referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Edmund
Streda, 1. decembra 2021
Branný zákon
Dátum pridania: 19.03.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: vavro1111
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 7 861
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 32.7
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 54m 30s
Pomalé čítanie: 81m 45s
 

januára,
c) dostaviť sa na odvod alebo na preverenie a podrobiť sa
lekárskemu vyšetreniu,
d) podrobiť sa odbornému lekárskemu vyšetreniu na získanie
podkladov pre rozhodnutie okresnej vojenskej správy
v zdravotníckom zariadení, ktoré určí lekár okresnej vojenskej
správy.

(2) Ustanovenie odseku 1 sa vzťahuje aj na dobrovoľníka
(§ 7). § 10

(1) Povinnosť podľa § 9 ods. 1 písm. c) sa nevzťahuje na
branca,

a) ktorý je na základe rozhodnutia alebo posudku Sociálnej
poisťovne 6) invalidný,
b) pozbaveného spôsobilosti na právne úkony.

(2) Branec alebo jeho zákonný zástupca je povinný okresnej
vojenskej správe doručiť prvopis alebo úradne overenú kópiu
dokladu o invalidite alebo o pozbavení spôsobilosti na právne
úkony spolu s vyplneným dotazníkom branca v termíne podľa § 9
ods. 1 písm. b), na základe ktorých okresná vojenská správa
rozhodne o trvalej nespôsobilosti branca vykonať vojenskú službu.
------------------------------------------------------------------
6) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z.z.
o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov. § 11

Odvod

(1) Účelom odvodu je posúdiť zdravotný stav branca alebo
dobrovoľníka a rozhodnúť o ich spôsobilosti vykonať vojenskú
službu. Odvod je pravidelný, dodatočný alebo mimoriadny.

(2) Odvod vykonáva okresná vojenská správa, ktorá si na tento
účel zriaďuje odvodnú komisiu v zložení

a) predseda - náčelník okresnej vojenskej správy alebo ním
poverený zástupca,
b) lekár okresnej vojenskej správy,
c) lekár zo štátnej zdravotníckej správy určený okresným štátnym
lekárom,
d) prednosta okresného úradu alebo ním poverený zástupca,
e) starosta obce, v ktorej má branec alebo dobrovoľník trvalý
pobyt, alebo ním poverený zástupca.

(3) Odvod zabezpečujú

a) určení zamestnanci okresnej vojenskej správy,
b) zdravotná sestra a laborant zo štátnej zdravotníckej správy
určení okresným štátnym lekárom,
c) zamestnanci okresného úradu z útvaru obrany určení prednostom
okresného úradu.

(4) Na vykonanie odvodu je okresný úrad povinný poskytnúť
bezplatne kancelárske potreby, zodpovedajúce priestory
a miestnosti. § 12

Pravidelný odvod

(1) Pravidelný odvod brancov sa vykonáva v termínoch, ktoré
určí ministerstvo obrany.

(2) Povinnosť podrobiť sa pravidelnému odvodu vzniká brancom
1. januára roku, v ktorom dovŕšia 18 rokov veku, ak sa v rámci
dobrovoľného prevzatia brannej povinnosti nepodrobili odvodu už
skôr, a trvá do 31. decembra roku, v ktorom dovŕšia 60 rokov veku.

(3) Branec je povolaný na pravidelný odvod povolávacím
rozkazom.
 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5  |  6  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: zákon 370
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.