referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Cyprián
Pondelok, 27. septembra 2021
Maturitné otázky zo slovenčiny
Dátum pridania: 20.09.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: saba
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 52 410
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 189.8
Priemerná známka: 2.90 Rýchle čítanie: 316m 20s
Pomalé čítanie: 474m 30s
 

    Ján Hollý:

básnik, prekladateľ, študoval na gymnáziu v Skalici a v Bratislave, bol vysvätený za kňaza. Na jeho literárnu dráhu sa pripravoval štúdiom antickej literatúry, prekladmi z nej a štúdiom národných dejín. V duchu ideológie národného obrodenia vznikli jeho veľké epické skladby s historickými námetmi, ku ktorým sa organicky pripájajú selanky, žalospevy (elégie) a ódy. Štúdium antickej literatúry podnietili v ňom úsilie vytvoriť národný epos. Na písal tri veľké skladby: Svätopluk (1833), Cyrilo-Metodiáda(1835) a Sláv(1839). Epos Svätopluk má 12 spevov. Vznikol v mene ideálov národnej slobody, rovnosti, spravodlivosti a lásky k vlasti. Hollý využil pri spracovaní Svätopluka poznatky z antickej a klasicistickej poetiky. Neuplatňoval ich však mechanicky. Tvorivo v nich spojil historickú látku s mitologickými prvkami. Popri eposoch zo slovenskej histórie venoval sa Hollý v Selankách (1832–1835) bezprostrednej súčasnosti. Je to dvadsaťjeden básni, ktorými ospieval slovenskú prírodu v najkrajších obdobiach jari a leta a dedinského človeka v jeho tvorivej práci. Obrodenecká ideológia podnietila vznik Hollého žalospevov (elégie).Ich predmetom je národný život minulosti i súčasnosti, ale so svojími, smutnými príhodami “ a ,, biedami “.Sú protikladom k eposom, v ktorých ospieval slávnu minulosť Slovanov. Najznámejšie dva žalospevy, ktoré sa súčasne pokladajú za ideové východisko sú tieto: Plač Matky Slávy a Plač Matky Slávy nad odroďilími synmi. Príležitostne oslavné sú Hollého Piesně (ódy).ospieval v nich žijúca i historické osobnosti, ktoré mali významný zástoj v národnom živote. Ich význam je predovšetkým v tom, že sú svedectvom o živote spoločnosti a o národnom hnutí. Tématika ód je veľmi rozmanitá: národ, slovenská reč, kraj, príroda a pod. Z historických osobností oslávil Bernoláka, Pálkoviča, protitureckého bojovníka M. Zrínskeho, J. Gutenberga a iných. Podobne ako Kollár i Hollý videl nádej Slovanstva v Rusku, čo vyjadril v ódach Pohled na Slovákov a na slovenský národ. Vo svojom živote sa snažil:

    - uplatniť materinský jazyk v slovenskej literatúre, 
    - preveriť literárne možnosti slovenského jazyka, 
    - vytvoriť národnú literatúru,
    - osláviť slávnu minulosť Slovanov, špeciálne Veľkú Moravu.

 Svätopluk: V tomto epose autor zachytáva obdobie Franskej ríše, historické údaje a fakty prispôsobuje hlavnej myšlienke diela - aktualizuje. Ospieval osudy veľkomoravského kráľa. Os deja tvoria víťazné boje brániacich sa vojsk Veľkej Moravy proti útočiacim Nemcom. Velkomoravský panovník Rastislav úspešne celí náporu Východofranskej ríše, ktorá si chce podmaniť slovanské kmene na Morave a na Slovensku. Čo sa nepodarilo vojakom, podarí sa podlou zradou Rastislavovho synovca Svätopluka. Rastislava vydáva Nemcom. Tí ho oslepia a zatvoria do kláštora. Franskej vierolomnosti padne za obeť aj sám Svätopluk, ktorý má za Nemcov vyjednávať. Epos sa končí Svätoplukovým víťazstvom na devínskom bojisku, jeho prechodom do slovanského tábora a prijatím kráľovskej koruny. Epos Svätopluk je zaľudnený veľkým počtom postáv. Okrem historických mien Svätopluka, Slavimíra, Cyrila, Karolmana a ďalších, v ňom vystupuje veľa vymyslených hrdinov, vrátane mytologických (napr. pohanský boh Cernobog). Svätopluk má svoj vlastný svet, rozhoduje sa podľa vlastného svedomia a vedomia. Epos je pevne spojený s hlavnými myšlienkovými prúdmi slovenského národného obrodenia. Hollý charakterizuje Slovanov ako národ pracovitý, mierumilovný a pohostinný, ktorý po cudzom nebaží, svoje si však nedá a radšej volí "smrt slavnú a hrdinský ...úmor" ako život v otroctve. Vplyvy antiky sa prejavili v kompozícii eposu (začína sa propozíciou - naznačenie predmetu, invokáciou - vzývanie múzy), v epickej šírke a názornosti pri zobrazovaní príbehov a scén. VERŠ Svätopluka je HEXAMETER.

Dej:
-1.spev : Svätopluk, kráľ Slovákov, v žalári, kam ho dali Nemci, lebo ho podozrievali, prosí Boha o vyslobodenie. Je vypočutý, Boh posiela svojho posla ku Karolmanovi s rozkazom, aby Svätopluka z väzenia pustil. Rozhodne sa dať Svätoplukovi Rastislavovu krajinu za istých podmienok.


-2.spev : Krajina sa chystá na vojnu, ktorá sa blíži.

-3.spev : Černoboh, symbol diabla, sa hnevá na Svätopluka, že dal spáliť jeho modlu a vystupuje z pekla. Premení sa na kňaza a navádza ľud. Ten je však od Konštantína a Metoda poučený o pravom náboženstve, a tak ho vysmejú. Černoboh kuje pomstu.

-4.spev : Černoboh prichádza na Devín k Slavomírovi a berie na seba Rastislavovu podobu. Vo sne mu vykresľuje, aká hrôza ho čaká, keď sa dostane Svätopluk na trón. Černoboh taktiež zvolá svojich druhov a burcujú pohanských Slovanov k hnevu a zlosti, len čo vypukne vojna.

-5.spev : Ľudomír sa vracia domov. Slavomír mu povie, čo mu vyjavil Rastislav vo sne. Všetci si myslia, že Svätopluk tiahne proti nim a chcú s ním ísť do vojny. Ľud sa tiež dvíha a spoločne tiahnu...

-6.spev : V tomto speve je báj o príchode Slovanov do Európy, ich zvyky a spôsob života.

-7.spev : Karolman dáva Svätoplukovi osobitne pre neho ukovanú výzbroj. Svätopluk ide za vojskom. Povzbudzuje vojakov k udatnosti.

-8.spev : Černoboh vidí, že vojsko sa blíži k Devínu, a tak burcuje svojich druhov, aby im prekážku postavili - čo sa aj stane. Svätopluk tiahne s Nemcami. Vojská bojujú. Svätopluk nenápadne vezme polovicu svojho vojska a napadne Slovákov zboku, čo nečakali. Slováci sa vystrašení utiahnu na Devín.

-9.spev : Svätopluk je s Nemcami, lebo nemal na výber - inak by bol zostal v žalári do smrti. Prichádza sám za Slavimírom na Devín a chce, aby ho vyhlásili za kráľa. Odmietajú, že radšej všetci umrú. Svätopluk im vykresľuje svoju ťažkú situáciu. Všeslav nakoniec navrhne, že nech sa Svätopluk opäť vráti k Slovanom a stane sa kráľom. Všetci súhlasia. Rozzúrení Nemci tiahnu na Devín.

-10.spev : Autor vykresľuje boje na Devíne. Slováci sú odvážni, Nemci nakoniec prehrávajú a tiahnu naspäť. Britwald, ich veliteľ, je nazlostený a vracia sa do tábora.

-11.spev : Černoboh vyčíňa, a tak Konštantín prosí Boha, aby ho zastavil, do pekla poslal. Boh pomôže - zošle Michala. Svätopluk vyšle zvedov k Nemcom, aby vedel ich plány. Tí sa vracajú s tým, že Nemci ležia v stanoch a na boj pripravení zavčas rána majú vytiahnuť na bojisko.

-12.spev :Ešte ani slnko nevyšlo, už sa vojská stretávajú a tvrdo bojujú. Padlí sú na oboch stranách. Svätoplukove vojsko začína vyhrávať, a tak Britwald vyzve na súboj samotného Svätopluka. Bojujú spolu, až nakoniec Svätopluk Britwalda porazí. Svätopluk neskôr zakladá veľké kráľovstvo Slovákov.

Kompozícia: 12 nepomenovaných spevov, na začiatku každého je obsah. Bernolákovčina, inverzia, veľká epická šírka. Rozsiahly a podrobný dej. Autor využíva propozíciu - naznačenie deja.

    Epos: CYRILO-METODIÁDA - skladá sa zo 6 spevov- opisuje príchod Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu, ich život a účinkovanie- podobne ako Svätopluk, aj Cyrilo-Metodiáda sa končí víťazstvom ducha, víťazstvom Metoda nad intrigami nemeckých biskupov.

    Epos: SLÁV - skladá sa zo 6 spevov- opisuje tu boje pokojamilovných Tatrancov, čiže Slovákov, s lúpeživými Čudmi, ktorí sa na čele s kráľom Bondorom rozhodnú pomstiť svoj nevydarený nájazd do "Tatranska". O víťazstvo nad Čudmi sa zaslúži Sláv, hlavná postava eposu. Hollý nazýva svoje eposy víťazskými básňami, to znamená bohatierskymi eposmi. Vzorom kompozície, formy i jednotlivých epizód boli básnikovi Homérove a Vergíliove eposy. Začínajú sa propozíciou (naznačením predmetu, obsahu) a invokáciou (vzývaním vyššej moci, múzy). Rozčleňujú sa na spevy. Obsah podáva sám autor na začiatku každého spevu. Verš je vo všetkých eposoch rovnaký: hexameter.

    Bezprostrednosť slovenského ľudového života predstavil Hollý v SELANKÁCH. (skladajú sa z 21 básní, selanka = idylická báseň) Ospieval v nich slovenskú prírodu v najkrajších obdobiach roka - jari a lete a dedinského človeka v jeho tvorivej práci. Básnik vyjadruje protiklad medzi mestom a dedinou. Opisuje idylický život pastierov, roľníkov.

     Hollého dielom vyvrcholil slovenský klasicizmus, ktorý podporil vznik a rozvoj národného povedomia a prehĺbil ideu Slovanstva v obrodeneckom hnutí. Umeleckým spracovaním tém z minulosti podnietil Hollý záujem o národné dejiny.

 
späť späť   3  |  4  |   5  |  6  |  7  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.