Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Neverbálna komunikácia a jej význam v rečníckom prejave

Anotácia: Výraz osobného prejavu sa predovšetkým skladá z verbálnej a neverbálnej zložky. Slovná zložka je akoby viac spojená s oznamovaným obsahom, kým neverbálna stránka je skôr spojená s emotívnymi prvkami a vnútorným stavom komunikujúceho človeka. Jedno bez druhého nemôže existovať.
Reč tela: Mimika – výraz tváre, Pohľady – reč očí, Gestikulácia – gestá, Kinezika – pohyby, Haptika – dotyky, Proxemika – vzdialenosť, Posturika – polohy tela, nôh a rúk, Úprava zovňajška, Celkový vzhľad a Prostredie.
Mimické prejavy: Výraz tváre veľmi úzko súvisí s ľudskými prežitkami. Mimické prejavy môžu vyjadrovať škálu pocitov úzkosti až po radosť.(šťastie - nešťastie, strach – obava, radosť – smútok, kľud – rozčúlenie, spokojnosť – nespokojnosť, záujem – nezáujem, prekvapenie)

Gestické prejavy: Gestá predstavujú jednu z najstarších foriem ľudskej komunikácie, staršiu ako reč. Sú jednou s najčastejších a najprežívanejších podôb neverbálnej komunikácie. Termín gesto je odvodené z latinčiny, kde gero znamená prejavovať city, myšlienky, či vlastnosti.

Zrakový kontakt: Komunikačný akt medzi hovoriacimi ľuďmi je doprevádzaný aj zrakovým kontaktom. Centrálnu úlohu hrajú oči ( viečka, obočie a koreň nosa ). Oči sú najdôležitejšou oblasťou tváre. Reč oči sprevádza reč slov. Doba trvania pohľadu vyjadruje mieru záujmu o hovoriaceho.

Haptická komunikácia: Ide o komunikáciu telesným dotykom ľudí. Pri dotýkaní dochádza k dráždeniu a stimulácii kožných zmyslov a to tlakom, teplom, rýchlosťou a dĺžkou dotyku, vibráciou. V najčastejšej podobe to je podanie ruky, haptické signály sú veľmi silné, majú veľkú informačnú hodnotu a dosť napovedajú o vnútornom stave človeka. Práve preto by mala mať haptika svoje pravidlá, ktoré vychádzajú zo spoločenských zvyklostí.

Proxemika: Z latinského proxima – blízko. Patri medzi najjednoduchšie spôsoby neverbálnej komunikácie. V podstate ide o uplatnenie vplyvu vzdialenosti medzi komunikujúcimi osobami. Proxemika tiež súvisí z myslenou zónou tzv. sociálnou dotknuteľnosťou to je vzdialenosť okolo každého človeka, ktorá by nemala byť druhým človekom narušená. Posturika: Ide o súbor fyzických postojov, ktoré majú komunikačný účinok na okolie človeka. Ide o oznámenie pomocou polôh jednotlivých časti nášho tela (rukami, nohami, pohybom hlavy), ich vzájomná konfigurácia signalizuje tzv. otvorený alebo naopak uzavretý fyzický postoj.

Posturologické zretele prezradzajú na človeku rôzne stavy a majú vypovedajúcu hodnotu o jeho postojoch, názoroch a o vnútornom stave človeka.

Zdroje:
skriptá Voj. Akadémie - rétorika -

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk