referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Anabela
Sobota, 20. augusta 2022
Odborná spôsobilosť
Dátum pridania: 03.11.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: stanleyy D...
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 868
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 3.6
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 6m 0s
Pomalé čítanie: 9m 0s
 

Odborná spôsobilosť na činnosť na el.zar.
Osoby vykonávajúce činnosti na technickom zariadení elektrickom sa podľa odbornej spôsobilosti rozdeľujú na:
a; poučený pracovník(§20)
b; elektrotechnik(§21) 
c; samostatný elektrotechnik(§22)
d; elektrotechnik na riadenie činnosti alebo prevádzky(§23)
e; elektrotechnik špecialista(§24).

Poučený pracovník - je osoba bez elektrotechnického vzdelania, ktorá v rámci svojej činnosti prichádza do styku s technickým zariadením elektrickým, ktoré obsluhuje. Musí byť preukázateľne poučený vo vzťahu k elektrickým zariadeniam a vycvičený v poskytovaní 1 pomoci pri úraze el. prúdom.
Elektrotechnik - je osoba ktorá má odborné vzdelanie elektrotechnického učebného alebo štúdijného odboru (zatiaľ bez potrebnej praxe).
Samostatný elektrotechnik - je osoba ktorá spĺňa požiadavky odbornej spôsobilosti elektrotechnika , má odbornú prax, požadovanú pre túto odbornú spôsobilosť a má overenú odbornú spôsobilosť. Samostatný elektrotechnik môže samostatne vykonávať činnosti na vyhradenom technickom zariadení elktrickom v rozsahu vydaného osvedčenia a môže riadiť činnosť poučených pracovníkov bez obmedzenia ich počtu ale najviac 2 elektrotechnikov. Požadovaná prex: -do 1000V 1rok,,,- nad 1000V 2 roky.
Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo prevádzky - je osoba ktorá spĺňa požiadavky odbornej spôsobilosti elektrotechnika , má požadovanú odbornú prax a jej odborná spôsobilosť bola overená podľa § 25 odsek 1.
Elektrotechnik špecialista - môže samostatne vykonávať a riadiť činnosť na vyhradenom technickom zariadení elektrickom v rozsahu vydaného osvedčenia. Elektrotechnik špecialista podľa činnosti sa rozdeľuje na:
- elektrotechnik špecialista na konštruovanie
- na vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok
- skúšobný technik výrobcu.

Vymedzenie pojmov:

 • Elektrická inštalácia - akákoľvek zostava navzájom spojených elektrických zariadení , ktoré slúžia na plnenie stanovených cieľov.
 • El. zariadenie - akékoľvek zariadenie ktoré k svojej činnosti alebo pôsobeniu využíva účinky elektrických alebo elektromagnetických javov.
 • Práca podľa pokynov - práca na ktorú sú dané najnutnejšie pokyny. Za dodržiavanie bezpečnostných predpisov sú zodpovední pracovníci vydávajúci pokyny.
 • Práca pod dohľadom- práca vykonávaná podľa podrobnejších pokynov . Za realizáciu nutných bezpečnostných opatrení pred započatím prác a kontrolu dodržiavania bezpečnostných predpisov počas práce je zodpovedný pracovník vykonávajúci dohľad.
 • Práca pod dozorom- práca sa vykonáva za trvalej prítomnosti pracovníka povereného dozorom ktorý tiež dbá na dodržanie bezpečnostných predpisov.
 • Príkaz B- PPN,, P-PNN- písomný doklad a doklad o nariadených technických a organizačných opatreniach slúžiacich na zabezpečenie bezpečnosti pracovníka na elektrickej inštalácii alebo v jej blízkosti. Na vybrané práce pod napätím na el. inštalácii VN, VVN, ZVN je určený príkaz B-PPN. Na vybrané práce pod napätím na elektrickej inštalácii NN je určený príkaz P-PNN.
 • Dotykové napätie- napätie ktoré sa objaví pri poruche izolácie medzi časťami súčasne prístupnými dotyku.
 • Krokové napätie- napätie medzi dvoma bodmi vzdialenými 1m na zemskom povrchu.
 • Dotykový prúd- el. prúd ktorý prechádza telom človeka alebo zvieraťa pri dotyku s prístupnou časťou elektrickej inštalácie za normálnych podmienok alebo pri poruche.
 • Živá časť- vodič alebo vodivá časť ktorá je pri normálnom používaní pod napätím vrátane neutrálneho vodiča, podľa dohody vodič PEN sa nepovažuje za živú časť.
 • Neživá časť- vodivá časť el. zariadenia ktorej sa môžeme dotýkať a ktorá nieje v normálnej prevádzke živá ale ktorá sa pri poruche môže stať živou.
 • Cudzia vodivá časť- vodivá časť ktorá nieje súčasťou elektrickej energie a ktorá môže priviesť potenciál zvyčajne je to potenciál zeme.
 • Kryt- časť ktorá zabezpečuje ochranu zariadenia pred určitými vonkajšími vplyvmi a vo všetkých smeroch ochranu pred dotykom živých častí.
 • Zábrana- časť ktorá zabezpečuje ochranu pred dotykom živých častí z každého zvyčajného smeru prístupu.
 • Prekážka- časť ktorá bráni neúmyselnému dotyku živých častí ale nebráni úmyselnému dotyku.

Kvalifikácia osôb na obsluhu a prácu na el. inštaláciách:
A; Laik- osoba ktorá nieje znalou ani poučenou osobou vo vzťahu k elektrickým zariadeniam.
B; Poučená osoba- osoba dostatočne poučená znalými osobami tak aby bola spôsobilá vyhnúť sa nebezpečenstvu, ktoré môže vytvárať elektrina. Poučená osoba musí mať odbornú spôsobilosť podľa § 20 podľa vyhlášky MPSVaR č.718/2002 Z.z. Nesmú pracovať na el. inštaláciách pod napätím.
C; Znalá osoba- osoba so zodpovedajúcim elektrotechnickým vzdelaním a odbornou praxou ktorá jej umožní vyhnúť sa nebezpečenstvu ktoré môže vytvárať elektrina. Musí mať odbornú spôsobilosť § 21 . Znalé osoby môžu: - samostatne obsluhovať zariadenia el. inštalácie,,- pracovať na el. inštaláciách NN samostatne bez napätia a v blízkosti inštalácii pod U.,,,- pracovať na el. inštaláciách pod napätím pod dozorom...
D; Znalé osoby s vyššou kvalifikáciou- osoby so zodpovedajúcim elektrotechnickým vzdelaním a požadovanou odbornou praxou, musia mať odbornú spôsobilosť § 22, §23 alebo § 24. podľa vyhláška č.718/2002 MPSVaR. Znalé osoby s vyššou kvalifikáciou môžu vykonávať akúkoľvek obsluhu a prácu na el. inštaláciách okrem zakázaných prác.

Fyziologické účinky el. prúdu na človeka:
Účinky el. prúdu na ľudský organizmus závisia od:
- veľkosti a druhu prúdu(striedavý je 3x nebezpečnejší ako jednosmerný)
- odporu kladeného postihnutými tkanivami tela
- cesty vstupu a dráhy prúdu telom
- trvania kontaktu s el. prúdom

Rozmedzie prúdov ktoré vystihuje požiadavky podmieňujúce bezpečnosť el. inštalácie a el. spotrebičov pre človeka možno vymedziť do pásiem:
I. prúdy 10-30mA- nevedú k smrti ale pri dlhšom pôsobení dochádza ku kŕčom svalov, porucha dýchania..
II. Prúdy s hodnotami nad 30mA – môži byť i smrteľné ak nedôjde k rýchlemu odpojeniu od zdroja. Prúdy blížiace sa k hodnote 500 mA spôsobia smrť ak prechádzajú dlhšie ako 0,5 s.
III. Prúdy nad 500mA- bývajú smrteľné i pri veľmi krátkych dobách prechodu.

Laická pomoc pri úraze el. prúdom:
Pri poskytovaní prvej pomoci je treba zachovať vždy tento postup:
1; vyslobodenie postihnutého
2; kontrola životných funkcií
3; snažíme sa zistiť či je postihnutý pri vedomí, či dýcha a či má krvný obeh,,, neodkladná resuscitácia spočíva z umelého dýchania z pľúc do pľúc a nepriamej masáže srdca(stlačením hrudníka)
4; privoláme lekára
5; laické ošetrenie prípadných hmotných zranení
6; ohlásenie úrazu príslušnému vedúcemu pracovníkovy

 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.