referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Michal, Michaela
Piatok, 29. septembra 2023
Rozmanitosť tém a nastoľovanie problémov v slovenskej poézii po roku 1945
Dátum pridania: 29.10.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: easy3
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 246
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 5.5
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 9m 10s
Pomalé čítanie: 13m 45s
 
Rozmanitosť tém a nastoľovanie problémov v slovenskej poézii po roku 1945

1945
Vznik priečinkovej literatúry
- je silne protivojnová, protifašistická
- vzniká ešte počas 2. Sv. v., ale nemohla byť publikovaná
- predstavitelia: Jesenský (Na zlobu dňa II.), Smrek (Studňa), Novomeský (Pašovanou ceruzkou)
Vznik povstaleckej poézie
- autori sú aktívnymi účastníkmi SNP
- v básňach sa vyrovnávajú s vojnovým ošiaľom
- predstavitelia: Plávka (Ohne na horách), Krno (Ľady sa dotýkali)

1945 – 1947
Zmena nadrealistickej poetiky
- z textov nadrealistov sa vytráca objavnosť, imaginácia
- experimentárstvo – autori v básňach uplatňujú rodný "prípecok"
- predstavitelia: Reisel, Brezina, Žáry, Bunčák, Lenka

1945 – 1948
Tvorba katolíckej moderny
- svoj program nepodriaďujú rekonštrukcii
- vonkajšia emigrácia: Dilong, Strmeň
- vnútorná emigrácia: Silan, Harant
- vychádzajú zbierky: Harant, Gašparovič-Hlbina (Mŕtve more), Strmeň (Testament), Silan (Piesne zo Ždiaru), Veigl (Kvety v troskách), Zvonický, Dilong

1948
- myšlienka jedinej správnej cesty: Socialistický realizmus
- literatúra je degradovaná na úroveň slúžky, politických cieľov, pomáha pri združstevňovaní dediny, odhaľovaní triednych nepriateľov
- nastáva obdobie Dogmatizmu a Schematizmu
- obdobie prázdnych umeleckých hodnôt
- predstavitelia: Beniak- väznený, Smrek, Lukáč – odmietajú meniť svoju duchovnú orientáciu = odmlka, Novomeský – väznený, vyhostený z literárneho života
- sociálny realizmus poznačil: Kostra (Óda na Stalina), Horov (Slnce nad nami), Mihálik (Plebejská košeľa), Plávka (Domovina moja) – Ak chceli písať museli sa prispôsobiť
2/2 50. rokov
- nástup novej vývinovej etapy: Rúfusovsko-Válekovská poetika
- odmietajú stvárňovať kolektivistickú problematiku
- do popredia razia človeka ako individum s osudom poznačeným intímnymi problémami
- predstavitelia: Rúfus (Až dozrieme)- jeho obraznosť čerpá z tradičného sveta slovenského človeka a ľudovej slovesnosti, Válek (Dotyky) – jeho metaforika odráža vedomie človeka modernej civilizácie
"Zmŕtvychvstanie" slovenských nadrealistov
- tematicky a ikonicko-poetický
- Žáry (Po mne iní, Múza oblieha Tróju)

1958
- časopis Mladá tvorba = Sformovanie trnavskej skupiny Konkretistov a Senzualistov
- odmietajú konvenčnosť, tradicionalizmus, bojujú za právo na experiment, zmyslovú konkrétnosť
- kladú dôraz na metaforu, obraz a jazyk
- orientálnym predstaviteľom ide o dosiahnutie estetickej autonómnosti
- predstavitelia: Stacho (Dvojramenné čisté telo), Feldek, Ondruš (Šialený mesiac), Mihalkovič, Šimonovič

1964
Sformovanie osamelých bežcov
Manifesty: Prednosti trojnohých slávikov, Návraty anjelov
- bežci uplatňujú v poézii viacvýznamovosť
- poézia je pre nich ničím nehateným sebavyjadrením
- odmietajú oficiálne hodnoty – nie čítankový autori
2/2 60. rokov
- politické uvoľnenie
- do literatúry vstupujú aj básnici, ktorí sa vyvíjajú mimo spomínaných zoskupení: Kováč, Buzássy, Vadkerti-Gavorníková, Moravčík

1968
- nastupuje normalizácia, ktorá prináša zákaz publikovania alebo prispôsobenie sa požiadavke angažovanosti v literatúre sociálneho realizmu

1989
2/2 80. rokov
- očakávanie spoločensko-politických zmien (diela s nábojom politickej kritiky, boom poppoézie- zhudobnené básne)
- predstavitelia: Urban (Malý zúrivý Robinson), Kolenič (Prinesené búrkou)
- poppoézia: Filan, Peteraj, Uličný, Hevier, Sarvaš, Urban, Hablát

JÁN KOSTRA
Hniezda- zbierka, symbolizmus, poetizmus, motív detstva, domova
Slniečko septembra- báseň
- jeseň, okolo školy – začiatok školského roka
- ružové jabĺčko – hriech, poznanie
- učiteľka v bielej blúzke – čistá, nevinná, učila nás poznaniu mať rád
- prvé sklamania, nezdary
- učiť sa zodpovednosti, prijímať trest, začať znova
- lastovičky – odchod
- posledné štyri verše: spomienka
- "okolo" – v prvom verši = dookola, dnu, v poslednom verši = preč, okolo
Moja rodná
- zbierka, láska k rodnému domovu
Moja rodná – báseň
- téma: domov, hl. myšlienka: ódická báseň, oslavná, vyznanie sa k láske k domovu
- báseň návratu na rodný prípecok
- opúšťa domov (verná hruda kamenistá), lebo ide za poznaním
- oheň praská v kozube západu: vidí ju počas západu slnka
západ slnka x svitanie
- pocit istoty: Práca (skrášľuje domov) + teplo kozuba
- primkína sa k domovu
- opúšťa domov, blúdi, spoznáva, porovnáva to s domovom
nestálosť človeka x privítanie ho vlasťou
- demobilizácia: predzvesť niečoho zlého
Ave Eva
= zvelebenie, vzdáva úctu
- ľúbostné vyznanie básnika k žene
- 1. strofa: oslavný charakter: žena: darkyňa života, družka, inšpirácia, pokušenie, strážkyňa rodinného krbu
39. verš: 8 veršovaných strôf: relatívne samostatný celok
- básnik súcití s opustenými, sklamanými ženami
zbierky:Za ten máj – socialistický realizmus
Na Stalina – socialistický realizmus
Javorový list
Šípky a slnečnice – po politickom uvoľnení
Dielo tvoje – báseň
umelecký vrchol:Len raz – súbor najznámejších diel
Každý deň
Každý deň
- básnik dozrel ( x slniečko septembra)
- stretnúť človeka
- vždy je to o ľuďoch, spolupatričnosti
- človek potrebuje človeka (Haming: Komu zvonia do hrobu)
- proti samote, uzavretosti, ľahostajnosti
- etický humanistický vrchol
- sebaanalýza seba samého
- etické vzťahy (človek x človek)

ANDREJ PLÁVKA
zbierky:Tri prúty Liptova – ospevovateľ svojho kraja, básne: Návrat (prípecok), Pri kozube
Liptovská píšťala- od Liptova k svetu (porovnáva), básne: Tiene krásy, minulosť (drotárstvo, bieda) x prítomnosť (zmena)
Palmy a limby – zážitky z ciest
II. sv. v., SNP
zbierky:Ohne na horách
Zelená ratolesť - mier
Domovina moja – návrat k domovine
Sláva života – návrat k domovine
Vyznanie – návrat k domovine

PAVOL HOROV
zbierky:Zradné vody spodné – proti vojne
Nioba matka naša – život, potreba brániť život proti smrti
Moje poludnie
Vysoké letné nebä – návraty, domov

KOSTRA, HOROV, PLÁVKA
spoločné: - motív domova
- sklony k smútku a tragizmu
- uplatňujú metódy sociálneho realizmu (50. roky)

MILAN RÚFUS
- debut: Až dozrieme – zbierka, téma rodiny, domova, motívy z II. sv. v., básne: Rakvy z Vietnamu, Monológ v Lazarete, báseň Ľudstvo
Zvony – zbierka Rúfusovské témy (jednoduchý človek a práca)
- báseň- Zvony detstva: -téma detstva, nemožnosť návratu detstva, Dospievanie: deti zjedia kľúč od tajomstva, Dospelosť: tá čiara, za ktorou jedenie sa stáva vedením, Staroba: umierame všetci pred tou bránou. Voľný verš, venované starším ľuďom
Stôl chudoby – zbierka, o prírode
Kniha rozprávok – vplyv ľudovej slovesnosti, ep. časti (rozprávky) a lyr. básne (narodenie dcéry)
Sobotné večery – vlastné detstvo
Hudba tvarov – v spolupráci s Fullom
Motlitbičky – venované deťom
Nové Motlitbičky – venované deťom

MIROSLAV VÁLEK
- vo väčšine svojej tvorby snaží preniknúť k ľudskej intimite, pričom sa opiera o pocity človeka 20. storočia
- minister kultúry
- zväz spolku spisovateľov
- debut: Dotyky: ovplyvnená českým poetizmom, básne: Estetika (ovplyvnená pocitom melanchólie), Šachy, Jablko: -pre Válka je typickým symbolom jablko, biblický motív – symbol hriechu, jablko sváru – symbol nedorozumenia, skotúľané jablko – koniec vzťahu, zelené jablko – začínajúca láska, zaprášené jablko – zabudnutá láska. Intímne problémy človeka, báseň opisuje vzťah muža a ženy, končí rozchodom
- v tomto období je pre Válka charakteristický znak disharmónia
- poézia vyrovnanosti: Príťažlivosť – obraz modernej civilizácie, mnohé básne majú epické jadro – mikropríbehy, básne: Slnko, Dom sú ruky, na ktrorých smieš plakať – výnimočná báseň – má aktuálny obsah, ohrozenie pokoja, obavy z ľudskej existencie, snaží sa nájsť istotu, montáž záberov – tak vytvára obraz sveta
zbierka Nepokoj: báseň Zabíjanie králikov – vyjadruje nepokoj básnika, báseň reaguje na dobu minulú, na vojnu, králik – symbol človeka, silný protivojnový podtón
Milovanie v husej koži – autor sa venuje človeku s jeho subjektívnymi postupmi
Slovo – nadväzuje na predchádzajúce zbierky, politický podtón, slovo ako zbraň – ako ľudia narábajú so slovami
Z vody
O Tramtárii – knižka pre deti

RÚFUS VÁLEK spoločné znaky
- vstúpili do literatúry oneskorene
- boli nároční a kritickí ku svojej tvorbe
- boli originálni a mali spoločné okruhy (motív detstva, ľúbostný cit, jednota osobného a spoločenského
- kritika ich označuje za básnikov zeme, človeka a poézie
- v zemi hľadajú istotu, o človeka sa boja, poézia slúži
odlišnosti-básnik dediny
- o človeka sa bojí
- zobrazenie obrazov: jednoduchšie
- polytematický symbol: zvony-básnik mesta
- má z človeka strach
- zobrazenie obrazov: zložitejšie
- polytematický symbol: jablko

JÁN STACHO
- najvýznamejšia osobnosť konkretistov
- debut: Svadobná cesta
Dvojramenné čisté telo
Zažehy
Apokryfy
Čítanie z prachu
Z prežitého dňa – báseň Zbohom: Spomienka na minulosť, mladosť
- ako konkretista v básňach uplatňuje zátvorky
- typické sú slovné celky

MIKULÁŠ KOVÁČ
- bystričan, dramatik bábkového divadla
- debut: Zem pod nohami – netradičná kompozičná výstavba
Obrana stavebnice – báseň: Obrana stavebnice – voľný verš, netradičná kompozičná výstavba, technika montáže, stavebnica – alúzia na detstvo
Rozmery
O modrej labuti
- Kováč – dôraz na myšlienky, je zrozumiteľnejší
Rodinná pošta
Pod slnkom

VOJTECH MIHÁLIK
- intímna, občianska, reflexívna, politická lyrika
- motív: láska
Anjeli – vplyv nadrealizmu, erotický motív
Plebejská košeľa – sociálna tematika, ON – robotnícky pôvod, reálny povojnový svet
Spievajúce srdce – ódický, oslavný dar, sociálny realizmus
Ozbrojená láska – túžba po mieri, proti vojne
Neumriem na slame – boje majú dialogickú formu, intímna rovina, Prebúdzanie – dialogická forma, Hosť – venoval Sládkovičovi (-Marína)
Vzbúrený jób – človek – problémy, vedie dialóg s Bohom, otázky k Bohu, spor rozumu, citu, či má človek podiel na premenení, zvelebení sveta. Filozoficko-reflexívna zbierka, človek x boh, pokora x vzbura, Jób – symbol pokory, (Vzbúrený jób – oximoro- protiklad. spojenie slov)
Tŕpky – cyklus lyricko-epických básní, cyklus "malých ľudských drám", báseň Krájanie – vnútorný svet žien, rozchod zo vzťahu, láska: objavná téma, smerovanie ku šťastiu, nedosiahnutie lásky: večný nepokoj, bolestná láska: rany, jazvy, spája ideály i telesnosť - víťazí
Appassionáta – hudba, láska, Ripse – forma pre stredovekú ľúbostnú poéziu, básne: Allegro Disordinato, Andante Brutale Ostinato – z lásky k svetu, od sveta k sebe, básnik ducha
Útek za Orfeom –téma lásky
Posledná prvá láska -//-
Láska elegická -//-
Erotikom -//-
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.