referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Jela
Pondelok, 19. apríla 2021
Druhy zodpovednosti
Dátum pridania: 19.03.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: vavro1111
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 284
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 5.1
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 8m 30s
Pomalé čítanie: 12m 45s
 

Obmedzenie výšky náhrady škody
neplatí, ak vojak škodu spôsobil v opilosti alebo pod vplyvom iných návykových látok.
Ak za škodu zodpovedajú viacerí vojaci, každý z nich je
povinný uhradiť pomernú časť škody podľa miery svojho zavinenia.
Ak bola škoda spôsobená vojakom úmyselne, služobný orgán
môže okrem skutočnej škody požadovať ušlý zisk a náhradu aj inej
škody, ak by jej neuhradenie odporovalo dobrým mravom.

§ 159 - náhrada škody pri spoločnej hmotnej zodpovednosti
Pri spoločnej hmotnej zodpovednosti za schodok na zverených hodnotách sa vojakom určí podiel náhrady škody podľa pomeru ich služobných príjmov alebo minimálnej mzdy, pričom služobný príjem profesionálneho vojaka, ktorý vykonáva funkciu vedúceho pracoviska alebo jeho zástupcu, sa započítava v dvojnásobnej výške.
Podiel náhrady škody určený podľa odseku 1 nesmie v prípade profesionálneho vojaka s výnimkou profesionálneho vojaka, ktorý vykonáva funkciu vedúceho pracoviska alebo jeho zástupcu, presiahnuť sumu rovnajúcu sa ich priemernému mesačnému služobnému príjmu pred vznikom škody. Ak sa takto určenými podielmi neuhradí celá škoda, zvyšok je povinný uhradiť profesionálny vojak, ktorý vykonáva funkciu vedúceho pracoviska, alebo jeho zástupca podľa pomeru ich hrubých služobných príjmov.
Ak ide o vojaka základnej služby, vojaka náhradnej služby, vojaka zdokonaľovacej služby, vojaka prípravnej služby a vojaka mimoriadnej služby, vychádza sa pri určení podielu náhrady škody podľa odsekov 1 a 2 zo sumy rovnajúcej sa minimálnej mzde a zo sumy rovnajúcej sa dvojnásobku minimálnej mzdy, ak je taký vojak vedúci pracoviska alebo jeho zástupca.
Ak sa zistí, že schodok na zverených hodnotách alebo jeho časť zavinil niektorý zo spoločne hmotne zodpovedných vojakov, uhradí schodok alebo jeho časť tento vojak podľa miery zavinenia. Zostávajúcu časť schodku uhradia vojaci, ktorí majú spoločnú hmotnú zodpovednosť, podielmi určenými podľa odsekov 1, 2 a 3.

§ 160 - určenie výšky škody a zníženie náhrady škody
Pri určení výšky škody na veci sa vychádza z jej ceny v čase poškodenia alebo straty.
Ak bola škoda spôsobená z nedbanlivosti, možno určiť výšku náhrady škody nižšou sumou, ako je skutočná škoda, prípadne ako je suma ustanovená v § 158 ods. 1. Výška náhrady škody však musí byť najmenej jedna tretina skutočnej škody, a ak škoda presahuje sumu ustanovenú v § 158 ods. 1, určí sa suma rovnajúca sa najmenej priemernému mesačnému služobnému príjmu profesionálneho vojaka, a ak ide o vojaka základnej služby, vojaka náhradnej služby, vojaka zdokonaľovacej služby, vojaka prípravnej služby alebo vojaka mimoriadnej služby, suma rovnajúca sa najmenej minimálnej
mzde. Ak bola škoda spôsobená na zverených hodnotách, ktoré je vojak povinný vyúčtovať, alebo stratou zverených predmetov, prípadne v opilosti alebo pod vplyvom iných návykových látok, môže náhradu škody nižšou sumou určiť len odvolací orgán alebo, ak ide o škodu spôsobenú trestným činom, súd.
Ak bola škoda spôsobená z nedbanlivosti pri plnení služobných povinností alebo v priamej súvislosti s ním s výnimkou škody spôsobenej v opilosti alebo pod vplyvom iných návykových látok, možno určiť náhradu škody nižšou sumou, ako je skutočná škoda, prípadne ako je horná hranica náhrady škody; výška náhrady škody však musí byť najmenej jedna desatina skutočnej škody, a ak škoda presahuje hornú hranicu náhrady škody, najmenej jedna
desatina týchto súm.
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4    ďalej ďalej
 
Zdroje: Zákon 370/1997 Z. z. o vojenskej službe
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.