Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Osvietenské myslenie a jeho obraz v slovenskej klasicistickej literatúre (5)

OSVIETENSKÉ MYSLENIE A JEHO ODRAZ V SLOVENSKEJ KLASICISTICKEJ LITERATÚRE
• Slávy dcéra, Svätopluk
• charakterizujte idey osvietenstva ako podnet k rozvoju národného cítenia v našej literatúre ( Bernolák, Fándly, Bajza )
• objasnite ideu slovanstva, vyvoďte podmienky jej vzniku a dokumentujte jej odraz v diele Kollára a Hollého

OSVIETENECTVO:
- 18. stor. Anglicko, Francúzsko
- stavia na kult. rozume, protifeudálne a proticirkevné hnutie
- cirkev- nepriateľ pokroku, náboženstvo- prostriedok na ovládanie ľudu
- presadzuje: slobodu myslenia a presvedčenia, pravdu poznanú rozumom a skúsenosťou, vzájomnú súhru citu a rozumu
- predstaviteľ: VOLTAIRE, CANDIDE, BRUTUS, ZAIRA – satira
- autori klasicizmu – vysoko vzdelaní ľudia
- hrdinom – silná osobnosť, kt. dokáže podriadiť svoje záujmy záujmom vyšším a neváhať v mene spravodlivosti, cti a slobody položiť život
- klasicizmus- odraz moci a bohatstva

MOLIERE
- Škola žien -Lakomec -Tartuf -Zdravie nemocných -Mešťan šľachticom
- v týchto dielach: náboženské pokrytectvo, výsmech šľachtickému spôsobu života, kritika lakomstva, boj proti neuznávaniu nových spôsobov liečby.

Charles Louis de Montesquien - Francúz, jeden z najvýznamnejších mysliteľov a spisovateľov osvietenstva

Jean Jacques Rousseau: Spoločenská zmluva - spis, ľud a panovník tvoria jeden zväzok, z ktorého každý môže zväzok rozviazať alebo vystúpiť (Emil alebo o výchove)

Denis Diderot: Encyklopédia - veľkorysý pokus o zhrnutie súdobých vedomostí, uplatnil rozsiahle poznatky z filozofie a remesiel - 35 zväzkov

Francois-Marie Arouet Voltaire: Candide alebo optimizmus
- lacné a optimistické učenie o harmónii, že každé zlo ja na niečo dobré podrobil satire
KLASICIZMUS V SLOVENSKEJ LITERATÚRE
(1780 - 1840)

- pod vplyvom osvieteneckých myšlienok narastá národné uvedomovanie

Slovenské národné obrodenie:
- celé SNO súvisí s rozpadom feudalizmu a nástupom kapitalizmu - nastupuje buržoázia, hľadajúca spojencahľadala ho v ľudových vrstvách, hlásala jednotu národnej spoločnosti, jazyka a kultúry
- Slováci v čase zjednocovania sa na novodobý národ boli pod sociálnym a národným tlakom zo strany Maďarska, Uhorska a Nemecka(Viedeň)
- oporou nebola šľachta ani buržoázia či zemianstvo-boli cudzieho pôvodu
- uvedomelými činiteľmi v SNO sa stali predstavitelia drobnej slov. buržoázie -vzdelanci, kňazi, učitelia, národní buditelia, čo prinieslo hospodárske povznesenie kultúrne aj spoločensky
cieľ: 1. snaha o národné uvedomenie
2. snaha o kodifikáciu spisovnej slovenčiny ( Bernolákovci )
1792- v Trnave založené Slovenské učené tovarišstvo
- vzniklo z iniciatívy mladých kňazov ( Bernolák, Fándly), ktorí chceli povzniesť národný jazyk a vychovávať ľudí v duchu osvieteneckých ideí
- členmi boli mladí kňazi, príslušníci svetskej inteligencie, remeselníci a roľníci

ANTON BERNOLÁK
( 1762 - 1813)
- rodák zo Slanice na Orave
- študoval teológiu v Trnave, vo Viedni, v Ba
- pôsobil ako kaplán v Bernolákove, tajomník arcibiskupskej vikariátnej kancelárie v Trnave, dekan a správca mestskej školy v Nových Zámkoch, kde je aj pochovaný
- uzákonil spisovnú slovenčinu - Bernolákovčina - za základ zobral západoslovenské nárečie
1787 - Jazykovedno - kritická rozprava o slovenských písmenách
( DISSERTATIO PHILOLOGICO - CRITICA DE LITERIS SLAVORUM )
- zdôvodňuje potrebu spisovného jazyka
- kodifikácia západoslovenského jazyka učencov a vzdelancov na spisovný jazyk
- pravopisná sústava vychádza z foneticko - fonologických princípov ( píš ako počuješ) a je to prvý krok ku kodifikácii (uzákoneniu) spis. slovenčiny
Gramatica Slavica
- učebnica slovenského jazyka, prvá normotvorná gramatika slovenčiny
Etymológia slovanských slov( Etymologia vocum Slavicarum)
- príručka o tvorení slov odvodzovaním a skladaním
Slovár Slovenskí - Česko - Laťinsko - Ňemecko - Uherskí
- 6 zväzkový prekladový slovník

JOZEF IGNÁC BAJZA
( 1755 - 1836)
- narodil sa v Predmieri
- teológiu študoval vo Viedni
- pôsobil v Dolnom Dubovom, nakoniec v Ba, kde zomrel v hodnosti kanonika, pochovaný je v Dóme sv. Martina v Ba
- urobil prvý pokus o uvedenie slovenčiny do života, jeho cieľom však nebola kodifikácia
napísal prvý slovenský román:  René mládenca príhody a skúsenosti
- znovuzrodenie, ovplyvnený osvietenstvom Márie Terézie a Jozefa II.
- hlavná postava René - syn benátskeho kupca, sa vyberá na cestu do sveta so svojím učiteľom van Stiphontom, aby našiel svoju sestru Fatimu, ktorú uniesli piráti
- základ: zážitky z ciest, sprievodca je autor
- mal dva zväzky - 2 diel však bol spálený
2 dejové línie: a) prostredie Egypta, Turecka, Talianska
b) cez Viedeň sa vracajú na Slovensko
- vyslovil ostrú kritiku spoločnosti, kritizuje kňazov, náboženské a sociálne pomery
- všíma si celibát a tiež prijímanie dievčat za mníšky na pár rokov
Slovenské dvojnásobné epigramata, jednako koncohlasné a zvukomírne
1 zväzok - rýmové epigramy
2 zväzok - nerýmované epigramy
- obidva sú kritikou ľudských slabostí

JURAJ FÁNDLY
( 1750 - 1811)
- narodil sa v Častej pri Trnave
- vyštudoval teológiu v Budíne a Trnave
- pôsobil ako katolícky kňaz v Seredi, Luhačoviciach a Naháči - najdlhšie
- bol veľkým vlastencom, národný buditeľ, zástanca a obdivovateľ Jozefa II.
- prvý, ktorý uviedol Bernolákov spisovný jazyk do života
Pilní domajší a poľní hospodár
- vyzdvihuje roľnícky stav, sebavedomie utláčaných roľníkov
- poúča mladých i starých
Zelinkár O úhoroch a včelách rozmlúvání
Slovenskí včelár Ovčár

Důverná zmlúva mezi mňíchom a diáblom
- schvaľuje zrušenie reholí, vysvetľuje dôvody a príčiny
- obviňuje mníchov z toho, že udržiavajú ľud v zaostalosti pobúrenie cirkevnej vrchnosti
- zhabali mu ďalšie (3,4) zväzky, bola mu zakázaná literárna činnosť
- urobil výpis všetkých zákonov z Uhorského zákonníka, ktoré by mohli poddaní využívať na svoju obhajobu - bol takisto zhabaný
JÁN KOLLÁR
( 1793 - 1852)
- predstavuje idey a ideály, ktoré tvoria slovenské dejiny minulého storočia
- narodil sa v Mošovciach, obdivoval prírodu
- mal otca, ktorý mu nechcel dovoliť študovať a mal byť gazdom alebo kožušníkom
- na jeho tvorbu vplývali 2 skutočnosti: a) krása turčianskej prírody
b) zážitky z detstva
- ako 16 ročný proti vôli rodičov odišiel z domu, študuje v BB, potom na lýceu v Ba
- pôsobil ako vychovávateľ - zarábal si na štúdium
- potom odchádza študovať do Nemecka do Jenny, po návrate je v Pešti, zomiera vo Viedni
- pochovaný je v Prahe - prezývka " čechobrat protištúrsky "
- pobyt v Jenne mal veľký vplyv na formovanie jeho osoby, bola strediskom mládeže a otvorene sa hlásila k národnosti
- tu dozrieva jeho národné uvedomenie a presvedčenie, že proti zlu treba bojovať
- objavujú sa city lásky k vlasti a národu -jedinú oporu videl v mohutnom ruskom národe, o ktorý sa môžu oprieť ostatné slovanské národy a ďalej sa rozvíjať
- je autorom myšlienky Všeslovanskej vzájomnosti - vplyv 3 skutočnosti:
1.francúzska buržoázna revolúcia
2.demonštrácia nemeckých študentov za zjednotenie Nemecka
3.napoleonské vojny
4.citový život - Friderika Wilhelmína Schmidtová - Mína
Vzťah Kollára k slovenčine:
- volali ho aj profesor slovanských starožitností
- v otázke spisovného jazyka sa snažil o udržanie lit. jednoty Čechov a Slovákov na základe spoločného spisovného jazyka - český jazyk, do ktorého by zahrnul prvky slovenčiny - postavil sa proti tomu Jozef Jungman a Štúrovci
- Kollár odsúdil spisovnú slovenčinu v diele - zborníku:
Hlasové o potřebě jednoty spisovného jazyka pro Čechy, Moravany a Slováky
- po revolúcii 1849 bola zavedená staroslovienčina - Národnie spievanky
spis O literární vzájemnosti mezi kmeny a nářečímí slávskymi
- propaguje myšlienku Všeslovanskej vzájomnosti
Tvorba:
básnická zbierka: Básne Jána Kollára
- základ Slávy dcery, sonety vyšli v Prahe
motív: 1. láska k Míne
2. nespokojnosť s národným a spoločenským životom
konflikt: vlasť x osobná láska
báseň: Vlastenec - bojovne ladená, uverejnená nebola, šírila sa v odpisoch
hlavná myšlienka: národná sloboda, spravodlivosť
" Nie prázdne reči, ale vzmužilé srdce a čin pomôžu národu. "
SLÁVY DCERA
- rozsiahla lyricko - epická skladba
- vyjadrenie básnikových zážitkov spojené s prežívaním lásky k žene a národu
1. vydanie 1824 - 3 spevy ( Sála, Labe, Dunaj)
2. vydanie 1832 - 5 spevov: 1.Sála
2. Labe, Rén, Vltava
3. Dunaj
4. Léthe
5. Acheron
Předspěv - napísaný časomierou v elegickom distichu( striedanie hexametra a pentametra)-
daktylová stopa
- vplyv antiky - žalospevy - sklamanie v láske, zlé postavenie slovanstva, vyložené
základné motívy skladby
- hlavná myšlienka: národný zápas za ľudské práva, básnik sa ozýva proti zotročovateľom
národa
" Sám svobody kdo hoden, svobodu zná vážiti každou,
ten kdo do pout jímá otroky, sám je otrok. "
hlavné myšlienky: a) autorov žiaľ nad utrpením národa
b) obraz ťažkého života Slovanov
c) vízia lepšej budúcnosti
d) ruský národ ako záchrana pre Slovanov
- žiali nad osudom ponemčených Slovanov
- odhaľuje hlavného nepriateľa -Germáni - hlavní zotročovatelia
- myšlienka slobody a rovnoprávnosti Slovanov
- jeho láska k Míne nie je len láska k žene -túžba po žene Míne rozozvučí city k národu
Mína - ideál slovanskej devy, vybájená dcéra bohyne Slávy-mala byť prostriedkom na odčinenie krívd Slovanov
1.spev : Sála
- ľúbostné sonety, úvahy o láske
- opisuje svoju milú, vyznáva sa z lásky k Míne, pri rozlúčke jej sľubuje vernosť
- v noci prichádzajú dvaja duchovia - jeden s mečom, druhý so šípom a žiadajú rozhodnutie medzi vlasťou a Mínou
" Mlčím, váham - vtom do hrude ruku vnorím,
srdce vyrvem z nej a rozlomím:
" Berte, " vravím. " Vlasti po, pol tebe, Mína." "
2.spev : Labe, Rén, Vltava
- hovorí o osude ponemčených Slovanov - lužických Srbov
- národné utrpenie spája so smútkom s rozchodu s Mínou, veľký význam prikladá vlastenectvu, vyzýva k aktivite, svornosti, pracovitosti - východiská zo zlej situácie
- zamýšľa sa nad budúcnosťou Slovanov
- spomína slávne osobnosti, ktoré sa pričinili o kultúrny rozvoj (Ján Hus)
- Mína sa mu mení na vidinu a túži stretnúť sa s ňou po smrti
3.spev : Dunaj
- bez Míny je jeho život pustý, lúči sa so svetom, životom a Mínou
motívy: ukončenie mladosti, rodný kraj
4.spev : Léthe
- opis slovanského neba, oslávené duše sú zbavené všetkých starostí
- básnici, hudobníci, sedliaci, maliari, pastieri - oslávil význam predstaviteľov Slovanstva
( všetci sa radujú a pijú kvas)
5.spev : Acheron
- obraz pekla, nárek, dym, nepriatelia Slovanov a ponemčení Slováci
- obraz očistca, očisťujú sa previnilci, vystríha slovenské ženy pred peklom
hlavná myšlienka humanity:
" Národ tak považuj, jediné ako nádobu lidství,
a vždy voláš - li " Slovan ", nechť se ti ozve " člověk ". "
JÁN HOLLÝ
( 1785 - 1849)
- narodil sa v Borskom sv. Mikuláši v roľníckej rodine
- gymnázium študoval v Skalici a Ba, teológiu v Trnave
- ako katolícky kňaz pôsobil v Pobedime, v Hlohovci, od r.1814 v Maduniciach pri Piešťanoch
- tu našiel najviac zdrojov na tvorbu
1843 ho postretlo nešťastie zhorela fara a prišiel o zrak, odišiel k priateľovi na Dobrú Vodu
- bol prívržencom bernolákovčiny, napísal v nej najväčšie diela
- mladí Štúrovci chodili za ním na "púte" - Štúr, Hurban, Hodža - požehnal im novú slovenčinu
Tvorba:
- preklady diel antických básnikov - vyskúšal si životaschopnosť bernolákovčiny, preklady vyšli pod názvom Rozličné básne hrdinské, elegické a lyrické (z Vergília, Teokrita, Homéra, Ovídia, Tyrtea a Horáca)
-neskôr preložil celú Vergíliovu Eneidu
- vrchol jeho tvorby predstavujú vrcholné eposy z obdobia Veľkej Moravy:
Svatopluk - národný epos
Cyrilometodiáda
Sláv
idylická poézia: Selanky - 21 idylických básní zo života pastierov
- obraz idylického života, oslava pastierskeho života
- oslava práce, krásy slov. prírody, tradícií a zvyklostí slov.ľudu, oslava
národných buditeľov
- sú napísané časomierou
lyrická tvorba: ódy, elégie(žalospevy): Plač matky Slávy nad synami odrodilými

SVATOPLUK
- víťazská pieseň ve dvanásti spevoch
- hrdinský národný epos Slovákov, hlavná postava Svatopluk - postava vybratá z dejín, aby v epose vytvoril ako jediný " kráľovstvo Slovákov "
Dejová línia:
Väzenie u nemeckého kráľa Karolmana a jeho ťaženie proti Slovákom. Boh Karolmanovi vnukne myšlienku, aby postavil Svatopluka na čelo svojich vojsk proti Slovákom. Na Devíne vyjednáva so Slovákmi, ktorí ústami Slavomíra odsúdia Svatopluka za zradu. Jediným východiskom je prejsť na ich stranu. Prejde k Slovákom a po bojoch rozhodne súboj medzi ním a nemeckým rytierom Britwaldom.
- nejde tu o oslavu Svatopluka, ale o oslavu celého slovenského národa, odsúdenie národnej poroby, boj o slobodu
- vytvorenie kráľovských Slovákov, vedúcou silou je Slavomír a slovenský národ reprezentovaný snemom
Základné znaky eposu:
1.zobrazenie udalostí z dejín národa
2.významná osobnosť
3.časté digresie
4.zásah bohov do deja
5.autor sa stavia k deju nestranne
6.je napísaný časomierou ( pravidelný hexameter)
7.členenie antického eposu : a) propozícia - krátke naznačenie deja
b) invokácia - vzývanie múz (vzýva Umku - bohyňu múz)
c) dedikácia - venovanie diela (Jurajovi Palkovičovi)
d) in medias reas - priamo vstupuje do deja 
- dielo má 12 spevov, na začiatku každého je stručný obsah spevu, veľké množstvo postáv
Význam:
- hĺbka a šľachetnosť ideí, oslava vlastenectva, humanizmu, láska k slobode, nenávisť k otroctvu
5.spev :
- sloboda, odpor proti nadvláde iných (Nemci), odsúdenie zrady Svatopluka, myšlienka slobody i za cenu straty života ( Chalupka : Mor Ho!)
" Zbroj teda, zbroj hroznú zapopadnime, naproti poďme.
Jestli by však víťazstvom hoveť nám nechcelo šťastí,
zemrime včil radšej, než by sme jak otroci Nemcom
slúžiť a báborské na šijách ňésť mávali jármo. "
6.spev :
- Slováci netúžia po svetskej sláve, snažia sa žiť v mieri, boli verní svojej vlasti
9.spev :
- Slováci prehovárajú Svatopluka, aby sa pridal na ich stranu a odmietajú nemeckú nadvládu
- chcú radšej krvavý boj a radšej zomrú, len aby nemali za kráľa Nemca Svatopluk sa nakoniec pridá
12.spev :
- v krutej 3.bitke doviedol Slovákov k víťazstvu nad Nemcami, keď porazil Britwalda
Vlastnosti Slovákov:
- mierumilovní, spravodliví, radšej padnú ako byť otrokmi, pracovití, udatní

CYRILLO - METODIÁDA
- 6 spevov, ospieval príchod Cyrila a Metoda na Slovensko
- téma VM, šírenie kresťanstva, veľký kultúrny význam diela Cyrila a Metoda

SLÁV
- 6 spevov, vymyslený dej, zobrazuje minulosť Slovanov
- lúpežný národ Čudov chce vyplieniť slovenskú krajinu a odvliecť Slovákov do otroctva
- bojujú proti Čudom a zvíťazia pod vedením Sláva
Hlavná myšlienka:
- humanita, Slovania sú pokoja milovní, pracovitý národ, ale hrdinskí k obrane svojej práce, slobode a krajine

Význam J.Kollára a J.Hollého:
- obaja si zvolili veľké historické činy, ktoré dokonale spracovali na základe pravidiel klasicizmu
- v dielach obidvoch zaznievajú romantické prvky - túžba po slobode
Kollár - idea Všeslovanskej vzájomnosti, vplyv Herbera, kritika odnárodňovania, v popredí je
lyrika, hlavnou postavou je žena
Hollý - nekritizuje, nepropaguje ideu Všeslovanskej vzájomnosti, idea slovenského národa, vyzdvihuje tradíciu VM, vplyv Cyrila a Metoda, epika, epický štýl, žiadna ženská postava

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk