Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Dedina a dedinský človek v dielach B. S. Timravy a J. G. Tajovského

J.G.Tajovský a B.S.Timrava patria do druhej vlny slovenského literárneho realizmu. Do popredia sa dostáva sociálna problematika, záujem o ľud, autori sa zaujímajú viac o vnútorný svet svojich postáv, kresba charakterov prerastá až k typizácii postáv. Hlavným zámerom autorov bolo pravdivo, ale kriticky zobraziť, venujú sa hlavne ľuďom z najnižších vrstiev. Realizmus postupne prerastá až do kritického realizmu - hlbšie odhaľovanie rozporov v spoločnosti.

JOZEF GREGOR TAJOVSKÝ
- tvoril o ľude a pre ľud
- próza – zbierky poviedok: Omrvinky, Z dediny, Rozprávky, Rozprávky pre ľud, Besednice, Smutné nôty, Spod kosy, Tŕpky, Zbohom, Rozprávky z Ruska (poviedka Hlucháň), Obrázky nové i staré, Úhrobky, Do konca – spomienky na starého otca Grešku, jeho pracovitosť a starostlivosť o svojich najbližších – filozofia života dedinského človeka

Poviedky - vplyv prostredia:
a) starootcovský dom
Žliebky Do kúpeľa Prvé hodinky
DO KONCA
- zachytáva posledné chvíle života starého otca
- cez jeho postavu podáva obraz filozofie dedinského človeka, jeho pocity
- starého otca nemohli udržať doma, aj keď už nevládal
- až do poslednej chvíle myslí na zaopatrenie najbližších
- zomiera s kapsičkou na pleci a so sekerkou v ruke
" Pre nás žili, pre nás pracovali
a strádali bez dychu až DO KONCA! "

b) bankovnícke prostredie
Na chlieb
MAMKA PÔSTKOVÁ
Hlavná myšlienka: statočnosť malej ženičky, ktorá chodí splácať dlžobu do banky a bojí sa , aby
nezomrela, kým ju nesplatí
- zdôrazňuje jej malosť a krehkosť, aby vyzdvihol jej veľké duševné hodnoty (kontrast)
 
c) sociálna problematika

Pastierča Zuza Apoliena
HORKÝ CHLIEB
Téma: kritika spoločnosti
Konflikt: chudobné deti x panské deti
- Marka Turianka, vdova starajúca sa o tri malé deti potrebuje peniaze
- stráži panstvu deti, pričom svoje odbieha v mraze pozrieť, dostane zápal pľúc

MACO MLIEČ
- kriticko - realistická poviedka, kompozične členená na tri časti:
1. časť: stretnutie rozprávača s Macom
2. časť: vysvetlenie rozprávača, prečo tento rozhovor zachytil
3. časť: prerozprávanie života Maca popretkávané opismi a charakteristikou
- Maco robí paholka pri koňoch, ako 18.ročný prichádza do služby k richtárovi
- bol mocný, robotný ako koník, nasprostastý a hluchý, richtárovci sa oňho starajú naďalej až do jeho smrti, vtedy sa ide s richtárom rozlúčiť, vraj, či mu nie je niečo dlžný - richtár si myslel, že si ide pýtať peniaze, no keď zistil, že nie, zahanbil sa a vystrojil mu krásny pohreb

 • Téma: zobrazenie dedinského človeka
 • Idea: zobrazenie Macových vlastností
 • Konflikt:
  • svet chudoby x svet bohatých (Maco x gazda)
  • svet normálnych x svet Maca Mlieča
 • vonkajšie opisy Maca - krátky akoby bez krku, krívajúci, neupravený, zanedbaný - opis smeruje až ku karikatúre, využíva expresívne slová a hyperbolizáciu; gazda - dobre živený, brucho ako súdok, tvár ako mesiac v splne, človek nezrobený - obaja majú 60 rokov
 • vnútorná charakteristika:
  • Maco - trpezlivý, neobťažuje, ticho znáša bolesť, nedá mu zomrieť, kým sa neporáta s gazdom
  • gazda - vypočítavý, pozeral na neho ako na hoviadko
 • Záver: richtára celá obec pochválila, aký Macovi vystrojil pohreb, len sluhovia si šepkali, že ho však mal za čo vystrojiť, keďže Maca celý život len využíval

d) národné motívy
Nové časy
Bojko

Charakteristické znaky poviedkovej tvorby J.G.Tajovského:
1. sú prevažne monografické
2. príbeh rozpráva niektorá postava, najčastejšie sám autor
3. s Tajovským vstupujú do literatúry hladní, biedni, smutní, nešťastní ľudia
4. podáva triedny pohľad na život dedinského človeka, hodnotí dva protichodné svety
5. prikláňa sa na stranu pravdy a spravodlivosti
6. posledná veta často dotvára zmysel poviedky
7. sympatizuje s biednymi, ale podáva aj realistický obraz so všetkými bolesťami

BOŽENA SLANČÍKOVÁ-TIMRAVA
( 1867 - 1951)
* v Polichne v rodine farára - prežila šťastné detstvo
- základné vzdelanie dostala doma a jeden rok strávila na dievčenskej škole v BB
- pôsobila v Ábelovej a Polichne, posledné roky v Lučenci
- roku 1947 jej bol udelený titul národná umelkyňa, zomiera v Lučenci

Tvorba:
- prvé práce v rodinnom časopise Ratolesť

1. prostredie panskej spoločnosti - pranieruje lásku z rozumu: Za koho ísť, Kandidát ženby, Bez hrdosti, Veľké šťastie
2. dedinské prostredie: Na jednom dvore, Ondro Karman, Márnosť všetko

ŤAPÁKOVCI

 • Téma: obraz života na slovenskej dedine
 • Idea: kritika zaostalosti, konzervativizmu, zápecníctva, hlúposti, lenivosti
 • Konflikt: svet starý x svet nový (Iľa)
 • Ťapákovci - žijú patriarchálnym životom, v dome ich je 16, málo vravia, sú leniví, novoty ich nezaujímajú, držia sa starého, čo im zanechali predkovia, žijú v nezdravom prostredí v špine, choroby detí
  • Iľa - kráľovná - usiluje sa zmeniť zaostalý, primitívny spôsob života Ťapákovcov - je vzdelaná a šikovná, naráža na nepochopenie a odpor zo strany Ťapákovcov aj vlastného muža Paľa (mali pocit, že im chce vládnuť), odchádza a neskôr presvedčí Paľa, aby postavili nový dom a osamostatnili sa
  • Anča - zmija - mrzák, kalika, plazí sa a je uštipačná - citlivá až nežná, ale osobné nešťastie ju robí zádrapčivou, drsnou, kritizuje každú
   novotu, túži po láske, ale ostáva jej len vyšívanie čepcov pre nevesty a bôľ z radosti iných

SKON PAĽA ROČKU

 • príbeh o rozplývajúcej sa láske, o živelnom vzdore proti chudobe, o snahe dosiahnuť mravnú čistotu po predchádzajúcej vine
 • Téma: vplyv biedy a chudoby na citovú stránku človeka

3. obdobie vojny
V čas vojny
HRDINOVIA

 • Téma: obraz slovenskej dediny počas 1.sv.vojny (prvé slovenské dielo s vojnovou tematikou)
 • Idea: reakcie ľudí na vojnu, odsúdenie falošného vlastenectva a "hrdinov"
 • Kompozícia: 12 kapitol
 • Postavy:
  • Laci Baláň - notár Hrablického okresu, muž v najlepších rokoch, nafúkaný, veľkopanský; vzťah k ľudu - pohŕda ním, lebo sa drží rodiny a je málo vlastenecký, vzťah k vojne - "vlastenec", pokrytec, oduševňuje sa za vojnu (dobrá vec); hrdinstvo bojovať za vlasť - prázdne nafúknuté reči
   hrozí mu narukovať - strach, zbabelstvo; podplatí, aby nemusel ísť a po čase predstiera sklamanie, že on nemohol ísť pomôcť vlasti
  • Štefan Širický - podnotár, vzhľadný mladý pán, vzdelaný, partia pre dedinské dámy; vzťah k vojne - odpor voči zabíjaniu, nezmyselnosť, trpia nevinní; odchod na front; smrť pri záchrane nepriateľského vojaka - absurdnosť vojny
 • Irónia:
  a)názov
  b)postava Baláňa
  c)Zuza Pekovie  cynicky sa poteší smrti muža, ktorého kedysi milovala
  Kata Stoličkovie - muž pijan, je rada, že pôjde na vojnu
  Vojna - narúša vzťahy, rozbíja rodiny, zbavuje ľudí súcitu, demaskuje "vlastenectvo" a "hrdinov"

4. autobiografické prózy
Skúsenosť
Všetko za národ

5. spoločenská novelistika
- subjektívnejšia, modernejšia, predznamenáva literárnu modernu
Ženské postavy: - zmieta nimi túžba po láske, vydaji, vnútorná nevyrovnanosť
- sú ironické, uštipačné, závistlivé, vedia byť aktívne
sen x skutočnosť
o láske keď ju dosiahli, nebolo to to, čo očakávali
Ťažké položenie, Skúsenosť, Pozde, Bez hrdosti, Nemilí, Veľké šťastie, Strašný koniec, Boj, Bál

6. dedinská poviedka
I. obdobie:
- tradičnejšia, realistickejšia, objektívna (dobré zázemie v predchodcoch - Kukučín)
- 140 zveršovaných textov s nápevom piesní - Škola Timravinho talentu, predznamenávajú jej budúcu tvorbu
- ľúbostné motívy - láska nie je sentimentálna, ale ako zrkadlo ľudského charakteru
Láska - túžba x cnosť
vášeň x konvencie
ilúzia x dezilúzia
próza - poviedky do seba zhŕňali životné poznanie, skúsenosť, ustálené charaktery, typický príbeh
Pomocník - touto novelou oficiálne vstupuje do prózy

II. obdobie:
- zložitejšie medziľudské vzťahy z prostredia vidieckej inteligencie
2 typy pointy:
a) neúprosná irónia
b) vzdor a rezignácia - Márnosť všetko
Timravine postavy - zložité, protirečivé, nevedia, čo chcú, väčšinou sú ženské
Dej: rámec na zachytenie vnútorného stavu ľudskej psychiky - hĺbková sonda do duše, citov
človeka - psychoanalytik
Láska: vášeň, pud, trápenie so životom - tomuto podriaďuje aj svoj štýl  komplikuje aj
jednoduché vzťahy (dedinská tematika)
- odstupuje od základných princípov realizmu, prikláňa sa k moderne
- vo vzťahu k ľudu je nevýslovne krutá

KRITIKA A JEJ DRUHY
- útvar, ktorý poukazuje na nedostatky
- mala by byť konštruktívna
- cieľom je dosiahnuť nápravu
- overené fakty
- mala by byť objektívna, nezaujatá, otvorená
- mala by mať hodnotiaci prvok
- mala by mať spoločenský takt "neurážať"
- existuje aj sebakritika
- delí sa -spoločenskú (publicistická) –hodnotiť cieľ
- umeleckú (recenzia, esej)
- etickú


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk