referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ľubomír
Sobota, 13. augusta 2022
Označovanie rozvodných sieti, bezpečnostné predpisy
Dátum pridania: 13.09.2006 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: stanleyy D...
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 859
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 5.2
Priemerná známka: 2.93 Rýchle čítanie: 8m 40s
Pomalé čítanie: 13m 0s
 

Označovanie rozvodných sieti STN33 2003-3

 • Prvé písmeno- (vyjadruje vzťah k……siete a uzemnenia): T- uzemnenie neutrálneho bodu(uzlu) transformátora. I-izolovanie všetkých fázových vodičov voči zemi alebo ich spojenie so zemou cez veľkú impedanciu.
 • Druhé písmeno- (vzťah k spotrebiču- neživých častí v rozvode a uzemnenia): T-terre-priame spojenie (uzemnenie) el.spotrebiča so zemou nezávisle na uzemnení akéhokoľvek bodu siete. N-neutrál- bezprostredné spojenie neživých častí spotrebiča s uzemneným neutrálnym bodom(uzlom) siete ochranným vodičom.
 • Tretie písmeno- (vyjadruje usporiadanie neutrálnych a ochranných vodičov): C-combinated- kombinácia funkcie neutrálneho vodiča s vodičom ochranným. S –separated- oddelenie funkcie neutrálneho vodiča od vodiča ochranného.

Názvy rozvodných sietí :

 • TN- elektrická sieť s uzemneným uzlom zdroja, neživé časti sú s týmto bodom spojené. Rozoznávame 3 druhy TN sieti:
 • TN-C- sieť TN ktorej funkciu neutrálneho a ochranného vodiča má v celej sieti zlúčené do jedného vodiča (PEN)
 • TN-S- sieť TN v ktorej ochranný(PE) a neutrálny vodič(N) sú dva samostatné vodiče obr.
 • TN-C-S- sieť TN v ktorej prvej časti sa nachádza kombinovaný vodič(funkcia ochranného a neutrálneho vodiča v jednom vodiči) a v druhej časti je ochranný a neutrálny vodič oddelený a vedený samostatne.
 • IT- sieť má všetky živé časti izolované od zeme alebo 1 bod spojený so zemou spojený cez impedanciu. Neživé časti el. inštalácie sú spojené so zemou jednotlivo alebo skupinovo.
 • TT- sieť ktorej uzol zdroja je bezprostredne uzemnený a neživé vodivé časti el. chráneného zariadenia sú spojené s uzemňovačmi elektricky nezávisle od uzemňovačov siete.

Označovanie triedy ochrany elektrických spotrebičov:

 • Elektrické spotrebiče triedy 0 ( bez privedeného ochranného vodiča)- sú bez ochrany , majú len základnú izoláciu ktorá neposkytuje ochranu pred nebezpečným dotykovým napätím. V SR sa tieto zariadenia nesmú používať.
 • Elektrické spotrebiče triedy I ( s privedeným ochranným vodičom). Majú prvok na pripojenie ochranného vodiča ktorý je vodivo prepojený so všetkými neživými časťami zariadenia. Ochrana sa realizuje pripojením ochranného vodiča na svorku zariadenia PE
 • Elektrické spotrebiče triedy II (ochrana dvojitou izoláciou). Majú len dvojitú alebo zosilnenú izoláciu. Nemajú prvok na pripojenie ochranného vodiča , pohyblivý prívod má len 2 žily a je bez ochranného vodiča a s vidlicou bez ochranného klíka.
 • Elektrické spotrebiče triedy III ( spotrebiče na bezpečné napätie) Ochrana pred úrazom el. prúdom je založená na napájaní zo zdroja bezpečného malého napätia (SELV).

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom:
Úraz el. prúdom môže byť spôsobený:
a; jednopolovým dotykom
b; dvojpolovým dotykom
c; priblíženie sa k častiam s nebezpečným napätím.

A; môže ísť o priamy úmyselný alebo neúmyselný dotyk so živou časťou s nebezpečným napätím proti zemi alebo o priamy dotyk pri náhodnej poruche, porušeniu izolácie s následným preniknutím napätia v živej časti na neživú.
B;.- súčasný dotyk so živými časťami s nebezpečným napätím rôzneho potenciálu.
C; pri vysokom U nemusí prísť k priamemu kontaktu so živou časťou, stačí sa k nej priblížiť na kritickú vzdialenosť a dochádza k preskoku U. Pri spadnutom vodiči vysokého U na zem dochádza v mieste kontaktu vodiča so smerom ku krokovému U preto priblíženie sa k takémuto miestu na vzdialenosť menšiu ako 30m môže byť pre človeka nebezpečné.

Rozdelenie ochrán pred úrazom elektrickým prúdom:
A; Ochrana pred el. prúdom v normálnej prevádzke: - ide o ochrany so zamedzením dotyku iných častí(znemožniť dotyk nebezpečnej časti)- ochrana izolovaním živých častí, ochrana krytmi, prepážkami, zábranou, polohou, doplnková ochrana prúdovými chráničmi.
B; Ochrana pred dotykom živých častí- ochrany s obmedzením telového prúdu na bezpečnú hodnotu pri dotyku živých a neživých častí.( pripustiť dotyk, ale zabezpečiť , aby I prechádzajúci telom človeka nepresahoval prah vnímania),- ochrana malým napätím SELV, PELV,, ochrana obmedzením ustáleného I a U
C; - Ochrane pred úrazom el. prúdom pri poruche- ochrana pred dotykom neživých častí pri poruche (zabezpečiť včasné samočinné odpojenie chybnej časti od zdroja),,– ochrana samočinným odpojením od zdroja,, ochrana nevodivým okolím, ochrana el. oddelením,, ochrana neuzemneným miestnym pospájaním,, ochrana použitím zariadenia triedy ochrany II alebo rovnocennou izoláciou.

Ochrana pred úrazom el. prúdom v normálnej prevádzke:
1; Ochrana izolovaním živých častí- živé časti musia byť úplne pokryté izoláciou ktorú je možno odstrániť len jej zničením, účelom izolácie je zabrániť dotyku živých častí. Každé el. zariadenie chránené ochrannou izoláciou musí vyhovovať podmienkam pre základnú a prídavnú izoláciu ktoré spolu tvoria dvojitú izoláciu.
2; Ochrana krytmi a lebo prepážkami- (zábranami alebo krytmi)- sú určené na to aby zabraňovali akémukoľvek dotyku živých častí,, krytie je medzinárodne označované symbolom (IP- kódom), ktorý označuje stupne ochrany krytom nebezpečných častí, pred vniknutím pevných cudzích telies, alebo proti vniknutiu vody a ktorý poskytuje i ďalšie informácie súvisiace s touto ochranou.
IP X1X2.X3X4= IP- písmená kódu IP,,,, X1- číslice od 0 do 6 alebo písmeno X(ochrana pred vniknutím pevných cudzích telies),,,,X2 číslice od 0 do 8 alebo X (ochrana pred vniknutím vody,,,,X3 doplnkové písmená (A,B,C,D,) nepovinné(ochrana pred dotykom nebezpečných častí),,,,X4 doplnkové písmeno (S,M,W,H) nepovinné(doplnkové informácie určenia).
IP 0X- nechránené krytím,,, IP 6X- pred prachom úplne, pred dotykom nebezpečných častí drôtom,,,, IP X0- nechránené krytím pred vniknutím vody,,,, IP X8- trvalé ponorenie do vody,,, IP XX . AX- ochrana zariadení pred nebezpečným dotykom chrbtom ruky(B- prstom,, C- nástrojom ,, IP XX.0X-drôtom).
Živé časti musia byť za krytmi alebo prepážkami ktoré zabezpečujú krytie aspoň IP2X alebo IPXX.B...
3; ochrana zábranou(prekážkami)- účelom zábrany je zabrániť neúmyselnému(náhodnému) dotyku so živými časťami.
4;ochrana polohou (umiestnením mimo dosah)- princíp spočíva v umiestnení živých častí od miesta obsluhy do takej vzdialenosti aby ich človek s prázdnymi holými rukami nedosiahol.
5; Doplnková ochrana prúdovým chráničom- použitie prúdového chrániča tu len dopĺňa niektoré z uvedených ochrán pred dotykom živých častí , účelom tejto ochrany je zlepšiť iné opatrenia oproti úrazu el. prúdom pri normálnej prevádzke v prípade zlyhania ostatných ochranných opatrení alebo v prípade neopatrnosti používateľov.

Ochrana pred dotykom živých a neživých častí:
1; ochrana malým napätím SELV aPELV – ochrana ktorá chráni pred úrazom el. prúdom tak živé ako aj neživé časti , musí používať tak malé napätia , že telový prúd i pri ich priamom dotyku je pod prahom vnímania.
SELV- ak je takýto obvod napájaný zo zdroja s ochranným oddelením(napr. bezpečnostný ochranný transformátor) a od zeme celkom odizolovaný ide o ochranu malým napätím SELV. Bezpečné hodnoty 25 V stried. a 60 V jednosmerných.
PELV- v prípade ak je takýto obvod jedným pólom spojený so zemou ide o ochranu malým napätím PELV (25 V stried. 60V jednosm.,, ale ináč 6V stried. a 15 V jednosm.)
FELV- ak ide o obvod napájaný zo zdroja bez ochranného oddelenia (iba so základnou izoláciou) nejde o ochranu pred úrazom el. prúdom FELV ale len o obvody FELV.
Obvody FELV sú vytvorené z hľadiska funkčnosti a nie z hľadiska bezpečnosti pretože neobsahujú spoľahlivú bezpečnostnú bariéru od sieťového obvodu.Neživé časti obvodu FELV musia byť spojené s ochranným vodičom primárneho obvodu.
Zdrojom bezpečného malého napätia SELV a PELV môžu byť: a; bezpečnostný ochranný transformátor,, b; motor-generátor,,,,, c;elektrochemický zdroj(batéria),,, d; generátor poháňaný spaľovacím motorom,,, e; elektronické zdroje.

Ochrana pred úrazom el. prúdom pri poruche:
1; ochrana samočinným odpojením od zdroja- spočíva v jej včasnom odpojení od el. zariadenia. ( (poistka,istič chrániče-prúdový, napäťový) pre všetky druhy sieti (TT,TN ,IT) s frekv od 15 až 1000Hz.)
Všeobecné požiadavky na ochranu samočinným odpojením napájania:- neživé vodivé časti sa musia pripojiť na ochranný vodič pri splnení požiadaviek pre príslušný druh siete. Uzemnenie neutrálneho bodu zdroja Ra nemá byť väčší ako 5Ω, ak v ztiažených pôdnych podmienkach to nieje možné tak do 15Ω. Pospájanie- (hlavné doplnkové, pri podružnom rozvádzači)- cieľom ochranného pospájania je vyrovnať v blízkosti chránenej časti všetky dosiahnuteľné vodivé časti na rovnakú úroveň s nulovým potenciálom zeme.
Napätie proti zemi Doba odpojenia
230 V0,4 s
400 V0,2 s
> 400 V0,1 s
Požiadavky na ochranu samočinným odpojením napájania v sieťach TN: - všetky neživé vodivé časti sa musia spojiť s uzemneným bodom siete prostredníctvom ochranných vodičov,, odporúča sa aby sa ochranné vodiče uzemnili pri vstupe do objektov budov. V sieťach TN môžu byť použité ochranné prístroje: - nadprúdové (poistky ,ističe),, chrániče( prúdové , napäťové). Max U a max t odpojenia pre siete TN:

Ochrana samočinným odpojením v sieťach TT- pri ochrane samočinným odpojením v sieťach TT prechádza poruchový prúd vždy zemou prostredníctvom dvoch uzemňovačov a to uzemňovača daného spotrebiča (PE) a uzemnenia uzla transformátora (N). Doplnkovým pospájaním sa zamedzí prekročeniu prípustného dohodnutého medzného dotykového napätia (50V). Požiadavky na ochranu v sieťach TT: - všetky neživé časti spoločne chránené ochranným prvkom sa musia pripojiť spolu s ochrannými vodičmi na uzemňovač ktorý je spoločný pre všetky tieto časti. Musí sa splniť podmienka: Ra x Ia

 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.