referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Jela
Pondelok, 19. apríla 2021
Druhy zodpovednosti
Dátum pridania: 19.03.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: vavro1111
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 284
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 5.1
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 8m 30s
Pomalé čítanie: 12m 45s
 

Ak ide o profesionálneho vojaka, výška škody náhrady za škodu nesmie presiahnuť sumu rovnajúcu sa trojnásobku jeho priemerného mesačného služobného príjmu, a ak ide o vojaka základnej služby, vojaka mimoriadnej služby, vojaka zdokonaľovacej služby, vojaka mimoriadnej služby alebo vojaka prípravnej služby, nesmie presiahnuť sumu rovnajúcu sa trojnásobku minimálnej mzdy.

§ 154 – Zodpovednosť za schodok na zverených hodnotách, ktoré je vojak povinný vyúčtovať
Ak vojak na základe dohody o hmotnej zodpovednosti prevzal zodpovednosť za zverené hotovosti, ceniny, tovar, zásoby materiálu alebo za iné hodnoty, ktoré je povinný vyúčtovať, zodpovedá za vzniknutý schodok na zverených hodnotách v celej výške.
Ak viacerí vojaci na základe dohody o spoločnej hmotnej zodpovednosti prevzali zodpovednosť za zverené hodnoty. ktoré sú povinní vyúčtovať, zodpovedajú za vzniknutý schodok na zverených hodnotách spoločne.
Dohoda o hmotnej zodpovednosti sa musí uzavrieť písomne, inak je neplatná.
Vojak sa zbaví zodpovednosti celkom alebo čiastočne, ak preukáže, že schodok vznikol celkom alebo čiastočne bez jeho zavinenia.

§ 155 – odstúpenie od dohody o hmotnej zodpovednosti a jej zánik
- ak je ustanovený do inej funkcie,
- ak mu bol výkon funkcie prerušený,
- ak bol marený výkon inej funkcie,
- ak bol dočasne pozbavený funkcie,
- ak služobný orgán v čase od jedného mesiaca po tom, čo dostal písomné upozornenie vojaka, neodstránil závady vo výkone služby, ktoré bránia riadnemu hospodáreniu zo zverenými hodnotami.

§ 156 – zodpovednosť vojaka za stratu zverených predmetov
Vojak zodpovedá za stratu vojenských výstrojných súčiastok, výzbrojných súčiastok, nástrojov a iných predmetov, ktoré mu boli zverené na základe písomného potvrdenia, v celej výške. Tejto zodpovednosti sa zbaví celkom alebo čiastočne, ak preukáže, že strata vznikla celkom alebo čiastočne bez jeho zavinenia.

§ 157 – spôsob náhrady škody
Vojak, ktorý zodpovedá za škodu, je povinný nahradiť skutočnú škodu zásadne v peniazoch.
Ak je to možné a účelné, škodu je možno nahradiť uvedením do predošlého stavu. Náhrada škody uvedením do predošlého stavu je neprípustná najmä v prípade škôd, ktoré vznikli stratou proviantu, liekov, služobných zvierat, poškodením zbraní a vojenskej bojovej techniky.
Náhrada škody uvedením do predošlého stavu je neprípustná, ak tak rozhodne služobný orgán nadriadený služobnému orgánu, ktorý s vojakom uzavrel dohodu o hmotnej zodpovednosti alebo dohodu o spoločnej hmotnej zodpovednosti.

§ 158 - výška náhrady škody
Výška náhrady škody spôsobenej z nedbanlivosti pri plnení služobných povinností alebo v priamej súvislosti s ním, ak ide o profesionálneho vojaka, nesmie presiahnuť sumu rovnajúcu sa trojnásobku jeho priemerného mesačného služobného príjmu, ak ide o vojaka základnej služby, vojaka náhradnej služby, vojaka zdokonaľovacej služby, vojaka prípravnej služby a vojaka mimoriadnej služby, nesmie presiahnuť sumu rovnajúcu sa trojnásobku minimálnej mzdy.
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4    ďalej ďalej
 
Zdroje: Zákon 370/1997 Z. z. o vojenskej službe
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.