referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Edmund
Streda, 1. decembra 2021
Branný zákon
Dátum pridania: 19.03.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: vavro1111
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 7 861
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 32.7
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 54m 30s
Pomalé čítanie: 81m 45s
 

januára roku, v ktorom dovŕši 17 rokov veku, dobrovoľne
prevziať brannú povinnosť, ak splnil podmienky ustanovené týmto
zákonom (ďalej len "dobrovoľník").

(2) Dobrovoľné prevzatie brannej povinnosti povoľuje okresná
vojenská správa na základe písomnej žiadosti občana.
U neplnoletého občana sa vyžaduje písomný súhlas jeho zákonného
zástupcu. Za brannej pohotovosti štátu 5) sa súhlas zákonného
zástupcu nevyžaduje.

(3) Dobrovoľné prevzatie brannej povinnosti cudzincovi
povoľuje prezident Slovenskej republiky len za brannej pohotovosti
štátu na základe písomnej žiadosti podanej Ministerstvu obrany
Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo obrany"), ak sú
splnené podmienky ustanovené týmto zákonom.

(4) Dobrovoľne prevziať brannú povinnosť možno len v celom jej
rozsahu.

(5) Žiadosť o dobrovoľné prevzatie brannej povinnosti musí
obsahovať

a) meno a priezvisko,
b) miesto trvalého pobytu,
c) štátnu príslušnosť,
d) rodné číslo alebo dátum narodenia, miesto narodenia,
e) vyhlásenie o dobrovoľnom prevzatí brannej povinnosti.

K žiadosti musí byť priložený prvopis alebo úradne overená kópia
dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní.

(6) Proti rozhodnutiu okresnej vojenskej správy alebo
prezidenta Slovenskej republiky o dobrovoľnom prevzatí brannej
povinnosti sa nemožno odvolať.
------------------------------------------------------------------
5) § 5 zákona č. 40/1961 Zb. o obrane Československej
socialistickej republiky. § 8

Zápis brancov

(1) Zápis brancov do evidencie brancov (ďalej len zápis")
vykonáva okresná vojenská správa.

(2) Na zabezpečenie vykonania zápisu sú obce povinné vždy do
31. decembra zaslať okresnej vojenskej správe menné zoznamy
všetkých občanov - mužov, ktorí majú trvalý pobyt v obci
a v nasledujúcom roku dovŕšia 18 rokov veku. Zoznam musí obsahovať
meno, priezvisko, rodné číslo, miesto narodenia a miesto trvalého
pobytu.

(3) Na základe zápisu okresná vojenská správa doručí brancovi
do 10. januára dotazník branca.

(4) Praktický lekár pre dospelých alebo praktický lekár pre
deti a dorast (ďalej len "ošetrujúci lekár") je povinný posúdiť
zdravotný stav branca alebo dobrovoľníka a vyplniť príslušnú časť
dotazníka branca, ktorý bude podkladom na určenie zdravotnej
spôsobilosti branca alebo dobrovoľníka na výkon vojenskej služby. Povinnosti branca

§ 9

(1) Branec je povinný

a) podrobiť sa lekárskemu vyšetreniu u ošetrujúceho lekára,
b) doručiť vyplnený dotazník branca okresnej vojenskej správe do
31.
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: zákon 370
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.