Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Slovenská poézia v kontexte medzivojnocej literatúry

(1918-1945)

-nadväzuje na vplyv svetovej avantgardy a svetových smerov (predovšetkým Apollinaire, Baudelaire)
-nazýva sa to "otváranie okien Európy"
-1918-prevrat
-poézia si zachováva kontinuitu medzi predprevratovým a poprevratovým obdobím
-špecifické moderné smery:

symbolizmus: Lukáč
vitalizmus: Smrek

Davisti: Novomeský (vplyv sociálneho relizmu)
Nadrealisti: opierali sa o podvedomie, používajú silné metafory, ťažko zrozumiteľná poézia (Fárby, Rajsel). Vydávali kolektívne diela: Zborník Mladej slovenskej literatúry, Zborník Áno a nie, teoretici: Považan, Bakuš.

-1919-obnovenie činnosti MS
-založenie UK v BA
-založenie SND
-časopisy: Slovenské pohľady, Elán, Tvorba
-1922-vznik Voľného združenia študentov socialistov zo SR, vznik v Prahe, zakladaeľ- Poničan
-1924-vznik skupiny Dav (členovia: Poničan, Jilemnický, Novomeský, Fraňo Kráľ, Klementis, Okáľ)

ŠTEFAN KRČMÉRY

-tajomník MS
-1922-32- redigoval Slovenské pohľady
-vplyv: slovenská lit., moderna, európsky symbolizmus
-zbierka Keď sa sloboda rodila –báseň Náš koráb – revolučná, občianska lyrika, medzník:
-zbierka: Herbárium – osobná lyrika
-zbierka: Piesne a balady – harmonické videnie sveta, motív prírody a domova, obraz národnej minulosti – nadviazal na štúrovcov, forma: ľudové piesne a balady, téma slobody
-prekladateľ: Z cudzích sadov
-literárny vedec: 150 rokov Slovenskej literatúry

Prostá pieseň hôrna

oslovenie neživých vecí – apostrofa
-spätosť s prírodou
-silný vplyv štúrovcov
-perifráza

MARTIN RÁZUS

-v čase 1. sv. vojny – 3 básnické zbierky: občianska, intímna, reflexívna lyrika
Z tichých i búrnych chvíľ
-zbierka
-reakcia na 1. sv. vojnu
-spomienky na detstvo, prírodu, domov
-doba poroby i očakávanie lepšieho života
-túžba po sociálnej i národnostnej slobode
-pochmúrna, smutná, pesimistická báseň
-báseň Prometeus- cez analógiu s hrdinom vyjadruje krutý údel básnika v spoločnosti i jeho túžbu po revolučnom čine, námet z gréckej mytológie, naráža na problém postavenia Slovákov, snaží sa ich obhajovať, naráža na zlé vlastnosti ľudí.
-zbierka To je vojna – rozprávač vojnových príbehov, epické básnické útvary
-zbierka Hoj zem drahá – oslavná zbierka (vznik republiky, reč), obraz poprevratného obdobia)
-veršovaná skladba- Stretnutie(5 spevov)– básn. spoveď, motív domova, rodiny, kronika vlast. rodiny
-zbierka Šípy duše
-zbierka Cestou

EMIL BOLESLAV LUKÁČ

-námety: tragické dôsledky 1. Sv. v., vznik ČSR, soc. rozpory, rozpínavosť fašizmu, následky 2. sv. v.
-myšlienkový prúd má dev línie – od vnútorných myšlienkových kríz k nadosobným hodnotám
1. intímna lyrika:Spoveď– báseň Dravý pocit : vply dekadencie, pesimizmus, rozpoltenosť lyrického hrdinu (stavia na protikladoch), pracuje s farebnosťou, epizeuxa (opakovanie 2 slov za sebou)
Dunaj a Seina– báseň Taebium urbis: kumulácia, domov spája s prírodou, básnické, zastaralé slová, sonet
O láske neláskavej
Križovatky – nástup fašizmu –báseň Kroky: dekadencia, pesimizmus, pochmúrna nálada
2. reflexívna lyrika:Spev vlkov – vlci- mladé slovenské pokolenie, zipy- nepriatelia republiky
Elixír – varuje pred nebezpečím fašizmu
Moloch = modla starých Féničanov, symbol krutosti, pripodobnil ho k fašizmu, expresívne slová
Bábel = Babylon, symbol chaosu
Európsky hodokvas
Óda na poslednú a prvú - Eccehomo
Preklady:Kvapky z perlete, Trofeje, V mladých srdciach

JÁN SMREK

-vitalizmus:-smer, ktorý ospevuje život a pohyb
-zakladá sa na zmyslovom vnímaní sveta
-vitalis = životný
-vznikol po 2. sv. v. vo Francúzsku
-jeho cieľ je objavovať krásu v prostých veciach a tvoriť si k nim radostný cit. vzťah
-prvotiny v časopise Živena
-farbistá alegória, mozaikovité verše, vetná metodika
-témy: vojna a mier

Cválajúce dni
Odsúdený k večitej žízni –báseň Dnes milujem svoj deň – vyjadrenie citov, bezproblémový pohľad na život, láska k plnohodnotnému životu, žije pre prítomnosť
Božské uzly – báseň Balada čerešňových kvetov – prírodná atmosféra, čerešne- symbol jari, vznik niečoho nového, nevinnosť, čistota. Pocit túžby, básnik konštatuje svoju skúsenosť
Iba oči – báseň Oči – senzualizmus, nie sú dôležité hmotné statky, ale schopnosť vnímať krásu, Alúzia: narážka, obdiv voči ženám, eufonická výstavba verša
Básnik a žena – 5 častí (V zasneženom parku, Jarná, Letná noc na vode, Padajú listy, Po desiatich rokoch), forma: básnický dialóg, filozofický charakter, básnická skladba, vyjadruje úctu k láske, ktorá všetko poznáša, dialóg o postavení poézie a lásky, dramatický text
Zrno – láska k domovu
Hostina – odpor proti fašizmu
Studňa – odpor voči fašizmu
Obraz sveta – báseň Všetko biele – motív smrti
Struny
Nerušte moje kruhy
Nadrealizmus
(prvá fáza: 1935-1938, druhá fáza: 1938-1945)
-vplyv francúzskeho surrealizmu
-priekopníci: Vladimír Nezval, Rudolf Fábry, Vladimír Reisel
-teoretici: Michal Považan, Mikuláš Bakoš
Zborník Áno a nie (38) – program: 1.odmietnutie všetkého reakčného v kultúre, odmiet. fašizmu
2.áno – pokroku v tradícii predchádzajúcich generácií.
Znaky:-zdroj tvorby: iracionálna oblasť ľudskej psychiky, sen podvedomie
-odmietanie harmonickej krásy
-v popredí živelne chápaná sloboda
-automatizované písanie – tvorba nekontrolovaná lyrika
-mnohonámetovosť a mnohovýznamovosť básnického textu
-voľný verš bez interpunkcie
-genitívna (v 2. páde) metafora (stavali na nej), budovaná na paradoxe
-ideály hľadajú v kŕčovitej sláve

RUDOLF FÁBRY

Uťaté ruky
-odmietanie literárnych tradícií
-odmietanie ideovej funkčnosti poézie
-opora v ľudských inštinktoch
-nesúhlas literárnej kritiky
Hodiny vodné, Hodiny piesočné
-prekvapujúca novosť obrazov
-zdanlivo nelogické súvislosti
-zdôrazňovanie slova na úkor vety
-rovnaká intonačná schéma
Ja je niekto iný
-vyvrcholenie slov. nadrealizmu
a) vnútorný pocitový svet
b) postavenie človeka v čase fašizmu
-motívy smrti, obrazy krutosti a hrôzy = protest proti vojnovému ničeniu
-rozdvojenie básnického subjektu
-Fénco: imaginárna bytosť, druhé básnikovo "ja", diabol metafory
-2 časti: Prvé a druhé stretnutie s Féncom
-záver: (ja som to), obnovenie jednoty tvorivého subjektu, oslava moderného ľudského veku bez vojen

ŠTEFAN ŽÁRY

-obraz logiky a hrôzy, protest proti vojne
Stigmatizovaný vek

VLADIMÍR REISEL

-tlmočník stanovísk nadrealistov
-odpor voči fašizmu
Neskutočné mesto
-obraz okupovanej Prahy
-motívy noci, smútku, strachu
-nesúhlas básnika s dobou

LACO NOVOMESKÝ

-Davista
-predseda MS
-člen 5N – SNP
1.Nedeľa -predstavuje novú krásu poézie, v poézii vidí druh ľudskej činnosti, básne majú baladický ráz a sociálnu tematiku, báseň Fiasko, báseň Slúžka –forma výpovede: monológ, rozprávanie, obžaloba spoločnosti, sociálny námet
Otvorené okná – otvorenie okien do Európy
Svätý za dedinou- báseň Kondotier – protivojnový námet, prirovnania
Pašovanou ceruzkou – v tomto čase bol väznený
Romboid = skrívený obraz, je venovaná J. Kráľovi, báseň Cesta – strata syna, ovplyvnená: symbolickou poéziou, českým poetizmom
2.Vila Tereza – lyr.-ep. báseň ospevujúca Októbrovú revolúciu, báseň Múdrosť– alúzia-narážka
Do mesta 30 minút
Stamodiaľ a iné

SPÔSOBY TVORENIA SLOV V SLOVENČINE

-odvodzovaním: najproduktívnejší spôsob tvorenia slov (predponami, príponami)
-skladaním: ním sa vytvárajú slová, ktoré majú odlišný význam ako predchádzajúce slová (úskoprsý , krasokorčuliar), zrazeniny: (pravdepodobný, kníhtlačiareň), hybridné zlúčeniny: keď prvá časť slova je cudzieho pôvodu (autoškola, elektrovŕtačka), zložené slová so spojovníkom: (česko-slovenský)
-skracovaním: skratky: (atď., t. j., doc., ing.), iniciálové skratkové slová: (USA, SR, SOČ, OA), značkové slová: (Tanzánia = Tan), značky: (K, kg, CO2)

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk