Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Stredoveká literatúra

Znaky
Spoločenské pomery : po zániku Rímskej ríše(5st.) začína do Európy postupne prenikať kresťanstvo, formujú sa feudálne vzťahy(feudály, poddaní, duchovenstvo). Platila feudálna teória o nemenlivosti sveta(raz a navždy je rozhodnuté, do ktorej skupiny človek patrí).
Filozofia: náboženské chápanie sveta, transcendentálnosť, život je chápaný ako prechodné štádium, človek skutočné hodnoty a štastie nájde až po smrti. Žije tak, aby bol pri poslednom súde spasený. ORA ET LABORA – modli sa a pracuj.
Biblia: najväčšia literárna autorita. Bola často prekladaná a parafrázovaná
Hrdina: bielo-čierne zobrazovanie, ich charakteristiky neboli psychologicky prepracované. Kladný = ideálny.
a) svätec – hrdina náboženskej literatúry(cirkevné prostredie, latinčina). Bol hlboko veriaci človek, pokorný, bohabojný, žil asketicky, po smrti koná zázraky
b) rytier – svetská literatúra (šlachta, domáce jazyky) pobožný človek, oddaný, odhodlaný položiť svoj život za panovníka, čestný, galantný
Štylizácia: ozdobné, kvetnaté vyjadrovanie, zložitý, rečnícky štýl
Vlastnosti: žánrový synkretizmus(lyrika s epikou, náučný s umeleckým štýlom). Slabá zábavná funkcia literatúry. Číselná symbolika. Topickosť (všednosť, konštantnosť, ošúchanosť)

Žánre: a) náboženská – modlitby, piesne, mystériá, legendy, životopisy
b)svetská – piesne, exemplá

Slovenská stredoveká literatúra
Delenie:
1) Veľkomoravské obdobie(800-1000) – spojené s 1. štátnym útvarom na našom území a prijatím kresťanstva. Vládli tu rastislav a Mojmír – neusále zápasili s franskými kniežatami, kt. chceli získať vplyv na VM. Rastislav požiadal byzantského panovníka Michala III. a ten poslal zo Solúna 2 bratov – Konštantína a Metoda, ktorí priniesli na VM nové náboženstvo – kresťanstvo. Hlásali ho v staroslovienčine, tiež vytvorili prvé písmo – hlaholiku, ktorá vznikla z malých písmen gréckej abecedy.
2) Formovanie slovenskej literatúry – kultúra, vzdelanosť sa šírili v latinčine. Strediskami kultúry a vzdelania boli kláštory(mnísy odpisovali knihy) a školy(cirkevné, príprava kňazov, za vzdelaním chodili študenti do čiech, 1465 BA Academia Istropolitana). slováci sú súčasťou Uhorska – feudálna rozdrobenosť. Okolo 12. st. na Slovensko prichádzajú nemci. V 14.st. – bratrícke spanilé jazdy – myšlienky husitov. Rozkvet kultúry nastal za vlády Mateja Korvína – bol ovplyvnený talianskym humanizmom a renesanciou. Väčšina kníh sa odpisovala – kódexy. 1445 – Guttenberg – kníhtlač. Prvé vytlačené knihy sa nazývali inkunábuly. Väčšina diel bola písaná latinsky. Až v 15.st sa začína preformovať čeština. Delenie literatúry naďalej na náboženskú a svetskú.
3) ÚĽS
PROGLAS
= predspev. Autorom je Konštantín filozof. Prvá báseň v staroslovienčine(najstaršia pamiatka). Povodné dielo sa nezachovalo, len odpis z 13.st. Žáner – chvála, oslavná pieseň(oslauje preklad Biblie do staroslovienčiny). Kompozične sa skladá z 110 veršov, ktoré sa nečlenia na strofy(110. verš – ‚Amen‘) Lyrická báseň. Autor využíva žánrový synkretizmus ( umelecká s náučnou literatúrou). Konštantín sa prihovára ku Slovanom ako ku svojim deťom. Vysvetľuje im názory a dáva im rady. Obhajuje právo každého národa na bohoslužbu v materinskom jazyku – len vtedy može národ prijať nové náboženstvo. Vlastný jazyk je jediná cesta, ako sa národ zbaví nevzdelanosti. Kresťanstvo má priviesť ľudí k mravnému životu. V básni su didaktické – poučné verše. Využíva prarafrázovanie z Biblie. štylistické prostriedky: amplifikačné a kumulačné.

MORAVSKO PANÓNSKE LEGENDY
Autorom je Kliment Bulharský – žiak Cyrila a Metoda. Dielo obsahuje viaceré prvky legendy. Využitie idealizácie, niektoré prvky legendy sú oslabené – konanie zázrakov(Konštantín mení kalnú vodu na čistú, Konštantín vytvorí písmo na základe božieho vnuknutia). Má dve časti:
1) Život Konštantína – údaje z jeho života, narodil sa v meste Solún, celá rodina bola zbožná(6 súrodencov, K. bol najmladší). Vykreslený sen K. o výbere nevesty – len symbolicky, nie je to žena – Sofia. Študoval v Carihrade, činnosť na VM, boj s trojjazyčníkmi. Opis cety ku Kocelovi(Pribinov syn) – sídlil pri Balatone. Vystúpenie v Ríme, prijatie mena Cyril, kláštor, smrť.
2) Život Metoda – kratšia časť. vyjadrovanie je jednoduchšie ako v prvej časti. Metod bol pracovitý, výrečný, dbajúci na telesnú čistotu. Opísaná časť života, ktorú prežil v Kláštore, súhlas pápeža so staroslovienčinou. Posledné dni života – určil Gorazda svojim nástupcom.

LEGENDA O SV. SVORADOVI A BENEDIKTOVI
Vznikla počas kráľa Štefana I.. Žili v Nitre, neskor na Skalke pri Trenčíne(tam vstúpili do kláštora) Benedikt bol Svoradovým žiakom a prijal meno Andrej. Konal zázraky(vzkriesil mŕtveho). Obaja žili pustovnícky. Svorad ťažko pracoval(klčoval les), držal 40 dňový post, nedožičil si odpočinok ani počas spánku.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk