referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ambróz
Utorok, 7. decembra 2021
Vypracovené maturitné otázky zo Slovenského jazyka
Dátum pridania: 04.11.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Einstein
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 7 629
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 32.5
Priemerná známka: 2.93 Rýchle čítanie: 54m 10s
Pomalé čítanie: 81m 15s
 

Otázka č. 12
MORFOLÓGIA, KATEGÓRIE SLOVNÝCH DRUHOV, SPÔSOB TVORENIA TVOROV A ICH FUNKCIA VO VETE.


Morfológia (tvaroslovie) je náuka, ktorá sa zaoberá slovnými druhmi, spôsobmi tvorenia tvarov, gramatickými kategóriami slov.
V súčasnej slovenčine sa slová zadeľujú do 10 slovných druhov, a to podľa toho, čo pomenúvajú (plnovýznamové), alebo aké vzťahy vyjadrujú (neplnovýznamové).
Slová vyjadrujú vzájomné vzťahy vo vete svojimi tvarmi. Podľa toho, či slovo môže mať rozličné tvary alebo nie, rozdeľujeme slovné druhy na ohybné a neohybné. Pre každý plnovýznamový druh sú typické isté gramatické významy - morfologické kategórie. Vyjadrujú sa ustálenou formou. Rozdeľujú sa na: menné a slovesné.

Menné:
XRod - mužský, ženský, stredný
Podľa gramatickej kategórie rodu sa podstatné mená zaraďujú do 12 vzorov. Osobitne sa skloňujú: pani, gazdiná.
XČíslo - rozlišujeme jednotné a množné. Niektoré podstatné mená majú pomnožné číslo.
XPád - vzťahy vo vete (medzi slovami) sa vyjadrujú kategóriou pádu. 5. pád - vokatív sa nepoužíva.
XVzor - pre správne používanie gramatických tvarov zaraďujeme podstatné mená do vzorov.

Slovesné:
XČas - prítomní (prézent), minulí (préteritum), budúci (futúrum)
XSlovesný vid - vyjadruje, že slovesný dej sa uvedomuje ako:
a)prebiehajúci, neohraničený - nedokonavý vid
b)ohraničený celok - dokonavý vid
XSpôsob - oznamovací, podmieňovací, rozkazovací
XSlovesný rod:
a)pôvodca deja je gramatickým podmetom vety - činný rod
b)pôvodca deja nie je podmetom, podmet je dejom zasahovaný - trpný rod (zvratný a opisný)
Slovesná intencia = zameranosť deja
Niektoré slovesá si vyžadujú doplnenie činiteľom deja alebo objektom deja.

PODSTATNÉ MENÁ - substantíva:
Xoznačujú osoby, zvieratá a abstraktné pojmy.
Členia sa na:
a)konkrétne a abstraktné
b)životné a neživotné
c)všeobecné a vlastné
Xvo vete plnia funkciu podmetu a predmetu. PRÍDAVNÉ MENÁ - adjektíva
Označujú vlastnosti a vlastnícke vzťahy.

Majú gramatickú zhodu v rode, čísle a páde, niektoré sa stupňujú.
Delia sa na:
a)akostné
b)vzťahové
c)privlastňovacie
Xpoužívajú sa vo funkcii prívlastku, menného prísudku i doplnku.


ZÁMENÁ - pronominá
Xnepomenúvajú javy priamo, ale na ne ukazujú alebo odkazujú v texte.

ČÍSLOVKY - numerália
Xvyjadrujú číselné vzťahy. Skloňujú sa:
­1-4 - samostatné skloňovanie
­5-99 - päť
­100 - mesto
­1000 - stroj
­1 000 000 - dub
Radové, násobné, druhové preberajú vzory prídavných mien.

SLOVESÁ - verbá
Pomenúvajú činnosť, stav = dej
Slovesné tvary sa rozdeľujú:
a)podľa gramatického významu na: neurčité a určité slovné tvary.
b)podľa zloženia rozlišujeme: jednoduché a zložené slovesné tvary.

PRÍSLOVKY - advebiá
Xsú neohybné slová, ktoré vyjadrujú význam okolnosti (miesta, času, spôsobu a príčiny) dejov, vlastností osôb alebo vecí. Xvo vete obyčajne vyjadrujú príslovkové určenie a nezhodný prívlastok.

PREDLOŽKY - prepozície
Xv spojení s pádmi vyjadrujú miestne, časové, spôsobové a príčinné vzťahy medzi vetnými členmi. Môžu byť:
­prvotné
­druhotné
­zložené.
Prvotné predložky sa spájajú so všetkými pádmi okrem nominatívu a vokatívu. Druhotné sa spájajú prevažne s genitívom.
SPOJKY - konjunkcie:
Xspájajú vetné členy a vety
Xvyjadrujú vzťah priradenosti a podradenosti. Xpriraďovacie - zlučovacie, vylučovacie, odporovacie, stupňovacie, dôvodové a dôsledkové.
Xpodraďovacie - miestne, časové, spôsobové, príčinné, prípustkové a vzťažné. ČASTICE - partikuly
Xvyjadrujú postoj hovoriaceho k slovu a k výpovedi.

CITOSLOVCIA - interjekcie
Xtieto osobitné slová pomenúvajú city, vôľu, bolesť a napodobňujú zvuky


Otázka č.11
PUBLICISTICKÝ ŠTÝL A JEHO ŽÁNRE, FUNKCIA, OBSAH, JAZYK


Publicistika - aktuálne písomné a ústne prejavy pre širokú verejnosť, realizované prostriedkami
masovej informácie a propagandy. Hlavnou funkciou publicistiky je objektívne informovať a agitovať.

Publicistický štýl - má informovať ale aj vzdelávať. Tvorí sa pre široké vrstvy prijímateľov,
preto musí menej známe pojmy, znaky a skratky vysvetliť, no musí čitateľa aj zaujať.
Zákl. znaky:
-zrozumiteľnosť
- výstižnosť
- pôsobivosť

Noviny (tlač) majú ustálenú štruktúru a prehľadnú grafickú úpravu. Veľmi významnú úlohu zohráva TITULOK - vystihuje obsah článku, obsah iba naznačuje, upútava pozornosť.
Využívame aj plastickosť a typografickú úpravu textu (do stĺpcov).Plastickosť textu sa dosiahne rôznymi druhmi a hrúbkou písma.

Publicistické žánre delíme na:
-spravodajské (správa, rezolúcia, referát, interview, inzerát, reklama)
-analytické (vysvetľujúce, úvahové a hodnotiace - úvodník, komentár, recenzia, kritika, diskusia)
-beletristické (rozprávacie a opisné - fejtón, besednica, reportáž, črta).

Neexistujú medzi nimi pevné hranice.

Správa - informácia, je základom komunikácie. Musí byť aktuálna, stručná, vecná a pútavá.
Správy bývajú jednoduché a rozšírené.
Kompozičné postupy:
-chronologický
-logický
-akcentujúci

Kritika - je prejavom demokratickosti. Má hodnotiaci vzťah ku skutočnosti, ktorý si
všíma najmä nedostatky, záporné javy, s cieľom poukázať na ne a dosiahnuť ich nápravu.
Kritika v publicistike sa vyskytuje ako samostatný slohový útvar, uplatňuje sa však aj ako
hodnotiaci postoj v spravodajských, beletristických a analytických žánroch.
Náučná kritika hodnotí kladné a záporné stránky javov a diel.

Fejtón - patrí k beletristickým žánrom. Je to vtipné a aktuálne rozprávanie o aktuálnom
probléme. Ide o problém, ktorý sa častejšie objavuje.

Recenzia - hodnotenie novovydaného diela
 
späť späť   5  |  6  |   7  |  8  |  9  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.