Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Čiastočná špeciálna očista (RCHBO)

Čiastočná špeciálna očista.
V bojobých podmienkach sa vykonáva najčastejšie, a jednou z najdôležitejších opatrení pri odstaňovaní následkov napdnutia ZHN. Robí sa na rozkaz veliteľa, bez toho aby sa narušilo plnenie BÚ. Pri zamorení rádioaktívnymi a bakteriologickými látkami spravidla po opustení zamoreného priestoru. Pri dlhodobom pobyte v zamorenom priestore sa čiastočná očista môže vykonat aj v zamorenom prostredí. Miesto vykonania určí VR a činnosť riadi VČ.
Najčastejšie sa robí na odkrytých častiach tela osôb, celého povrchu zbrane a u dopravných prostriedkov na tých častiach, ktorých sa bude dotýkať obsluha.
Vykonáva sa pridelenými odmorovacími súpravami alebo výpomocnými prostriedkami, ktoré sa dajú na mieste zaobstarať.

Čiastočná hygienická očista osôb zamorených rádioaktívnymi látkami.
spočíva v omytí obnažených častí tela a vypláchnutí úst i nosa nezamorenou vodou.
Ak nemáme dostatok nezamorenej vody, môžeme ju prevádzať dôkaldným otieraním obnažených častí tela tanpónmi, ktoré namáčame vodou z poľnej fľaše. V krajnom prípade môžeme tiež použiť suché tampóny, trávu …, v zime nezamorený sneh.
Môže sa vykonať aj v zamorenom priestore, obzvlášť pri dlhotrvajúcej činnosti v tomto priestore.
Mimo zamorený terén v blízkosti riek je možné organizovať kúpanie osôb a umývanie celého tela vodou a mydlom.

Čiastočná hygienická očista osôb zamorených otravnými látkami.
Vykonáva sa za účelom odstránenia OL z odevu, tela…. Vykonáva sa použitím IPB svojpomocne alebo vzájomnou pomocou alebo použitím protichem. brašne (zdravotníkom).
V každom prípade sa treba vždy snažiť o úplne odstránenie OL, odev sa vymení za nezamorený.

Pri súčanom zamorení rádioaktívnymi látkami a bakteriobiologickými látkami (OL) sa najprv vykoná odmorenie, a potom keď je treba odstránenie rádioaktívnych látok.

Čiastočná hygienická očista osôb zamorených bakteriol. látkami.
Robí sa ako pri zamorení OL, len s tým rozdielom , že sa robia naviac niektoré zdravotnícke opatrenia aby sa zamedzilo následkom po zasiahnutí.


Signál „RADIAČNÉ A CHEMICKÉ NEBEZPEČENSTVO“
Používa sa na varovanie vojsk pred rádioaktívnym, chemickým, alebo bakteriologickým zamorením. Vyhlasuje sa ak nepriateľ použil rádioaktívne, chemické, alebo bakteriologické zbrane a pred ich nebezpečenstvom, pričom jednotke nehrozí bezprostredné nebezpečenstvo zamorenia. Vyhlasuje ho pozorovateľ alebo dozorný na rozkaz veliteľa predpísaným spôsobom.

Po jeho vyhlásení pokračujú jednotky v plnení stanovených úloh a ochranné prostriedky jednotlivca si dajú do pohotovostnej polohy.
Podľa potreby a rozkazu veliteľa sa prikríva technika aby nedošlo k jej prípadnému zamoreniu.

Signál „RADIAČNÝ POPLACH“
Vyhlasuje sa pri bezprostrednom ohrození vojsk rádioaktívnym spádom alebo jadrovým úderom. Vyhlasuje sa na rozkaz veliteľa. Vyhlasuje ho buď pozorovateľ alebo dozorný trvale platnými signálmi.

Signál „CHEMICKÝ POPLACH“
Vyhlasuje sa pri bezprostrednom ohrození vojsk chemickými alebo bakteriolog. zbraňami. Vyhlasuje ho pozorovateľ ihneď po zistení použitia CHZ a BZ.

Na signál „RADIAČNÝ POPLACH“ a „CHEMICKÝ POPLACH“ použijú vojaci pridelené prostriedky ochrany jednotlivca, bez toho, že by porušili plnenie BÚ. Vojaci, ktorí sú v úkrytoch a uzatvorených vozidlách bez filtračne ventilačného zariadenia, nasadia len OM. Pokiaľ to situácia dovolí ukryjú sa vojaci v uzatvorených vozidlách, úkrytoch a rôznych iných objektoch, pod prístreškami, pod bojovou technikou a podobne. Otvory, okná, dvere vozidiel, lietadlá sa uzatvárajú, prekrývajú plachtami a iným pomocným materialom. Vojaci pracujú samostatne, na odlúčených pracoviskách používajú prostriedky ochrany jednotlivca samostatne po zistení uvedeného nebezpečenstva podľa vonkajších príznakov.

Na signál „KONIEC POPLACHU“ vojaci odkladajú použité prostriedky ochrany jednotlivca. V prípade, že boli zamorené, tak na povel veliteľa alebo samostatne po vykonaní úplnej špeciálnej očisty, keď je prostriedkami radiačného a chemického prieskumu zistená prípustná norma zamorenia.

URČENIE OM-10
OM-10 je tvárová ochranná maska s páskovým upínadlom a lícnicovým filtrom.

Je určená na ochranu tváre, očí a dýchcích orgánov osôb proti OL a BBL používaným vo forme pár, plynov, aerosolov a pod.

Hlavné časti:
Lícnica OM:
- gumový výlisok lícnice
- polomaska
- zorníky
- vydychovacia ventilová komora
- 2 vdychovacie ventilové komory
- páskové upínadlo
Lícnicový filter
Náhradný lícnicový filter
1 pár prídavných zorníkov
Taška

Používanie OM-10:
- pochodová poloha
- pohotovostná poloha
- ochranná poloha

Pochodová poloha:
- vydychovacia komora smerom dole
- zorníky dopredu
- páskové upínadlo hore
- brašňa cez pravé rameno na ľavý bok
- brašňa vo výške opasku

Pohotovostná poloha:
- na povel „MASKU PRIPRAVIŤ“
- otvoriť brašňu a vytiahnuť s nej masku
- nasadiť masku a upraviť páskové upínadlo podľa veľkosti hlavy, spodné upínacie pásky ponechať nedotiahnuté
- sňať OM z tváre, zaistiť horné a bočné upínacie pásky proti posunutiu

Ochranná poloha:
- v okamihu protivníkovho napadnutia ZHN, pri odstraňovaní následkov napadnutia týmito zbraňami, pri prekonávaní kontaminovaného priestoru, pri BČ v kontaminovanom priestore, pri povele „PLYN“, „CHEMICKÝ POPLACH, RADIAČNÝ POPLACH“

Spôsob nasadzovania a povely pre nasadzovanie:

Do ochrannej polohy nasadíme masku na povel:
„PLYN!“
Postup:
- zastaviť dych a zavrieť oči, osobnú zbraň dať na predlaktie alebo do polohy na zem
- sňať pokrývku hlavy, zasunúť ju za opasok
- rozopnúť brašňu oboma rukami, ľavou vytiahnúť masku z brašne, uchopiť ju oboma rukami za stredné a spodné upínacie pásky a rozovrieť lícnicu čo najviac
- priložiť spodnú časť lícnice a pretiahnúť páskové upínadlo cez hlavu

Tylovú doštičku staihnúť čo najviac dozadu, pritlačiť oboma rukami masku na tváry. Prudko vydýchnuť a otvoriť oči. Podľa potreby dotiahnúť páskové upínadlo, nasadiť pokrývku hlavy. OM-10 sa sníma na povel „MASKU SŇAŤ“
- zavesiť zbraň na predlaktie alebo dať na zem
- pokrývku hlavy dať za opasok
- oboma rukami uchopiť lícnicu za spodnú časť, ťahom šikmo dolu stiahnuť z brady a vyvrátením zovliecť z hlavy
- uvoľniť spodné upínacie pásky
- masku vytrieť do sucha a uložiť do brašne
- do brašne sa ukladá na povel „MASKU SKRY“

Hodnotenie:
10s – výborne
12s – veľmi dobre
14s – vyhovujúco

Ošetrovanie:
Zašpinená lícnica sa umýva vlažnou vodou a mydlom tak, aby sa voda nedostala do lícnicových vložiek. Taška sa umýva alebo perie v teplej vode mydlom a kefou.

Preskúšanie tesnosti:
Na nasadenej maske sa dlaňami upchajú vdychovacie ventilové komory a niekoľkými vdychmi a výdychmi sa kontroluje, či do lícnice nepreniká pri vdychovaní vzduch.

JEDNORÁZOVÁ PLÁŠTENKA JP-75A

Je určená na ochranu osôb, odevov odenia a osobných zbraní proti zamoreniu rádioaktívnymi látkami, OL a BBL. Čiastočne chráni proti účinkom svetelného žiarenia jadrového výbuchu a proti zápalným látkam.


Na povel „PLYN POSTREK“
- odložiť zbraň
- nasadiť OM a pokrývku hlavy
- vybrať pláštenku z priehradky taška a OM, rozvinúť a pretiahnuť cez hlavu
- upraviť kapucňu a kľaknúť si
- chytiť zbraň

Hodnotenie:
3:00 – výborne
3:10 – veľmi dobre
3:30 – vyhovujúco

Potom nasleduje povel „PLÁŠTENKU UPRAVIŤ“
- odloží zbraň
- pod pláštenkou sa nasadia prezúvky a rukavice
- vsunú sa ruky do rukávov, upraví sa kapcňa
- chytí sa zbraň

Hodnotenie:
3:30 – výborne
3:40 – veľmi dobre
4:00 – vyhovujúco

Povel „PLÁŠTENKU ODLOŽIŤ“
- postaviť sa chrbtom k vetru, odložiť pred seba tašku OM, rukami v rukaviciach uvoľniť spodné šnúrky prezúvok, odložiť súčasne pláštenku i rukavice, dbyť na to, aby nedošlo k styku s vonkajšou zamorenou stranou pláštenky, uvoniť horné šnúrky prezúvok a postupným zošliapavaním odložiť prezúvky pred seba, urobiť krok dozadu, nasadiť opasok, chytiť zbraň.

OM sa sníma na povel veliteľa.

Povel „PLÁŠTENKU UPRAVIŤ – PLYN“
- používa sa na prekonanie zamoreného priestoru a to oblečením v nezamorenom priestore
- činnosť: odložiť zbraň, tašku s OM a opasok s výzbrojou
- sňať pokrývku hlavy
- vybrať z tašky OM
- nasadiť prezúvky, pláštenku pretiahnuť cez hlavu a vsunúť ruky do rukávov
- nasadiť OM a pokrývku hlavy
- pripevniť opasok s výzbrojov, nasadiť tašku OM
- navliecť rukavice
- chytiť zbraň

Ošetrenie JP-75A
Nečistoty sa umývajú mydlovou vodou. Je zakázané používať organické rozpúšťadlá.

Zdroje:
Vševojsk-1-2 -
RCHBO -
zošit zo strednej školy :o) -

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk