Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Literatúra - základné rozdelenie - otázky - autori

30. Spisovatelia okolia Zemplína
Zvonický - Pankovčin - Patarák - Grosman - Žarnay - Chuda - Puškáš - Horov

29. Podoby lásky v slovenskej a svetovej literatúre
V. Hugo - M. Figuli - J. W. Goethe - Moliere - Sofokles - Shakespeare - Rolland

28. Motív láska k domovu a rodnému kraju v poézii Kostru a Horova
Kostra - Horov

27. Dráma slovenská po 45.
Králik - Záhradník - Solovič - P. Karvaš - Bukovčan

26. Súčasná slovenská próza
Ferko - Hykisch - Šikula - J. Johanides - L. Balek - P. Jaroš - J. Lenčo - D. Dušek - D. Mitana - Puškáš
Súčasná slovenská poézia
Feldek - Hevier

25. Slovenská poézia po 45.
Kostra - Horov - Plávka - Mihálik - Rúfus - Válek - Feldek - Buzassy

24. Moderné umelecké smery, svetová literatúra po r. 45
A. Moravia - J. P. Sartre - A. Camus - A. R. Grillet - Exupéry - R. Jeffers - J. Kerouac - Steinbeck - Salinger - Updike - J. Heller - Miller - Solženicyn - M. Šolochov - B. Brecht - B. Hrabal - Škvorecký - V. Havel

23. 2. sv. vojna vo svetovej literatúre
J. Heller - Solženicyn - M. Šolochov - J. P. Sartre - Exupéry

22. Lyrizovaná próza
Ľ. Ondrejov - D. Chrobák - Margita Figuli - F. Švantner

21. Slovenská a česká medzivojnová dráma
J. B. Ivan - I. Stodola - K. Čapek

20. Vývin románového hrdinu
L. N. Jége - J. C. Hronský - M. Urban - P. Jilemnický

19. Slovenská medzivojnová poézia
Rázus - Krčméry - J. Smrek - L. Novomeský - E. B. Lukáč - V. Beniak

18. Obraz 1. sv.vojny v slovenskej a českej próze
B. S. Timrava - M. Urban - J. Hašek - Hviezdoslav

17. 1 sv. vojna v tvorbe svetových autorov
E. Hemingwai - Dreiser Faulkner - R. Rolland - E. M. Remarque - Mann - Kafka

16. Martin Kukučín....................................

15. Moderna svetová (symbolizmus)
Ch. Boudelaire - P. Verlain - J. A. Rimbaud - G. Appoliene
Slovenská moderna
I. Krasko - J. Jesenský

14. Slovenská dráma
Ján Chalupka - Jonáš Záborský - J. Palárik Beskydov - J. G. Tajovský

13. Zemianstvo
Kalinčiak - S. H. Vajanský - P. O. Hviezdoslav - M. Kukučín

12. Dedina
B. Slančíková Timrava - J. G. Tajovský - M. Kukučín

10. 11. P. O. Hviezdoslav..............2 otázky - lyrika a epika.........

9. Svetový realizmus
Tolstoj - Dostojevskij - Gogoľ - Balzac - Dickens

8. Motív vzbury v slovenskej romantickej literatúre
J. Kráľ - S. Chalupka - J. Botto - A. Sládkovič

7. Ľ.Štúr..................

6. Romantizmus
V. Hugo - J. W. Goethe - G. G. Byron - A. S. Puškin - Mickiewicz - S. Petofi - K. Hynek Mácha - B. Němcová - K. Havlíček Borovský

5. Národné obrodenie slovenské (klasicizmus)
Ján Kollár - Ján Hollý - Anton Bernolák - J. I. Bajza - J. Fándly - P. J. Šafárik

4. Svetový klasicizmus - Descartes - Corneile - Racine - Moliére
Osvietenstvo - Voltaire - Swift - Defoe

3. Staroslovienská literatúra (863- 1000)
Príchod konštantína a metoda 863 na Veľkú Moravu, hlásajú kresťanské náboženstvo v slovanskom jazyku, v písanej podobe- Hlaholika a neskôr prerobená na cyriliku. Začiatky našej literatúry sa utvárajú ešte pred vznikom Veľkomoravskej ríše.
Proglas- predslov k sv. evanieliu, vyzdvihuje domáci jazyk.
Moravsko – panónske legendy - (boj proti trojjazyčníkom) historický dokument v ktorom je zachytená situácia na začiatku šírenia kresťanstva, životopisy Konštantína a Metoda.
Život sv. Konštantína - o jeho nadaní, detstve...
Život sv. Metoda - opisuje pobyt jeho žiakov na našom území, dozvedáme sa o živote naších predkov...
Kyjevské listy - zlomky staroslovienskej omšovej knihy, preloženej z latinčiny

2. Antická literatúra delí sa na: -orientálnu - antickú...
Homér - Ezop - Sapfo - Sofokles - Aischylos - Aristofanes - Sofokles - Euridipes - Flaccus - Naso - MaroI . Staršia literatúra:
A; Stredovek (križiaci, cirkev, najväčšia moc)
- náboženská literatúra
- svetská lit. (pieseň o rollandovi)
- V. Morava - príchod Konštantína a Metoda 863
Stred. lit. naša:
- lit. písaná starosloviensky (PÔVODNÁ LITERATÚTA: Proglas - Koštantínov veršovaný predhovor k prekladu evanjelija; Moravsko-panónske legendy: Život Konštantína - jeho detstvo, štúdiá, začiatky pôs. na VM; Život Metoda - hlavne jeho činnosť na VM.(800- 1000)
- lit. písaná latinsky a česky (Začína prevažovať po zániku VM);
- latinská od 11.st;
- česká lit. od polovice 14.st
ľud - slovanské nárečia (1000-1500)
B; Humanizmus a renesancia (14.-17.stor.)
- prevláda svetská lit.
- vznikla v Taliansku
- predstavitelia: Shakespeare, Alighieri, Boccacio, Villon
C; Barok (16-18.stor.)
- návrat k viere, prevláda náboženská literatúra
- vznik v Španielsku
- predst. Komenský, Milton

II. Novodobá literatúra:
A; Klasicizmus
- osvietenstvo (revolučné myšlienkové hnutie, boj proti poverám, zrušenie poddanstva)
- zdôrazňoval rozum
- Predstavitelia - Hollý, Barnolák, Kollár, Moliére
- Začiatok národného obrodenia v slov. lit.
B; Preromantizmus a romantizmus
- láska, cit, sen...
- predstavitelia: Puškin, Goethe, Hugo, Byron, Štúrovci
C; Od romantizmu k začiatku realizmu
D; Realizmus
- rozum
- predstavitelia - Balzac, Dickens, Dostojevskij, Tolstoj, Hviezdoslav, Kukučín, Tajovský, Timrava

III. Literatúra 20. storočia:
A; Literárna moderna (Krasko)
B; Medzivojnová lit. (Hemingwai, Rolland, Jége, Urban)
C; Literatúra po r. 1945
D; Súčasná literatúra po r. 1989


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk