. Tieto finančné prostriedky budú evidované na zvláštnom účte a neovplyvnia nárast mzdy, dohodnutý v platnej kolektívnej zmluve v príslušnom roku (nejedná sa o mzdový náklad).
Pre výpočet sociálnej kompenzácie sa použije priemerná mzda za ŽSR, resp. Železničnú spoločnosť, a.s. za predchádzajúci kalendárny rok vypočítaná pre účely sledovania mzdového nárastu podľa kolektívnej zmluvy.


19. B
a) odpustenie zostatkov pôžičiek
pri skončení pracovného pomeru podľa § 63 ods.1 písm. a) a b) ZP :
Ţ pri poskytnutí stabilizačného príspevku alebo stabilizačnej pôžičky na zloženie členského podielu na družstevný byt, individuálnu bytovú výstavbu alebo príspevku na modernizáciu, podľa § 34 ods.10 vyhlášky č.398/1992 Zb. v znení § 6 vyhlášky č. 119/1993 Z.z.,
Ţ pri pôžičkách poskytnutých z bývalého FKSP.

c) pracovné súčasti
pri skončení pracovného pomeru výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods.1 písm. a) a b) ZP :
Ţ ponechanie rovnošaty a jej súčastí v zmysle služobného predpisu Ok 3 a Ok 8,
Ţ ponechanie osobných ochranných pracovných prostriedkov v zmysle služobného predpisu M 36.

d) lekársku starostlivosť
pri skončení pracovného pomeru výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods.1 písm. a) a b) ZP :
Ţ zachovanie lekárskej starostlivosti v rámci Železničného zdravotníctva, ak o to uvoľnený zamestnanec prejaví záujem.


d) prevod vlastníctva bytu
Ţ uvoľnenému zamestnancovi, ktorý požiada o prevod vlastníctva bytu v správe ŽSR v zmysle zákona č.182/93 Z.z. o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov poskytnú ŽSR zľavu z kúpnej ceny bytu,
Ţ zľava sa poskytne len na jeden byt vo výške do 50% (maximálne do výšky 50 000,-Sk) z ceny bytu, vypočítanej podľa § 18 a nasl. zákona číslo 182/93 Z.z.

v znení neskorších predpisov, po odpočítaní zákonných zliav podľa § 18 ods. 4 a § 18 b ods. 1 písm. b) zákona.

19.C
V prípade, ak dôjde k skončeniu pracovného pomeru u ŽSR alebo Železničnej spoločnosti, a.s. dohodou v spojitosti s § 63 ods. 1 písm. a) a b) ZP alebo výpoveďou z dôvodu § 63 ods. 1 písm. a) a b) ZP tak, že v kalendárny deň nasledujúci po skončení pracovného pomeru vznikne zamestnancovi nový pracovný pomer u jedného z vyššie uvedených zamestnávateľov, zamestnancovi sa kompenzačné opatrenia podľa bodu 19.A a 19.B tejto KZ neposkytujú.


19.D
ŽSR a Železničná spoločnosť, a.s. sa zaväzujú, že v prípade vzniku pracovného pomeru so zamestnancom, ktorý mal pred vznikom tohto pracovného pomeru uzavretý pracovný pomer s jedným z vyššie uvedených zamestnávateľov, oznámia v lehote 3 pracovných dní predchádzajúcemu zamestnávateľovi vznik tohto pracovnoprávneho vzťahu.

20. Zamestnávateľ zachová evidenciu uvoľňovaných zamestnancov, prípadne vlastných vyučencov ako zálohu, použiteľnú pre prípad zmeny podmienok v oblasti prepravných výkonov, ktoré by si vyžiadali zvýšenie počtu zamestnancov. Evidencia bude vykonávaná v príslušnej organizačnej jednotke.


Článok 2 - Sociálne istoty pri nadbytočnosti

21. Zamestnávateľ nepoužije svoje právo dať zamestnancovi výpoveď pre nadbytočnosť podľa § 63 ods.1 písm. a) a b) ZP pri odpracovaní najmenej desať rokov u zamestnávateľa nepretržite za podmienky, že zamestnanec v prípade zrušenia jeho pracovného miesta prijme inú ponúknutú prácu, ktorá je pre neho vhodná vzhľadom na zdravotný stav, schopnosti a podľa možnosti i na jeho kvalifikáciu. Výnimky zo stanoveného času nepretržitého trvania pracovného pomeru nemožno povoliť.
22. Za predpokladu, že organizácia nebude mať možnosť zaradiť zamestnanca na rovnaký druh práce podľa pracovnej zmluvy, ponúkne mu iný druh práce, prípadne prácu v inom mieste výkonu práce, ako bolo dohodnuté v pracovnej zmluve.

23. Záruka nepoužiť výpovedný dôvod v zmysle § 63 ods.1 písm. a) a b) ZP sa nevzťahuje na zamestnancov, ktorí dosiahli vek, stanovený pre vznik nároku na starobný dôchodok.

24. Splnenie podmienky nepretržitého pracovného pomeru v trvaní najmenej desať rokov uplatní zamestnanec po overení príslušným personálnym útvarom u prednostu správy alebo riaditeľa organizačnej jednotky, riaditeľa odboru na GR ŽSR, resp. riaditeľa odboru Ústredia Železničnej spoločnosti, a.s. za predpokladu, že sa stane nadbytočným.

IV.

Pracovnoprávne nároky a podmienky

Článok 1 - Stanovenie normy týždenného fondu pracovného času

25. Pracovný čas je stanovený podľa Zákonníka práce, Úpravy číslo 2/2002 MDPaT SR z 28.3.2002 - o pracovnom čase a čase odpočinku zamestnancov s nerovnomerne rozvrhnutým pracovným časom v doprave, Smernice o úprave pracovného času turnusových zamestnancov (Turnusový poriadok), ktorý je súčasťou tejto KZ, a príslušných ustanovení tejto KZ.

26. Pružný pracovný čas sa uplatňuje v súlade so Zákonníkom práce a Súbornými smernicami.

27. Pracovným časom sa rozumie tiež čas, ktorý zamestnanec na príkaz alebo so súhlasom zamestnávateľa (zodpovedného vedúceho) strávi na pracovisku pre objasnenie skutočností, súvisiacich s výkonom práce.
Toto ustanovenie sa nevzťahuje na prípady, keď je zavinenie alebo spoluzavinenie na spôsobenej závade zamestnancovi jednoznačne preukázané.

28. Pri nariaďovaní a povoľovaní nadčasovej práce sa postupuje podľa ustanovení § 97 ZP.
Nariadená práca nadčas u jednotlivého zamestnanca nesmie presiahnuť 150 hodín za rok. Vývoj čerpania nadčasovej práce budú zmluvné strany vyhodnocovať štvrťročne.

29. Týždenný fond pracovného času bez zníženia mzdy v zmysle § 85 ZP, sa uplatňuje:
a) U zamestnancov, ktorí pracujú s dokázanými chemickými karcinogénmi pri pracovných procesoch s rizikom chemickej karcinogenity alebo ktorí pracujú s ionoizujúcim žiarením na 33 a 1/2 hodiny bez započítania prestávok na odpočinok a jedenie v rozsahu 30 minút za zmenu do pracovného času.
b) U turnusových zamestnancov, pracujúcich v nepretržitom pracovnom režime na 36 hodín v profesiách (pracovných činnostiach) :
đ rušňové čaty,
đ vozmajstri, vlakové čaty nákladnej dopravy,
đ posunovači, vedúci posunu,
đ výpravcovia na pracoviskách železničných staníc, ktoré dosiahli podľa ustanovení smerníc číslo 958/1997-O410 zo dňa 23.4.1997 viac ako 300 bodov,
đ dozorcovia prevádzky a dispečeri,
đ nádražní a dozorcovia spádoviska,
a u zamestnancov na 36 hodín v profesiách :
đ strojmajstri a rušňovodiči inštruktori,
so započítaním prestávok na odpočinok a jedenie v rozsahu 30 minút za zmenu do pracovného času.
c) U ostatných turnusových zamestnancov s nerovnomerne rozvrhnutým pracov- ným časom na 37 a 1/2 hodiny so započítaním prestávok na odpočinok a jedenie v rozsahu 30 minút za zmenu do pracovného času.
d) U ostatných zamestnancov na 37 a 1/2 hodiny bez započítania prestávok na odpočinok a jedenie v rozsahu 30 minút za zmenu do pracovného času.
e) U zamestnancov, ktorí majú pracovný čas rozvrhnutý tak, že pravidelne vykonávajú prácu striedavo v oboch zmenách v dvojzmennej prevádzke na 38 a 3/4 hodiny so započítaním prestávok na odpočinok a jedenie v rozsahu 30 minút za zmenu do pracovného času.

Článok 2 - Prestávky na odpočinok a jedenie

30. Prestávky na odpočinok a jedenie sa poskytujú podľa bodu 29 tejto KZ.
Pri zmene presahujúcej 10,5 hodiny sa zamestnancom do pracovného času započíta ďalších 15 minút. 31. Konkrétne podmienky poskytovania prestávok na odpočinok a jedenie určí vedúci organizačnej jednotky po dohode s príslušnými odborovými orgánmi a zapracuje ich graficky do rozvrhu zmien. Prípadné výnimky sa dohodnú na úrovni organizačnej jednotky s príslušnými odborovými orgánmi.
Článok 3 - Prekážky v práci

Prekážky v práci z dôvodov všeobecného záujmu

32. Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi pracovné voľno z dôvodov všeobecného záujmu v rozsahu a za podmienok, určených ustanovením § 136 ZP.

a) V prípadoch krátkodobého uvoľnenia na výkon funkcie v odborovom orgáne, ak túto činnosť nemožno vykonať mimo pracovného času, poskytne zamestnávateľ pracovné voľno na nevyhnutne potrebný čas na základe uzavretej dohody medzi zamestnávateľom a príslušným odborovým orgánom na kalendárny rok, a ak k dohode nedôjde, poskytne sa pracovné voľno v rozsahu stanovenom § 137 ods. 1 písm. c) a d) ZP podľa počtu odborovo organizovaných členov počas funkčného obdobia. b) Zamestnávateľ uvoľní zamestnanca dlhodobo na výkon funkcie v odborovom orgáne pôsobiacom u zamestnávateľa v rozsahu a za podmienok ustanovených v §§ 136 a 240 ZP. 33. Ak sa zamestnanec vráti do práce po skončení činnosti pre odborovú organizáciu, je zamestnávateľ povinný zaradiť ho na jeho pôvodnú prácu a pracovisko. Ak to nie je možné preto, že táto práca sa nevykonáva alebo pracovisko je zrušené, musí ho zamestnávateľ v zmysle § 157 ZP zaradiť na inú prácu zodpovedajúcu pracovnej zmluve.

34. Pri účasti člena odborovej organizácie na záujmovej, športovej, kultúrnej akcii a pri školení organizovanom výhradne odborovým orgánom nad rámec uvoľnenia v zmysle § 137 ods. 1 písm. d) ZP poskytne zamestnávateľ zamestnancovi voľno bez náhrady mzdy.

35. Zamestnancom, ktorí vyvíjajú činnosť ako vedúci tábora pre deti a mládež, ich zástupcom pre veci hospodárske a zdravotné, oddielovým vedúcim, vychovávateľom, inštruktorom a stredným zdravotníckym pracovníkom v táboroch, organizovaných v rámci ŽSR, resp. Železničnej spoločnosti, a.s. pre deti a mládež, sa poskytuje voľno v rozsahu a za podmienok stanovených § 137 ods. 1 písm. g) ZP.

Článok 4 - Dôležité osobné prekážky v práci

36. Nároky zamestnancov sú uvedené v §§ 141 a 231 ZP.
Zamestnancom sa poskytne pracovné voľno s náhradou mzdy:
đ na tri dni na vlastnú svadbu, z toho jeden deň na účasť na svadobnom obrade,
đ na dva dni na svadbu dieťaťa, z toho jeden deň na účasť na svadobnom obrade a v rovnakom rozsahu sa poskytne pracovné voľno bez náhrady mzdy pri svadbe rodiča,
đ na tri dni pri úmrtí manžela alebo dieťaťa a na ďalší deň na účasť na pohrebe týchto osôb,
đ na dva dni pri úmrtí rodiča a súrodenca zamestnanca, rodiča a súrodenca jeho manžela, ako aj manžela súrodenca zamestnanca, z toho jeden deň na účasť na pohrebe.

V prípade, ak zamestnanec obstaráva pohreb týchto osôb, má nárok na ďalší deň pracovného voľna.

37. Pre zlepšenie starostlivosti o rodinu sa poskytuje ženám a osamelým mužom na ich žiadosť za podmienky, že sa starajú o dieťa
đ mladšie ako 8 rokov pracovné voľno s náhradou mzdy,
đ mladšie ako 15 rokov, ktoré je podľa rozhodnutia príslušného orgánu dlhodobo ťažko zdravotne postihnuté a vyžaduje mimoriadnu starostlivosť alebo dlhodobo ťažko zdravotne postihnuté, vyžadujúce osobitne náročnú mimoriadnu starostlivosť, pracovné voľno s náhradou mzdy,
đ mladšie ako 15 rokov pracovné voľno bez náhrady mzdy
v rozsahu jedného dňa, u turnusových zamestnancov jednej zmeny v mesiaci. Toto pracovné voľno nemožno zlučovať.


38. Pre vyhľadávanie nového miesta pred skončením pracovného pomeru sa poskytne pracovné voľno bez náhrady mzdy na nevyhnutne potrebný čas, najviac na jeden poldeň v týždni počas zodpovedajúcej výpovednej doby. V rovnakom rozsahu sa poskytne pracovné voľno s náhradou mzdy pri skončení pracovného pomeru výpoveďou danou zamestnávateľom alebo dohodou z dôvodov uvedených § 63 ods. 1 písm. a) až c) ZP. Zamestnávateľ súhlasí s jeho zlučovaním za mesiac ako celok.


V. Mzdy

Článok 1 - Základné princípy odmeňovania

39. Zamestnanci sú odmeňovaní podľa platnej Smernice pre odmeňovanie zamestnancov. Táto Smernica je súčasťou kolektívnej zmluvy.40. Na základe § 125 ZP sa stanovuje:
a) Ak stratil zamestnanec podľa lekárskeho zistenia a posudku komisie zriadenej na úrovni železničnej nemocnice s poliklinikou alebo železničnej polikliniky zmyslovú alebo zdravotnú spôsobilosť v súlade s predpisom Op 5 o zdravotnej spôsobilosti k výkonu práce na železnici zo dňa 25.11.1985 číslo 1027/85- ÚÚŽZ a Úpravy FMD číslo 5095/85-ÚÚŽZ zo dňa 20.6.1985, ktorou bola vydaná Smernica o zdravotnej spôsobilosti pracovníkov železníc, zverejnená vo Vestníku dopravy č. 15/1985 a registrovaná v Zbierke zákonov č. 16/85 a zamestnávateľ ho preradil na inú prácu, patrí mu vyrovnávací príplatok podľa ďalších ustanovení.
b) Zamestnávateľ podľa svojich možností preradí zamestnanca predovšetkým na takú prácu, pri ktorej zamestnanec dosiahne mzdu za stanovený pracovný čas vo výške, ktorú dosahoval pred týmto preradením.
c) Vyrovnávací príplatok podľa písm. a) tohto bodu patrí zamestnancovi železnič- nej prevádzky, ktorý pred preradením na inú prácu vykonával niektoré z povo- laní, zaradených do skupín 1 až 3 podľa predpisu Op 5 zo dňa 20.6.1985 č. 5095/85-ÚÚŽZ o zdravotnej spôsobilosti pre výkon železničnej služby.
d) Vyrovnávací príplatok patrí zamestnancovi, ktorý vykonával povolanie, prí- padne niekoľko týchto povolaní uvedených pod písm.

c) tohto bodu najmenej desať rokov a v dobe straty zmyslovej alebo zdravotnej spôsobilosti dosiahol vek najmenej 45 rokov alebo bol v pracovnom pomere u zamestnávateľa najmenej 20 rokov, pričom zápočet času pracovného pomeru sa vykonáva podľa Prílohy č.1 Smernice pre odmeňovanie zamestnancov okrem poslednej vety v bode 3 a bodov 5 a 7 a v súlade s bodom 173 tejto KZ.
e) Vyrovnávací príplatok patrí zamestnancovi vo výške rozdielu medzi priemernou mzdou pred stratou zmyslovej alebo zdravotnej spôsobilosti a mzdou, ktorú za- mestnanec dosahuje po strate zmyslovej alebo zdravotnej spôsobilosti.
f) Priemerná mzda dosiahnutá pred preradením na inú prácu, valorizovaná pre vyrovnávací príplatok poskytovaný podľa KZ na roky 1994 až 2001, sa v rokoch 2002 a 2003 valorizuje o medziročný nárast priemernej mzdy, dohod- nutý v tejto KZ.
g) Vyrovnávací príplatok pri strate zdravotnej spôsobilosti sa hradí zo mzdových nákladov zamestnávateľa.
h) Ak sa zamestnancovi popri mzde vypláca aj úplný alebo čiastočný invalidný dô- chodok, poskytuje sa mu vyrovnávací príplatok od času rozhodnutia o strate zmyslovej alebo zdravotnej spôsobilosti v takej výške, aby sa spolu s jeho mzdou a s prirátaním prípadného úplného resp. čiastočného invalidného dô- chodku rovnal jeho priemernej mzde pred stratou zmyslovej alebo zdravotnej spôsobilosti.
i) Vyrovnávací príplatok nepatrí zamestnancovi, ktorý stratil zmyslovú alebo zdravotnú spôsobilosť, pretože nepoužil predpísané ochranné pomôcky a nedo- držal predpisy pre zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a pred- pisy o bezpečnosti dopravy, alebo zamestnancovi, ktorý sa odmietol zúčastniť rekvalifikácie (preškolenia) na iný druh práce zodpovedajúci jeho spôsobilosti a ďalej, ak k strate zmyslovej alebo zdravotnej spôsobilosti došlo v súvislosti s nadmerným požívaním alkoholu alebo inou toxikomániou a v súvislosti s nepracovným úrazom. Za nepracovný úraz je treba považovať každý úraz, ktorý nevznikol pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s nimi. j) Vyrovnávací príplatok ďalej nepatrí zamestnancovi, ktorému vznikol nárok na starobný dôchodok.
k) Zamestnanec, ktorému sa vypláca vyrovnávací príplatok, je povinný zamestná- vateľovi ihneď oznámiť všetky skutočnosti rozhodné pre zmenu alebo odňatie tohto príplatku.

l) Vyrovnávací príplatok podľa tohto ustanovenia sa nevzťahuje na prípady, kedy zamestnanec utrpel pracovný úraz alebo má chorobu z povolania (v zmysle § 198 ZP).


41. Zamestnávateľ v roku 2002 zabezpečí:
a) rast priemernej mzdy vo výške 8 % oproti skutočne dosiahnutej priemernej mzde za ŽSR v roku 2001, prepočítaný na plánovaný počet zamestnancov v roku 2002,
b) v rámci dohodnutého mzdového nárastu zvýšenie tarifných tried o 8%,
c) rast priemerných miezd na úroveň organizačných jednotiek,
d) rozpis plánu mzdových prostriedkov s prihliadnutím na rozdiely medzi skutočným stavom zamestnancov a ich personálnou potrebou v organizačnej jednotke, vyplývajúcou z platných predpisov a smerníc.

Prerokovanie rozpisu plánu mzdových prostriedkov organizačných jednotiek s príslušným odborovým orgánom,
e) sledovanie a vyhodnocovanie vývoja priemerných miezd na úrovni organizačných jednotiek porovnaním skutočne dosiahnutej priemernej mzdy s plánovanou pre rok 2002, ako aj skutočnou za rok 2001,
f) prerokovanie návrhu plánu mzdových prostriedkov s príslušným odborovým orgánom s predložením dôvodovej správy,
g) sledovanie vývoja priemerných miezd až po úroveň základných pracovísk.

42. Zamestnávateľ bude v roku 2002 kolektívne vyjednávať o raste priemernej mzdy na rok 2003 minimálne na úrovni miery inflácie z návrhu štátneho rozpočtu na rok 2003.

43. Vyhodnocovanie rastu priemernej mzdy za ŽSR, resp. Železničnú spoločnosť, a.s. sa uskutoční štvrťročne na úrovni zmluvných strán. Pokiaľ v priebehu platnosti tejto KZ dôjde k rastu životných nákladov o viac ako 5 %, zamestnávateľ sa zaväzuje kolektívne vyjednávať na návrh odborovej organizácie o zvýšení priemerných miezd zamestnancov, ku ktorému druhá strana zaujme stanovisko do 30 dní od doručenia písomného návrhu. Pre tento účel sa vychádza z indexu rastu životných nákladov, prípadne iného určeného ukazovateľa v roku 2002 oproti roku 2001 a v roku 2003 oproti roku 2002 (podľa údajov Slovenského štatistického úradu), sledovaného štvrťročne.

Článok 2 - Poskytovanie odmien pri významných životných výročiach a odchode do dôchodku

44. Pri uznaní a ocenení dlhoročnej práce sa poskytnú odmeny zamestnancom, ktorých pracovný pomer so zamestnávateľom trval ku dňu :
a) životného jubilea 50 rokov veku,
b) prvého skončenia pracovného pomeru po nadobudnutí nároku na starobný alebo invalidný dôchodok
nepretržite najmenej 5 rokov u zamestnávateľa v súlade s bodom 174 tejto KZ. Z tejto podmienky nemožno udeliť výnimku.
Výška odmeny za záslužnú prácu a vernosť podniku sa stanoví podľa dĺžky pracovného pomeru (v zmysle Prílohy č. 1 Smernice pre odmeňovanie zamestnancov, okrem poslednej vety v bode 3 a bodov 5 a 7) nasledovne :

A. Životné jubileum 50 rokov veku zamestnanca
- do 10 rokov ........................................do 3 300 Sk
- nad 10 do 15 rokov ..............................do 4 400 Sk
- nad 15 do 20 rokov ..............................do 5 500 Sk
- nad 20 do 25 rokov ..............................do 7 700 Sk
- nad 25 do 30 rokov ..............................do 8 800 Sk
- nad 30 rokov ........................................do 11 000 Sk

B.

Odchod do dôchodku
Pri odchode do dôchodku zamestnávateľ poskytne odmenu :
a) Pri prvom skončení pracovného pomeru z dôvodu odchodu do starobného dôchodku a invalidného dôchodku za podmienky, že zamestnancovi neprináleží odstupné podľa bodu 18 KZ a pracovný pomer bol skončený do jedného mesiaca ako vznikol nárok na starobný dôchodok a z dôvodu odchodu do invalidného dôchodku do jedného mesiaca od ukončenia podpornej doby, vo výške podľa počtu započítaných rokov k zamestnávateľovi v čiastke 2.000.- Sk za každý rok.
b) Pri prvom skončení pracovného pomeru z dôvodu odchodu do starobného dôchodku, okrem prípadov riešených v odseku a), vo výške podľa počtu započítaných rokov k zamestnávateľovi v čiastke 220.- Sk za každý rok.

c) Pri prvom skončení pracovného pomeru z dôvodu odchodu do invalidného dôchodku, ak bol pracovný pomer ukončený neskôr ako v jednomesačnej lehote po uplynutí podpornej doby, prináleží zamestnancovi odmena vo výške podľa počtu započítaných rokov k zamestnávateľovi v čiastke 330.- Sk za každý rok.

d) Pri prvom skončení pracovného pomeru, po nadobudnutí nároku na starobný dôchodok, invalidný dôchodok alebo dôchodok za výsluhu rokov patrí zamestnancovi odchodné v sume jeho priemerného mesačného zárobku v zmysle § 76 ods. 5 ZP. 45. Za účelom určenia výšky odmeny možno odpracované roky v pracovných pomeroch k zamestnávateľovi zrátať. Odmena sa poskytuje jednorázovo.


Článok 3 - Spoločné ustanovenia

46. Spôsob výpočtu priemerného zárobku pre pracovno-právne účely je stanovený Prílohou č. 10 Smernice pre odmeňovanie zamestnancov.
47. Na základe § 119 ods. 1 ZP sa pri mladistvých zamestnancoch a zamestnancoch, ktorí sú požívateľmi čiastočných invalidných alebo invalidných dôchodkov, postupuje podľa § 2 ods. 1 písm. a) a b) nariadenia vlády o minimálnej mzde, t. j. týmto zamestnancom sa výška minimálnej mzdy neznižuje podľa § 2 ods. 1, písm. c) a d) nariadenia vlády.

48. Zamestnancom sa nezávisle na celkových výsledkoch zamestnávateľa zaručuje výplata mzdy vo výške priznanej tarifnej mzdy a mzdových príplatkov podľa Smernice pre odmeňovanie zamestnancov.
49. V prípade vzniku dočasnej platobnej neschopnosti zamestnávateľa v priebehu kalendárneho roka sa môže výplata nezaručených zložiek mzdy, na ktoré vznikol nárok, odložiť najviac o jeden mesiac po uplynutí obdobia, za ktoré sa poskytujú.


50. Výplatný termín zamestnávateľa je 13. deň v mesiaci.
Zamestnávateľ sa zaväzuje vyplácať mzdu v týchto termínoch :
výplatný termín
Správy železničnej dopravnej cesty 12. deň v mesiaci
Ostatné organizačné jednotky ŽSR 13. deň v mesiaci
Železničná spoločnosť, a.s. 13. deň v mesiaci
Ak zamestnávateľ odvádza zamestnancovi mzdu na osobný účet, poukáže výplatu tak, aby v uvedených termínoch mohol zamestnanec s peniazmi disponovať.
Zamestnávateľ sa zaväzuje bezplatne vykonávať nepovinné zrážky zo mzdy zamestnancov, ak realizáciu týchto zrážok potvrdí zamestnanec svojím podpisom v príslušnej mzdovej učtárni.

51. Zamestnávateľ pri vydaní opráv do predpisov a pomôcok GVD, ktoré sú vo vzťahu k bezpečnosti železničnej dopravy a cestovných poriadkov, spracuje normu spotreby práce, ktorá súvisí s výkonom tejto činnosti. Zamestnancovi zaradenému v nepretržitom pracovnom režime prináleží za túto prácu mzda. Rovnako mzda prináleží aj zamestnancovi, ktorému povaha práce nedovoľuje vykonávať túto činnosť v priebehu pracovnej zmeny. O tom, že povaha práce nedovoľuje v priebehu pracovnej zmeny vykonať opravu predpisov, pomôcok GVD a cestovných poriadkov, ktoré sú zamestnancom pridelené ako pracovná pomôcka, rozhodne nadriadený zamestnanec.

Nedodržanie určeného termínu opravy predpisu bude u uvedeného zamestnanca kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

VI. Náhrady cestovných výdavkov

52. Poskytovanie cestovných náhrad je upravené Zákonom NR SR č.283/2002 Z.z. o cestovných náhradách a Súbornými smernicami a ich doplnkami. 53. Cestovné náhrady stravného zamestnancov vlakových a rušňových čiat sú upravené v prílohe č. 2 tejto kolektívnej zmluvy.

54. Cestovné náhrady zamestnancov, pracujúcich v prechodových staniciach v zahraničí, sú upravené v prílohe č. 3 tejto kolektívnej zmluvy.
55. Cestovné náhrady zamestnancov, pracujúcich v prechodových, obratových a výmenných staniciach v Českej republike, sú upravené v prílohe č. 4 tejto kolektívnej zmluvy.

56. Zamestnancom, ktorí vykonávajú prácu v určených pracovných cykloch, ak pracovná cesta trvá viac ako 7 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní, sa poskytuje náhrada preukázaných cestovných výdavkov za cesty na návštevu rodiny po ukončení každého pracovného cyklu v rámci jednotne stanoveného pracovného voľna, najdlhšie však za jeden mesiac.

57. Podľa § 5 ods. 4 Zákona NR SR č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách patrí zamestnancom, ktorým častá zmena pracoviska vyplýva z osobitnej povahy povolania a vykonajú počas :
Ţ kalendárneho dňa viac pracovných ciest (každá trvá menej ako 5 hodín) a celkový súčet trvania pracovných ciest je 5 hodín a viac, stravné za celkový čas trvania týchto ciest;
Ţ dvoch kalendárnych dní, pracovnú cestu, ktorá trvá 5 až 12 hodín, stravné v sume ustanovenej pre toto časové pásmo.

53. Zamestnávateľ poskytne zamestnancom (okrem zamestnancov, ktorí poberajú náhrady stravného podľa Prílohy č.2 KZ) cestovné náhrady podľa zákona č.283/2002 Z.z. o cestovných náhradách za dni povinného školenia, skúšok, povinných lekárskych prehliadok a psychologického vyšetrenia, pričom sa tieto musia konať mimo pravidelného pracoviska zamestnanca.

VII. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

59. Zamestnávateľ bude v priebehu platnosti tejto KZ na základe hodnotenia vývoja pracovnej úrazovosti realizovať opatrenia smerujúce k prevencii v oblasti BOZP, najmä k zamedzeniu výskytu pracovných úrazov s ťažkými následkami. Zamestnávateľ pri schvaľovaní technologických postupov a organizačných zmien nebude prijímať opatrenia rozširujúce povinnosti prevádzkových zamestnancov, ktoré by ohrozili bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov.

60. Zamestnávateľ v spolupráci s príslušnými odborovými orgánmi bude v oblasti BOZP postupovať podľa zákona NR SR č. 330/1996 Z.z.

o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov.
Zamestnávateľ bude v zmysle ustanovenia § 8d písm. d) zákona NR SR č. 330/1996 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov vykonávať najmenej raz za rok previerky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a pracovného prostredia na všetkých pracoviskách a zariadeniach, za účasti zástupcov príslušných odborových organizácií a zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Plnenie harmonogramov odstraňovania zistených závad budú vedúci organizačných jednotiek vyhodnocovať štvrťročne za účasti zástupcov príslušných odborových organizácií.
Zamestnávateľ vytvorí zástupcom zamestnancov pre BOZP v zmysle § 10 ods. 5 zákona NR SR č. 330/1996 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov nevyhnutné podmienky na výkon ich funkcie a zabezpečí :
đ v primeranom rozsahu poskytnutie pracovného voľna s náhradou mzdy,
đ školenie a vytvorenie podmienok na výkon dozoru.

61. Zamestnávateľ bude pri poskytovaní osobných ochranných pracovných prostriedkov podľa novelizovanej smernice M 36 prideľovať nové druhy OOPP, ktoré zabezpečia vyššiu úroveň ochrany života a zdravia.

62. Zamestnávateľ zabezpečí v zmysle zákona NR SR č. 330/1996 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na ustanovenia Vyhlášky SÚBP a SBÚ č. 111/1975 Zb. o evidencii a registrácii pracovných úrazov a o hlásení prevádzkových nehôd (havárií) a porúch technických zariadení, v znení Vyhlášky č.483/1990 Zb. účasť zástupcu príslušnej odborovej organizácie pri vyšetrovaní a uzatváraní príčin smrteľných, ťažkých, hromadných a ostatných pracovných úrazov. 63. Zamestnávateľ zabezpečí po vydaní, resp. novelizácii právnych a ostatných predpisov riešiacich oblasť BOZP, spracovanie na vlastné podmienky a zavádzanie do praxe.

64. Zamestnávateľ po dohode s príslušnými odborovými orgánmi zabezpečí s maximálnou hospodárnosťou v zmysle predpisu M 36 poskytovanie OOPP zamestnancom a ich používanie.
Zamestnávateľ bude štvrťročne vyhodnocovať stav systému poskytovania vybraných druhov OOPP v súlade s Prílohou č.

6 tejto KZ a zabezpečí formou inštruktáže informovanosť zodpovedných zamestnancov o úprave predpisu Ok 3 a M 36.
Zamestnávateľ zabezpečí čistenie a opravu OOPP v zmysle opatrenia GR ŽSR číslo 133/1995-O320 zo dňa 28.11.1995.

65. Zamestnávateľ sa zaväzuje, že jednočlenné obsadenie hnacích vozidiel bude rozširovať pri splnení podmienok:
đ rádiotelefónne spojenie hnacích vozidiel s výpravcom a medzi sebou v prípade nebezpečenstva,
đ zavedenie nového typu vlakového zabezpečovača, ktorý nedovolí prejsť návestidlo v polohe „STOJ“ na tratiach s automatickým vlakovým zabezpečovacím zariadením a nedovolí prekročiť stanovenú maximálnu rýchlosť vlaku,
đ u rušňov s namontovaným vlakovým zabezpečovacím zariadením, ktoré nedovolí prekročiť stanovenú maximálnu rýchlosť vlaku,
đ zjednoznačnenie predpisových ustanovení.

66. Zamestnávateľ bude zlepšovať pracovné podmienky na hnacích vozidlách vzhľadom na BOZP, najmä odstraňovaním namáhavej práce, údržbou a úpravou stanovíšť hnacích vozidiel v zmysle opatrenia číslo 12/2-237/91-203 zo dňa 16.7.1992.
67. Zamestnávateľ bude zlepšovať pracovné podmienky aj v služobných vozňoch.


VIII. Sociálne podmienky zamestnancov

Článok 1 - Pracovné podmienky a pracovné prostredie

68. Na základe výsledkov komplexnej inventarizácie sociálnej vybavenosti prevádzkových pracovísk a prijatého sociálneho programu, za priority pre odstraňovanie nedostatkov v sociálnej vybavenosti pre dobu platnosti tejto kolektívnej zmluvy považovať najmä:
đ zásobovanie pitnou vodou,
đ sociálne vybavenie pracovísk (WC, umyvárky),
đ vykurovanie pracovísk,
đ vybavenosť pracovísk šatňami,
đ vybavenosť pracovísk jedálňami.

69. Z podkladov spracovaných na úrovni organizačných jednotiek zamestnávateľa, t.j. harmonogram akcií pre odstraňovanie zistených nedostatkov v poradí podľa naliehavosti a dôležitosti, ako i predpokladaných finančných nákladov, budú kolektívnym vyjednávaním stanovené konkrétne akcie k odstraňovaniu základných nedostatkov v sociálnej vybavenosti pracovísk pre rok 2002 a 2003, vrátane určenia zdroja ich financovania. Harmonogram sociálnych stavieb tvorí Prílohu č.7 tejto kolektívnej zmluvy. Kolektívne vyjednávanie bude začaté najneskôr do jedného mesiaca po prijatí investičného plánu. 70. Zamestnávateľ spracuje Harmonogram sociálnych stavieb na obdobie rokov 2002 a 2003 s prihliadnutím na výsledky analýz sociálnej vybavenosti pracovísk. Čiastkový program odstraňovania nedostatkov v sociálnej oblasti bude spracovaný s prihliadnutím na ekonomické podmienky zamestnávateľa so zameraním na oblasti:
đ skvalitnenia starostlivosti o zamestnancov,
đ zvýšenia bezpečnosti práce a odstraňovania mimoriadne namáhavých prác.

70. Zamestnávateľ v spolupráci so Železničným zdravotným ústavom, oddelením pracovného lekárstva prejedná súčasný stav rizikových prác, navrhne a vykoná opatrenia na ich odstránenie alebo obmedzenie pri súčasnom zohľadnení ľudského činiteľa, úrovne techniky, organizácie práce i pracovných podmienok. Zodpovedajúcou organizáciou práce bude postupne znižovať počet hodín odpracovaných na rizikových prácach.
Zamestnávateľ v spolupráci so Železničným zdravotným ústavom, oddelením pracovného lekárstva, prehodnotí a po prerokovaní s príslušnými odborovými organizáciami navrhne spoločný postup pri vyhlasovaní a evidencii rizikových prác. 72. Zamestnávateľ sa zaväzuje vykonávať opatrenia na zníženie hladiny infrazvuku na hnacích vozidlách.

73. Zamestnávateľ bude postupne realizovať program rádiofikácie s cieľom zvýšenia bezpečnosti prevádzky železničnej dopravy a zabezpečenia výlukovej činnosti.

Zamestnávateľ sa ďalej zaväzuje preinvestovať minimálne 100 miliónov Sk počas platnosti tejto KZ na rozšírenie rádiofikácie pre spojenie HDV s výpravcom a medzi sebou.

Článok 2 - Zdravotné a sociálne zabezpečenie

74. Zamestnávateľ v nadväznosti na zmeny prebiehajúce v zdravotníctve SR za účasti odborových organizácií zabezpečí pre svojich zamestnancov špecifickú zdravotnú starostlivosť (vrátane psychológie práce), v ktorej sa zohľadní priamy podiel zamestnancov prevádzky na bezpečnom výkone práce.
75. Zamestnávateľ ako spoluzakladateľ Doplnkovej dôchodkovej poisťovne Stabilita vytvorí ekonomické, organizačné a personálne podmienky pre jej rozvoj a funkčnosť, najmä pre vstup zamestnancov do systému DDP a pre dobudovanie organizačnej štruktúry DDP.
76. Podmienky doplnkového dôchodkového poistenia upravuje Príloha č. 8 tejto kolektívnej zmluvy.

77. Zamestnávateľ v spolupráci s odborovými organizáciami zoznámi v potrebnom rozsahu zamestnancov s cieľmi a úlohami doplnkového dôchodkového poistenia, s obsahom Dávkového plánu DDP Stabilita a s obsahom zamestnávateľskej zmluvy. Zároveň pripraví systém informovanosti poistencov o obsahu výročných správ a správ o hospodárení DDP Stabilita.

78. Každá zmena zamestnávateľskej zmluvy medzi zamestnávateľom a DDP Stabilita bude predmetom kolektívneho vyjednávania
79. Zamestnávateľ v spolupráci so Spoločnou zdravotnou poisťovňou a Železničným zdravotníctvom bude v dobe platnosti tejto kolektívnej zmluvy pokračovať vo vyhodnocovaní vplyvu výkonu povolania na zdravie zamestnancov, predovšetkým u profesií, u ktorých sa vo zvýšenej miere vyskytuje pracovná neschopnosť, invalidizácia a choroby z povolania. Výsledky vyhodnocovania vplyvu povolania na zdravie zamestnanca budú slúžiť ku spracovaniu komplexu preventívnych opatrení, kompenzácií a legislatívnych iniciatív k odstraňovaniu príčin i dôsledkov u jednotlivých profesií.
80. Zamestnávateľ a odborové organizácie v rámci pôsobnosti v Spoločnej zdravotnej poisťovni bude uplatňovať:
đ postupné rozširovanie špecifickej zdravotnej starostlivosti o zamestnancov,
đ skvalitňovanie preventívnej a dispenzárnej zdravotnej starostlivosti o jednotlivé pracovné profesie.
81. Zamestnávateľ sa zaväzuje vyplatiť finančný rozdiel medzi úhradou nákladov, ktorú je nutné uhradiť v súvislosti s poskytnutou neodkladnou a nevyhnutnou zdravotnou starostlivosťou pri náhlom ochorení alebo pri stave ohrozujúcom život, ku ktorému došlo mimo územia SR u zamestnancov s určeným miestom výkonu práce aj mimo územia SR v rámci pracovného času.

Článok 3 - Rekondičné pobyty

82. Rekondičné pobyty sa poskytujú v súlade so Smernicou Ok 4. Zmena Prílohy č. 1 tejto smernice je možná len kolektívnym vyjednávaním.
83. Zamestnávateľ zabezpečí celoročne rekondičné pobyty v rehabilitačných zariadeniach, ktoré spĺňajú všetky podmienky na ich poskytovanie a možnosť zabezpečenia lekárskych procedúr v objektoch kúpeľných organizácií.

Rekondičné pobyty je možné zabezpečiť i v prenajatých zariadeniach na základe zmluvy o prenájme.
84. Zamestnávateľ zabezpečí v súlade so Smernicou Ok 4 požadovaný počet poukazov na rekondičné pobyty na základe požiadaviek jednotlivých organizačných zložiek.
Zamestnávateľ umožní vzájomnú výmenu poukazov na rekondičné pobyty, a to recipročne bez finančného vyrovnania.

85. Organizačná jednotka je povinná vytvoriť vhodné podmienky pre to, aby vybraný zamestnanec rekondičný pobyt absolvoval. Ak sa vybranému zamestnancovi pridelí poukaz na rekondičný pobyt, je jeho povinnosťou zúčastniť sa ho.

86. Na účasť zamestnanca na rekondičnom pobyte poskytuje zamestnávateľ dva týždne pracovného voľna s náhradou mzdy.
87. Zamestnávateľ umožní zamestnancom na základe lekárskeho doporučenia a do plného využitia kapacity rehabilitačných zariadení pobyty s bezplatnou rehabilitačnou a kúpeľnou starostlivosťou, a to najmä zamestnancom:
đ ktorí neodpracovali 20 rokov u zamestnávateľa, ale sú evidovaní a riadne sa liečia v železničnej diabetickej poradni a pracujú vo vybraných profesiách,
đ ktorí zo zdravotných dôvodov už nevykonávajú vybranú profesiu, ale vo vybraných profesiách odpracovali najmenej 15 rokov,
đ ktorí boli alebo sú liečení na onkologické ochorenia a odpracovali u zamestnávateľa desať rokov v súlade s bodom 173 tejto KZ.
Zamestnanec čerpá za týmto účelom riadnu dovolenku alebo náhradné voľno.


Článok 4 - Skupiny zamestnancov, vyžadujúcich osobitnú starostlivosť

88. Pre zamestnancov, ktorí stratili zdravotnú alebo zmyslovú spôsobilosť, zamestnávateľ vyčlení potrebný počet pracovných miest vo vnútorných organizačných jednotkách. Tieto pracovné miesta zamestnávateľ obsadí do potrebného času zamestnancami na čas určitý.
Zamestnávateľ poskytne príslušným odborovým orgánom štvrťročne písomnú správu o počte pracovných miest a opatrenia na vytvorenie nových pracovných miest vo VOJ. Zamestnávateľ sa zaväzuje, že počet takto vytvorených pracovných miest ostane zachovaný. V prípade nedostatočného počtu bude zamestnávateľ tieto pracovné miesta priebežne rozširovať podľa potreby.
89. Zamestnávateľ v spolupráci s odborovými organizáciami podľa možností a potrieb vytvorí sieť poradenských služieb, uľahčujúcich riešiť pracovné a sociálne problémy zamestnancom, najmä ženám matkám, mladistvým a zamestnancom so ZPS. (Príloha č. 1 tejto kolektívnej zmluvy)


90. A
Zamestnávateľ zabezpečí zamestnancom pri skončení pracovného pomeru podľa § 63 ods. 1 písm. c) ZP :
a) odpustenie zostatkov pôžičiek
Ţ pri poskytnutí stabilizačného príspevku alebo stabilizačnej pôžičky na zloženie členského podielu na družstevný byt, individuálnu bytovú výstavbu alebo príspevku na modernizáciu, podľa § 34 ods.10 vyhlášky č.398/1992 Zb. v znení § 6 vyhlášky č.

119/1993 Z.z.,
Ţ pri pôžičkách poskytnutých z bývalého FKSP.

c) pracovné súčasti
Ţ ponechanie rovnošaty a jej súčastí v zmysle služobného predpisu Ok 3 a Ok 8,
Ţ ponechanie osobných ochranných pracovných prostriedkov v zmysle služobného predpisu M 36.

c) lekársku starostlivosť
Ţ zachovanie lekárskej starostlivosti v rámci Železničného zdravotníctva, ak o to uvoľnený zamestnanec prejaví záujem.

d) prevod vlastníctva bytu
Ţ uvoľnenému zamestnancovi, ktorý požiada o prevod vlastníctva bytu v správe ŽSR v zmysle zákona č.182/93 Z.z. o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov poskytnú ŽSR zľavu z kúpnej ceny bytu,
Ţ zľava sa poskytne len na jeden byt vo výške do 50% (maximálne do výšky 50 000,-Sk) z ceny bytu, vypočítanej podľa § 18 a nasl. zákona číslo 182/93 Z.z. v znení neskorších predpisov, po odpočítaní zákonných zliav podľa § 18 ods. 4 a § 18 b ods. 1 písm. b) zákona.

90. B
V prípade, ak dôjde k skončeniu pracovného pomeru u ŽSR alebo Železničnej spoločnosti, a.s. dohodou v spojitosti s § 63 ods. 1 písm. c) ZP alebo výpoveďou z dôvodu § 63 ods. 1 písm. c) ZP tak, že v kalendárny deň nasledujúci po skončení pracovného pomeru vznikne zamestnancovi nový pracovný pomer u jedného z vyššie uvedených zamestnávateľov, zamestnancovi sa výhody podľa bodu 90.A tejto KZ neposkytujú.


Článok 5 - Stravovanie

91. Oblasť stravovania je usmerňovaná v zmysle § 152 ZP.

92. Zamestnávateľ v zmysle § 152 ods. 1 ZP zabezpečí pre zamestnancov vo všetkých zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo na pracoviskách alebo v ich blízkosti. Túto povinnosť zamestnávateľ nemá voči zamestnancom vyslaným na pracovnú cestu. Za pracovnú zmenu sa pritom považuje výkon práce dlhší ako štyri hodiny. Ak v dohodnutom zariadení nie je možnosť diétneho stravovania, zamestnávateľ zabezpečí na základe lekárskeho doporučenia pre týchto zamestnancov stravovanie formou stravovacích poukážok.

93. Zamestnávateľ umožní zamestnancom, vrátane vlakových a rušňových čiat, stravovanie na pracovnej ceste za plnú cenu hlavného jedla, zníženú o príspevok zo sociálneho fondu.

94. Zamestnancovi sa v zmysle § 152 ZP poskytne v pracovnej zmene jedno hlavné jedlo a ak pracovná zmena trvá viac ako 12 hodín dve hlavné jedlá za cenu, zníženú:
đ o 55 % z celkovej hodnoty hlavného jedla, najviac však do výšky 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách,
đ o príspevok zo sociálneho fondu, dohodnutý v tejto kolektívnej zmluve.

95. Stravovanie v zmysle zásad tejto KZ môže byť ďalej poskytnuté bývalým zamestnancom (dôchodcom a bývalým zamestnancom, na ktorých sa vzťahuje bod 19 A, odstavec 5 a 6 tejto KZ) v stravovacích zariadeniach zamestnávateľa a stravovacích zariadeniach, s ktorými majú organizačné zložky uzatvorenú zmluvu o poskytovaní stravovania.

Stravovanie nemôže byť zabezpečené prostredníctvom stravovacích poukážok, ktoré zamestnávateľ nakupuje od sprostredkovateľa, ktorý stravovacie služby neposkytuje. Stravovanie dôchodcom a bývalým zamestnancom sa poskytuje na základe súhlasu vedúceho základného pracoviska po dohode s príslušným odborovým orgánom. Bývalým zamestnancom a dôchodcom nepatrí príspevok zo sociálneho fondu.

96. Príspevok zo sociálneho fondu na každé hlavné jedlo podávané v rámci stravovania je 4.- Sk.

97.A. Bezplatné občerstvenie v prípade sťažených pracovných podmienok sa poskytuje v zmysle opatrenia číslo 122/95-322 zo dňa 31.3.1995.
97.B. Stravovanie a bezplatné občerstvenie za sťažených poveternostných a mimoriadnych podmienok sa zamestnancom Železničnej spoločnosti, a.s. poskytuje v zmysle Nariadenia č.12/2002 generálneho riaditeľa Železničnej spoločnosti, a.s. zo dňa 28.5.2002. 98. Zamestnávateľ vytvorí možnosti pre zriadenie bufetov s nepretržitou prevádzkou a zabudovanie samoobslužných automatov na studené a teplé nápoje a občerstvenie.
99. Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť stravovanie pre zamestnancov zúčastňujúcich sa na výluke, trvajúcej viac ako štyri hodiny, a to formou závodného stravovania.

Článok 6 - Rovnošaty

100. Zamestnávateľ poskytuje vybranému okruhu zamestnancov rovnošaty a rovnošatové súčasti v súlade s predpisom Ok 3 a zamestnancom požiarnej ochrany železníc v súlade s predpisom Ok 8. Za dodržiavanie povinnosti nosiť rovnošaty zodpovedajú vedúci zamestnanci tých zamestnancov, ktorým je táto povinnosť uložená.

101. Zamestnávateľ zabezpečí určeným zamestnancom požadovaný sortiment rovnošatových súčastí v súlade s predpisom Ok 3 na základe ich výberu.

102. Zamestnávateľ v spolupráci s odborovými organizáciami prehodnotí opodstatnenosť súčasného počtu predajní rovnošiat.

Článok 7 - Byty a ubytovanie

103. Zamestnávateľ zabezpečí oblasť bytovej politiky v súlade s platnou legislatívou podľa Smernice o hospodárení s bytmi ŽSR číslo 5/98-PMR zo dňa 1.7.1998.

104. Zamestnávateľ v spolupráci s odborovými orgánmi zachová stav bytového fondu tvorený služobnými bytmi.
105. Zamestnávateľ predloží postup realizácie rekonštrukcií a modernizácií nocľahární a ubytovní v rámci finančných možností ako súčasť aktualizácie harmonogramu sociálnych akcií.

106. Zamestnávateľ v odôvodnených prípadoch poskytne zamestnancom vlakových a rušňových čiat a obsluhám mechanizmov pre údržbu a opravu tratí nocľah pred nástupom a po ukončení služby bez úhrady.
Zamestnávateľ poskytne za podmienok uvedených v predchádzajúcom odseku nocľah aj ostatným prevádzkovým zamestnancom podľa kapacitných možností.
Článok 8 - Regenerácia pracovnej sily a využívanie voľného času

107. Všetky odborové organizácie v spolupráci so zamestnávateľom podľa svojich možností vytvoria podmienky pre športovú a kultúrnu činnosť železničiarov.

a) OZŽ, FPP, OAVD, ÚŽZ a ŽROZ v spolupráci so zamestnávateľom vytvoria podmienky pre organizovanie finálových športových súťaží železničiarov, ktoré budú aj kvalifikáciou najlepších športovcov na súťaže poriadané v rámci USIC (Union Sportive Internationale des Cheminots - Medzinárodný športový zväz železničiarov).
b) OZŽ ako subjekt Medzinárodného športového zväzu železničiarov (USIC) sa bude aktívne podieľať na činnosti orgánov USIC. Zamestnávateľ, OZŽ, FPP, OAVD, ÚŽZ a ŽROZ umožnia účasť zamestnancom na ich športových akciách. Všetky zúčastnené odborové organizácie v prípade, že vyšlú svojho zástupcu do súťaže, hradia pomernú časť nákladov na ubytovanie, stravovanie a organizáciu súťaže. OZŽ v spolupráci so zamestnávateľom organizačne zabezpečia účasť železničiarov na medzinárodných súťažiach USIC:
đ OZŽ zabezpečí všetky akcie USIC konané na území SR a reprezentáciu našich členov v zahraničí komplexne po stránke organizačnej i finančnej v zmysle zásad,
đ OZŽ sa zaväzuje viesť celú agendu USIC,
đ OZŽ sa zaväzuje pravidelne informovať zamestnávateľa o činnosti USIC,
đ zamestnávateľ poskytne železničiarom - účastníkom pri reprezentovaní v zahraničí cestovné lístky v zmysle Reglementu FIP,
đ zamestnávateľ poskytne zahraničné cestovné lístky podľa Reglementu FIP na zasadnutia a rokovania USIC.
Zmluvné strany sa zaväzujú spoločne vytvárať dôstojný spoločenský rámec všetkých usporiadaných akcií v rámci USIC, obvyklý v medzinárodnom styku.
108. Odborové organizácie spolu so zamestnávateľom zabezpečia rekreáciu pre zamestnancov a ich rodinných príslušníkov doma i v zahraničí s využitím sociálneho fondu v zmysle schváleného rozpočtu. Zmluvné strany zabezpečia domácu rekreáciu vo vlastných rekreačných strediskách železničiarov podľa vopred na ten účel vypracovanej koncepcie riešenia a zabezpečenia rodinnej rekreácie a detských letných táborov.
109. Zamestnávateľ sa zaväzuje k spolupráci s odborovými organizáciami v oblasti účelovej prepravy železničiarov pre obdobie platnosti tejto KZ. Pre tento účel zabezpečí vybavovanie a zabezpečovanie ležadlových vozňov najmä čo sa týka technicko - hygienického stavu, inventáru, sprievodcov a celkového zabezpečo-vania prepráv železničiarov.
Zamestnávateľ zabezpečí prednostné vybavenie voľnými lístkami FIP predovšetkým účastníkov rodinnej rekreácie, ktorá je zabezpečovaná odborovými organizáciami v rámci organizovanej účelovej prepravy.
Zmluvné strany budú pri zabezpečovaní organizovanej účelovej prepravy vychádzať zo Smernice pre zájazdy železničiarov posilovými vozňami ŽSR číslo 655/2000-O410 zo dňa 1.2.2000.

110. Odborové organizácie a zamestnávateľ zabezpečia prevádzku táborov detí a mládeže v rekreačných zariadeniach.

Organizačné, obsahové a finančné zabezpečenie prevádzky táborov bude predmetom dohody, ktorú odborové organizácie uzatvoria s prevádzkovateľom.

111. Zamestnávateľ sa bude podľa svojich finančných a technických možností podieľať na organizovaní a zabezpečovaní akcií, konaných v rámci FISAIC, ALE, USIC a FIOST. Zamestnávateľ zabezpečí účasť železničiarov na jednotlivých akciách podľa svojich finančných možností.
112. V súlade s § 231 ZP sa reprezentovanie ŽSR, resp. Železničnej spoločnosti, a.s. v rámci akcií USIC, FISAIC, ALE a FIOST považuje za prekážku v práci vo všeobecnom záujme. Pracovné voľno s náhradou mzdy možno poskytnúť po schválení každého prípadu osobitne generálnym riaditeľom ŽSR, resp. generálnym riaditeľom Železničnej spoločnosti, a.s..

113. Zmluvné strany sa zaväzujú spoločne vytvárať dôstojný spoločenský rámec všetkých usporiadaných akcií v rámci USIC, FISAIC, FIOST, ALE obvyklý v medzinárodnom styku.


Článok 9 - Sociálny fond

114. Zamestnávateľ podľa zákona č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 366/1999 Z.z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, v znení zákona NR SR č. 375/1996 Z.z. a zákona č. 258/1993 Z.z. o Železniciach SR v znení neskorších predpisov tvorí sociálny fond.
115. Zásady tvorby a použitia sociálneho fondu obsahuje Príloha č. 5 A a 5 B tejto kolektívnej zmluvy.Článok 10 - Zamestnanecké výhody

116. A V zmysle platných zákonov, zamestnancom ŽSR budú poskytované cestovné výhody v zmysle Tarify cestovného a prepravného na tratiach ŽSR, určenej Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR na príslušný kalendárny rok a zamestnancom Železničnej spoločnosti, a.s. budú poskytované cestovné výhody v zmysle osobitnej tarify určenej Predstavenstvom Železničnej spoločnosti, a.s. minimálne v rozsahu tarify cestovného a prepravného na tratiach ŽSR, určenej Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácii SR na príslušný kalendárny rok.

116. B Zamestnávateľ poskytne v rámci platných predpisov a možností pomoc individuálnym stavebníkom formou zapožičania strojového zariadenia a dopravných prostriedkov.

117. Zamestnávateľ bude iniciovať prípadné zmeny predpisov Ok 10 a Ok 12 iba po predchádzajúcom kolektívnom vyjednávaní s odborovými organizáciami.

118. Zamestnávateľ poskytne svojim zamestnancom podľa možnosti bezplatnú úschovu bicyklov a motocyklov pri dochádzke do zamestnania, do vlastnej organizačnej jednotky i na iné pracoviská zamestnávateľa. Súčasne existujúce priestory zostanú zachované.

IX.

Záverečné ustanovenia
119. OZŽ podľa desiatej časti ZP zastupuje v rámci kolektívneho vyjednávania aj zamestnancov odborovo neorganizovaných (ak si zamestnanec neurčí inak).

120. OZŽ, FS SR, FPP, ÚŽZ, NKOS-Ž, OAVD, ŽROZ, OZ-VSP, SSŽ, ZPZŽ a FVČ v spolupráci so zamestnávateľom zabezpečia oboznámenie všetkých zamestnancov s touto kolektívnou zmluvou do 15 dní odo dňa jej účinnosti.
121. Kontrola plnenia kolektívnej zmluvy sa vykonáva polročne písomnou formou v zmysle Dohody o hodnotení plnenia Kolektívnej zmluvy ŽSR. Výsledky plnenia kolektívnej zmluvy sa potom prerokujú v pracovnej skupine, určenej pre kolektívne vyjednávanie.
Ak zistí jedna zo zmluvných strán neplnenie niektorého záväzku, uvedeného v kolektívnej zmluve, je povinná upozorniť na neplnenie druhú stranu.
Zamestnávateľ bude minimálne dvakrát ročne informovať zamestnancov prostredníctvom časopisu Ž-Semafor o plnení Kolektívnej zmluvy ŽSR.
122. Neplnenie úloh, vyplývajúcich z kolektívnej zmluvy, sa bude posudzovať ako porušenie pracovnej disciplíny v zmysle Zákonníka práce a pracovného poriadku zamestnávateľa. 123. Všetky zmeny kolektívnej zmluvy a jej súčastí budú predmetom kolektívneho vyjednávania.

X. Platnosť kolektívnej zmluvy
124. Kolektívna zmluva ŽSR 2002 - 2003 nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnosť od 1.1.2002. V prípade, že do 31.12.2003 nebude uzavretá nová kolektívna zmluva, zostáva v platnosti táto kolektívna zmluva až do uzavretia novej kolektívnej zmluvy.

V Bratislave dňa 22.10. 2001

Ing. Andrej EGYED v.r. Ing. Ladislav SAXA v.r.
Generálny riaditeľ ŽSR Zástupca
generálneho riaditeľa ŽSR

Mgr. Jozef SCHMIDT v.r. Vladimír PIKNA v.r.
OZŽ FS

Jaroslav MITTERKO v.r. Juraj SULAČEK v.r.
FPP OAVD

Ing. Vladimír LIPTÁK v.r. Jozef MICSINAI v.r.
ÚŽZ NKOS-Ž

Ján MARGALA v.r. Ing. Ján URBANČÍK v.r.
ŽROZ OZ-VSP

Anna KUCHTOVÁ v.r. Pavol MAČEJKO v.r.
SSŽ ZPZŽ

Bernard CHLASTÁK v.r.
FVČ

Za správnosť : Fabulová
P r í l o h a č. 1125. Poradenskú službu pri riešení problémov zamestnancov všetkých organizačných zložiek zamestnávateľa v pracovnoprávnych vzťahoch v súvislosti so skončením pracovného pomeru (t.j. práva a povinnosti vo vzťahu k zamestnávateľovi, Sociálnej a Zdravotnej poisťovni, Doplnkovej dôchodkovej poisťovni a Národnému úradu práce...), budú zabezpečovať :
Generálne riaditeľstvo ŽSR Bratislava - Odbor riadenia ľudských zdrojov (tel. 920/7077)
Ústredie Železničnej spoločnosti, a.s. Bratislava - Odbor riadenia ľudských zdrojov (tel. 920/7462, 5128)
Divízia železničných koľajových vozidiel Bratislava - (tel. 920/7076)
Divízia osobnej prepravy Košice - (tel. 910/5029)
Divízia nákladnej prepravy Košice - (tel. 910/5430)
Obchodno-prekládkové centrum Čierna nad Tisou - (tel. 918/408)
Odúčtovňa tržieb železníc Košice - (tel. 910/5601)
Tatranské lanové dráhy Tatranská Lomnica - (tel. 931/82/53)
P r í l o h a č.

2


NÁHRADY STRAVNÉHO
RUŠŇOVÝCH A VLAKOVÝCH ČIAT

Táto príloha upravuje poskytovanie náhrad stravného zamestnancom, ktorých častá zmena miesta výkonu práce vyplýva z osobitnej povahy povolania.

Článok I
Úvodné ustanovenie

126. Ak nie je ďalej stanovené inak, vzťahuje sa na poskytovanie cestovných náhrad pre vlakové a rušňové čaty zákon číslo 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách.

Článok II
Výška náhrad stravného

127. Zamestnancom vlakových a rušňových čiat sa poskytuje za každý deň, keď zamestnanec uskutočnil traťový výkon, náhrada stravného
- v pravidelných turnusových cestách 47,- Sk,
- pri cestách letmo (zamestnanci nezaradení do turnusu) 53,- Sk,
- pri mimoriadnej vloženej zmene s traťovým výkonom a za prácu vo vedľajšej činnosti sa poskytuje zamestnancom v pravidelných turnusoch a pracujúcim letmo za výkony po naplnení mesačného pracovného času ďalšia náhrada vo výške 25,- Sk za zmenu okrem náhrady, stanovenej v predchádzajúcich ustanoveniach tohoto bodu.

128. Turnusovým zamestnancom patrí náhrada podľa bodu 126 aj za deň turnusového voľna, aj keď sa v tento deň zúčastní povinného školenia, služobných skúšok a povinných lekárskych prehliadok.

129. Za traťový výkon sa považuje cesta vlakom mimo obvodu pravidelného pracoviska zamestnanca bez ohľadu na čas jej trvania.

130. Náhrada stravného nepatrí zamestnancom vlakových a rušňových čiat za dni, keď nekonajú službu pre chorobu alebo úraz, za dni dovolenky, rekondičného pobytu a ostatných prekážok v práci, neplateného pracovného voľna a keď zamestnanec prestane vykonávať cestovnú službu a za výkony v mieste pravidelného pracoviska.

131. Ak zamestnanec preruší traťový výkon pre chorobu alebo úraz, patrí mu náhrada stravného ako pri jeho dokončení.

132. Zamestnancom krátkodobo uvoľneným pre výkon odborárskej funkcie nepatrí náhrada stravného len za dni uvoľnenia. Za dni turnusového voľna, ktoré bezprostredne nadväzujú na dni tohto uvoľnenia, náhrada stravného zamestnancom patrí.

133. V prípadoch, keď posunujúce čaty majú v turnuse zapracované výkony za vlakové čaty alebo podľa potreby zamestnávateľa alebo jeho zložiek sú im takéto výkony určené, patrí im náhrada stravného vo výške 47,- Sk v prípade trvania traťového výkonu do 5 hodín. Náhrady stravného nepatria zamestnancom týchto čiat v obvode pravidelného pracoviska a za dni turnusového voľna a miestneho výkonu, ktoré nasledujú po traťovom výkone.

Článok III
Záverečné ustanovenia

134. Zamestnanci vlakových a rušňových čiat predkladajú podklady pre vyúčtovanie cestovných náhrad súhrnne (prevádzkový záznam) za celý kalendárny mesiac. Zamestnávateľ ich vyúčtuje a vyplatí v najbližšom pravidelnom výplatnom termíne.

P r í l o h a č.

3


NÁHRADY CESTOVNÝCH VÝDAVKOV ZAMESTNANCOM,
PRACUJÚCIM V PRECHODOVÝCH STANICIACH V ZAHRANIČÍ

Táto príloha upravuje poskytovanie cestovných náhrad zamestnancom, dochádzajúcim na výkon služby do prechodových staníc v zahraničí, vlakovým a rušňovým čatám pri traťovom výkone v prechodovej stanici v zahraničí a späť.

Článok I
Úvodné ustanovenie

135. Ak nie je ďalej stanovené inak, vzťahuje sa na poskytovanie cestovných náhrad pre zamestnancov, pracujúcich v prechodových staniciach v zahraničí zákon číslo 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách.

136. Táto príloha sa nevzťahuje na poskytovanie cestovných náhrad zamestnancom pracujúcim v prechodových, obratových a výmenných staniciach na území ČR, vlakovým a rušňovým čatám pri traťovom výkone v prechodových, obratových a výmenných staniciach na území ČR.

137. Vlakovým a rušňovým čatám sa pod pojmom prechod slovenskej štátnej hranice rozumie odchod, resp. príchod do poslednej železničnej stanice na území SR podľa vlakopisu alebo prevádzkového záznamu.

Článok II
Náhrady stravného
138. Náhrady stravného sa zamestnancom, uvedeným v úvode tejto prílohy, poskytujú v zmysle zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách.

Článok III
Vreckové
139. Zamestnancom, dochádzajúcim na výkon služby do prechodových staníc v zahraničí a vlakovým a rušňovým čatám pri traťovom výkone v prechodovej stanici v zahraničí, patrí vreckové vo výške 5% stravného podľa § 13 ods.4 zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách. Článok IV
Záverečné ustanovenia

140. Jednotlivé pracovné cesty v jednom kalendárnom dni (v jednej zmene) sa pre účely stanovenia náhrad stravného zrátajú a výška náhrad sa určí podľa výsledného súčtu. P r í l o h a č. 4


NÁHRADY CESTOVNÝCH VÝDAVKOV ZAMESTNANCOV,
PRACUJÚCICH V PRECHODOVÝCH, OBRATOVÝCH A VÝMENNÝCH STANICIACH V ČESKEJ REPUBLIKE

Článok I
Základné ustanovenia

141. Táto príloha upravuje poskytovanie stravného a vreckového zamestnancom pracujúcim v prechodových, obratových a výmenných staniciach na území ČR, vlakovým a rušňovým čatám pri traťovom výkone v prechodových, obratových a výmenných staniciach na území ČR.

142. Ak nie je ďalej stanovené inak, vzťahuje sa na poskytovanie cestovných náhrad zamestnancom uvedeným v predchádzajúcom bode zákon číslo 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách. 143. Vlakovým a rušňovým čatám sa pod pojmom prechod slovensko - českej štátnej hranice rozumie odchod, resp. príchod do poslednej železničnej stanice na území SR podľa vlakopisu alebo prevádzkového záznamu.

Článok II
Stravné a vreckové
144. Zamestnancom uvedeným v čl.I patrí stravné pri zahraničnej pracovnej ceste, ktorá trvá:
đ do 6 hodín vrátane, 25 % zo základnej sadzby stravného,
đ nad 6 hodín až 12 hodín, 50 % zo základnej sadzby stravného,
đ nad 12 hodín, 100 % zo základnej sadzby stravného.

145. Vreckové patrí vo výške 10 % stravného určeného podľa predchádzajúceho bodu tohoto článku.


Článok III
Záverečné ustanovenia

146. Jednotlivé pracovné cesty v jednom kalendárnom dni (v jednej zmene) sa pre účely stanovenia náhrad stravného a vreckového podľa tejto prílohy zrátajú a výška stravného a vreckového sa určí podľa výsledného súčtu.

147. Výška dennej sadzby stravného sa vyhlasuje v Zbierke zákonov SR.


P r í l o h a č. 5 A

ZÁSADY TVORBY A POUŽITIA SOCIÁLNEHO FONDU
ŽELEZNÍC SLOVENSKEJ REPUBLIKY

148.A SOCIÁLNY FOND

Zamestnávateľ podľa zákona číslo 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona číslo 366/1999 Z.z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, v znení zákona NR SR číslo 375/1996 Z.z. a zákona číslo 258/1993 Z.z. o Železniciach SR v znení neskorších predpisov tvorí sociálny fond.
Sociálny fond je určený na vytváranie priaznivých podmienok v oblasti starostlivosti o zamestnancov, na regeneráciu duševných a fyzických síl a pre zabezpečenie ďalších sociálnych aktivít.
Príspevok zo sociálneho fondu možno poskytnúť v určenom rozsahu zamestnancovi aj pre jeho rodinných príslušníkov a poberateľom starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku, ktorých ŽSR (nástupnícka organizácia ČSD) zamestnávala v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu ku dňu odchodu do starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku. Za rodinného príslušníka sa na účely poskytovania príspevku považuje manželka (manžel) zamestnanca, nezaopatrené deti zamestnanca. 149.A TVORBA SOCIÁLNEHO FONDU
Sociálny fond sa tvorí na úrovni právnickej osoby Železníc Slovenskej republiky.
Zdrojom tvorby sociálneho fondu je :
a) zostatok sociálneho fondu k 31.12. príslušného roku,
b) splátky pôžičiek poskytnuté z bývalého FKSP,
c) povinný prídel do sociálneho fondu vo výške 0,6 %,
d) ďalší prídel vo výške 0,5 %,
e) prídel z použiteľného zisku podľa rozhodnutia Správnej rady ŽSR,
f) ďalšími zdrojmi sú dary, dotácie a príspevky poskytnuté zamestnávateľovi do fondu.
Základom pre určenie povinného prídelu do sociálneho fondu vo výške 0,6 % a ďalšieho prídelu vo výške 0,5 % je súhrn hrubých miezd zúčtovaných zamestnancom na výplatu za bežný rok, z ktorých sa zisťuje priemerný zárobok na pracovnoprávne účely a je súčasťou nákladov.
Podľa § 3, ods. 2 zákona číslo 152/1994 Z.z. a § 14 zákona číslo 258/1993 Z.z. môže zamestnávateľ zvýšiť povinný prídel najviac do výšky l %, ak za predchádzajúci rok dosiahne zisk a splní všetky daňové a odvodové povinnosti voči štátnemu rozpočtu, zdravotnej poisťovni, Sociálnej poisťovni a Národnému úradu práce po schválení Správnou radou ŽSR.
Prostriedky fondu sú vedené na osobitnom účte fondu zamestnávateľa.

Na osobitný účet fondu sa prostriedky prevádzajú vo výške jednej dvanástiny do l5 dní po začatí každého mesiaca vo forme preddavkov z predpokladanej ročnej výšky základu na určenie povinného a ďalšieho prídelu podľa § 4 ods.1 zákona číslo l52/1994 Z.z..
Zostatok prostriedkov sociálneho fondu k 31.12. príslušného roku sa prevádza do nasledujúceho roku. Zúčtovanie prostriedkov, predstavujúce povinný prídel do fondu, vykoná GR ŽSR do konca druhého mesiaca po uplynutí bežného roka. Zdroje sociálneho fondu OJ
ę zostatky prídelu sociálneho fondu k 31.12. príslušného roku,
ę splátky pôžičiek poskytnutých z bývalého FSKP príslušnej organizačnej jednotky,
ę povinný prídel do sociálneho fondu vo výške 0,4 %,
ę ďalší prídel do sociálneho fondu vo výške 0,3 %.
Organizačným jednotkám zamestnávateľa sa prideľuje zo sociálneho fondu na priame obhospodárovanie limit vo výške 0,7 % zo súhrnu hrubých miezd zúčtovaných zamestnancom na výplatu za bežný rok, z ktorých sa zisťuje priemerný zárobok na pracovnoprávne účely. Preddavky do fondu budú poukázané na osobitný účet fondu organizačnej jednotky zamestnávateľa zálohovo vo výške 1/12 z predpokladanej ročnej výšky objemu vyplatených miezd v bežnom roku do 15 dní po začatí každého mesiaca.

150.A POUŽITIE SOCIÁLNEHO FONDU
Zamestnávateľ je povinný poskytnúť z fondu príspevok zamestnancom, ich rodinným príslušníkom a poberateľom starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku, ktorých ŽSR (nástupnícka organizácia ČSD) zamestnávala v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu ku dňu odchodu do starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku v určenom rozsahu a podľa zásad dohodnutých v kolektívnej zmluve.
Čerpanie prostriedkov sociálneho fondu sa zabezpečuje podľa rozpočtu, ktorý je súčasťou kolektívnej zmluvy. Kontrola sa vykoná súčasne s kontrolou plnenia kolektívnej zmluvy.
Rozpočet Sociálneho fondu organizačných jednotiek ŽSR schvaľuje po dohode s odborovými partnermi:
a) na správach železničnej dopravnej cesty - prednostovia správ,
b) v organizačných jednotkách - riaditelia.
Organizačné jednotky po dohode s príslušnými odborovými orgánmi (písomne určenými zástupcami zmluvných strán) môžu použiť prostriedky sociálneho fondu iba na základe vypracovaného rozpočtu a len na uvedené účely. 151.A Prostriedky sociálneho fondu je možné použiť:

Z centrálneho fondu :

a) jednorázovú sociálnu výpomoc
poskytuje sa len pre zamestnancov v prípade :
ę smrteľného pracovného úrazu (pre pozostalých),
ę ťažkého pracovného úrazu,
ę mimoriadne ťaživej životnej situácie (napr. pri živelnej pohrome alebo pri zhoršení sociálnych podmienok v rodine z vážnych dôvodov),
ę na pohreb zamestnanca vo výške 3.500,-Sk.

Tento príspevok bude vyplatený s poslednou výplatou zosnulého zamestnanca.
Jednorázová sociálna výpomoc sa môže poskytnúť do výšky 10 000,-Sk. V prípadoch živelnej pohromy, pri ktorých je dokladovaná vzniknutá škoda nad 100 000,-Sk, je možné zvýšiť jednorázovú sociálnu výpomoc až do 20 000,-Sk. Sociálnu výpomoc schvaľuje generálny riaditeľ ŽSR. b) peňažné dary za udelenie Jánskeho plakety
ę za diamantovú Jánskeho plaketu ...max. do 10 000.- Sk
ę za zlatú Jánskeho plaketu ..............max. do 7 000.- Sk
Peňažný dar sa poskytne na základe písomného osvedčenia. Dôkazné bremeno je na strane zamestnanca.
Návrh na čerpanie z centrálneho sociálneho fondu predkladá Odboru 520 GR ŽSR organizačná jednotka po dohode s príslušným odborovým orgánom.

c) príspevok na stravovanie
ę poskytuje sa len pre zamestnancov vo výške 4.- Sk na každé hlavné jedlo.

152.A Z fondu vnútornej organizačnej jednotky sa po dohode s príslušným odborovým orgánom poskytne zamestnancom :


a) príspevok na sociálnu výpomoc
ę sociálna výpomoc z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti sa môže poskytnúť pri dosiahnutí súvislej práceneschopnosti:
· 60 kalendárnych dní .............. do 1500.- Sk
· 90 kalendárnych dní .............. do 3000.- Sk
· 120 kalendárnych dní .............. do 4500.- Sk
· 150 a viac kalend.dní .............. do 6000.- Sk
Výška sociálnej výpomoci z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti nemôže v príslušnom roku presiahnuť celkovú čiastku 6000.- Sk.
Výplatu sociálnej výpomoci je možné postupne realizovať v uvedených dávkach aj počas trvania práceneschopnosti pri splnení podmienky počtu dní práceneschopnosti.
Ak práceneschopnosť u zamestnanca pokračuje ešte z predchádzajúceho roka, považuje sa pre výplatu sociálnej výpomoci za jednu práceneschopnosť.
ę pri nepriaznivej sociálnej situácii rodiny raz ročne maximálne do výšky 2000.- Sk.

b) peňažné dary za udelenie Jánskeho plakety
ę za bronzovú Jánskeho plaketu .. max.do 3000.- Sk
ę za striebornú Jánskeho plaketu ...max.do 5000.- Sk
Peňažný dar sa poskytne na základe písomného osvedčenia.

Dôkazné bremeno je na strane zamestnanca.

c) dary pri pracovných výročiach
ę poskytujú sa len pre zamestnancov podľa celkovej doby zamestnania po odpracovaní 20 a každých ďalších 5 rokov a pri splnení podmienky odpracovania nepretržite minimálne 5 rokov v rezorte železničnej dopravy ku dňu pracovného výročia
ę výška peňažného daru pri splnení podmienky je maximálne do:

Odpr. Odpracované roky v rezorte železničnej dopravy
roky 5 10 15 20 25 30 35 40
20 500 600 700 800
25 700 800 900 1 000 1 100
30 900 1 000 1 100 1 200 1 300 1 400
35 1 100 1 200 1 300 1 400 1 500 1 600 1 700
40 1 300 1 400 1 500 1 600 1 700 1 800 1 900 2 000
ę priznaný dar pri pracovnom výročí musí byť minimálne vo výške 500.- Sk.
d) príspevok na regeneráciu pracovnej sily
ę z prostriedkov OJ je možné poskytnúť príspevky na rekreácie, turistické zájazdy, liečebné pobyty, ambulantnú kúpeľnú liečbu, príspevky na vstupenky a náklady na dopravu na kultúrne, telovýchovné a športové akcie, vrátane cien zo športovej súťaže. Príspevok na regeneráciu pracovnej sily je možné poskytnúť i vo forme peňažného plnenia. ę pre rodinných príslušníkov je možné použiť príspevok na turistické zájazdy, príspevok na kultúrne a telovýchovné akcie, vrátane vstupeniek a nákladov na dopravu,
ę zamestnancovi je možné poskytnúť raz ročne príspevok max. do výšky 1500.- Sk pre každé nezaopatrené dieťa, ktoré sa zúčastní detskej rekreácie alebo tábora, lyžiarskeho výcviku, športového tábora alebo sústredenia, školy v prírode, liečebného pobytu,
ę poberateľom starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku, ktorých ŽSR (nástupnícka organizácia ČSD) zamestnávala v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu ku dňu odchodu do starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku, je možné poskytnúť príspevok na kultúrnu akciu "Posedenie s dôchodcami" alebo turistický zájazd pre dôchodcov.

153. A Vnútorné organizačné jednotky, ktoré majú v územnej oblasti výkonné pracoviská, v ktorých :
ę nepôsobia odborové organizácie, poskytujú príspevky zo sociálneho fondu zamestnancom v plnom rozsahu na úrovni správy,
ę pôsobia odborové organizácie, vyčlenia objem prostriedkov na zabezpečenie príspevkov poskytovaných na úrovni výkonného pracoviska:
a) na príspevky v rámci regenerácie pracovnej sily,
b) na príspevky na sociálnu výpomoc pri nepriaznivej sociálnej situácii rodiny raz ročne maximálne do výšky 2000.- Sk.

154.A PODMIENKY ODPÚŠŤANIA ZOSTATKOV PÔŽIČIEK
Zostatok pôžičky poskytnutej z prostriedkov bývalého fondu kultúrnych a sociálnych potrieb ŽSR alebo OJ je možné odpustiť zamestnancom (ich pozostalým) v prípade úmrtia alebo úplnej invalidity.

Zostatok pôžičky môže odpustiť generálny riaditeľ ŽSR po odporučení vedúcim OJ a príslušným odborovým orgánom.
Celý zostatok pôžičky je možné odpustiť zamestnancom (ich pozostalým) pri :
ę smrteľnom pracovnom úraze,
ę odchode do invalidného dôchodku v dôsledku registrovaného pracovného úrazu, choroby z povolania alebo priemyselnej otravy.
V ostatných prípadoch úmrtia alebo úplnej invalidity sa odpustí časť zo zostatku pôžičky s ohľadom na :
ę čistý ročný príjem žiadateľa (-ľky),
ę vdovský a sirotský dôchodok,
ę počet nezaopatrených detí,
ę sociálne pomery žiadateľa (-ľky),
ę počet odpracovaných rokov u zamestnávateľa.
a) maximálne do 50% zostatku pri odpracovaní do 10 rokov
b) maximálne do 75% zostatku pri odpracovaní do 25 rokov
c) maximálne do 90% zostatku pri odpracovaní nad 25 rokov.

Vnútorné organizačné jednotky po zohľadnení uvedených sociálnych kritérií navrhnú a odporučia výšku alikvótneho podielu na odpustenie zostatku pôžičky.
V závažných prípadoch z iných dôvodov, ako sú vyššie uvedené, môže generálny riaditeľ ŽSR na základe odporučenia príslušného vedúceho OJ a príslušného odborového orgánu udeliť výnimku a odpustiť zostatok pôžičky alebo jej časti. Žiadosti o odpustenie zostatku pôžičky z bývalého FKSP sa predkladajú na Odbor financovania GR ŽSR. Žiadosti o odpustenie stabilizačných pôžičiek sa predkladajú na Odbor sociálny a ekonomiky práce GR ŽSR.
Organizačné jednotky pri tvorbe rozpočtu sociálneho fondu sa riadia Zásadami tvorby a použitia sociálneho fondu.


155.A ZDAŇOVANIE PRÍJMOV Z PROSTRIEDKOV SOCIÁLNEHO FONDU

Podľa zákona číslo 366/1999 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov podliehajú plnenia zo sociálneho fondu dani z príjmov zo závislej činnosti. Dani podliehajú plnenia peňažnej i nepeňažnej povahy (dary), okrem plnení oslobodených od dane podľa § 4 a § 6, odseku 8 zákona číslo 366/1999 Z.z. Výška zdaniteľného plnenia musí byť nahlásená mzdovej učtárni, ktorá zráža daň zo mzdy zamestnancovi, ktorému bolo zdaniteľné plnenie poskytnuté. Príjmy plynúce zo sociálneho fondu, ktoré nie sú oslobodené od dane, sa zdaňujú osobitnou sadzbou dane vo výške 10%.Príloha č. 5 B

ZÁSADY TVORBY A POUŽITIA SOCIÁLNEHO FONDU
ŽELEZNIČNEJ SPOLOČNOSTI, a.s.

148.B SOCIÁLNY FOND

Zamestnávateľ podľa zákona číslo 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov, zákona číslo 366/1999 Z.z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov a zákona číslo 259/2001 Z.z. o Železničnej spoločnosti, a.s. a stanov akciovej spoločnosti, čl. XVII tvorí sociálny fond.
Sociálny fond je určený na vytváranie priaznivých podmienok v oblasti starostlivosti o zamestnancov, na regeneráciu duševných a fyzických síl a pre zabezpečenie ďalších sociálnych aktivít.
Príspevok zo sociálneho fondu možno poskytnúť v určenom rozsahu zamestnancovi aj pre jeho rodinných príslušníkov a poberateľom starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku, ktorých ŽSR (nástupnícka organizácia ČSD), resp. Železničná spoločnosť, a.s. zamestnávala v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu ku dňu odchodu do starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku. Za rodinného príslušníka sa na účely poskytovania príspevku považuje manželka (manžel) zamestnanca, nezaopatrené deti zamestnanca. 149.B TVORBA SOCIÁLNEHO FONDU
Sociálny fond sa tvorí na úrovni právnickej osoby Železničnej spoločnosti, a.s..
Zdrojom tvorby sociálneho fondu je :
a) zostatok sociálneho fondu k 31.12.

príslušného roku,
b) splátky pôžičiek poskytnuté z bývalého FKSP,
c) povinný prídel do sociálneho fondu vo výške 0,6 %,
d) ďalší prídel vo výške 0,5 %,
e) prídel z použiteľného zisku podľa rozhodnutia Predstavenstva Železničnej spoločnosti, a.s.
f) ďalšími zdrojmi sú dary, dotácie a príspevky poskytnuté zamestnávateľovi do fondu.
Základom pre určenie povinného prídelu do sociálneho fondu vo výške 0,6 % a ďalšieho prídelu vo výške 0,5 % je súhrn hrubých miezd zúčtovaných zamestnancom na výplatu za bežný rok, z ktorých sa zisťuje priemerný zárobok na pracovnoprávne účely a je súčasťou nákladov.
Podľa § 3, ods. 2 zákona číslo 152/1994 Z.z. a § 14 zákona číslo 258/1993 Z.z. môže zamestnávateľ zvýšiť povinný prídel najviac do výšky l %, ak za predchádzajúci rok dosiahne zisk a splní všetky daňové a odvodové povinnosti voči štátnemu rozpočtu, zdravotnej poisťovni, Sociálnej poisťovni a Národnému úradu práce po schválení Predstavenstvom Železničnej spoločnosti, a.s..
Prostriedky fondu sú vedené na osobitnom účte fondu zamestnávateľa. Na osobitný účet fondu sa prostriedky prevádzajú vo výške jednej dvanástiny do l5 dní po začatí každého mesiaca vo forme preddavkov z predpokladanej ročnej výšky základu na určenie povinného a ďalšieho prídelu podľa § 4 ods.1 zákona číslo l52/1994 Z.z..
Zostatok prostriedkov sociálneho fondu k 31.12. príslušného roku sa prevádza do nasledujúceho roku.
Zúčtovanie prostriedkov, predstavujúce povinný prídel do fondu, vykoná Ústredie Železničnej spoločnosti, a.s. do konca druhého mesiaca po uplynutí bežného roka. Zdroje sociálneho fondu OJ
ę zostatky prídelu sociálneho fondu k 31.12. príslušného roku,
ę splátky pôžičiek poskytnutých z bývalého FSKP príslušnej organizačnej jednotky,
ę povinný prídel do sociálneho fondu vo výške 0,4 %,
ę ďalší prídel do sociálneho fondu vo výške 0,3 %.
Organizačným jednotkám zamestnávateľa sa prideľuje zo sociálneho fondu na priame obhospodárovanie limit vo výške 0,7 % zo súhrnu hrubých miezd zúčtovaných zamestnancom na výplatu za bežný rok, z ktorých sa zisťuje priemerný zárobok na pracovnoprávne účely. Preddavky do fondu budú poukázané na osobitný účet fondu organizačnej jednotky zamestnávateľa zálohovo vo výške 1/12 z predpokladanej ročnej výšky objemu vyplatených miezd v bežnom roku do 15 dní po začatí každého mesiaca.

150.B POUŽITIE SOCIÁLNEHO FONDU
Zamestnávateľ je povinný poskytnúť z fondu príspevok zamestnancom, ich rodinným príslušníkom a poberateľom starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku, ktorých ŽSR (nástupnícka organizácia ČSD), resp. Železničná spoločnosť, a.s. zamestnávala v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu ku dňu odchodu do starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku v určenom rozsahu a podľa zásad dohodnutých v kolektívnej zmluve.
Čerpanie prostriedkov Sociálneho fondu sa zabezpečuje podľa rozpočtu, ktorý je súčasťou kolektívnej zmluvy.

Kontrola sa vykoná súčasne s kontrolou plnenia kolektívnej zmluvy.
Rozpočet Sociálneho fondu schvaľuje po dohode s odborovými partnermi:
a) na základných pracoviskách - prednosta správy,
b) v organizačných jednotkách - riaditeľ.
Organizačné jednotky po dohode s príslušnými odborovými orgánmi (písomne určenými zástupcami zmluvných strán) môžu použiť prostriedky sociálneho fondu iba na základe vypracovaného rozpočtu a len na uvedené účely. Po dohode s príslušnými odborovými orgánmi vypracovaný rozpočet predkladajú základné pracoviská riaditeľovi príslušnej divízie a organizačné jednotky príslušnému riaditeľovi odboru Ústredia Železničnej spoločnosti, a.s. v stanovenom termíne. 151.B Prostriedky sociálneho fondu je možné použiť:

Z centrálneho fondu :

a) jednorázovú sociálnu výpomoc
poskytuje sa len pre zamestnancov v prípade :
ę smrteľného pracovného úrazu (pre pozostalých),
ę ťažkého pracovného úrazu,
ę mimoriadne ťaživej životnej situácie (napr. pri živelnej pohrome alebo pri zhoršení sociálnych podmienok v rodine z vážnych dôvodov),
ę na pohreb zamestnanca vo výške 3.500,-Sk. Tento príspevok bude vyplatený s poslednou výplatou zosnulého zamestnanca.
Jednorázová sociálna výpomoc sa môže poskytnúť do výšky 10 000,-Sk. V prípadoch živelnej pohromy, pri ktorých je dokladovaná vzniknutá škoda nad 100 000,-Sk, je možné zvýšiť jednorázovú sociálnu výpomoc až do 20 000,-Sk. Sociálnu výpomoc schvaľuje generálny riaditeľ Železničnej spoločnosti, a.s. b) peňažné dary za udelenie Jánskeho plakety
ę za diamantovú Jánskeho plaketu ...max. do 10 000.- Sk
ę za zlatú Jánskeho plaketu ..............max. do 7 000.- Sk
Peňažný dar sa poskytne na základe písomného osvedčenia. Dôkazné bremeno je na strane zamestnanca.
Návrh na čerpanie z centrálneho sociálneho fondu predkladá Odboru 12 Ústredia Železničnej spoločnosti, a.s. organizačná jednotka po dohode s príslušným odborovým orgánom.

c) príspevok na stravovanie
ę poskytuje sa len pre zamestnancov vo výške 4.- Sk na každé hlavné jedlo.

152.B Z fondu organizačnej jednotky a základného pracoviska (správy) sa po dohode s príslušným odborovým orgánom poskytne zamestnancom:
a) príspevok na sociálnu výpomoc
ę sociálna výpomoc z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti sa môže poskytnúť pri dosiahnutí súvislej práceneschopnosti:
· 60 kalendárnych dní .............. do 1500.- Sk
· 90 kalendárnych dní .............. do 3000.- Sk
· 120 kalendárnych dní .............. do 4500.- Sk
· 150 a viac kalend.dní ..............

do 6000.- Sk
Výška sociálnej výpomoci z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti nemôže v príslušnom roku presiahnuť celkovú čiastku 6000.- Sk.
Výplatu sociálnej výpomoci je možné postupne realizovať v uvedených dávkach aj počas trvania práceneschopnosti pri splnení podmienky počtu dní práceneschopnosti.
Ak práceneschopnosť u zamestnanca pokračuje ešte z predchádzajúceho roka, považuje sa pre výplatu sociálnej výpomoci za jednu práceneschopnosť.
ę pri nepriaznivej sociálnej situácii rodiny raz ročne maximálne do výšky 2000.- Sk.
b) peňažné dary za udelenie Jánskeho plakety
ę za bronzovú Jánskeho plaketu .. max.do 3000.- Sk
ę za striebornú Jánskeho plaketu ...max.do 5000.- Sk
Peňažný dar sa poskytne na základe písomného osvedčenia. Dôkazné bremeno je na strane zamestnanca.
c) dary pri pracovných výročiach
ę poskytujú sa len pre zamestnancov podľa celkovej doby zamestnania po odpracovaní 20 a každých ďalších 5 rokov a pri splnení podmienky odpracovania nepretržite minimálne 5 rokov v rezorte železničnej dopravy ku dňu pracovného výročia
ę výška peňažného daru pri splnení podmienky je maximálne do:

Odpr. Odpracované roky v rezorte železničnej dopravy
roky 5 10 15 20 25 30 35 40
20 500 600 700 800
25 700 800 900 1 000 1 100
30 900 1 000 1 100 1 200 1 300 1 400
35 1 100 1 200 1 300 1 400 1 500 1 600 1 700
40 1 300 1 400 1 500 1 600 1 700 1 800 1 900 2 000
ę priznaný dar pri pracovnom výročí musí byť minimálne vo výške 500.- Sk.
d) príspevok na regeneráciu pracovnej sily
ę z prostriedkov OJ je možné poskytnúť príspevky na rekreácie, turistické zájazdy, liečebné pobyty, ambulantnú kúpeľnú liečbu, príspevky na vstupenky a náklady na dopravu na kultúrne, telovýchovné a športové akcie, vrátane cien zo športovej súťaže. Príspevok na regeneráciu pracovnej sily je možné poskytnúť i vo forme peňažného plnenia. ę pre rodinných príslušníkov je možné použiť príspevok na turistické zájazdy, príspevok na kultúrne a telovýchovné akcie, vrátane vstupeniek a nákladov na dopravu,
ę zamestnancovi je možné poskytnúť raz ročne príspevok max. do výšky 1500.- Sk pre každé nezaopatrené dieťa, ktoré sa zúčastní detskej rekreácie alebo tábora, lyžiarskeho výcviku, športového tábora alebo sústredenia, školy v prírode, liečebného pobytu,
ę poberateľom starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku, ktorých ŽSR (nástupnícka organizácia ČSD), resp. Železničná spoločnosť, a.s.

zamestnávala v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu ku dňu odchodu do starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku, je možné poskytnúť príspevok na kultúrnu akciu "Posedenie s dôchodcami" alebo turistický zájazd pre dôchodcov.

153. B Základné pracoviská (správy), ktoré majú v územnej oblasti výkonné praco- viská, v ktorých:
ę nepôsobia odborové organizácie, poskytujú príspevky zo sociálneho fondu zamestnancom v plnom rozsahu na úrovni správy,
ę pôsobia odborové organizácie, vyčlenia objem prostriedkov na zabezpečenie príspevkov poskytovaných na úrovni výkonného pracoviska:
a) na príspevky v rámci regenerácie pracovnej sily,
b) na príspevky na sociálnu výpomoc pri nepriaznivej sociálnej situácii rodiny raz ročne maximálne do výšky 2000.- Sk.

154.B PODMIENKY ODPÚŠŤANIA ZOSTATKOV PÔŽIČIEK
Zostatok pôžičky poskytnutej z prostriedkov bývalého fondu kultúrnych a sociálnych potrieb ŽSR alebo OJ je možné odpustiť zamestnancom (ich pozostalým) v prípade úmrtia alebo úplnej invalidity. Zostatok pôžičky môže odpustiť generálny riaditeľ Železničnej spoločnosti, a.s. po odporučení vedúcim OJ a príslušným odborovým orgánom.
Celý zostatok pôžičky je možné odpustiť zamestnancom (ich pozostalým) pri :
ę smrteľnom pracovnom úraze,
ę odchode do invalidného dôchodku v dôsledku registrovaného pracovného úrazu, choroby z povolania alebo priemyselnej otravy.
V ostatných prípadoch úmrtia alebo úplnej invalidity sa odpustí časť zo zostatku pôžičky s ohľadom na :
ę čistý ročný príjem žiadateľa (-ľky),
ę vdovský a sirotský dôchodok,
ę počet nezaopatrených detí,
ę sociálne pomery žiadateľa (-ľky),
ę počet odpracovaných rokov u zamestnávateľa
a) maximálne do 50% zostatku pri odpracovaní do 10 rokov
b) maximálne do 75% zostatku pri odpracovaní do 25 rokov
c) maximálne do 90% zostatku pri odpracovaní nad 25 rokov.

Vnútorné organizačné jednotky po zohľadnení uvedených sociálnych kritérií navrhnú a odporučia výšku alikvótneho podielu na odpustenie zostatku pôžičky.
V závažných prípadoch z iných dôvodov, ako sú vyššie uvedené, môže generálny riaditeľ Železničnej spoločnosti, a.s. na základe odporučenia príslušného vedúceho OJ a príslušného odborového orgánu udeliť výnimku a odpustiť zostatok pôžičky alebo jej časti. Žiadosti o odpustenie zostatku pôžičky z bývalého FKSP sa predkladajú na Odbor financovania Ústredia Železničnej spoločnosti, a.s. Žiadosti o odpustenie stabilizačných pôžičiek sa predkladajú na Odbor riadenia ľudských zdrojov Ústredia Železničnej spoločnosti, a.s..
Organizačné jednotky pri tvorbe rozpočtu sociálneho fondu sa riadia Zásadami tvorby a použitia sociálneho fondu.


155.B ZDAŇOVANIE PRÍJMOV Z PROSTRIEDKOV SOCIÁLNEHO FONDU

Podľa zákona číslo 366/1999 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov podliehajú plnenia zo sociálneho fondu dani z príjmov zo závislej činnosti. Dani podliehajú plnenia peňažnej i nepeňažnej povahy (dary), okrem plnení oslobodených od dane podľa § 4 a § 6, odseku 8 zákona číslo 366/1999 Z.z. Výška zdaniteľného plnenia musí byť nahlásená mzdovej učtárni, ktorá zráža daň zo mzdy zamestnancovi, ktorému bolo zdaniteľné plnenie poskytnuté. Príjmy plynúce zo sociálneho fondu, ktoré nie sú oslobodené od dane, sa zdaňujú osobitnou sadzbou dane vo výške 10%.


P r í l o h a č. 6
156. Zoznam vybraných druhov osobných ochranných pracovných prostriedkov:
P.č. Názov
1. Pracovné obleky
2. Čiapka zimná
3. Halena výstražná
4. Čiapka ŽSR
5.

Páska pod prilbu
6. Prilby
7. Okuliare pre rušňovodičov BK 664
8. Rukavice pracovné kožené 5 prstové s vložkou
9. Rukavice pracovné kožené 5 prstové bez vložky
10. Rukavice pracovné kožené 3 prstové s vložkou
11. Rukavice pracovné kožené 3 prstové bez vložky
12. Rukavice pracovné kožené palcové s vložkou
13. Rukavice zváračské bez vložky
14. Rukavice zváračské s vložkou
15. Rukavice gumené
16. Rukavice dielektrické
17. Rukavice kyselinovzdorné
18. Nohavice teplé
19. Nohavice oteplené
20. Obuv pracovná bez oceľovej špice
21. Obuv pracovná s oceľovou špicou
22. Čižmy gumené
23. Obuv kožená filcová
24. Kanady
25. Kanady s teplou vložkou
26. Kabát 3/4 s vložkou a kapucňou
27. Oblek pre nepriaznivé poveternostné podmienky
28. Oblek riflový
29. Oblek oteplený
30. Nepremokavý plášť do dažďa

P r í l o h a č. 8


DOPLNKOVÉ DÔCHODKOVÉ POISTENIE

157. Zamestnávateľ sa zúčastňuje na doplnkovom dôchodkovom poistení (DDP) svojich zamestnancov podľa zákona číslo 123/1996 Z.z. v znení zákona číslo 409/2000 Z.z..
DDP prispieva poistencovi na zlepšenie kvality jeho ďalšieho života po skončení pracovnej aktivity a umožňuje získanie doplnkového dôchodkového príjmu v starobe alebo v invalidite alebo pozostalostného dôchodku pre pozostalého po poistencovi.
Účelom a obsahom tejto prílohy je dohodnúť účasť zamestnávateľa a zamestnancov na DDP a výšku príspevkov zamestnávateľa na DDP.


Článok I
Právny základ a súlad s právnymi predpismi

158. Táto príloha je v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky číslo 123/1996 Z.z. v znení zákona číslo 409/2000 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom poistení zamestnancov, zákonom o kolektívnom vyjednávaní číslo 2/1991 Zb. v znení neskorších zmien a príslušnými právnymi predpismi.


Článok II
Čakacia doba
159. Čakacia doba je čas trvania pracovného pomeru zamestnanca k zamestnávateľovi.

Každý zamestnanec má právo stať sa poistencom, ak splnil podmienku čakacej doby uplynutím troch mesiacov pracovného pomeru.


Článok III
Dávkový plán
160. Dávkový plán, jeho zmeny a doplnky sú súčasťou zamestnávateľskej zmluvy a zamestnaneckej zmluvy.
Článok IV
Zamestnávateľská zmluva

161. Zamestnávateľ uzatvoril s Doplnkovou dôchodkovou poisťovňou STABILITA zamestnávateľskú zmluvu s cieľom zabezpečiť doplnkové dôchodkové poistenie svojich zamestnancov. Návrh zmien zamestnávateľskej zmluvy medzi zamestnávateľom a DDP Stabilita bude predmetom kolektívneho vyjednávania.

Článok V
Výška príspevku zamestnávateľa

162. Zamestnávateľ na účely DDP bude platiť príspevok:
a) pevnou čiastkou
· vo výške 5 % z vymeriavacieho základu zamestnancom, vykonávajúcim práce zaradené na základe rozhodnutia príslušného orgánu na ochranu zdravia do kategórie 3 alebo 4,
· vo výške 3 % z vymeriavacieho základu zamestnancom, ktorí dovŕšili 50 rokov veku a viac a nedosiahnu vek, v ktorom im vznikne nárok na starobný dôchodok,
· vo výške 2,5 % z vymeriavacieho základu zamestnancom, ktorí dovŕšili 40 rokov veku a viac a nedosiahnu hranicu 50 rokov veku,
· ostatným zamestnancom vo výške 2 % vymeriavacieho základu.

b) osobitnou dávkou
· pre zamestnancov, ktorí v roku 2002 a 2003 odídu do starobného dôchodku rozviazaním pracovného pomeru dohodou a splnia podmienky vzniku nároku na doplnkový starobný dôchodok, stanovené v Dávkovom pláne DDP Stabilita, zamestnávateľ vyplatí jednorázový príspevok 5 000.- Sk. 163. Vymeriavací základ pre doplnkové dôchodkové poistenie je zhodný s vymeriavacím základom na určenie poistného na nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie zamestnancov. Minimálna výška zamestnávateľského príspevku je 100.- Sk mesačne.Článok VI
Prerušenie účasti na DDP
164. Zamestnanec - poistenec môže po dohode s doplnkovou dôchodkou poisťovňou prerušiť svoju účasť na DDP za podmienok určených dávkovým plánom. Zamestnávateľ a poistenec počas tohoto prerušenia neplatia príspevky doplnkovej dôchodkovej poisťovni. Po skončení prerušenia účasti sa obnovuje účasť poistenca na DDP bez čakacej doby.

Zamestnávateľ a poistenec môžu za čas prerušenia účasti na DDP doplatiť doplnkovej dôchodkovej poisťovni príspevky.

Článok VII
Odstúpenie od zamestnávateľskej zmluvy
165. Odstúpenie od zamestnávateľskej zmluvy je možné iba zo zákonom stanovených dôvodov.

Článok VIII
Vypovedanie zamestnávateľskej zmluvy
166. Zamestnávateľ sa zaväzuje, že prípadné vypovedanie zamestnávateľskej zmluvy je možné iba po prerokovaní s príslušným odborovým orgánom.

Článok IX
Voľby zástupcov poistencov
167. Zástupcovia poistencov sa volia a odvolávajú podľa článku 4 Štatútu DDP Stabilita.

Článok X
Informovanie poistencov
168. Zamestnávateľ v spolupráci s odborovými organizáciami bude zverejňovať informácie o DDP prostredníctvom časopisu Ž-Semafor a odborových časopisov.
169. Zamestnávateľ zabezpečí informačný servis o DDP, dostupný zamestnancom. Článok XI
Zmeny
170. Zmenu tejto prílohy je možné uskutočniť iba po vzájomnej dohode, výlučne písomnou formou. Povinnosť kolektívne vyjednávať vzniká aj vtedy, keď sa zmenia súvisiace právne predpisy platné v čase platnosti tejto prílohy.
P r í l o h a č. 9


ODŠKODNENIE ZAMESTNANCOV PRI ODSTRAŇOVANÍ
OHLÁSENÝCH NÁSTRAŽNÝCH SYSTÉMOV

171. Ak pri odstraňovaní ohláseného nástražného systému dôjde k úrazu zamestnanca, ktorý má za následok smrť alebo priznanie invalidného dôchodku Sociálnou poisťovňou, zamestnávateľ sa zaväzuje oprávnenej osobe vyplatiť:
- pri smrteľnom úraze sumu 1 000 000.- Sk,
- pri invalidite sumu 1 000 000.- Sk.

Oprávnenou osobou pri invalidite je poškodený zamestnanec, v prípade smrteľného úrazu:
a) manželka a deti,
b) ak ich niet tak rodičia,
c) ak ich niet tak družka (druh), ktorá žila so zamestnancom najmenej po dobu jedného roka pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti.


172. V zmysle § 47 ods. 3 písm. b) ZP zamestnávateľ nebude posudzovať ako nesplnenie povinnosti, ak zamestnanec nevykonal prácu, o ktorej sa dôvodne domnieval, že bezprostredne a vážne ohrozuje život alebo zdravie. P r í l o h a č. 10


VZÁJOMNÉ ZAPOČÍTAVANIE ODPRACOVANÝCH ROKOV
MEDZI ŽSR A ŽELEZNIČNOU SPOLOČNOSŤOU, a.s.


173. Do dĺžky doby pracovného pomeru pre odmeňovanie zamestnancov ŽSR alebo Železničnej spoločnosti, a.s. sa započítava celá dĺžka trvania pracovného pomeru u druhého zamestnávateľa, bez ohľadu na vykonávanú pracovnú činnosť v zmysle odseku 1 Prílohy č.1 Smernice pre odmeňovanie zamestnancov. 174. V prípade, ak dôjde k skončeniu pracovného pomeru u ŽSR alebo Železničnej spoločnosti, a.s., či už zo strany zamestnanca alebo zamestnávateľa tak, že v kalendárny deň nasledujúci po skončení pracovného pomeru vznikne nový pracovný pomer u druhého zamestnávateľa, na účely splnenia základnej podmienky priznania odmeny podľa bodu 44 a 152 ods. c) tejto KZ (t.j.

trvanie pracovného pomeru nepretržite najmenej 5 rokov ku dňu priznania odmeny) a splnenia podmienky čakacej doby pre účely doplnkového dôchodkového poistenia podľa bodu 159 tejto KZ, trvanie pracovného pomeru sa považuje za nepretržité.


175. V prípade, ak dôjde k skončeniu pracovného pomeru u ŽSR alebo Železničnej spoločnosti, a.s., či už zo strany zamestnanca alebo zamestnávateľa tak, že v kalendárny deň po skončení pracovného pomeru vznikne nový pracovný pomer u druhého zamestnávateľa, do dĺžky pracovného pomeru pre účely poskytovania zamestnaneckých cestovných výhod sa započítava celá dĺžka obidvoch pracovných pomerov, t.j. pracovný pomer sa považuje za nepretržitý. Spracovateľ: Odbor sociálny a ekonomiky práce GR ŽSR
Odbor riadenia ľudských zdrojov Ústredia Železničnej spoločnosti, a.s. Obálka: Odbor pre prácu s verejnosťou GR ŽSR
Náklad: 7 600 ks
Vytlačil: Tlačiareň GR ŽSR, Odbor pre prácu s verejnosťou GR ŽSR.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk