Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Maturitné otázky z literatúry

LITERATÚRA-maturitné otázky


MATURITNÁ OTÁZKA č.1

LITERATÚRA AKO UMENIE


UMENIE : Je staré ako človek. Súvisí s jeho vývojom. Už od najstarších čias sa nám zachovali jaskynné maľby, rôzne predmety, zbrane, sošky. Umenie chápeme ako ľudskú činnosť, ktorej cieľom je obohatiť duševný svet človeka.

Umelecké dielo – pôsobí na rozum ale i cíti človeka. Umelec ho vytvára na základe poznania a fantázie. Prostredníctvom umeleckého diela umelec tlmočí svoje pocity nálady, ale aj svoj svetonázor presvedčenie. Umelecké dielo je umeleckým dielom vtedy ak je jedinečné, neopakovateľné originálne.


DRUHY UMENIA

Dotýkajú na rôznej činnosti človeka.

1)Architektúra : – je to druh umenia ktoré ohraničuje určitý priestor, sú to stavby ktoré delíme na náboženské a svetské.
2)Výtvarné : Zahŕňa sochárstvo, maliarstvo a modelárstvo ( Michelangelo, Rodén - sochári, Von Gogh, Piccaso, Leonardo Da Vinci, Martin Benka, Fulla, Brunovský maliari, Bubák – bankovky.
3)Hudobné : – hudba – klasická , vážna, moderná,
- opera , muzikál
4)Tanec : ľudový, klasický, rockenrolový
5)Úžitkové umenie : - šperky, bižutéria, sošky.
6)Divadelné : - je syntézou rôznych druhov: kostým, scéna, hudba, výkon herca
7)Filmové umenieLITERATÚRA

Slovo literatúra je odvodená z latinského slova litera = písmená
Slovo je základným materiálom pre spisovateľa.

Literatúru podľa zamerania rozdeľujeme na :

1.Odbornú – odborné knihy, učebnice . . . pôsobí na rozum čitateľa
2.Umeleckú – beletria – pôsobí na city a rozum čitateľa (hlavne city )


Umeleckú literatúru tvorí :

1.lyrika – básne
2.epika – poviedky, novely, rozprávky, romány
3.dráma – divadelné hry

Báseň môže byť :

a)lyrická – nemá dej
b)epická – má dej
c)lyricko – epická – má dej začlenený do prírody
Epos : je rozsiahle veršované epické dielo v ktorom autor opisuje určité historické obdobie národa / Homér – opisoval trójske vojny v Ilias a Odysea, Ján Hollý – Svätopluk)

Román : je rozsiahle epické dielo ktoré zachytáva osudy postáv v románe v širšom časovom období. Tieto postavy sa charakterovo vyvíjajú, ak sú spojené dva romány do jedného je to dilógia, ak sa skladá s troch je to trilógia.

Romány môžu byť : 1) dobrodružné
2) detektívne
3) historické

Kratšími epickými útvarmi sú novely, poviedky
Postavy v románe / v epických dieloch / sú veľmi rôznorodé, rozlišujú sa charakterovými vlastnosťami, autor ich môže idealizovať / pripisuje najlepšie vlastnosti / alebo ich zobrazuje skutočné, reálne.

Autor, lyrický hrdina, epický rozprávač

Autor – lyrická báseň – vyjadruje „seba“ svoje nálady, pocity, myšlienky
Epický rozprávač – autor vystupuje ako rozprávač príbehov, osudov ľudí.Periodizácia literatúry od najstarších čias až po súčasnosť.

1. Staroveká literatúra : siaha od 3 tisícročia pred Kristom až do 5 storočia po Kristovi.
Patria sem a) orientálne literatúry /hebrejská literatúra a Indická
literatúra /
2. Stredoveká literatúra : siaha od 5 storočia po 15 storočie
3. Humanizmus a renesancia : koniec 13 storočia až po 16 storočia
4. Baroková literatúra : 16 – 18 storočie
5. Klasicistická literatúra : 17 – 18 storočie
6. Preromantizmus a romantizmus : koniec 18 storočia - polovica 19 storočia
7. Realistická literatúra : 30 roky 19 storočia
8. Literárna moderna : koniec 19 storočia a začiatok 20 storočia
9. Literatúra 20 storočia – medzivojnová literatúra /1914 -1945/
- literatúra po roku 1945


Staroveká literatúra

Orientálna literatúra :

1.Sumerská literatúra : - epos o Gildamešovi
2.Hebrejská literatúra : - Biblia
3.Indická literatúra : - epos Ramajana

Antická literatúra :

-tvorí ju staroveká Grécka a Rímska literatúra. Stalo sa základom európskej kultúry a umenia.


Grécka antická literatúra

Ideálnej Gréckej spoločnosti bol harmonicky rozvinutý človek – rozumom vyspelí, telesne zdatný, vzdelaný v rôznych umeniach.
V tomto obdobíy existovalo mnohoženstvo, ľudia sa starali o jednotlivé chrámy.
Akropola – je miesto ktoré je dokladom sochárskej zručnosti.
Divadelné hry sa hrávali v prírodných divadlách – amfiteátre.
Medzi najstarších autorov Starogréckej literatúre patrí slepý básnik Homér. Písal rozsiahle eposy z obdobia trójskych vojen.
Eposy tvorili vyšší žáner literatúry.
Nižšie básne tvorili najmä bájky. Ezopove bájky, výnimočné v týchto bájkach je to že tu vystupujú zvieratá s ľudskými vlastnosťami a každá bájka končí mravným ponaučením. / Lev a myš, Havran a Líška /
Rímska antická literatúra

Nadviazala na grécku literatúru. V literatúre autori väčšinou zobrazovali hrdinov ktorý sa stávajú proti vôli bohov. V tomto období sa rozvíjali najmä filozofia a rôzne spoločenské vedy. Do popredia sa dostáva rečníctvo. Charakteristickou pre rímsku literatúru/tragédie / tvorili vyšší žáner literatúry. Nižší žáner tvorili komédie.
Predstavitelia :

Sofokles – Antigona
Aristofanes – predstaviteľ komédie

Rímska literatúra nebola tak bohatá a originálna ako grécka, pretože cieľom rímskej spoločnosti bolo vychovať udatného bojovníka. Cieľom Rimanov bolo ovládnuť celý svet. Tomuto cieľu podrobili celé snaženie ktoré sa prejavilo vo výstavbe ciest, mostov , víťazne oblúky , rôzne stĺpy ale nastal aj rozvoj sochárskeho výtvarného umenia. V tomto obdoby sa rozvíja najmä rečníctvo. Najvýznamnejší rečník bol CICERO.
Najznámejší básnik rímskej literatúry bol OVIDIUS – napísal Metamorfózy / premena/
Je to súbor 250 gréckych a rímskych báji a povesti ktorý symbolizujú ľudské básne a túžby / Daidalos a Ikaros, Pyšná Nioba – premení sa na plačúci kameň.


STREDOVEKÁ LITERATÚRA

OD 5 DO 15 STOROČIA

Je to obdobie feudalizmu v ktorom hospodársku a politickú moc drží cirkev – feudáli. V tomto období sa silne šíry kresťanstvo. Literatúru rozdeľujeme podľa žánrov na vyššiu a nižšiu.

Vyššia literatúra bola písaná v latinčine a slúžila vzdelancom. Boli to prevažne legendy o svätých, náboženské piesne, divadelné hry s náboženskou tematikou.

Nižší žáner tvorila svetská literatúra, cestopisy, náučne knihy, písala sa v národných jazykoch.
Cirkev viedla človeka k odriekaniu, pokory, nabádala ho k mravnému životu. Vzbudzovala v nádej na posmrtní život. Akýkoľvek odpor voči církvi sa nemilosrdne trestal – kacíri. Napriek presadzovaniu náboženskej ideológie v tomto období sa rozvíjajú prírodné vedy. /matematika ,fyzika, astronómia /
Astronómovia - Mikuláš Koperník – zdokonalenia ďalekohľadu, matematické výpočty
- Galileo Galilei – otáčanie okolo svojej osi a guľatosti zeme.
- Giordáno Bruno – cirkev - stredobodom vesmíru Zem a všetko sa ; okolo nej točí., geocentrický názor. On tvrdil že stredobodom je slnko a všetko sa točí okolo slnka. Heliocentrický názor.

Stredoveká náboženská literatúra bola prezentovaná týmito epickými žánrami:

Legenda : Epické dielo ktoré zachytávalo výjavy zo života svätcov ktorý žili vo veľkej pokore chudobe, sebatrízni, odriekani. Často uskutočňovali zázraky čím sa mala utvrdiť viera v boha.

Divadelné hry : hry s náboženskou a mravnostnou tematikou.

Svetská literatúra : Rytiersky epos, autor v ňom zobrazil kladného hrdinu ktorý je obohatený cnosťami bojuje za česť pravdu a lásku.

svetské knihy – bola to literatúra bežného života humoristickej aj satirickej stránky.
Do obdobia stredovekej literatúry patrí aj obdobie veľkomoravskej ríše. / 800 -1000 /
Vznikla v druhej polovici 9 storočia v ranofeudálnom štáte. Veľkú Moravu založil Mojmír I. ktorý vyhnal Nitrianske knieža Pribina a spojil Nitrianske a Moravské kniežatstvo. Po Mojmírovi I. nastúpil Rastislav ktorý aby upevnil svoju moc požiadal Byzanského cisára Michala III aby mu poslal dvoch vierozvestcou / učencov /, ktorý aby na území veľkej Moravy šírili učenstvo a kresťanstvo. V roku 863 prichádzajú na veľkú Moravu bratia Konštantín a Metód. Už po ceste na Veľkú Moravu vytvárajú z malej gréckej abecedy hlaholiku – prvé slovanské písmo. Tým položili základ pre prvý staroslovenský jazyk. – STAROSLOVIENČINU.
Literárne pamiatky z obdobia Veľkej Moravy rozdeľujeme :

- prekladové – Biblia, obradové formulky, náboženské piesne.
- pôvodné – Proglas /napísal Konštantín je to veršovaná oslavná báseň /predhovor k svätému evanjeliu/.
Moravské – Panónske legendy- skladajú sa z dvoch životopisov – životopis svätého Konštantína a života svätého Cyrila, napísal Kliment.

Život svätého Konštantína – zachytáva život Konštantína v Solúni, jeho štúdia a kňazskú činnosť. Dozvedáme sa tu aj o boji s trojjazyčníkmi /Biblia – Hebrejský, latinský a Grécky.
Rím – Pápež Hadrian 2 obhajoba staroslovenčiny – súhlas prví slovanský biskup Staroslovenčina - liturgický jazyk – z hľadiska štylistického je tento životopis napísaný vznešenejšou formou ako život svätého Metoda.
Život svätého Metoda – je stručnejší, vecnejší, faktografický, a zachytáva život na Veľkej Morave svätého Metoda.

Význam obdobia Veľkej Moravy pre súčasnosť. :
1.prvý štátoprávny celok Slovákov a Čechov
2.Vznik prvého písma a hlaholiky – staroslovenčiny
3.Vznik kultúrnych tradícii slovenského národa. / Bernolákovci Ján Hollý, Štúrovci. /

Humanizmus a Renesancia

14 -16 storočia

Humanizmus a Renesancia je nové myšlienkové hnutie ktoré šírila nová vrstva spoločenská – meštianstvo.
Toto obdobie je charakterizované rôznymi zmenami :
1.Vedecké objavy / matematiky, fyzika, astronómia /
2.objavenie nových kontinentov

Humanizmus – z latinského slova humánus – ľudský
Resenancia – z francúzskeho slova resenanc – znovuzrodenie, návrat k antike.

Nositeľmi humanistických a renesančných myšlienok boli najmä meštiaci ktorý boli veľmi bohatí a chceli viesť plnohodnotní život na zemi, odmietali pokorný život plný odriekania ktorý hlásala cirkev.
Ľudia sa chcú zabávať, vzdelávať a všetko intenzívne prežívať. Návrat k antickým ideálom.
Do popredia sa dostávajú tieto hodnoty :
1.Individualizmus – dôraz kladený na jedného človeka
2.Senzualizmus – zmyslové poznávanie sveta
3.Racionalizmus – úcta k rozumu

Literárni humanizmus – diela ktoré vznikali na základe štúdia antických básnikov a filozofov. Rozvíjala sa náučná literatúra ktorá sa šírila medzi vzdelancami a písala sa v latinčine.

Literárna Resenancia - tvoria ju diela kde autori zobrazujú vtedajší život plný radosti a optimizmu. Tieto diela boli popísané v národných jazykoch. Leonardo Da Vinci, Michalagelo.


Talianska Humanistická a Renesančná literatúra

Zakladateľom talianskej Renesančnej a Humanistickej prózy bol Giovani Bocciacco. Napísal zbierku noviel DEKAMERON. Obsahuje 100 noviel ktoré si rozprávajú mladí ľudia ktorý sa utiahli na vidieku a ušli pred morom z mesta. Autor čerpá námety zo života príbeh končí ponaučením, autor kritizuje najmä pokrytectvo, hlúposť, do popredia sa dostáva láska k žene.
Francesko Petrarca napísal v roku 1370, 366 básni ktoré väčšinou boli ľúbostné a venoval ich milej Laure. / U nás známe ako Sonety pre LAURA / Najväčším básnikom Hum. Rene. Bol Dante Aligiery. Jeho najväčším dielom je epická báseň božská komédia. Skladá sa s troch častí :
1.Peklo
2.Očistec
3.Raj

Má 100 spevov a zobrazuje základne problémy stredovekého človeka. Básnikova duša putuje záhrobím, cez peklo sa dostáva do očistca a potom do raja a tu ho čaká milá Beatrica.


Anglická humanistická a renesančná literatúra


Zakladateľom bol William Shakespear, bol majiteľom kočovného divadla, spisovateľom, hercom ,písal komédie ,tragédie a divadelné hry
Komédie – Skrotenie zlej ženy
- Veľa kriku pre nič
- Sen noci svätojánskej
- Veselé prianie z Windsoru
Tragédie - Rómeo a Júlia
- Hamlet
- Ottello
- Kráľ Lear
Historické hry- Richard III,IV
- Henrich VI,VIII


Hamlet

Námet čerpá z 12 stor. Dánskej kroniky. Následník trónu mladí princ Hamlet sa vracia zo štúdii v cudzine. Po príchode na hrad Elsinor sa dozvedá o zákernej vražde kráľa /svojho otca/ . Otca zavraždili strýko Klaudius a Hamletová matka. Ešte toho večera sa mu na hradbách zjavuje duch otca na koni ktorý mu potvrdzuje vraždu. Hamlet si kladie otázku „Byť či nebyť“ ,či má ďalej žiť a bojovať proti intrigám a pomstiť smrť svojho otca alebo nebyť, čiže ukončiť svoj život. Rozhodne sa pomstiť smrť svojho otca. Na počesť príchodu Hamleta vystrojí kráľovná veľkú kráľovskú hostinu. Kráľ Klaudius nechá špehovať Hamleta a jedného večera keď sa skrýva Polózius za závesom v jeho komnate , ho Hamlet prebodne nožom .Ofélia sa s týchto skutočností a nešťastnej lásky k Hamletovi pometie a utopí sa. V deň kráľovskej hostiny najme Hamlet kočovných komediantov ktorý zahrajú na hostine scénku zavraždenia starého kráľa. Na kráľovskej hostine Lartes na podnet Klaudia vyzve Hamleta na súboj. V tomto súboji Hamlet prebodne Lartesa a však tiež je zranený Lartesom. Špičky kordov dal kráľ Klaudius potrieť smrteľným jedom. Keď komedianti zahrali scénku a kráľovná pripíjala čašou vína na počesť víťaza , víno určené pre Hamleta ktoré bolo otrávené omylom vypije kráľovná a zomiera. Snaží sa Klaudius ujsť avšak Hamlet ho ešte stačí prebodnúť.
V tejto tragédii zobrazil W.Shakespeare intrigy na kráľovskom dvore a boj o kráľovskú moc. Hamlet je typickým renesančným -humanistickým hrdinom ktorý obetuje život za lásku , spravodlivosť, pravdu a česť.


Slovenská humanistická a renesančná literatúra
/1500 -1650/


Toto obdobie je charakteristické Tureckými, Tatárskymi vpádmi, bojom katolíkov s evanjelikmi a častými sedliackymi povstaniami proti Habsburským. Literatúra v tomto období mala prevažne náboženský charakter. Humanistické a renesančné myšlienky v Uhorsku šíril najmä Matej Korvín ktorý v roku 1465 v Bratislave založil akadémiu Istropolitána – terajšia univerzita Komenského.
Humanistická poézia slúžila vládnúcim vrstvám, písala sa v Latinčine. Poprednými predstaviteľmi hum. a renesan. literatúry v tomto období boli –
-Martin Rakovský - V 16 storočí vydal dielo o spoločenských vrstvách v štáte, v tomto diele vysvetľuje príčiny povstania ľudu voči mocnárstvu.
-Jakob Jakobens – Ktorý napísal dielo Slzy, vzdychy a prosby Slovenského národa. Je to vlastne národnovlastenecké dielo ktoré prebúdza Slovenské národné povedomie u vtedajšieho meštianstva.

-Renesančná poézia- Tvorili ju – Historické piesne
- Ľúbostná poézia
- Duchovná poézia
Historické piesne – S proti Tureckou alebo s proti Habsburskou tematikou tvorili ju prevažne študenti, tradovali sa ústnym podaním Píseň zámku Muranském – najkrajšia.
Ľúbostnú poéziu – Reprezentujú rytierske veršované romance.

Ján Silván – Bol básnikom duchovnej lyriky, písal žalmy, piesne /katolík/
Juraj Tranvoský – písal duchovné a náboženské piesne /evanjelik/


Barok

Zahŕňa obdobie 16 až 18 storočia. Toto obdobie je charakteristické rôznymi vojnami, povstaniami a veľkým sociálnym útlakom. Človek je skeptický prenasledovaný chorobami / lepra, mor, cholera/. Základným rozporom je túžba po prepychu a strach zo smrti. Človek sa utiahla k nadprirodzenému svetu. Heslom tohto obdobia je heslo Vanitas – Vanitárom. – márnosť nad márnosť. Slovo Baroko je odvodené od slova Barocco – perla nepravidelných tvarov. Baroková literatúra na slovenskú mala silný náboženský charakter. Katolíckym strediskom bola Trnava a evanjelickým strediskom bol Prešov. Predstaviteľom evanjelickej barokovej literatúry bol Juraj Tranovský. Písal evanjelické náboženské piesne ktoré vydal v spevníku Citmára Sanitórium / v češtine /. Predstaviteľom katolíckej vetvy bol Benedikt Szollossi.  Vydal katolícky slovník Volal sa tiež Citmára Sanitórium, cantus katolíci. Boli písané v Slovakizovanej češtine.

Svetská literatúra - predstaviteľom blížiaceho sa osvietenstva vznikali v Rakúsku Uhorsku nové smery ktoré šírili vzdelanosť a kultúru. Zo svätskej literatúry sa šírila najviac didakticko-reflexívna poézia. / kriticko – náučná/. Ďalej sa písali cestopisy, populárno – náučná literatúra. Písala sa prevažne v Latinštine.
Predstaviteľom didakticko - reflxivnej poézie bol Hugolín Gavlovič čerpá svoje námety z dedinské prostredia, s prostredia valachov a pastierov oviec. S tohto prostredia napísal knihu životnej múdrosti pastierov ktorú tvorilo 1600 veršov . Bolo to bohatstvo mravných ponaučený ale aj morálnych a praktických zásad. Tieto morálne zásady vydal v knihe Valašská škola mravu stodola. Kritizoval alkoholizmus, mamonárstvo a nevzdelanstvo.Peter Benický - Zbierka Slovenské verše vyšla po jeho smrti, v tejto básnickej zbierke vyjadril svoje humanistické ktoré prepája z ľudovou múdrosťou.
Slovenskú barokovú prózu tvoria prevažne : memoáre, legendy o svätých, cestopisy. Túto literatúru ovplyvnili najmä Turecké a tatárske vpády.
Ján Simonides /1648 – 1708 / písané v latinštine, Väzenie, Vyslobodenie a Putovanie – rozpráva príbeh o nútenom odchode na galeje do Neapolu.
Cestopis sa skladá z dvoch častí. V prvej časti zachytáva utrpenie galejníka, v druhej časti ako slobodného človeka čo vníma krásy krajiny.


Česká baroková literatúra

Ján Ámos Komenský – českú barokovú literatúru reprezentuje predovšetkým tvorba Jána Ámosa Komenského. J.A. Komenský bol kňazom, učiteľom, jeho činnosť začala v meste FULNET na Morave. Žena a dve deti mu zomreli na mor. Počas prenasledovania nekatolíkov v Čechách odišiel do Poľska do mesta Lešto. Bol biskupom jednoty bratskej. Po vypálení Lešna odišiel do Holandska do Amsterdamu kde aj zomrel. Pochovaný je v blízkom Nardene. Stanovil zákony pedagogiky. Svoje poznatky zahrnul v pedagogickom diele DIDACTIKA MAGMA. / Veľká didaktika /
Hlavné myšlienky : - vzdelanie patrí všetkým bez ohľadu na pôvod a pohlavie.
- vypracoval teóriu vyučovania malo by sa postupovať od známeho k neznámemu, od jednoduchšieho k zložitejšiemu, vyučovanie by malo byť prispôsobené veku dieťatá.
- vyučovanie by sa malo realizovať v materinskom jazyku.
Dielo Brána jazykov otvorená - hovorí v latinčine ktorej pripisuje veľký význam a požaduje ju za základ európskych jazykov.
Orbis Pictus / Svet v obrazoch / - jazyková obrázková učebnica


Stredobodom Komenského diela je človek ktorý je kameňom všetkého zla i dobra. Toto tvrdenie nachádzame v jeho nábožensko – fylofickom diele Labyrint svieta a Raj srdca.


Klasicizmus

Je literárne obdobie ktoré sa šírilo koncom 17 a začiatkom 18 stor. Názov klasicizmus je odvodený od slova Klasike čo znamená dokonalý, trvalé hodnoty. Rozvíjal sa na Francúzskom dvore za vlády Ľudovíta 14 – prezívali ho kráľ slnko.
Hlavné znaky – je to obdobie absolustických vlád/neobmedzenej vlády/
- relatívne pokojnejšie pomery
Základom moderného klasicistického Európskeho umenia sa stala Antika. Do popredia sa dostáva krása, ušľachtilosť. Vyzdvihuje sa rozum. Základom klasicizmu sa stal filozofický smer Ranonalizmus ktorého duchovným tvorcom bol franzúcky filozof René Decart. Literatúra tohto obdobia sa rozdeľovala na : - vyššiu – eposy, tragédie
- nižšiu – komédie, bájky
Európska klasicistická literatúra

Toto obdobie reprezentovali 3 veľké básnické osobnosti. Boli to autori v dvoch žánroch / Tragédia, komédia /
1.Tragédia – Pierre Corneille /pier kornej/
- Jean Racine / žán racin/
2. Komédie – Jean Babtiste Poquelin
– Moliere

Piere Corneille
- je prvým veľkým dramatikom, Napísal drámu Cid
Cid : Hlavným hrdinom je Rodrigo – je zmietaný medzi láskou a povinnosťou chrániť česť svojho otca a na druhej strane lásku svojej milej Chimeny. Jej otec urazí Rodrigovho otca. Rodrigo zabije Chimeninho otca a ona hoci Rodriga miluje žiada jeho smrť u panovníka. Ten ho pošle do boja proti Maurom v nádeji, že čas všetko zahojí.
- je to dráma vyššieho štýlu. Rozum vyhral nad citmi.

Jean Racine
- vytvoril psychologickú drámu. Dominuje tu osudové ľudské najmä ľúbostné vášne.. plodia nenávisť. Jeho dielo Faidra.
Faidra : Je to príbeh o žene zachvátenej živelnou zločinnou láskou k nevlastnému synovi.


Moliere.
- bol najväčším komediantom. Písal, režíroval, hral v divadelných hrách.
Typické znaky jeho hier : - vytvára ľudí ktorý sú nositeľmi vlastností.
- typizácia
Jeho známe diela sú – zdravý a nemocný
- Misantrop
- Tartuffe
- Lakomec

Zdravý a nemocný : bola to jeho posledná hra. Po jej predstavení na javisku zomrel.

Misantrop – je to človek ktorý nemá rád ľudí, každého kritizuje. Vyznieva to tak, že on je ten zlý a svojimi pichľavými poznámkami ubližuje iným.

Tartuffe : vytvára postavu pokrytca je vypočítavý keď sa užitočnosť vytratí, vytratí sa aj priateľstvo.

Lakomec : hlavný hrdina Harpagon – peniaze sú zmyslom jeho života, neustále myslí len na peniaze.Osvietenstvo

- Je súčasťou klasicizmu. Vyjadruje rozum a dôveru. Nesúhlas s absolustickou vládou. Osvietenci boli veľmi vzdelaní – boli to mešťania. K najvýznamnejším mysliteľom a spisovateľom osvietenstva patrili : Charler-Louis de Montesguier
- Jean-Jackgues Rouseau
- Denis Diterot – a ním vedená skupina
enujklopedistov


Enujklopédia – Vznikla na podnet Diterota
- Bola veľkorysým pokusom o zhrnutie súdobých vedomostí
- Boli tu uplatnené rôzne poznatky z rôznych odvetví
- Napriek prekážkam ju Diderot dokončil a mala 35 zväzkov


Osvetová výchovná literatúra – Bola zameraná na výchovu čitateľov a občanov vecným a morálnym ponaučením, ktoré príkladom sú aj tieto diela od autorov:
- Daniel Defoe – Robinson Crusoe
- Johathan Swift – Gulliverové cesty
- Voltair – Candide alebo optimizmus
- Je to filozofická poviedka, v nej sa podrobil prenikavej kritike módne, lacné a optimistické učenie o vševládnej harmónii a Božej prozreteľnosti a o tom že všetko je na svete správne zariadené, že každé zlo je na niečo dobré.
Prostáčik – Toto dielo napísal Voltair. Hlavným hrdinom je naivný Huron, ktorý sa pozerá na okolitý svet dôverčivým pohľadom neskazeného divocha, čím sa oveľa viac dostávajú do zorného pola čitateľa neduhy absolustického francúzska. MATURITNÁ OTÁZKA č.2

Obraz človeka v umeleckej literatúre od 19.storočia po súčasnosť.
a/ Vymenujte jednotlivé periódy od 19. storočia po súčasnosť. Porovnanie jednotlivých literárnych period.
b/ Porovnajte filozofické a spoločenské východiská romantizmu a realizmu.
c/ Rozbor úryvku Demokrati – J. Jesenský.
d/ Určte druh slohového postupu v úryvku a charakterizujte ho.
e/S akými príručkami a slovníkmi má pracovať kultúrny človek? Vysvetlite ich funkciu.

Romantizmus
/18-19 stor./

- Veľká Francúzska revolúcia, bola revolúcia buržoáznej vrstvy
- toto je obdobie rozpadu feudalizmu a rozvoj kapitalizmu
- šírili sa tieto myšlienky: Sloboda – rovnosť – bratstvo
- do popredia sa dostáva cit a nová filozofia
Idealizmus – prvotná myšlienka mala byť vedomie, duch
- hlavný predstaviteľ – Hegel
- materializmus stál v kontraste s idealizmom
- rozmáha sa iracionalizmus – všetko proti rozumu
- uprednostňuje sa inštinkt
- Nemecký filozof – Herder –jeho myšlienky
- vyzdvihoval Slovanov: pretože Slovania sú humánny a mierumilovný
- jeho myšlienku si osvojili predstavitelia národnooslobodzovacieho hnutia


Charakteristické znaky Romantickej literatúry:
Typ. črty: revolučnosť – túžba zmeniť svet, hlavný hrdina sa cíti osamelý, nepochopený, túžba uskutočniť veľký hrdinský čin – litanizmus
Hlavný hrdina – tlmočí myšlienky a nálady autora, je dom/
- prelívanie postáv z chudobných stavov /okrajové stavy/ale aj bohatých, prelívanie: vyššieho a nižšieho štýlu
- v dielach sa prelívajú známky ľudovej reči
- Harmónia kontrastov – autor vedľa seba kladie dva rôzne kontrasty, aby viac vynikli dobro - zlo
- ústna ľudová slovesnosť je dôležitým znakom Romantickej literatúry
- autori ju ďalej umelecky spracúvajú

Preromantizmus


- Je to literárny smer v období medzi klasicizmom a romantizmom
- prejavujú sa tu známky sentimentalizmu, pocity pesimizmu a osamelosti
- v Nemecku vznikla silná skupina preromantikov


Nemecká preromantická literatúra


- Vznikla v období Sturm und Drank
- bolo namierené proti vtedajšej vláde
- nespokojnosť vtedajším spôsobom panovania
- zástancami tejto strany boli: J.W.Gothe
- F.Schiller
J.W.Gothe – venoval sa poézii, próze a vytvoril aj dramatické dielo
- vytvoril diela ktoré ovplyvnili vtedajšie obyvateľstvo.

- jeho dielo: román: Utrpenie mladého Wertera
- nálady, pocity mladého človeka nepochopenie, nespokojnosť s vtedajšou spoločnosťou
1.oblasť: - ťažko znášal prácu svojho nadriadeného
- pracoval ako tajomník u poslanca ktorý ho ubíjal prísnosťou, pretvárkou a precíznosťou
2.oblasť: - city k dievčine Lotte
- jeho city neboli opätované
- podľahne pesimizmu a v závere si berie život
- tento román vyvolal dosť sebevrážd po jeho vydaní
- dvojdejstvová veršovná dráma Faust
- je to dielo v ktorom autor spracúva stredovekú legendu: o učencovi Faustovi ktorý túžil spoznať zmysel života a kôly tomuto cieľu zapredal svoju dušu čertovi Mefistovi.
- nakoniec šťastie a zmysel ľudského života našiel v činorodej práci pre ľudí.

J.Ch.F.Schiller


- Chce sa stať kňazom, ale otec ho prinútil ujsť na vojenskú akadémiu
- študentov nadchýnali zakázané knihy Francúzskych osvietencov
- po ukončení akadémie sa stal vojenským doktorom

- jeho dielo – dáma – Zbojníci
- má buričský, kritický postoj voči vtedajšej spoločnosti
- hrdinom je Karol Móor ktorého mladší brat očierni pred otcom aby sám zdedil majetok a bratovu milú.
- Otec ho vydedí. Karol zo zúfalstva, že stratil česť a moju milú stane sa vodcom zbojníkov aby sa pomstil za krivdu.
- Po otcovej a bratovej smrti sa vydá súdu.
- Zomiera pre svoju lásku k slobode a spravodlivosti
- je typom rebela.

- Jeho hra: Úklady a láska
- kontrasne proti sebe stojace úklady.
- Ferdinant /bohatý/ sa zaľúbi do chudobnej dievčiny Lujzi
- Chce sa s ňou oženiť.
- Pomocou intrig ho otec presvedčí, že ho Lujza podvádza
- Zo žiarlivosti sa rozhodne oboch otráviť
- V závere mu Lujza povie pravdu
- ale už je neskoro a obaja zomierajú

Toto dielo zhudobnil J.Verdi – Lujza Millerová

Anglická literatúra

1)Georg Gordon Byron – V spoločnosti bol veľmi obľúbený, obletovaný ženami
- jeho život bol revolučný, veľa cestoval po Europe /veľmi kriticky pozeral na vyššie vrstvy/
- zameral sa na práva robotníkov
- bol zástupcom slobody pre všetkých utláčaných
- snažil sa pomôcť tam kde sa bojovalo o právo slobody
- národnooslobodzovací boj Grékov proti Turkom – Ochorel –
zomrel.
- Liricko – epická skladba Childe Haroldová púť:- dominujú tu zážitky z jeho ciest
- vzbura proti týraniu, túžba po slobode
- cestopisné prvky
Jeho báseň Chillonský väzeň – dominantnou myšlienkou je túžba po slobode
- hl. myšlienka, .túžby Švajčiarov oslobodiť sa spod cudzej nadvlády
- bol tvorcom romantickej básnickej poviedky – okrem básnického príbehu sú tu aj jeho myšlienky, pocity, nálady, názory, postrehy
- Básnická skladba Don Juan – orientálna romantika
- črty exotickosti
- je veľký zvodca žien – donderatizmus
- prežitie viacerých ľúbostných vzťahov

2)Percy Bysshe Shelly – vyslovuje sa slobodu utláčaného ľudu
- odišiel do Írska – bránia sa proti Angličanom

- Jeho dielo – Odpútaný Prométeus – filozofická veršovaná báseň
- Prometeus –ukradol bohom oheň a dal ho ľudom
- Trpel ale aj tak ho doniesol - titanizmus
- Fantázia zo skutočnosťou – prelínanie
- Vízia – predpoveď dobrej krásnej budúcnosti

3)Walder Scot – písal prozaické diela
- spracúval legendy a povesti z Anglickej literatúry
- písal romány o rôznych hrdinoch ktorých ľudia poznali z ústneho podania
- napr. príbehy o Ivenhovy

4)Edgar Ellen Poe – písal prózu aj poéziu
- písal veľmi zvláštny druh prózy s detektívnou zápletkou.


Francúzska romantická literatúra

Victor Hugo

Bol básnikom, dramatikom, prozaikom a esejistom. Začal písať veľmi mladí a jeho básne dosiahli veľké úspechy. Spočiatku bol zástupcom monarchie/panovník Napoleon/tieto názory a myšlienky prebral od otca a neskôr bol republikánom /zástupca republiky/.Po nástupe Napoleona odišiel do exilu a po 18 rokoch sa vrátil späť do vlasti kde prežil obdobie slávi – je pochovaný v Pantheone – medzi najslávnejšími mužmi Francúzska. Svoje názory a myšlienky tlmočil vo svojich prozaických a dramatických dielach.

Román – Chrám matky božej v Paríži – Dej románu sa odohráva v 15. stor. Základom sú zložité životné osudy mladej cigánky Esmeraldy, vášnivá láska pokryteckého kňaza Frolla k nej. Frollo prekvapí Esmeraldu s jej milím kapitánom lukostrelcov a prebodne ho díkou. Zo zločinu obvinia a na smrť odsúdia Esmeraldu. Hrbáč Quasimódo, zvonár v chráme ju ukryje vo veži. Kým bráni chrám pred ozbrojencami, Frollo ju zatial unesie. Zatvorí ju u starej pustovníčky, nenávidí cigánov pretože jej kedysi uniesli malé dieťa. Pustovníčka Gudula v nej spozná svoju dcéru, ale už ju nemôže zachrániť. Esmeralda zomiera, Quasimodo zhodí Frolla z veže chrámu a sám zomiera pri mŕtvej Esmeralde. Je typickým dielom romantickej literatúry .V diele sú zahrnuté všetky znaky romantickej literatúry. Dej sa odohráva v Paríži.


Znaky romantizmu

1)Veľmi bohatý, podrobný opis prostredia okolitých miest.
2)15 stor. – historizmus
3)dobrodružnosť /dobrodružný román/
4)tajuplnosť- Esmeraldin pôvod
5)harmónia kontrastov

- Vonkajšie kotrasty:Esmeralda – Quasimodo
- vnútorný kontrast: Quasimodo – zvonka bol veľmi škaredý a z vnútra dobrý človek
- Frollo : na vonok – veľmi dobrí, cnostný, pobožný
vo vnútri – zlý, pomstichtivý, žiarlivý
- Phobeus: na vonok – krásavec
vo vnútri – namyslený, ľahkovážny

6)Zvláštne a výnimočné postavy so zvláštnym osudom, tragický koniec.

Román – Bedári: - Je to príbeh v období obnovy cisárstva. Hl. postavou je Jean Valjeán, ktorý bol nespravodlivo odsúdený na galeje. Keď sa mu po 20 rokoch podarí utiecť, ukradne biskupovi 2 svietniky. Jeana chytili ale biskup vyhlásil že mu ich daroval. Táto láskavosť ho dojala a začal nový život. Chcel naprávať krivdy a pomáhať biednym. Policajný inšpektor Jabér/Žabér/.

Ďalšie jeho dielo: Robotníci mora
Deväťdesiattri


Ruská romantická literatúra

- Ruský romantizmus vznikal v oblasti nevoľníctva a krutého cárskeho despitizmu
- V roku 1825 bolo povstanie dekabristov
- Ruská literatúra je zacielená na boj proti útlaku a bezpráviu

Alexander Sergejevič Puškin

- Pochádzal zo šľachtickej rodiny
- Bol odporcom cára
- Za politické verše ho poslali do vyhnanstva na juh
- Tu vznikli jeho romantické poemy:Kaukazský zajatec
Cigáni
V ktorých na pozadí prírody vystupujú vydedenci spoločnosti

- Jeho báseň: Na Sibíri
- je dokumentom, že jeho politické sympatie patrili dakabristom
/revolucionárom/.

- Veršovaný román : Eugen Onegin :
- - Zobrazuje „zbytočného človeka“ rozčarovaného životom a neschopného urobiť šťastným seba a ani iných.
- Mladý Onegin je znechutený životom vyššej Petrohradskej spoločnosti a preto odchádza na vidiek
- Na dedine sa príšerne nudí.
- Pre malicherný spor zabije svojho priateľa, romantického básnika Lenského.
- Odmietne lásku Tatiany a vnáša nepokoj do jej života
- Bezcieľne putuje po Rusku a po návrate do Petrohradu stretáva Tatianu ako manželku kniežaťa.
- Vyznáva jej lásku, ale Tatiana ho odmieta, hoci ho stále ľúbi.
- Onegin svojou osamelosťou skepsou a apatiou je predstaviteľom vtedajšieho spoločenského zriadenia.
- Povesť : Kapitánová dcéra :
- Je to ľúbostný príbeh mladého šľachtica Jemľjava Pugačeva – vodca roľníckeho protifeudálneho povstania v 18 stor. a dcéry veliteľa pevnosti.
- Pugačev – rozhodný, talentovaný veliteľ, spravodlivý človek, nepriateľ šľachty, zástupca ľudu.
- povstanie je potlačené, popravia ho, autor je na strane ľudu.


Slovenská romantická a preromantická literatúra

Revolučné roky 1830-1850 zasahujú aj hospodársky zaostalé Rakúsko – Uhorsko. Heslo Francúzskej buržoáznej revolúcie prichádzajú aj do Rakúska- Uhorska. V Rakúsko – Uhorsku na čele revolučného hnutia stála šľachta a zemianstvo. Nebola tu vytvorená silná buržoázia.
Hnutie malo národnooslobodzovací charakter v mnohonárodnom Rakúsko- Uhorsku. Prvá vlna národnooslobodzovacieho boja mala Maďarský charakter na čele s Lajošom Košútom. L. Košút chcel vytvoriť násilnú Maďarizáciu čo oslabovalo hnutie. Slovenských národovcov ktorí hľadajú pomoc u Viedenskej vlády .Po porážke Ľ. Košúta /Hurbanové oddiely/ sa požiadavky Štúrovcov nesplnili.

Alexander Bach zaviedol silný diktátorský režim. Väčšina Štúrovcov žila pod policajným dozorom.
Rok 1829 vznik spoločnosti Česko – Slovenskej na evanielickom líceu v Bratislave . Založili ju Karol Štúr zo Samom Chalúpkom. Do popredia sa dostali národné a politické otázky po príchode Ľudovíta Štúra.
24.apríla 1836na znamenie vernosti k Slovanstvu prijali Štúrovci k vlastnému snemu aj slovaské meno.
Ľudovít Štúr pracoval na katedre reči a literatúry Československej a bol zástupcom profesora Palkoviča.
V roku 1843 ho s katedri odvolali / za vlasteneckú činnosť/ Janko Kráľ organizuje odchod študentov do Levoče – báseň duma Bratislavská.
Rok 1843 uzákonenie spisovného jazyka Štúr, Hurban, Hodža na Hurbanovej chate v Hlbokom.
Vznik časopisov a spolkov : Almanach Nitra
Tatrín
Mladé Slovensko


Realizmus

Realizmus : Je literárne obdobie, ktoré začleňujeme do konca 19 a začiatku 20 storočia

Charakteristické znaky : literárny hrdina je skutočný, reálny – autor ho zobrazuje pravdivo
- pochádza zo všetkých spoločenských vrstiev.
- rozvíja sa poézia i próza /častejšie/.

Realizmus ovplyvnila najmä priemyselná revolúcia. Za skutočné hodnoty v ľudskom poznaní sa začali používať výsledky vedy ktoré sa dali overiť. Realizmus ovplyvnila najmä filozofia Augustína Comtého .
- Pozitivizmus uznáva vo svojej filozofickej teórii iba to čo sa dá rozumom a zmyslami dokázať.
V umení sa kládol dôraz na pravdivosť zobrazovania spoločenských pomerov. Súbor diel vytvorených v realizme začína anglickým spisovateľom : Charlesom Dickensom. Do literatúry vstúpil z dielami : Oliver Twist
David Coprfild
Kronika Piewickovho klubu
- Pokračuje dielami Honoré de Balzaca - jeho celoživotným dielom je Ľudská komédia

- Realizmus vrcholí tvorbou Leva Nikolajeviča Tolstého
- Najvýznamnejšie diela : Anna Kareninová
Vojna a mier.Janko Jesenský
/1874-1945/

Narodil sa v Martine. Študoval v Banskej Bystrici, Rimavskej Sobote a v Kežmarku. Právo študoval v Prešove, Klúži a v Budapešti. Ako advokát pôsobil v Bánovciach nad Bebravou. V roku 1945 dostal titul národný umelec. Zomrel v Bratislave a pochovaný je v Martine. Svoju lyrickú tvorbu vydal v dvoch básnických zbierkach :Verše I
Verše II

Vrcholom tvorby je román Demokrati:

Demkrati:
Román zachytáva roky 1934-37 v 1 republike. Román sa skladá z dvoch častí. Dej prvej sa odohráva v malom meste. Autor kritizuje malomestké pomery z úradníckych a malomeštiackych vrstiev. Opisuje postavu úradníka Jána Landíka a jeho lásku ku kuchárke Aničke. Landík sa zoznámi s Aničkou zo žartu a aj preto aby dokázal mäsiarovi Tolkošovi že to myslí zo svojimi demokratickými princípmi vážne. Malomeštianska spoločnosť pre tento skutok odsúdi Landíka a preloží ho do Bratislavy na krajský úrad. Tu nastáva zlom v románe – druhá časť, dej sa odohráva v Bratislave. Do popredia sa dostáva postava birokrata a poslanca dr.Petroviča. V druhej časti autor sleduje boj o politickú moc a dielo vyznieva ako socialno - politický román.
MATURITNÁ OTÁZKA č.3

Staroslovienska literatúra a jej ohlas v Slovenskej literatúre

a)Vysvetlite podmienky Staroslovienskej literatúry a kultúry vo Veľkomoravskej ríši
b)Rozbor úryvku „Život Konštantína“
c)Charakterizujte štýl ukážky a umelecké prostriedky.
d)Súčasné rozdelenie slovanských jazykov


Do obdobia stredovekej literatúry patrí aj obdobie veľkomoravskej ríše. / 800 -1000 /
Vznikla v druhej polovici 9 storočia v ranofeudálnom štáte. Veľkú Moravu založil Mojmír I. ktorý vyhnal Nitrianske knieža Pribina a spojil Nitrianske a Moravské kniežatstvo. Po Mojmírovi I. nastúpil Rastislav ktorý aby upevnil svoju moc požiadal Byzanského cisára Michala III aby mu poslal dvoch vierozvescou / učencov /, ktorý aby na území veľkej Moravy šírili učenstvo a kresťanstvo. V roku 863 prichádzajú na veľkú Moravu Solúnsky bratia Konštantín a Metód. Už po ceste na Veľkú Moravu vytvárajú z malej gréckej abecedy hlaholiku – prvé slovanské písmo. Tým položili základ pre prvý staroslovenský jazyk. – STAROSLOVIENČINU.
Literárne pamiatky z obdobia Veľkej Moravy rozdeľujeme :

- prekladové – Biblia, obradové formulky, náboženské piesne.
- pôvodné – Proglas /napísal Konštantín je to veršovaná oslavná báseň /predhovor k svätému evanjeliu/.
Moravsko–Panónske legendy - skladajú sa s dvoch životopisov – životopis svätého Konštantína a života svätého Cyrila, napísal Kliment.

Život svätého Konštantína – zachytáva život Konštantína v Solúni, jeho štúdia a kňazskú činnosť. Dozvedáme sa tu aj o boji s trojjazyčníkmi /Biblia – Hebrejský, Latinský a Grécky.
Rím – Pápež Hadrian 2 obhajoba staroslovenčiny – súhlas prví slovanský biskup Staroslovenčina - liturgický jazyk – z hľadiska štylistického je tento životopis napísaný vznešenejšou formou ako život svätého Metoda.
Život svätého Metoda – je stručnejší, vecnejší, faktografický, a zachytáva život na Veľkej Morave svätého Metoda.

Význam obdobia Veľkej Moravy pre súčasnosť. :
2.prvý štátoprávny celok Slovákov a Čechov
3.Vznik prvého písma a hlaholiky – staroslovenčiny
4.Vznik kultúrnych tradícii slovenského národa. / Bernolákovci Ján Hollý, Štúrovci. /MATURITNÁ OTÁZKA č.4

NÁZOV : Osvietenské myslenie - Ján Kollár a Ján HollýOsvietenstvo

- Je súčasťou klasicizmu. Vyjadruje rozum a dôveru. Nesúhlas s absolustickou vládou. Osvietenci boli veľmi vzdelaný – boli to mešťania. K najvýznamnejším mysliteľom a spisovateľom osvietenstva patrili : Charler-Louis de Montesguier
- Jean-Jackgues Rouseau
- Denis Diterot – a ním vedená skupina enujklopedistov


Enujklopédia – Vznikla na podnet Diterota
- Bola veľkorysým pokusom o zhrnutie súdobých vedomostí
- Boli tu uplatnené rôzne poznatky z rôznych odvetví
- Napriek prekážkam ju Diderot dokončil a mala 35 zväzkov


Osvetová výchovná literatúra – Bola zameraná na výchovu čitateľov a občanov vecným a morálnym ponaučením, ktoré príkladom sú aj tieto diela od autorov:
- Daniel Defoe – Robinson Crusoe
- Johathan Swift – Gulliverové cesty
- Voltair – Candide alebo optimizmus
- Je to filozofická poviedka, v nej sa podrobil prenikavej kritike módne, lacné a optimistické učenie o vševládnej harmónii a Božej prozreteľnosti a o tom že všetko je na svete správne zariadené, že každé zlo je na niečo dobré.
Prostáčik – Toto dielo napísal Voltair. Hlavným hrdinom je naivný Huron, ktorý sa pozerá na okolitý svet dôverčivým pohľadom neskazeného divocha, čím sa oveľa viac dostávajú do zorného pola čitateľa neduhy absolustického francúzska.


IDEA SLOVANSKEJ VZÁJOMNOSTI JÁNA KOLLÁRA A JÁNA HOLLÉHO

Ján Kollár

/ 1793 – 1852 /


Narodil sa v Mošovciach. S ťažkosťami vyštudoval gymnázium v Kremnici, v Banskej Bystrici a v Bratislave, pretože pre odpor otca sa musel na štúdiách sám živiť. Na vyššie filozofické a bohaslavetské štúdia odišiel do nemeckej JENY. Pôsobil ako evanjelický kňaz 30 rokov v Budapešti neskôr ho menovali za univerzitného profesora na viedenskej univerzite. Zomrel vo Viedni.
Kollárovo slovanské uvedomovanie sa naplno rozvinulo v nemeckej Jene ktorá sa stala strediskom nemeckej mládeže volajúcej po zjednotení všetkých nemeckých krajín. Na Kollára veľmi zapôsobil ich slobodný život a ich silné vlastenecké nálady ale zároveň si všíma aj nemeckú rozpínavosť, povýšenectvo a podceňovanie iných národov najmä slovanských. V Jene sa zoznámil aj s dcérou evanjelického pastora Frederikou Dilhelmina Schmidovou, zaľúbil sa do nej a chcel ju zobrať do Uhorska. Matka jej to však nepovolila a až po 16 rokoch prichádza Frederika za Kollárom do Pešti, kde sa zosobášili. Frederika bola jeho veľká múza, napísal dielo kde sa pretína láska k žene s láskou k vlasti.
- Slávy dcéra – dielo je rozdelené na predspev a 5 ďalších spevov
- predspev – prelína sa tu láska k žene, vlasti a slovanská vzájomnosť – obsahuje najdôležitejšie myšlienky z celej básnickej zbierky.
- Kollár prirovnáva vlasť ku kolíske, ale aj ku rakve. Vyzýva k väčšej hrdosti na svoj národ. Oporou pritom má byť ruský národ. Poukazuje na to že Slovanom škody viac ako zlé časy národ ktorý potláča tieto slovanské národy a Človek ktorý zaprie svoju vlasť.

- celé dielo je napísané časomierou – je založená na striedaní dlhých a krátkych slabík :
1.Prirodzene dlhé – hlásky s dlžnom.
2. Polohou dlhé – hlásky za ktorými nasleduje skupina spoluhlások.

Prvý spev - sála.
- Sála – nemecká rieka
- Kollár sa zaoberá chvíľami ktoré prežil s milovanou Minou / Frederika / lásku k nej a ich vzťahov.
- Mína – nepredstavuje len Kollárovu milú, ale aj je dcérou bohyne slávy, stáva sa symbolom slovanstva a je preto obdarovaná najkrajšími vlastnosťami a črtami Slovanov, stáva sa vzorom Slovanov – Kollár j zobrazuje zo všetkým ušľachtilými citmi.
- Spája vlastenectvo a lásku k žene, pretože láska podporuje všetky dobré vlastnosti v človeku – tieto vzťahy sa navzájom podporujú a človeka povzbudzujú k jednému aj k druhému.
„Sám svobody kdo hoden svobodu zná važiti každou, ten kdo do pout jíma otroky sám je otrok“

Druhý spev – Labe , Rýn , Vltava
- spomína slávnu minulosť Slovanov nabáda aby si Slovania ctili svojich predkov, poznali svoj národ, dejiny.
- žiali nad ich neutešením postaveným, ale zároveň poukazuje na istú nádej.

Tretí spev – Dunaj
- putuje po Slovanských krajoch opisuje svoje dojmi z polabských pobaltských a našich krajín.

Štvrtí spev – Letné
- Mína – je mŕtva
- prechádza sa s Mínou po Slovanskom nebi aby oslávil všetkých vynikajúcich Slovanských dejateľov.

Piati spev - Acheron
- dostáva sa do pekla a zatracuje všetkých nežičlivcov Slovanov a odrodilcov.


Ján Hollý


Narodil sa v Borskom Mikuláši. Študoval na gymnáziu v Skalici a v Bratislave a teológiu v Trnave. Pôsobil ako katolícky kňaz v Pobedíne, Hlohovci a v Maduniciach. Tu našiel aj vhodné podmienky na svoju básnickú tvorbu. Keď v roku 1843 požiar zničil faru a Hollý pri ňom utrpel ťažké popáleniny /najmä na očiach/odišiel k svojmu priateľovi Lackovičovi na Dobrú vodu kde aj zomrel.
- Svätopluk –prvý veľký epos z dejín Veľkej Moravy
- víťazná báseň v 12 spevoch
- podklad tvoria historické fakty z 9 storočia

Dej:
Veľkomoravský panovník Rastislav úspešne čelí náporu Východofranskej ríše ktorá si chce podmaniť slovanské kmene na Morave aj na Slovensku. Čo sa nepodarilo vojakom , podarí sa podlou zradou Rastislavovho synovca Svätopluka. Rastislava vydáva Nemcom. Tí ho oslepia a zatvoria do kláštora. Franskej vierohodnosti padne za obeť aj sám Svätopluk, ktorý má za Nemcov vyjednávať. Epos sa končí Svätoplukovím víťazstvom na Devínskom bojisku,jeho prechodom do slovanského tábora a prijatím kráľovskej koruny.
-veľké množstvo postáv
- epos je pevne spojený s hlavnými myšlienkovými prúdmi slovanského národného obrodenia.
- Hollý charakterizuje Slovanov ako národ pracovitý ,mierumilovný a pohostinný
- národný epos – zdôrazňovanie vlastenectva.
- Cyrilo – Metodiádu – opisuje prácu a život Cyrila a Metóda
- ide o národný epos
- Sláv – národ žijúci pod Tatrami musí čeliť čudom
- vymyslený epos
- Selansky -/Indické básne/ - ospevuje slovenských ľudí a prírodu
- opisuje zvyky spojené s obradovým kalendárom /vyvolávanie jari/
- Žalospevy – básne : Nažíkání Rastislava
Plač matky Slávi nad odrodilými synami
- Ódy – zaradené do zbierky
- oslavoval v nich dobrodincov, priateľov a známych, ako aj cirkevných hodnostárov
/A. Bernolák/ , slovanskú prírodu, svoje okolie.
MATURITNÁ OTÁZKA č.5


Analýza tvorby P.O.Hviezdoslava

a)Konkretizujte na základe prečítaných diel znaky realizmu
b)Rozbor úryvku P.O.Hviezdoslava : Hájnikova žena.
c)Prečítajte úryvok z výraznou intonáciou .
d)Vysvetlite, aký je rozdiel medzi správou a oznámením. Zoštylizujte oznámenie.

Pavol Ország Hviezdoslav
/1849-1921/

Narodil sa vo Vyšnom Kubíne na Orave. Študoval v Miškolci, Kežmarku a v Prešove. Pôsobil ako advokát v Martine a neskôr ako podsudca v Dolnom Kubíne. Celý život prežil na Orave kde zomrel v roku 1921.Pochovaný je v Dolnom Kubíne. Jeho literárnu činnosť môžeme rozdeliť na lyriku a epiku. Lyrika odráža úvahy autora o zmysle života, problémy mládeže, rieši otázky vesmíru a hviezd.

Básnická tvorba sa skladá z ôsmych cyklov : Sonety
Letorosty
Žalmy a hymny
Prechádzky jarom – Báseň Roľník – venoval
svojmu otcovi
Prechádzky letom – Báseň Priadka – venoval
svojej matke
Dozinky
Stesky
Krvavé sonety
Krvavé sonety

Básnik reaguje na vypuknutie 1. svetovej vojny. V prvej časti /skladá sa z 32 sonetov/ sa snažil vytvoriť otrasný obraz vojny a jej ničivých dôsledkov pre ľudstvo. V druhej časti obviňuje pánov z túžby po moci prepychu a vláde, preklína tých ktorý vojnu vyvolali. V závere básnického cyklu volá po mieri. Hviezdoslav obohatil básnický slovník o nové slová /biblizmy archazmy .../.
Próza: Hájnikova žena
Ežo Vlkolínsky
Gábor Vlkolínsky
Herodes a Herodias
Bútora a Čutora
Hájnikova žena
Vrcholom Hviezdoslavovej tvorby je lyricko – epická báseň Hájnikova žena. Začína sa pozdravom, v ktorom básnik vzdáva hold prírode. Podkladom pre vytvorenie diela slúžil básnikovi skutočný život Hájnika Ľacha a jeho ženy./po smrti/.
Po smrti starého hájnika Čajku prichádza jeho syn Michal pýtať si službu do kaštieľa starému Artušovi Vilánimu. Starý Viláni mu službu po otcovi nechá a Michal si privádza do horárne na površí ženu Hanku. Pokojný šťastný život naruší mladý Artuš Viláni., ktorý sa náhodou zastaví pri horárni a požiada Hanku o pohár vody. Snaží sa ju získať peniazmi a zaliečavými slovami. Hanka ho však odmieta. Jedného dňa Artuš Viláni usporiada hon a hlavným honcom určí Michala. Počas poľovačky Artuš Viláni zmizne do horárne. Tu sa snaží Hanku zviesť a však tá ho nakoniec v sebaobrane zo záražcom na dvere prepichne, Michal v zlej predtuche uteká do horárne, keď však príde, Artuš Viláni leží v krvi a zomiera. Michal zaprisahá Hanku a všetku vinu zoberie na seba. Michala zatvoria a Hanka sa pometie. V deň súdu prichádza Hanka do súdnej siene a rozpovie celú pravdu. Michala oslobodia a pometenú Hanku nemôžu odsúdiť.

Hviezdoslav zobrazil svet kaštieľov a svet chalúp. Kaštiele zobrazil ako nemorálne, zdrojom zla, pýchy a nenávisti. Naopak chalupy sú zdrojom morálnej čistoty. K rodine Čajkovcov sa vo svojej tvorbe vracia v diele na návšteve po dvoch rokoch- Dozvedáme sa tu o uzdravení Hanky a narodení syna.

Otázku zemianstva nastoluje Hviezdoslav vo svojej tvorbe v dvoch dielach:
Ežo Vlkolínský
Gábor Vlkolinský

Príbehy ľudí sa odohrávajú na Orave neďaleko Vlkolína.

Ežo Vlkolinský
Hlavnou postavou je Ežo a jeho matka, pyšná zemianka Estera. Ežo sa poháda s matkou, pretože si chce zobrať za manželku sedliačku Žofku Bockovie. Pyšná Estera ho vydedí a vyženie ho z domu. Ežo sa nasťahuje k strýkovi Eliašovi ktorý mu vystrojí veľkú svadbu. Na svadbe príde ku konfliktu medzi sedliakmi a zemanmi. Tento spor rozrieši Ežo, ktorý uteší sedliakov aj zemanov, keď povie „Všetci rovný zeman, a nezeman“. S matkou Esterou ho udobrí jeho syn. Ežo sa presťahuje do matkinho domu.

Gábor Vlkolínský :
Hviezdoslav v ňom rieši úpadok zemianstva z hľadiska morálneho i materiálneho. Opisuje životný príbeh Gábora, ktorého rodičia prepijú celý majetok. Preto Gábora nechce žiadne zemianske dievča. Vyvrcholením deja je moment keď Gábor ide na pole kosiť jačmeň ale ten už je pokosený. Vtedy pochopil, že rodičia ho predali a prepili ešte na koreni. Nešťastný Gábor je rozhodnutý skončiť zo svojim životom a chce sa hodiť na kosu.V tomto úmysle mu zabráni Ežo, ktorý Gábora nahovorí aby sa priženil do sedliackej rodiny Blažkovcov. Gábor tak spraví a stáva sa gazdom.

Hviezdoslav v oboch eposoch naznačil, že zemianstvo je upadajúcou vrstvou a jeho záchranu vidí v spojení s ľudom.

Hviezdoslav písal aj divadelné hry, väčšinou na biblické motívy. Medzi najznámejšie patria:
Herodes a Herodias
Sen Šalamúnov
Ráchel
Kain

Prekladal zo svetovej literatúry najmä Shakespeara ďalej Puškina, Mickiewicza, Petófiho, Gvetheho, Lermontova.
MATURITNÁ OTÁZKA č.6

Význam Ľudovíta Štúra v oblasti jazykovednej, politickej, literárnej, a novinárskej.
b)Charakterizujte obdobie a spoločenské podmienky, ktoré formovali život a tvorbu Ľ. Štúra.
c)Rozbor úryvku : Ľ.Štúra „Reč na Uhorskom sneme“.
d)Vysvetlite význam a pôvod uvedených slov a zaraďte ich k funkčnému jazykovému štýlu : sudba, poslať, napomoženie, povedám, rozvitok.
e)Z ukážky zostavte stručnú osnovu.
Ľudovít Štúr

Bol vedúcou osobnosťou národného hnutia. Narodil sa v Zay Uhrovci. Študoval na Nemeckom gymnáziu v Rábe. Stal sa členom Spoločnosti česko –slovanskej. Vystupoval proti národnému útlaku a presadzoval myšlienku slovanskej vzájomnosti. Po zrušení spoločnosti preniesol činnosť na Katedru československej reči a literatúry, kde pôsobil ako zástupca profesora Palkoviča. Jeho vlastenecké cítenie sa upevnilo po pobyte v Halle. Prednášal o slovanských a európskych literatúrach a vystupoval proti pomaďarčovaniu. Pre túto činnosť ho v roku 1843 odvolali z katedry. Potom sa venoval politickej publicistickej činnosti. Potrebu uzákonenia spisovnej slovenčiny odôvodnil v spise: „Nárečia slovenskuo a potreba pisanja v tomto nareci“. V ňom dokázal, že za samostatný národ možno považovať iba ten celok ktorý má vlastnú jazykovú, duchovnú a materialnu svojbytnosť.
Ako vynikajúci jazykovedec sa prejavil v knihe „Náuka reči slovenskej“. Zahrnul do nej hláskovanie, skladbu, morfológiu a pravopis. Bernolákov jazyk neobstál preto lebo nezjednotil evanielikov a katolikov. Dostal povolenie vydavať noviny, Slovenskje národňje noviny s literárnou prílohou Orol Tatranský sa stali strediskom národného života. Boli to prvé politické slovenské noviny. Žiadal zrušenie poddanstva, zdanenie šlachty, zveľadenie obchodu a rozšírenie školstva. Na podnet Štúra, Hurbana a Hodžu sa v máji 1848 v Liptovskom Mikuláši zišli predstavitelia národného hnutia a sformovali žiadosti slovenského národa. V septembri 1848 sa utvorila vo Viedni Slovenská národná rada na čele zo Štúrom, Hurbanom a Hodžom, ktorá organizovala povstanie proti uhorskej vláde.

- Cyklus básní: Dunky večerní- Sú písané v češtine . Zaznieva v nich romantický smútok prameniaci z rozporu medzi spormi a skutočnosťou.

- Báseň: Smloúva Slováku – Je dôkazom jeho odhodlania bojovať za Slovákov i za cenu života.

- Báseň : Spevy a piesne – Sú to epické i lyrické, prevažne elegické básne. Predstavujú tvorbu z porevolučných rokov. Jeho lyrika sa inšpiruje rodným krajom, stratou jeho blízkych a ideálov mladosti.

- Kniha : O národních písních a pověstech plenem slovaských – Vydal ju po česky v Prahe. Vyslovil myšlienku, že Slovania vyniknú národnou poéziou. Vyzdvihoval toto veľké bohatstvo.

- Dielo : Slovanstvo a svet budúcnosti - /spis/ - Vyjadril v nej kritiku Rakúskej ríše a vieru v jej rozpad – Rusko ako dominantný štát. Bolo to napísané po nemecky.


Ľ. Štúr „Reč na Uhorskom sneme“: Vystupoval s národnými požiadavkami na Uhorskom sneme v Bratislave. Žiadal: Zrušenie robôt, dodržiavanie spravodlivosti v súdnych pojednávaniach, zdanenie šlachty, rozšírenie národného školstva, zveľadenie priemyslu obchodu.
MATURITNÁ OTÁZKA č.7


Motívy vlastenectva, túžby po mieri a po slobode v básnickej tvorbe romantických básnikov – S. Chalúpku a J. Kráľa

b)Ktoré základné ideové črty tvoria jadro Chalúpkových a Kráľových básní.
c)Rozbor úryvku : J. Kráľ „Zakliata panna vo Váhu a divný Janko“
d)Určte druh básne, rým a jeho schému.
e)Zaraďte slová do slovnej zásoby. Pomenujte básnické obrazy:
Maličký, novinôčka oči ak okná
Vetrisko čierna zemička
Zakapať K nohám tisnú sa bačovým
Vartáš
Nemožno


Samo Chalúpka


- Bol jedným z najstarších Štúrovcov
- Narodil sa v Hornej Lehote
- Bol zakladateľom Spoločnosti česko – slovanskej
- Keď vypuklo v Poľsku povstanie prerušil štúdia a šiel ako dobrovoľník bojovať za slobodu Poliakov
- Stal sa kňazom a pôsobil vo svojom rodisku kde aj zomrel.
- Básne: Spevy: uverejňoval ich v časopisoch
- sú to lyrické, ale aj angažované za politický program národného obrodenia
- Báseň : Bolo i bude : vyslovil v nej vieru vo veľkú slovanskú budúcnosť
- je tvorcom hystorickej epiky, historického spevu
- upútala ho Jánošíkovská tematika /protiturecká tematika/

- Báseň : Likavský väzeň : uväznený Jánošík uvažuje o svojom živote
- neupadá do beznádeje a verí, že sa dostane na slobodu

- Báseň : Junák : Jánošík a jeho horný chlapci bojujú proti moci pánom a hoci proti presile všetci padnú, autor verí v obnovenie Jánošíkovského boja

- Báseň : Kráľoholská : spracoval tu Jánošíkovský motív s ťažkým položením slovanského národa

- Báseň : Boj pri Jelšave : zobrazuje tu hrdinský zápas ľudových bojovníkov proti Turkom

- Veršovaná povesť : Turčin Poničan : dojímavá ľudská dráma o slovanskej žene ktorú poturčenec odvlečie do otroctva
- žena v ňom spozná svojho Turkami uneseného syna
- hoci ju syn prosí aby ostala, matka sa vracia do svojho rodného kraja
- bola podnetom pre vznik operného diela Beg Bajarid
- text pery : Libreto

- Veršovaná povesť : Branko : povesť o Zvolenskom zbojníkovi bojovníkovi za práva ľudu proti pánom
- hrdinsky bojoval proti presile a len zradou ho premohli.
- Hrdinská báseň : Mor ho ! : vrcholí tu úsilie o zobrazovanie hrdinstva ľudu v boji za slobodu
- použil tu historický námet z čias rímskeho panstva
- Chalúpka preniesol na Slovákov všetky ideálne ľudské vlastnosti.

Slovákov zobrazil ako pohostinných, mierumilovných, dobrosrdečných, smelých

Cisára zobrazil ako pyšného zbabelého, hrdého zotročiteľa. Námet na toto dielo vyčítal zo Šafárikovho diela Dejiny slovanskej reči a literatúra.

- Cisár neuznával ich slobodu a vyhlasuje ich za otrokov. Hoci je nepriateľ v presile junáci udatne bojujú lebo chcú padnúť ako víťazom pristojí. V závere zahanbený cisár hromady svojich mŕtvych vojakov a v ušiach mu znie výkrik junákov : Mor ho ! ....
- Chalúpka odsúdil pokusy o podmanenie malých národov.

Janko Kráľ

- bol najrevolučnejší zo skupiny Štúrovcov. Presadzoval sociálne a národné požiadavky. Narodil sa v Liptovskom Mikuláši. Do Bratislavy prichádza v čase Štúrovho pôsobenia.

- Báseň : Duma Bratislavská : Vznikla pri príležitosti zosadenia Ľ. Štúra z miesta námestníka /zbavili ho profesúry/.
- Vyjadruje pocit odhodlania, nadšenia a vzbury proti tomu čo sa udialo.

- Chodili po dedinách so svojim priateľom Rotaridesom a pálili Urbárne knihy, burcovali ľudí proti šľachte.
- Zato sa aj sním dostal do väzenia v Šahách
- Odozvu na jeho pobyt vo väzení bola báseň Šahy.
- Šahy – Na pozadí vlastného osudu revolucionára, ktorý sa dostal do väzenia zobrazil celý tragický príbeh revolúcie.
- Trpko sa lúči so svojími nádejami a snami.
- Vplyv ľudovej slovesnosti v Kráľovej tvorbe je veľmi silný.
- Bol to búrlivák, nebol spokojný ani sám zo sebou.
- Cítil sa nepochopený, osamelý hlavne po revolúcii.
- Jeho revolučné roky ho veľmi poznamenali. Len ťažko si našiel prácu a potom ho často premiestňovali z miesta na miesto. Aj keď bol ženatý.
- Usadil sa v Zlatých Moravciach a tu aj zomrel.
Balady : Vznikli na základe ústneho ľudového poznania .
- Jeho balady : Kríž a čiapka
Bezbožné dievky
Skamenelý
Kvet

- Báseň : Orol : Vykresľuje mládenca, ktorý opúšťa matku a rodný kraj, aby v šírom svete bojoval, kým nezahynie.

- Báseň : Krajinská pieseň : Prednášal ju ľudom v Monte aby povstali proti pánom a zo zbraňou v ruke vydobyli svoje práva.

- Báseň : Jarná pieseň : Napísal ju po odchode do Liptovského Mikuláša, kde organizoval dobrovoľnícky oddiel.

- Sociálna balada : Pán v Tŕní : Je to moderná balada. Pán je potrestaný za zlo ktoré pácha. Je to buričská a revolučná balada.


Balada : Zakliata panna vo Váhu a divný Janko.
- hlavný hrdina Janko je stelesneným nálad a túžob samotného autora
- úvod je v prvej osobe.
- cíti sa osamelý, neschopný, nikto nerozumie jeho snom a túžbam, chce dosiahnúť veľký skutok.
- predtucha zmeny : zmena spoločnosti.
- opis prírody a lásky k rodnému kraju.
- tradícia a poverčivosť + pohľad na reálny svet.
- Balada má dve časti – rozpráva autor
- rozpráva Janko

- chce zachrániť zakliatu pannu vo Váhu / zakliatu pannu predstavuje slovenský národ.
- Hynie vo vodách Váhu, lebo si neprevrátil vrecko na kabáte.
- 1 časť – strojícke celky
- 2 časť – formou strojických kratších 4 – verší.

Cyklus 70 básni: Dráma sveta.
- vyjadrujú pesimistický nadhľad na minulosť a prítomnosť

Veršovaný dialóg : Zbohoch / minister /
- predstavuje utláčateľov a ich metódy riadenia štátu.

- z predrevolučného obdobia pochádzajú aj básne s Jánošíkovskou tematikou /Janko, Žobrák, Zbojníková balada/ sú známe ako : Výlomky z Jánošíka.

- Báseň : Janko : Je obrazom mladého pána zhnuseného mestom a hľadajúceho uspokojenie v nepokojnej prírode. Pri divnej jazde vo víchrici mu zamrzne kočiš a on sa zamýšľa nad sebou i nad životom chudobného ľudu.

- Báseň : Žobrák : Zobrazil sa pozadí prírodnej scenérie hrdinu ktorý trestá panskú sebavôľu a hoci ho panská presila dokaličí vnútorne ho nezlomí.

- Báseň : Zbojníková balada : Vyjadruje odpor proti panskému svetu.
MATURITNÁ OTÁZKA č.8


Motív vzbury proti utrpeniu a neslobode v slovenskej a českej romantickej literatúre – J. Botto, K. H. Mácha.

a)Vysvetlite a porovnajte východiská romantickú vzdoru v tvorbe uvedených básnikov.
b)Rozbor úryvku J. Botto „Smrť Jánošíkova“
c)Sformujte hlavnú myšlienku ukážky jedným súvetím.
d)Vysvetlite spoločné a rozdielne črty Máchovho a Bottovho diela.
e)Charakterizujte náučný a umelecký štýl.
Slovenská romantická a preromantická literatúra

Revolučné roky 1830-1850 zasahujú aj hospodársky zaostalé Rakúsko – Uhorsko. Heslo Francúzskej buržoáznej revolúcie prichádzajú aj do Rakúska- Uhorska. V Rakúsko – Uhorsku na čele revolučného hnutia stála šľachta a zemianstvo. Nebola tu vytvorená silná buržoázia.
Hnutie malo národnooslobodzovací charakter v mnohonárodnom Rakúsko- Uhorsku. Prvá vlna národnooslobodzovacieho boja mala Maďarský charakter na čele s Lajošom Košútom. L. Košút chcel vytvoriť násilnú Maďarizáciu čo oslabovalo hnutie. Slovenských národovcov ktorý hľadajú pomoc u Viedenskej vlády. Po porážke Ľ. Košúta /Hurbanové oddiely/ sa požiadavky Štúrovcov nesplnili.

Alexander Bach zaviedol silný diktátorský režim. Väčšina Štúrovcov žila pod policajným dozorom.
Rok 1829 vznik spoločnosti Česko – Slovenskej na evanjelickom lýceu v Bratislave . Založili ju Karol Štúr zo Samom Chalúpkom. Do popredia sa dostali národné a politické otázky po príchode Ľudovíta Štúra.
24.apríla 1836 na znamenie vernosti k Slovanstvu prijali Štúrovci k vlastnému snemu aj slovanské meno.
Ľudovít Štúr pracoval na katedre reči a literatúry Československej a bol zástupcom profesora Palkoviča.
V roku 1843 ho s katedry odvolali / za vlasteneckú činnosť/ Janko Kráľ organizuje odchod študentov do Levoče – báseň duma Bratislavská.
Rok 1843 uzákonenie spisovného jazyka Štúr, Hurban, Hodra na Hurbanovej chate v Hlbokom.
Vznik časopisov a spolkov : Almanach Nitra
Tatrín
Mladé Slovensko
Česká romantická literatúra

Hl. myšlienka : Zjednotiť a rozšíriť české národné hnutie, požiadavky slobody národa. Najaktívnejším autorom tohto obdobia bol J. K. Tyl a K. H. Mácha.

Autor : Karel Hynek Mácha : narodil sa v Prahe, študoval právo. Zaujímal sa o českú minulosť. Pracoval ako advokát. Žil
v biede, ochorel na infekčnú chorobu a náhle zomrel.
- Historická próza – Křivoklad
- Autobiografická próza – Marinka
- Osudy vydedencov spoločnosti vykreslil v románe – Cikáni
- Lyricko epická skladba – Máj

Máj – Je kompozične rozdelená do 4 spevov a 2 intermezz, epickú osnovu tvoria osudy 3 ľudí
- Obsah : Vilém, ktorého otec v mladosti vyhnal z domu, stáva sa vodcom zbojníkov. Zavraždí zvodcu svojej milej nevediac o tom že je jeho otec. Keď sa o tom dozvedá jeho milá Jarmilka postihnutá hanbou i žiaľom nad osudom Viléma, skončí svoj život v jazere. Viléma uväznia a popravia.
- Dominantou skladby sú reflexie a obrazy prírody, takže do popredia vystupujú epické charaktery básne.
- Epizujúca časť má stupňujúce dramatické napätie.
Kontrasty – Je založená na kontraste krásy prírody, lásky a neúprosnej smrti.
- Vilém predstavuje typického romantického hrdinu.
- Je to výnimočný jednotlivec, silná osobnosť, vydedenec spoločnosti
- Pretože je osamelý, hynie.
- Dobová kritika skladbu odsúdila lebo sa vymykala zo zaužívaného vyjadrovania.
- Mácha nestaval na národnom programe a preto ho kritizovali ako dobyvateľa západného romantizmu.
- Vysoké uznanie sa mu dostalo od Slovenských kritikou.
Ján Botto
/1829 – 1889/

- Narodil sa vo Vyšnom Skalníku
- Študoval na lýceu v Levoči – v tom čase tam prišli študenti z Bratislavského lýcea pre odvolanie Ľ. Štúra z Katedry.
- S nadšením sa zapojil do činnosti Jednotky mládeže slovenskej, ktorú viedol J. Francisci
Jeho ranná tvorba : Orol
Báj na Dunaji

- Medzi jeho prvé porevolučné básne patria balady :
Žltá ľalia – je o porušení manželskej prísahy vernosti. Keď sa Evka po Adamovej smrti vydá, hoci mu prisahala vernosť je potrestaná. Adam si pre ňu príde o pól noci a ona mu zomiera v jeho náručí od strachu. Balada má rýchli spád vďaka dialógu ktorý zvýši napätie.

Ctibor – je o bezohľadnom pánovi Beckova ktorý znesvätil nedeľnú poľovačku a je za to potrestaný.
Margita a Besná – táto balada sa viaže na dve skaly v Strečianskej doline, medzi ktorými preteká Váh. Skaly nebezpečné pre pltníkov boli opradené povesťou o matke ktorá zhodila svoju peknú nevlastnú dcéru z týchto skál. Pod ťažbou výčitiek sa pomiatla a skončila za skál tiež.
Ústrednou ideou balád je víťazstvo spravodlivosti.
Jeho vrcholné dielo je: Smrť Jánošíkova
- Jeho námetom sú predsmrtné vízie a smrť Jánošíka a žiaľ jeho družiny. Kompozične je skladba rozdelená do 9 spevov + lyrických predspevov.

1 spev: Oslava Jánošíka, jeho družiny a ich boja proti poddanskej pokore a zdieraniu. V závere sa družina dozvedá o zlapaní Jánošíka.
2 spev : Je oslavou Jánošíkovho zlapania, ktorého premohla zrada. Ostáva však nezlomený a ešte odvráva a vzdoruje svojim premožiteľom.
3 spev : Opis čierneho mesta – tyrana, ktorý Jánošíka väzní ale zároveň sa ho bojí. Prichádza za ním duša ľudu a lúči sa sním.
4 spev : Noc Jánošíka vo väzení a jeho sen o mladosti a tiež diabol ktorý mu pripomína smrť.
5 spev : Jánošík ospravedlňuje svoje činy tým, že už viac nemohol znášať útlak poddaného ľudu.
6 spev : Dej vrcholí keď kňaz káže Jánošíkovi pred popravou. Ten sa však nepomodlí za seba ale za ubedení ľud. Túžba po slobode.
7 spev : Opis Jánošíkovej popravy keď smúti nebo i zem. Jánošík sa lúči s rodným krajom a spomína na svoj boj proti tyranom. Túžba po novom Jánošíkovi stále v ľude rastie.
8 spev : Zobrazuje Slovensko ako zakliatu krajinu v ktorej si ľud rozpráva povesti o Jánošíkovi. Stal sa symbolom slobody.
9 spev : Vyobrazuje Jánošíkovu svadbu s kráľovnou víl ktorá predstavuje symbol slobody a spev družíc je spevom o víťazstve.

- Botto písal v 60 – tých rokoch príležitostné básne – reakcie na spoločenské udalosti.
- Proti národnému útlaku sa ozval v básni Vrahom.
MATURITNÁ OTÁZKA č.9

Obraz ľudu, človeka, prírody a práce v ideovom a estetickom pláne tvorby A. Sládkoviča a P. O. Hviezdoslava.

a)Zaraďte obidvoch básnikov do slov. literárneho kontextu.
b)Rozbor úryvku : A. Sládkoviča „Detvan“
c)Vysvetlite a porovnajte progresívne prvky a riešenia konfliktov v dielach autorov /Detvan, Hájnikova žena/.
d)Vysvetlite aký je rozdiel medzi opisom a charakteristikou.

Andrej Sládkovič

- Narodil sa v Krupine
- Študoval na lýceu v Banskej Štiavnici
- Jeho vlastné meno je Braxatoris
- Živil sa súkromnými hodinami v meštianskych domoch
- Ako učiteľ sa dostal do rodiny Pišlovcov a zaľúbil sa do ich dcéry Márie
- Bola to jeho veľká láska
- Študoval na univerzite v Halle a keď sa vrátil chcel si zobrať Máriu ale tú rodičia vydali za bohatého medovnikára
- Dosť ťažko to znášal
- Pôsobil ako evanjelický farár v Hrochti a v Radvani
- Revolúciu privítal hymnickou básňou : Zaspievajú pieseň o slobodnej vlasti
- Maďarský gardisti ho pokladali za nebezpečného a nejaký čas ho aj väznili
- Fylozoficko – reflexívna báseň : Sonety v rodine Dušanovej

- Sonety – rozhovory : skladajú sa zo 4 častí
- na rozhovoroch z ľudstvom sa zúčastňujú alegorické postavy – tlmočia Heglove témy
- využíva paródiu a satiru
- kritizuje lakomstvo, pokrytectvo a hlúposť.

- Básnická skladba : Marína – je to jedna z najkrajších básní slov. literatúry
- básnik v nej ospevuje lásku, krásu, mladosť a svoj rodný kraj
- spája lásku k vlasti s láskou k Maríne


„Vlasť drahú ľúbiť v peknej Maríne,
Marínu drahú v peknej otčine, a obe
v jednom objímať“

- Sládkovič v jednej zo svojich strof použil
Anaforu – ak básnik opakuje na začiatku veršov to isté slovo
Reflexie – zamyslenia – Básnik sa zamýšľa nad mladosťou.

Mladosť : nechápe ako fyzický vek, ale ako stav duše
- človek je mladý vtedy ak je schopný vnímať krásu, ľúbiť a pre niečo sa nadchnúť.

- V diele sa Marína mení sa na vílu Sirénu a vábi ho do svojho neba. Marína sa mu stáva nedostupnou. Básnik odoláva tomuto
vábeniu a viac sa viaže na svoju vlasť.

„Víla ! Ty zostaň tam v svojom nebi,
mňa ešte zemské viažu potreby a
vlasť moja je na zemi ! „

- Je to reflexívna báseň : je tu veľa rôznych podnetov na zamyslenie.
- Spomína pominuteľnosť a vyzdvihuje lásku ako veľmi dôležitú hodnotu v živote človeka
- Láska by mala človeka obohatiť aj kaď pominie.

- Lyricko – epická skladba : Detvan – Oslávil v nej slovenský ľud a prírodu v ktorej tento národ žije.
- hlavné postavy : Martin, Elena – prostredníctvom nich chcel básnik ospievať ľud. Sú stelesnením všetkých krásnych vlastností slov. ľudu. Sú to zidealizované a veľmi romantické vlastnosti.
- Skladá sa s piatich spevov :1) Martin
2) Družina
3) Slatinský jarmok
4) Vohľady
5) Lapačka

- Treťou hlavnou postavou je kráľ Matiaš, ktorý má tiež ideálne vlastnosti. Predstavuje kráľa ktorý má rád svoj ľud a je spravodlivý.
1.spev : Martin – Oslavuje podpoliansku prírodu s dôrazom, ktorý kladie na zrastenosť ľudu s prírodou.
- Sú to reflexie o slovenskom ľude.

2.spev : Družina – Sú to úvahy o ľudovom umení a o miere v budúcnosť slovenského ľudu.
Na salaši – obdivuje spevy, kroje, tance – považuje ho za nesmierne bohatstvo
- vyslobodí ho z rúk bojovníkov Elenu a jedného nich zabije.

3. spev : Slatinský jarmok – Na jarmok prichádza kráľ Matiáš a Martin sa mu ide ospravedlniť za to, že mu zabil sokola.
- správa sa prirodzene a smelo, a to zapôsobí na kráľa.
- keď vyjde najavo že zabil zbojníka odmení ho koňom a kantánom.

4.spev : Vohľady – Štvrtý spev oslavuje Elenu ako ideál Slovenky
- kráľ Matiáš sa vybral v prestrojený získať Elenu, ale tá ho odmietne a ostane verná Martinovi.
- kráľovi sa to zapáči a odmení ju prsteňom
- Elena má všetky dobré vlastnosti : pekne spieva...
5. spev : Lapačka – Je obrazom veselého i tragického verbovania na dedine
- Martin sa dostáva do Čierneho pluku, len pod podmienkou, že si môže nechať kroj, valašku, fujaru
a Elenu.

- Báseň končí slovami :
„Rod môj, ty ľúb si svojho Detvana
v ňom sa duša tvoja je zmaľovaná
zhrej obrazom tým, čo zrkadlo !
Kde bujné v duši rastú závody,
tam pyramída vstáva slobody a
to je vaše zrkadlo“

- Kompozícia básne sa zakladá na časovom slede motívov
- Jednotlivé spevy postupne rozvíjajú dej
- Uplatnil tu desaťveršovú strofu s množstvom básnických figúr
- Báseň Nehante ľud môj – chce posilniť vlastenecké cítenie
Milica – s námetom Srbsko – tureckých bojov
Gróf Mikuláš Subič Zrínsky na Sihoti – chcel zdôrazniť, že tento bojovník proti Turkom bol Slovanom a nie Maďarom.
Svätomartiniáda – reakcia na memorantové zhromaždenia
Lipa cyrilometodická – tisíce jubileum príchodu vierozvescou na Slovensko.


Pavol Ország Hviezdoslav
/1849-1921/

Narodil sa vo Vyšnom Kubíne na Orave. Študoval v Miškolci, Kežmarku a v Prešove. Pôsobil ako advokát v Martine a neskôr ako podsudca v Dolnom Kubíne. Celý život prežil na Orave kde zomrel v roku 1921.Pochovaný je v Dolnom Kubíne.Jeho literárnu činnosť môžeme rozdeliť na lyriku a epiku. Lyrika odráža úvahy autora o zmysle života, problémy mládeže, rieši otázky vesmíru a hviezd.

Básnická tvorba sa skladá z ôsmych cyklov : Sonety
Letorosty
Žalmy a hymny
Prechádzky jarom – Báseň Rolník
– venoval svojmu otcovi
Prechádzky letom – Báseň
Priadka – venoval svojej matke
Dozinky
Stesky
Krvavé sonety
Krvavé sonety

Básnik reaguje na vypuknutie 1. svetovej vojny. V prvej časti /skladá sa z 32 sonetov/ sa snažil vytvoriť otrasný obraz vojny a jej ničivých dôsledkov pre ľudstvo. V druhej časti obviňuje pánov z túžby po moci prepychu a vláde, preklína tých ktorý vojnu vyvolali. V závere básnického cyklu volá po mieri. Hviezdoslav obohatil básnický slovník o nové slová /biblizmy archazmy .../.
Próza: Hájniková žena
Ežo Vlkolínsky
Gábor Vlkolínsky
Herodes a Herodias
Bútora a Čutora
Hájnikova žena

Vrcholom Hviezdoslavovej tvorby je lyricko – epická báseň Hájnikova žena. Začína sa pozdravom, v ktorom básnik vzdáva hold prírode. Podkladom pre vytvorenie diela slúžil básnikovi skutočný život Hájnika Ľacha a jeho ženy./po smrti/.
Po smrti starého hájnika Čajku prichádza jeho syn Michal pýtať si službu do kaštieľa starému Artušovi Vilánimu. Starý Viláni mu službu po otcovi nechá a Michal si privádza do horárne na površí ženu Hanku.Pokojný šťastný život naruší mladý Artuš Viláni., ktorý sa náhodou zastaví pri horárni a požiada Hanku o pohár vody. Snaží sa ju získať peniazmi a zaliečavými slovami. Hanka ho však odmieta. Jedného dňa Artuš Viláni usporiada hon a hlavným honcom určí Michala. Počas polovačky Artuš Viláni zmizne do horárne. Tu sa snaží Hanku zviesť a však tá ho nakoniec v sebeobrane zo záražcom na dvere prepichne, Michal v zlej predtuche uteká do horárne, keď však príde, Artuš Viláni leží v krvi a zomiera. Michal zaprisahá Hanku a všetku vinu zoberie na seba. Michala zatvoria a Hanka sa pometie. V deň súdu prichádza Hanka do súdnej siene a rozpovie celú pravdu. Michala oslobodia a pometenú Hanku nemôžu odsúdiť.
Hviezdoslav zobrazil svet kaštieľov a svet chalúp. Kaštiele zobrazil ako nemorálne, zdrojom zla, pýchy a nenávisti. Naopak chalupy sú zdrojom morálnej čistoty.
K rodine Čajkovcov sa vo svojej tvorbe vracia v diele na návšteve po dvoch rokoch- Dozvedáme sa tu o uzdravení Hanky a narodení syna.

Otázku zemianstva nastoluje Hviezdoslav vo svojej tvorbe v dvoch dielach:
Ežo Vlkolínský
Gábor Vlkolinský

Príbehy ľudí sa odohrávajú na Orave neďaleko Vlkolína.

Ežo Vlkolinský
Hlavnou postavou je Ežo a jeho matka, pyšná zemianka Estera. Ežo sa poháda s matkou, pretože si chce zobrať za manželku sedliačku Žofku Bockovie. Pyšná Estera ho vydedí a viženie ho z domu. Ežo sa nasťahuje k strýkovi Eliašovi ktorý mu vystrojí veľkú svadbu. Na svadbe príde ku konfliktu medzi sedliakmi a zemanmi. Tento spor rozrieši Ežo, ktorý uteší sedliakov aj zemanov, keď povie „Všetci rovný zeman, a nezeman“. S matkou Esterou ho udobrí jeho syn. Ežo sa presťahuje do matkinho domu.

Gábor Vlkolínský :
Hviezdoslav v ňom rieši úpadok zemianstva z hladiska morálneho i materialneho. Opisuje životný príbeh Gábora, ktorého rodičia prepijú celý majetok. Preto Gábora nechce žiadne zemnianske dievča. Vyvrcholením deja je moment keď Gábor ide na pole kosiť jačmeň ale ten už je pokosený. Vtedy pochopil, že rodičia ho predali a prepili ešte na koreni. Nešťastný Gábor je rozhodnutý skončiť zo svojim životom a chce sa hodiť na kosu.V tomto úmysle mu zabráni Ežo, ktorý Gábora nahovorí aby sa priženil do sedliackej rodiny Blažkovcov. Gábor tak spraví a stáva sa gazdom.

Hviezdoslav v oboch eposoch naznačil, že zemianstvo je upadajúcou vrstvou a jeho záchranu vidí v spojení s ľudom.

Hviezdoslav písal aj divadelné hry, väčšinou na biblické motívy. Medzi najznámejšie patria:
Herodes a Herodias
Sen Šalamúnov
Ráchel
Kain

Prekladal zo svetovej literatúry najmä Shakespeara dalej Puškina, Mickiewicza, Petófiho, Gvetheho, Lermontova.
MATURITNÁ OTÁZKA č.10

Svetový realistický román – zrkadlo buržoáznej spoločnosti. H. D. Balzac, Ch. Dikens, L. N. Tolstoj.

a)Porovnajte romantizmus a realizmus ako literárne zobrazovacie metódy z hľadiska umeleckého a filozofického
b)Rozbor úryvku : H. D. Balzak „Otec Goriot“
c)Stručne charakterizujte vrcholné zjavy európskeho literárneho realizmu, hlbšie sa zamerajte na zobrazenie. Kritiky morálky spoločnosti v diele Otec Goriot.
d)Zaraďte ukážku z hľadiska slohových útvarov.
e)Aké typy viet prevládajú v úryvku ?


Honoré de Balzac
/1799 – 1850/

Narodil sa v Tours v rodine zbohatlíka sedliackeho pôvodu. Vyštudoval právo. Rozsiahly románový cyklus nazval Ľudská komédia. Rozdelil ju na 3 časti podľa spracovania jednotlivých tém.

Prvá časť – štúdia mravov
Druhá časť – Filozofické štúdie
Tretia časť – analytické štúdie

Základom pre štúdie mravov sú romány : Otec Goriot
- Stratené ilúzie
- Lesk a bieda
Do tejto časti patrí 44 diel
V druhej časti je najznámejší román Šagrénová koža
V tretej časti sú napríklad romány : Fyziológia manželstva
- Rozmarné poviedky
- Malé strasti manželstva
- Ľudská komédia obsahuje 97 diel
Otec Goriot

Autor podáva obraz nekonečnej otcovskej lásky Goriota, ktorý zbohatne počas vojny k svojim dvom dcéram Anastázii a Delfíne. Aby im zabezpečil šťastnú budúcnosť, dá im veľké veno a snaží sa ich vydať do šľachtického stavu. Tento zámer sa mu nakoniec podarí. Dcéry vydá za šľachticov ale ich manželstvá niesu šťastné , sú plné intríg, zloby a podrazov. Vedú veľmi nákladný život, čo prinúti otca Goriota predať veľký dom a utiahnuť sa do penziónu na okraji Paríža. Keď zistia jeho dcéry, že nemá už peniaze prestávajú ho navštevovať v penzióne. Otec Goriot keď zistí, že sa blížia jeho posledné dni požiada svojho najlepšieho priateľa študenta Rastignáca aby zavolal dcéry. Tie sa však dajú zatajiť a nemajú o starca záujem. Otec Goriot zomiera s výčitkami svedomia nad nepeknou láskou k dcéram. Uvažuje, že ak by bol chudobný jeho dcéry by boli pri ňom. Na pohrebe sa zúčastnil študent a dcéry poslali iba prázdne koče s erbamy ich šľachtických rodov. Autor na jednej strane zobrazuje otca Goriota ako „chudáka“ ktorý zbohatol počas vojny na druhej strane nikdy neviedol svoje dcéry ku skromnosti, láske čo sa mu nakoniec prejavilo aj vo vzťahu k nemu.
Román je kritickým pohľadom na francúzsku spoločnosť 19 stor.

Anglická realistická literatúra

Charles Dickens
/1812 – 1870/

- Hlavným predstaviteľom anglickej realistickej literatúry.
- V jeho tvorbe je zjavná spätosť osudov hlavných postáv i autorovým životom.
- Vo svojej románovej tvorbe vykreslil život anglickej spoločnosti koncom 19 stor.

Kronika Picwickovho klubu

- Zachytáva malomeštiacky život Jána Picwika ktorý sa dostáva do humornotragických situácii.
Deavid Coperfield
Malá Dorritka
Ťažké časy
Veľké nádeje
Oliver Tvist

Oliver Tvist
Zachytáva príbeh malého chlapca Olivera, ktorý žije v Londýnskom podsvetí a živý sa krádežami. V jednu noc kedy sa snažia vykradnúť dom bohatého šľachtica je ranený. Domáci pán si ho ponechá, poskytne mu štúdium a z Olivera sa stane anglický gentleman.

Ruská realistická literatúra

Lev Nikolajevič Tolstoj
/1828 – 1910/

- Je jedným z predstaviteľov ruskej realistickej literatúry
- Pochádza zo starej šľachtickej rodiny
- Narodil sa v Jasnej Poľane, kde prežil väčšinu časť svojho života.

Detstvo, Chlapčenstvo, Junáctvo
Autobiografická trilógia: Sevastopolské poviedky
- zachytáva príbehy prostých ľudských vojakov.
Romány : Vojna a mier
- Anna Kareninová
- Vzkriesenie
- Vláda tmy
- Živá mŕtvola
- Kreutzerova sonáta

Vojna a mier
Je širokým odrazom dejinnej epochy boja cisára Napoleona proti cárskemu Rusku. Dejové línie sú pospájané osudmi rodiny Bolkonskych a Rostovovcov a filozoficky koncipovanou postavou Piera Bezuchova, ktorá nesie výrazné autobiografické črty. Realisticky pôsobivé sú dráhy historických udalostí, napríklad Borodinská bitka s postavou legendárneho Kutuzova, boj o Moskvu i obrazy ľudských hrdinov, ako napríklad múdreho muzika Karatajeva.

Anna Kareninová
Opísal tragický príbeh hlavnej hrdinky, ktorá bola vydatá za starého aristokrata Kareninu, s ktorým mala osem ročného syna Seriošku. Anna sa zaľúbi do mladého oficiera Vronského, opustí Kareninu i syna. Po čase však rozčarovaná a znechutená končí pod kolesami vlaku.

Slovenská realistická literatúra
/1875 – 1905/

Po porážke revolúcie 1848 -49 nastolila Viedenská vláda tvrdý režim. Na čele vlády stál Bach, ktorý vytvoril absolutistický režim – Bachov absolutizmus. Napriek tomu roku 1852 vytvoril Martin Huttala – Krátku mluvnicu Slovenskú. V roku 1851 – 52 vychádzajú Slovenské pohľady a vedy, umenia a literatúru.
6 – 7, 6 1861 v Turčianskom svätom Martine bolo vyhlásené memorandum slovenského národa. Bola založená Matica slovenská r. 1863. Prvým predsedom bol Štefan Mojzes a podpredsedom Karol Kuzmány. Matica Slovanská pracovala do roku 1875. Roky 1863 – 75 sa nazývajú matičné roky. Vznikli 3 slovenské gymnázia r. 1862 v Revúcej a Martine, r. 1864 v Kláštore pod Zmievom.

Rakúsko – uhorské vyrovnanie uložilo moc do rúk Maďarskej šľachty. Slovensko trpelo pod dvojitým útlakom. Nastala silná Maďarizácia Slovenského národa. V roku 1874 boli zatvorené slovenské gymnázia a o rok aj Matica Slovenská.
Realizmus v slovenskej literatúre nastupuje v 80 tých rokoch 19 stor. Oneskorenie bolo dôsledkom zaostalosti v hospodárstve, v sociálnej alebo aj kultúrnej oblasti v Uhorsku.
Obdobie realizmu má dve fázy :

1)Opisný realizmus – autor je kronikom doby, aký je život tej doby.
- predstavitelia Svetozár Hurban – Vajanský
Pavol Orszák Hviezdoslav
Martin Kukučin
3)Kritický realizmus – autor kritizuje negatívne javy spoločnosti alebo
spoločenské pomery vo svojej tvorbe.
- predstavitelia : Jozef Gregor Tajovský
Božena Slančíková - Timravá
Ladislav Nadaši - Jége
Janko Jesenský

MATURITNÁ OTÁZKA č.11

Dedina a jej umelecké stvárnenie v prózach M. Kukučina, J. G. Tajovského

a) Porovnajte obrazy postáv z dedinského prostredia v tvorbe M. Kukučina, J. G. Tajovského na základe analýzy konkrétnych diel
b) Rozbor úryvku : J. G. Tajovský „Maco Mlieč“
c) Vysvetlite všetky slohové útvary v ukážke a akú majú funkciu
d) Zhodnoťte zastúpenie slohových druhov a ich funkciu. Zaraďte ich do slovnej zásoby.

Martin Kukučín /Matej Bencúr
/ 1860 – 1928 /

Je predstaviteľom Slovenského opisného realizmu. Narodil sa 17.5. 1860 v dedinke Jasenová. Študoval na gymnáziách v Revúcej a Martine, na učiteľskom ústave v Kláštore pod Znievom. Pôsobil ako učiteľ 7 rokov v Jasenovej. Neskôr odišiel študovať na lekársku fakultu Karlovej univerzity v Prahe. Po skončení štúdii odchádza do Selieč na ostrove Brač, kde pôsobil ako lekár. S Chorvátskymi vysťahovalcami odišiel do Južnej Ameriky do mestečka Punta Arenas. V roku 1922 sa vrátil na Slovensko. Čoskoro odchádza späť do Južnej Ameriky a odtiaľ do Záhrebu a nakoniec sa usadil v kúpeľnom mestečku Lipník kde ho zastihla smrť. V októbri toho istého roku priviezli jeho pozostatky na Martinský národný cintorín.
Majstrovsky vykreslil jednotlivé typy postáv a ich charaktery. Charakteristickým prvkom jeho tvorby je dialóg. Všetky jeho diela končia harmonicky až na poviedku Neprebudený /Ondráš Machuľa končí tragicky/.
Písal poviedky z dedinského prostredia: Na hradskej ceste
Pán Majster obšíval
Susedia
Na jarmok
Dedinský jarmok
Na Ondreja
Hody
Pánsky Hájnik
Z teplého hniezda
Rysavá JalovicaZo študentského prostredia sú poviedky: Veľkou lyžicou
Dies Irae /Dni hnevu/
Tichá voda
Do školy
Mladé letá

Pražské štúdia: Na obecnom salaši
Pred skúškou
Keď báčik z Chocholovia umrie
Neprebudený
Na podkonickom bále

Z Juhoslávie: Dom v Stráni

Z Južnej Ameriky: Mať volá

Písal aj historické hry: Lukáš Blahosej Krasoň
Bohumil Valizlosť Zábor

Divadelné hry: Komasácia
Basúchovie dvor

Cestopisy: V Dalmánii a na čiernej hore -
Juhoslávia
Rijeka – Rohič – Záhreb – Juhoslávia
Prechádzka po Patagórii – Amerika
Dojmy z Francúzska

Neprebudený : V tejto poviedke Kukučín zobrazil príbeh Ondráša Machuľu dedinského husiara. Ondráš je duševne postihnutý chlapec ktorý je vychovaný Totkov. Jedného dňa keď pasie husi pribehne k nemu Zuzka Bežanovie. Je to pekná mladá dievčina pred výdajom, ktorá skúša na Ondrejovi či je schopný opätovať jej city. Začne s ním koketovať. Ondráš je presvedčený že si ho chce vziať za muža. Keď sa má Zuzka vydávať Totka ho zavrie do pitvora aby nerobil hanbu. Ondráš však utečie a keď príde vidí, že svadba je už v plnom prúde. V jeho chorej mysli prebiehajú myšlienky „ čo mala Zuzka robiť keď neprišiel a tak si vzala Jana Dúbravovie“ Počas svadby priviazali Ondráša chlapci k plotu. Keď vypukol požiar nastal zhon, svadobníci vynášali veci, vtedy prišla Zuzka a odviazala Ondráša. V tom Ondráš začul z horiaceho pitvora gágať husi. Postupne ich vynášal z horiaceho pitvora. Keď počul gágať svoju obľúbenú hus vbehol do pitvora, ale v tom sa zrútil naň prehorený strop. Po uhasení požiaru si všetci mysleli, že požiar založil Ondrej avšak našli dve uhorené telá. Ondráša a svadobníka ktorý zaspal s cigaretou v sene.


Jozef Gregor Tajovský
/1874 – 1940/

Narodil sa 18.10.1874 v Tajove pri Banskej Bystrici. Pochádzal z málomestkej rodiny /10 detí/, preto ho rodičia dali na výchovu k starému otcovi. Štefanovi Greškovi. Študoval v Banskej Bystrici a v Kláštore pod znievom, obchodnú akadémiu študoval v Prahe. Ako bankový úradník pôsobil v Trnave, Martine, Nadlaku /Rumunsku/ a v Prešove. Písal poviedky z dedinského prostredia.
Prvé zbierky: Z dediny
Omrvinky
Rozprávky – Do konca – venoval starému otcovi
Maco Mlieč
Rozprávky pre ľud – Úžerník
Spod kosy – vrchol kritizmu
Tŕpky – vrchol kritizmu
Zbohom – vrchol kritizmu
Vrchol tvorby : Mišo
Horký chlieb
Na chlieb
Mamka Pôstková

Dramatická tvorba : Prvou prácou : Jej budúci
Sľuby
Ženský zákon
Statky zmätky
V službe
Smrť Ďurka Langsfelda
Blúznivci

Mamka Pôstková: Námet čerpal z banky , kedy sa stretol s touto osobou. Je to typ neobyčajne skutočnej ženy ktorá nemôže zomrieť skôr, kým nesplatí zbytok pôžičky /tri koruny/banke. Živý sa pečením chleba avšak za utržené peniaze si nemôže nič dopriať pretože príde syn a všetky peniaze vydranká na alkohol alebo nevesty pre vnúčence. Na jeseň sa prihlásila na brigádu do repy. Ťažko zarobené peniaze si uložila u gazdu ktorý ju okradol. Preto príde k bankovému úradníkovi a poprosí ho aby s poslednou splátkou počkal do jari, pretože keď prezimuje predá perinu a dlh skutočne vráti.

Maco Mlieč: Maco slúžil od mladosti u richtára. Za svoju ťažkú prácu dostával iba stravu, tabak a občas šatstvo. Keď zostarol dal ho gazda na podradnú prácu k volom a ku kravám. Keď Maco cítil, že zomrie prišiel sa spýtať či mu nieje niečo dlžný. Gazda mu sľúbil, že mu vystrojí pekný pohreb s farárom a hudbou. Ako gazda sľúbil tak aj spravil. Dedina za ten skutok gazdu chválila, len sluhovia si šepkali „ veď mu mal aj začo „ .

Charakteristickým prvkom Tajovského tvorby je opis, nepriama a priama charakteristika postáv.

MATURITNÁ OTÁZKA č.12

Obraz dediny 19. storočia, jej patriarchálnosti a zaostalosti v tvorbe B. S. Timravy.

a)Charakterizujte dedinu v ktorej žila a tvorila B. S. Timrava. Objasnite súvislosti prostredia s literárnou tvorbou autorky.
b)Rozbor úryvku : B. S. Timrava „ Ťapákovci“
c)Charakterizujte hrdinov Timraviných poviedok. Porovnajte pohľad na dedinu v diele M. Kukučina a B. S. Timravy.
d)Určte druh slohového postupu v úryvku. Ukážte na príkladoch


Božena Slančíková – Timrava
/1867 – 1951/

Je prvou predstaviteľkou slovenskej kriticko – realistickej literatúry. Narodila sa 2.10.1867 v Polichne v rodine evanjelického farára. Takmer celý život prežila v dvoch novohradských dedinách Polichni a v Abelovej. Bola samoukom, základné vzdelanie získala v rodine a absolvovala jeden rok dievčenskej školy v Banskej Bystrici. Z existenčných dôvodov pracovala ako učiteľka v materskej škôlke v Ábelovej. Posledné roky prežila v Lučenci kde 27.11.4.1951 zomrela, je tam i pochovaná.

Literárna činnosť: Námety čerpala prevažne z dedinského prostredia. Ako prvá Slovenská spisovateľka uviedla do Slovenskej literatúry typ ženy duševne i fyzicky silnej osobnosti. Písala poviedky, novely a romány. Kritizovala zaostalosť dediny, nevzdelanosť, alkoholizmus, honbu za majetkom a peniazmi.

Novely: prvá – Skúsenosť
- Hovorí ako prežila jeden rok u pánov v Dolnom Kubíne. Všetko za národ.

Poviedky: Ťapákovci Ťažké položenie
Hrdinovia Nemilí
div. hra - Skok Paľa Rožku Bez radosti
Ondro Karman Veľké šťastie
Pomocník Na jednom dvore
Za koľko ísť Mocnár
V čas vojny Žiadna radosť
div. hra - Príde čas U Kanátov
dostala štátnu cenu – Dve doby Márnosť všetko
Divadelné hry: Chudobná rodina
Páva
Záplava

Ťapákovci:
Autorka v poviedke zobrazila zaostalosť dediny, ktorú vykreslila v rodine Ťapákovcov. Ťapákovci žijú v chalupe kde sa ich tlačí 16. Žijú v špine, v nič nerobení. Hlavnými postavami sú Anča – Zmija – Kalika a Iľa – Kráľová.
Anča je mrzáčkou postihnutou detskou obrnou, napriek tomu pekne vyšíva čepce pre nevesty. Je veľmi zlá hašterivá a nenávidí Iľu, pretože chce zmeniť život Ťapákovcov. Iľa chce aby žili ako ľudia, preto ich núti umývať sa a upratovať. Na záver poviedky Iľa prinúti Paľa aby si postavili nový dom čo sa im podarilo i keď nezmenila Ťapákovcov, zmenila aspoň jedného znich svojho muža Paľa.

Skon Paľa Ročku:
Dej sa odohráva v dedinskom prostredí v rodine Paľa Ročku. Príbeh zachytáva posledné dni života Paľa a jeho spomienky na život. Paľo bol chudobný dedinský chlapec ktorý si zoberie za ženu bohatú Zuzu, ktorú však rodičia vydedia. Postavia si dom avšak Zuza si nevie zvyknúť na chudobný život, z veľkej lásky vznikajú postupom času hádky. Keď príde Paľová matka na návštevu Zuza ho podpichuje a Paľo matku vyhodí z domu. Zuza sa bála, že chce u nich zostať natrvalo. Paľo sa pri stavaní domu a sústavnom naháňaní do práce vyčerpá a ochorie. Raz pri rúbaní skál Paľo odpadne a viac z postele nevstane. Jeho choroba sa neustále zhoršuje. Keď cíti že zomrie posiela pre svoju matku. Matka odkáže, že Paľo je pre ňu mŕtvy. Zuza sa pokorí, sama ide požiadať Paľovu matku aby prišla navštíviť Paľa. Matka si to rozmyslí a prichádza k Paľovi. Paľo chytí matku za ruku, matka mu odpustí a Paľo zomrie.

Hrdinovia:
Námet čerpá z obdobia 1sv. vojny. Zachytáva odpor ľudí voči 1svetovej vojny /odmietanie rukovať/. Z deja vystupuje postava notára Laca Baláňa, Ktorý všetkých verbuje do boja za národ, za vlasť a padnúť za vlasť je česť. Keď však Laco Baláň dostáva povolávací rozkaz zháňa lekárske vyšetrenie a robí všetko preto aby sa vojne vyhol. Je hrdinom v úvodzovkách. Skutočný hrdina je podnotár Širický, ktorý odíde na front a sám pri záchrane nepriateľského vojaka padne. Je ozajstný hrdina. Božena Slančíková – Timrava v tejto poviedke považuje vojnu za protiľudskú. Viní z nej vyššie vrstvy a ich mocenské záujmy.

Slovenská literárna moderna
/1900 – 1920/

Je charakteristická novými myšlienkovými prúdmi, ktoré sa šírili na Slovensku začiatkom 20 stor. Gymnázia básnikov a spisovateľov ktorý vstupovali do Slovenskej literatúry nadväzovali na predchádzajúce tradície ale zároveň sa snažili aktivizovať vlastné sily. Bojovali za lepšie sociálne postavenie i kultúrne a národné povedomie. Hlavným znakom lit. moderny je symbolizmus. Symbolizmus je literárny smer, ktorý sa šíri z Európy. Je odvodený od slova symbolóm čo znamená znak. Hlavným predstaviteľmi sú Janko Jesenský a Janko Krasko.

Česká literatúra v období moderny

V polovici 90 rokoch 19 stor. sa aj českej literatúre vytvára nové pokolenie ktoré svojrázne predkladá svoje požiadavky. Tieto požiadavky vyjadrili v manifeste českej moderny. Jedným z predstaviteľov mladej generácie bol Peter Bezrúč.
MATURITNÁ OTÁZKA č.13

Postoj M. Kukučína k zachovaniu a rozkladu svojho spoločenského ideálu v románe „Dom v stráni“

a)Rozbor úryvku : M. Kukučina „Dom v stráni“
b)Charakterizujte spoločenskú atmosféru deja románu a zaraďte postavy podľa základnej klasifikačnej charakteristiky
c)Zhodnoťte základný konflikt románu a jeho myšlienkovú stavbu
d)Definujte štýl a vymenujte funkčné jazykové štýly

Dom v stráni

Dej románu sa odohráva v druhej polovici 19 stor. v Juhoslávii. Kukučin zobrazuje vzťahy medzi sedliakmi a statkármi. Hlavnými postavami sú : Mate Berac – múdry, dobrý, srdečný, sedliak.
Šora Anzula – statkárka
Katica Beravová – Dcéra Mateho
Niko Dubčič – syn Anzuly
Dorica Zorkovičová – statkárske dievča, milá Nika
Paško Bolica – sedliak
Dej sa odohráva pod Grabovíkom. Katka sa vráti zo služby v meste do dediny a stretáva sa z Nikom Dubčicom. Niko je očarený krásou Katice a vzniká medzi nimi láska. Mladý ľudia sa stretávajú aj na verejnosti čo vyvolá rôzne polemiky. Šora Matula a Mate si vidu spolu do vinohradu kde sa porozprávajú o vzťahu ich detí. Aj keď sa im to nepáči dohodnú sa, že nebudú zasahovať do toho vzťahu. Chytrá Šora Anzula vystrojí vo svojom dome hostinu na ktorú pozve mladých ľudí a priateľov Nika. Na hostinu prichádza okrem Katice aj Dorica Niko má možnosť porovnávať krásu sediačky Katice s jemnými spôsobmi a dobrou výchovou Dorice. Postupom času Niko zistí, že láska Katice nieje až taká úprimná. Katica vyžaduje rôzne dary a chce sa dostať do vyššej spoločenskej vrstvy. Niko nakoniec dá prednosť Dorici. V závere románu umiera Mate a pri jeho smrteľnej posteli stojí Katica s Paškom.

Kukučin neveril, že statkári sa môžu spojiť zo sedliakmi. V postave Mateho symbolizuje zánik patriarchálneho života. Na týchto vzťahoch vyrastá nová spoločenská trieda – kapitalisti. V románe ju predstavuje postava filozofa a špekulanta Zandoneho.
MATURITNÁ OTÁZKA č.14

Povstanie zemianstva v umeleckej tvorbe J. Kalinčiaka, S. H. Vajanského, P. O. Hviezdoslava a M. Kukučina.

a)Vysvetlite úlohu a postavenie zemianstva ako spoločenskej vrstvy 19. storočia. Objasnite pohľad uvedených autorov na zemianstvo.
b)Rozbor úryvku : M. kukučín „Keď báčik z Chocholova umrie“
c)Charakterizujte hlavné postavy poviedky
d)Objasnite podstatu frazeologizmov. Uveďte príklady

Ján Kalinčiak

- Bol najvýznamnejším a najkritickejším štúrovským prozaikom
- Narodil sa v Hornom Záturčí /pri Martine/
- Po štúdiách v Gemeri a Levoči prichádza na Bratislavské lýceu kde sa stal členom spoločnosti Česko – slovanskej – stretnutie s Ľ. Štúrom.
- Pôsobil v Modre na Gymnáziu
- Tu bol pre Štúra veľkou oporou v čase jeho prenasledovania /mal policajný dozor/
- Neskôr sa usadil v Martine, kde aj zomrel
- Jeho diela sú pútavé, majú dobrodružný dej, vyzdvihuje ľudský cit.
- Vydával literárny mesačník Orol

Humoristická próza: Reštaurácia
- Jej námetom je obraz kortešovačiek – obdobie predvolebnej kampane.
- Autor naznačil úpadok zemianstva, ktoré žilo len zo svojich výhod a titulov.
- Mali právo voliť
- Niektorý zemania boli ale tiež veľmi chudobný
- Za účelom získania hlasov sa usporiadali veľké zábavy, hostiny a kde bolo viacej jedla a peňazí, tomu prisľúbili že ho budú voliť.
- Ide o boj medzi Bešeňovským a Potockým a rodina Levických sa pridáva strieda a raz jednu raz druhú stranu.
- Boj o zemianske hlasy skončí kompromisom svadbou Števa Levického a Aničky Bešeňovskej.
- Ani jednu postavu nemožno považovať za kladnú.
- Toto dielo by bolo veľmi ťažko prekladateľné – množstvo prísloví, porekadiel, hovorovú reč.

- Tvorba – romantická povesť : Púť lásky
- povesť : V Milkovom hrobe
- povesť : Bratova ruka
- znárodnená báseň : Bojovník
- báseň : Maria
- historická povesť : Bozkovci
- povesť : Mládenec slovenský

Svetozár Hurban – Vajanský
/1847 – 1916/
Narodil sa v Hlbokom, bol synom štúrovského národovca Jozefa Miloslava Hurbana. Študoval v Modre, Horných Strebciach, Tešíne, Stendale pri Berlíne a v Bratislave. Bol advokátom v Skalici, krátky čas pôsobil v Námestove a Liptovskom Mikuláši, neskôr bol redaktorom najvýznamnejších slovenských časopisov. Slovenských pohľadov /1881 – 1890/ a Národných novín /1878 – 1916/ v Martine. Zúčastnil sa 1 sv. vojny v Rusku, Nemecku a na Balkáne.
Poézia: Do slovenskej literatúry vstupuje s básnickou zbierkou r. 1879 Tatry a more – je to prvá básnická zbierka napísaná novou literárnou metódou na Slovensku. Neskôr sa venuje próze v ktorej zobrazil vyššie vzťahy spoločnosti /zemanov a šľachtu/.
Letiace tiene
Suchá radosť
Koreň a výhonky
Kotlín

Suchá ratolesť:
Autor začlenil dej na západné Slovensko do Rudopolia. Hlavnou postavou je odrodilý zeman Stanislav Rudopoľský, ktorý sa po dlhších potulkách po Európe vracia do rodného kaštieľa. Zoznámi sa z rodinou Karola Vanovského statkára a dobrého a dobrého Slováka. Rudopoľský podľa Vanovského manželky Márie maľuje obraz nemeckej ženy Grizeldys. Chcel vykresliť a zachytiť črty nemeckej ženy ale z obrazu namiesto ostrých nemeckých čŕt pozerá štedrosť, lásku a krásu Slovenky. Rudopoľský sa začína zaujímať o problémy Slovákov čo aj vyjadrí svojim postojom vo voľbách kde dá svoj hlas slovenskému kandidátovi. V postave Rudopoľského zobrazil Vajanský suchú ratolesť na zelenom kmeni slovenského národa. Pod vplyvom mladej Slovenskej generácie sa aj odrodilý zeman Rudopoľský vracia do národného tábora, začína mať záujem o národné veci /to znamená, že suchá ratolesť sa zazelenala/.Neskôr si Vajanský uvedomil , že postavu odrodilého zemana Rudopoľského zidealizoval, pretože zemianstvo koncom 19 stor. nebolo už hybnou silou slovenského národa, naopak svoju spoločenskú funkciu už splnilo a zaniklo.Pavol Ország Hviezdoslav
/1849-1921/

Narodil sa vo Vyšnom Kubíne na Orave.Študoval v Miškolci, Kežmarku a v Prešove. Pôsobil ako advokát v Martine a neskôr ako podsudca v Dolnom Kubíne. Celý život prežil na Orave kde zomrel v roku 1921.Pochovaný je v Dolnom Kubíne. Jeho literárnu činnosť môžeme rozdeliť na lyriku a epiku. Lyrika odráža úvahy autora o zmysle života, problémy mládeže, rieši otázky vesmíru a hviezd.

Básnická tvorba sa skladá z ôsmych cyklov : Sonety
Letorosty
Žalmy a hymny
Prechádzky jarom – Báseň Roľník – venoval
svojmu otcovi
Prechádzky letom – Báseň Priadka – venoval
svojej matke
Dozinky
Stesky
Krvavé sonety
Krvavé sonety

Básnik reaguje na vypuknutie 1. svetovej vojny. V prvej časti /skladá sa z 32 sonetov/ sa snažil vytvoriť otrasný obraz vojny a jej ničivých dôsledkov pre ľudstvo. V druhej časti obviňuje pánov z túžby po moci prepychu a vláde, preklína tých ktorý vojnu vyvolali. V závere básnického cyklu volá po mieri. Hviezdoslav obohatil básnický slovník o nové slová /biblizmy archazmy .../.
Próza: Hájnikova žena
Ežo Vlkolínsky
Gábor Vlkolínsky
Herodes a Herodias
Bútora a Čutora
Martin Kukučín /Matej Bencúr
/ 1860 – 1928 /

Je predstaviteľom Slovenského opisného realizmu. Narodil sa 17.5. 1860 v dedinke Jasenová. Študoval na gymnáziách v Revúcej a Martine, na učiteľskom ústave v Kláštore pod Znievom.
Pôsobil ako učiteľ 7 rokov v Jasenovej. Neskôr odišiel študovať na lekársku fakultu Karlovej univerzity v Prahe.
Po skončení štúdii odchádza do Selieč na ostrove Brač, kde pôsobil ako lekár. S Chorvátskymi vysťahovalcami odišiel do Južnej Ameriky do mestečka Punta Arenas. V roku 1922 sa vrátil na Slovensko. Čoskoro odchádza späť do Južnej Ameriky a odtiaľ do Záhrebu a nakoniec sa usadil v kúpeľnom mestečku Lipník kde ho zastihla smrť. V októbri toho istého roku priviezli jeho pozostatky na Martinský národný cintorín.
Majstrovsky vykreslil jednotlivé typy postáv a ich charaktery. Charakteristickým prvkom jeho tvorby je dialóg. Všetky jeho diela končia harmonicky až na poviedku Neprebudený /Ondráš Machuľa končí tragicky/.
Písal poviedky z dedinského prostredia: Na hradskej ceste
Pán Masster obšíval
Susedia
Na jarmok
Dedinský jarmok
Na Ondreja
Hody
Pánsky Hájnik
Z teplého hniezda
Rysavá Jalovica

Zo študentského prostredia sú poviedky: Veľkou lyžicou
Dies Irae /Dni hnevu/
Tichá voda
Do školy
Mladé letá

Pražské štúdia: Na obecnom salaši
Pred skúškou
Keď báčik z Chocholovia umrie
Neprebudený
Na podkonickom bále

Z Juhoslávie: Dom v Stráni

Z Južnej Ameriky: Mať volá

Písal aj historické hry: Lukáš Blahosej Krasoň
Bohumil Valizlosť Zábor

Divadelné hry: Komasácia
Basúchovie dvor

Cestopisy: V Dalmánii a na čiernej hore -
Juhoslávia
Rijeka – Rohič – Záhreb – Juhoslávia
Prechádzka po Patagórii – Amerika
Dojmy z Francúzska

Neprebudený : V tejto poviedke Kukučín zobrazil príbeh Ondráša Machuľu dedinského husiara. Ondráš je duševne postihnutý chlapec ktorý je vychovaný Totkov. Jedného dňa keď pasie husi pribehne k nemu Zuzka Bežanovie. Je to pekná mladá dievčina pred výdajom, ktorá skúša na Ondrejovi či je schopný opätovať jej city. Začne s ním koketovať. Ondráš je presvedčený že si ho chce vziať za muža. Keď sa má Zuzka vydávať Totka ho zavrie do pitvora aby nerobil hanbu. Ondráš však utečie a keď príde vidí, že svadba je už v plnom prúde. V jeho chorej mysli prebiehajú myšlienky „ čo mala Zuzka robiť keď neprišiel a tak si vzala Jana Dúbravovie“ Počas svadby priviazali Ondráša chlapci k plotu. Keď vypukol požiar nastal zhon, svadobníci vynášali veci, vtedy prišla Zuzka a odviazala Ondráša. V tom Ondráš začul z horiaceho pitvora gágať husi. Postupne ich vynášal z horiaceho pitvora. Keď počul gágať svoju obľúbenú hus vbehol do pitvora, ale v tom sa zrútil naň prehorený strop.
Po uhasení požiaru si všetci mysleli, že požiar založil Ondrej avšak našli dve uhorené telá. Ondráša a svadobníka ktorý zaspal z cigaretou v sene.

Keď báčik s Chochoľova umrie:
V diele autor nastoľuje a rieši zemiansku otázku. Hlavnými postavami sú Ondrej Tráva ktorý zavesí gazdovanie na kline a dal sa na špekulatívne obchodovanie – rodiaci sa kapitalista Aduš Domanický z Domaníc – skrachovaný zeman.
Aduš Domanický sa s Ondrejom Trávou stretnú na jarmoku v Mrhanovej. V krčme pri poháriku sa dohodnú, že Ondrej Tráva kúpi od Aduša Domanického jačmeň.Aduš zoberie od Ondreja závdavok. Aduš sa chváli že má krásny kaštieľ, kone a plné sýpky. Keď prišiel Ondrej pre jačmeň, videl prázdne sýpky, prázdne stajne a ošarpaný kaštieľ. Aduš nemal ako závdavok vrátiť a Ondrej si od neho žiadal ako protihodnotu jasane za domom. Vtedy si Aduš uvedomil svoju ničomnosť, že premárnil celý majetok po predkoch a bol by predal aj jasane pod ktorými odpočívali jeho najbližší. Aduš zarobil peniaze, vrátil závdavok Ondrejovi a od vtedy ho nikdy viac nepočuli vravieť „Keď báčik s Chocholova umrie“.
Ondrej Tráva – Typ človeka budúceho kapitalistu ktorý lacno kúpi a draho predá. Mal sny, že ľudia sa menia na ovce a on ich strihá a vlnu predáva do Poľska.
Aduš Domanický – Symbol upadajúceho zemianstva ktoré postupne splynie so sedliackou vrstvou.
MATURITNÁ OTÁZKA č.15

Obraz prvej svetovej vojny v tvorbe svetovej literatúry – H. Barbausse, R. Rolland, E. M. Remarque, E. Heminqway.

a) Analyzujte a porovnajte východiská zobrazovania 1 svetovej vojny v tvorbe uvedených spisovateľov.
b) Rozbor úryvku : R. Rolland : „Peter a Lucia“
c) Vyložte základné ideové princípy obrazu 1 svetovej vojny v diele Peter a Lucia a porovnajte ich s románom Na západe nič nového, Zbohom zbraniam.
d) Vysvetlite dva odlišné spôsoby vyjadrovania v ukážke

Ernest Hemingway
/1898 – 1961/

Narodil sa v r. 1898 v OAK Parku v štáte Klinois, zomrel r. 1961. Bol synom lekára a speváčky. 1 sv. vojny sa zúčastnil ako americký dobrovoľník, v Talianskom červenom kríži. Tu bol ťažko ranený. Počas občianskej vojny v Španielsku bojoval na strane republikánov. V 2 sv. vojne bol kapitán Francúzskej jednotky kde pôsobil aj ako novinár. Žil na Kube v r. 1945 sa vrátil do USA, neskôr sa vrátil späť na Kubu. Literárne dielo sa opiera o autobiografické skúsenosti a zážitky.

Literárna tvorba : 3 poviedky a 10 básni – námety čerpá s americkej spoločnosti a prírody.
Jarné Bystriny - – námety čerpá s americkej spoločnosti a prírody
Aj slnko vychádza - námety čerpá s americkej spoločnosti a prírody

V našej dobe - námety čerpá s americkej spoločnosti a prírody

Zbohom zbraniam – romány
Komu zvonia do hrobu – romány
Mať a nemať – romány
Starec a moreZbohom zbraniam
Dej románu sa odohráva v čase 1 sv. vojny na talianskom fronte. Americký dobrovoľník Frederik Henry odchádza na Taliansky front aby pomohol spravodlivej veci. Začína pravé vojenské peklo počas bojov je ťažko ranený prevezený do vojenského lazaretu. Tu sa záľuby do anglickej ošetrovateľky Catherine Barkleyovej. Spoločne sa rozhodnú dezertovať a dať zbohom zbraniam. Uvedomujú si nezmyselnosť a hrôzy vojny. Po ťažkom utrpení sa im podarí ujsť do Švajčiarska, avšak ani tu ich nečaká šťastie. Catharine pri pôrode umiera aj s dieťaťom. Autor románu životné osudy Frederika Henriho ktorého vojna postihla dvomi spôsobmi. Týmto spôsobom autor podčiarkuje nezmyselnosť vojny a považuje ju ako poliľudskú záležitosť.

Komu zvonia do hrobu
Príbeh románu sa odohráva počas občianskej vojny v Španielsku. Románový čas tu plynie veľmi rýchlo. Celý dej sa odohráva na 3 dni a 3 noci. Hlavnou postavou je americký dobrovoľník Robert Jordan inžinier, expert na výbušniny, ktorý prichádza do Španielska pomáhať partizánom proti Frankovi. V partizánskej skupine sa zaľúbi do Márie. Napriek svojej veľkej láske k Márii pri prenasledovaní partizánov vládnymi vojakmi pri jednej akcii stačí ešte vyhodiť most cez rieku čím zachráni partizánsku skupinu ale sám je však ranený ostáva kryť ústup partizánov a zomiera.
Na svoju literárnu činnosť a dielo Starec a More mu bola udelená Nobelova cena za literatúru.

Starec a More
V tejto krátkej próze vyrozprával príbeh starého rybára Santiága a jeho nadľudský boj s kosátkou. Ide tu o Helozáciu – zveličenie ľudskej práce a človeka ktorý len zdanlivo prehráva boj s prírodou a jej živlami, ale nastáva nádej na víťazstvo. Po niekoľko týždňovom neúspechu v rybolove vypláva Santiágo na more. Po dlhom čakaní sa mu podarí chytiť obrovskú kosátku ktorá ho ťahá na šíre more. Po niekoľko dňovom úmornom boji sa mu ju podarí zabiť a ťahá ju do prístavu. Krv však priláka žralokov, ktorý mu ju roztrhajú a zožerú. Do prístavu dotiahne len kostru. U rybárov získa zase vážnosť a obdiv.
Ernest Hamingway vo svojich dielach majstrovsky vykreslil množstvo postáv, ktoré aj v nepriaznivých spoločenských podmienkach si zachovali svoje ľudské hodnoty a charakter.
Erich Maria Remargue
/1898 -1970/
Narodil sa v roku 1898 v Osnabrücku v Nemecku. Vyštudoval učiteľský ústav. Pôsobil ako novinár. Bol účastníkom 1 sv. vojny. Počas 2 sv. vojny emigroval do USA neskôr do Švajčiarska.
Literárna tvorba :
Písal romány na základe vlastných skúseností.
Na západe nič nového
Traja kamaráti
Čierny obelisk
Iskra života
Nebo nepozná obľúbencov

Obdobie nástupu fašizmu a udalostí 2 svet. Vojny zobrazil v románoch.

Víťazný oblúk
Noc v Lisabone
Tiene v raji

Na západe nič nového
Tento román mu priniesol svetovú slávu.
Dej románu sa odohráva na francúzskom fronte počas 1 sv. vojny. K napísaniu románu ho inšpirovala správa z rozhlasu s uvedeným názvom. V diele spracoval autentické osudy skupiny desiatich septimánov, ktorý pod vplyvom militantných profesorov odchádzajú bojovať a žiť. Hlavnou postavou románu je Paul Baumer ktorý rozpráva otrasné zážitky prežité v bojoch a nezmyselné umieranie svojich spolužiakov v zákopoch. Vrcholným momentom románu je chvíľa keď sa Paul stretáva s nepriateľským vojakom, ktorý leží, ranený ranení je Paulovým vrstovníkom a prosí ho aby ho zabil. Vtedy si Paul uvedomí nezmyselnosť a tragédiu vojny.

Traja kamaráti
Je to príbeh troch kamarátov automobilových pretekárov ktorý sa zblížili počas 1 svet. Vojny. Ich priateľstvo sa formovalo cez životné osudy a lásku k jednej žene.

Víťazný oblúk
V tomto románe opísal príbeh nemeckého emigranta Dr. Raniga ktorý uteká pred prenasledovaním fašistov pre svoje verejné vystupovanie proti fašizmu /autobiografické prvky/. Dr. Raviga zatkne gestapo kde je neľudsky mučený nemeckým veliteľom Hágenom. Ravigovi sa podarí ujsť do francúzska. Jedného večera sa v reštaurácii stretávajú Ranig s Hágenom ale Hágen ho nespoznáva Ranig nadviaže s Hagénom priateľstvo a na nič iné nemyslí len ako mu vrátiť neľudské mučenie. Nakoniec ho vyláka za mesto kde Ravig zastrelí Hágena.

Heneri Barfurse
/1896 – 1963/

- Predstaviteľom fran. Pokrokovej literatúry
- Lit. tvorbu začal básnickou zbierkou Plačky – prejavil sa v nej symbolizmus
- Román : Peklo – tu sa prejavil naturalizmus
- Román : Oheň – protivojnový román
- H. B. bol priamym účastníkom vojny a román začal vychádzať na pokračovanie v denníku a až v roku 1918 vyšiel knižne
- 22 mesiacov bol na vojne a takéto obdobie približne zobrazil
- vojnové zážitky menia jeho zmýšľanie, opravuje si niektoré názory, postupne prechádza v tom čase na revolučné uvedomenie
- román vyjadruje odpor voči vojne a odpor voči tým ktorý vojnu rozpútali
- nemá hlavného hrdinu, zobrazuje skupinu vojakov na fran – nemeckom fronte
- stvárňuje príbehy najmä z bojov, ale aj z väzenia
- opisuje myslenie vojakov, ich konanie
- autor vystupuje ako rozprávač, preto pôsobí ako zapisovateľ denníka
- snažil sa o autentické stvárnenie toho čo videl
Kompozícia : neopisuje pocity vojakov – nezaoberá sa tak veľkou časťou psychiky
- dej dynamizujú dialógy, je tu chronologické rozprávanie zážitkov / z bojov/, príbehov, jazyk je expresívny – v tom vidieť aj
naturalizmus.
MATURITNÁ OTÁZKA č.16

Obraz 1. svetovej vojny v slovenskej a českej literatúre. P. O. Hviezdoslav, B. S. Timrava, M. Urban, J. Hašek

a)Porovnajte zobrazovanie vojny v konkrétnych dielach slov. a českej literatúry.
b)Rozbor úryvku : M. Urban „ Živý bič“
c)Na čom je založený dejový konflikt v románe „ Živý bič“?
d)Určte slovné druhy vo vete : Duša horela nezmieriteľným hnevom.
e)Vysvetlite, aký štýl charakterizujú slovné spojenie a určte ich význam : satan v ľudskej koži, oči hovorili zreteľnou rečou, človek ako kameň
Pavol Ország Hviezdoslav
/1849-1921/

Narodil sa vo Vyšnom Kubíne na Orave.Študoval v Miškolci, Kežmarku a v Prešove. Pôsobil ako advokát v Martine a neskôr ako podsudca v Dolnom Kubíne. Celý život prežil na Orave kde zomrel v roku 1921.Pochovaný je v Dolnom Kubíne. Jeho literárnu činnosť môžeme rozdeliť na lyriku a epiku. Lyrika odráža úvahy autora o zmysle života, problémy mládeže, rieši otázky vesmíru a hviezd.

Básnická tvorba sa skladá z ôsmych cyklov : Sonety
Letorosty
Žalmy a hymny
Prechádzky jarom – Báseň Roľník
– venoval svojmu otcovi
Prechádzky letom – Báseň
Priadka – venoval svojej matke
Dozinky
Stesky
Krvavé sonety
Krvavé sonety

Básnik reaguje na vypuknutie 1. svetovej vojny. V prvej časti /skladá sa z 32 sonetov/ sa snažil vytvoriť otrasný obraz vojny a jej ničivých dôsledkov pre ľudstvo. V druhej časti obviňuje pánov z túžby po moci prepychu a vláde, preklína tých ktorý vojnu vyvolali. V závere básnického cyklu volá po mieri. Hviezdoslav obohatil básnický slovník o nové slová /biblizmy archazmy .../.
Próza: Hájnikova žena
Ežo Vlkolínsky
Gábor Vlkolínsky
Herodes a Herodias
Bútora a Čutora
Hájnikova žena

Vrcholom Hviezdoslavovej tvorby je lyricko – epická báseň Hájnikova žena. Začína sa pozdravom, v ktorom básnik vzdáva hold prírode. Podkladom pre vytvorenie diela slúžil básnikovi skutočný život Hájnika Ľacha a jeho ženy./po smrti/.
Po smrti starého hájnika Čajku prichádza jeho syn Michal pýtať si službu do kaštieľa starému Artušovi Vilánimu. Starý Viláni mu službu po otcovi nechá a Michal si privádza do horárne na površí ženu Hanku. Pokojný šťastný život naruší mladý Artuš Viláni., ktorý sa náhodou zastaví pri horárni a požiada Hanku o pohár vody. Snaží sa ju získať peniazmi a zaliečavými slovami. Hanka ho však odmieta. Jedného dňa Artuš Viláni usporiada hon a hlavným honcom určí Michala. Počas poľovačky Artuš Viláni zmizne do horárne. Tu sa snaží Hanku zviesť a však tá ho nakoniec v sebaobrane zo záražcom na dvere prepichne, Michal v zlej predtuche uteká do horárne, keď však príde, Artuš Viláni leží v krvi a zomiera. Michal zaprisahá Hanku a všetku vinu zoberie na seba. Michala zatvoria a Hanka sa pometie. V deň súdu prichádza Hanka do súdnej siene a rozpovie celú pravdu. Michala oslobodia a pometenú Hanku nemôžu odsúdiť.

Hviezdoslav zobrazil svet kaštieľov a svet chalúp. Kaštiele zobrazil ako nemorálne, zdrojom zla, pýchy a nenávisti. Naopak chalupy sú zdrojom morálnej čistoty.
K rodine Čajkovcov sa vo svojej tvorbe vracia v diele na návšteve po dvoch rokoch- Dozvedáme sa tu o uzdravení Hanky a narodení syna.

Otázku zemianstva nastoluje Hviezdoslav vo svojej tvorbe v dvoch dielach:
Ežo Vlkolínský
Gábor Vlkolinský

Príbehy ľudí sa odohrávajú na Orave neďaleko Vlkolína.

Ežo Vlkolinský
Hlavnou postavou je Ežo a jeho matka, pyšná zemianka Estera. Ežo sa poháda s matkou, pretože si chce zobrať za manželku sedliačku Žofku Bockovie. Pyšná Estera ho vydedí a viženie ho z domu. Ežo sa nasťahuje k strýkovi Eliašovi ktorý mu vystrojí veľkú svadbu. Na svadbe príde ku konfliktu medzi sedliakmi a zemanmi. Tento spor rozrieši Ežo, ktorý uteší sedliakov aj zemanov, keď povie „Všetci rovný zeman, a nezeman“. S matkou Esterou ho udobrí jeho syn. Ežo sa presťahuje do matkinho domu.

Gábor Vlkolínský :
Hviezdoslav v ňom rieši úpadok zemianstva z hľadiska morálneho i materiálneho. Opisuje životný príbeh Gábora, ktorého rodičia prepijú celý majetok. Preto Gábora nechce žiadne zemianske dievča. Vyvrcholením deja je moment keď Gábor ide na pole kosiť jačmeň ale ten už je pokosený. Vtedy pochopil, že rodičia ho predali a prepili ešte na koreni. Nešťastný Gábor je rozhodnutý skončiť zo svojim životom a chce sa hodiť na kosu.V tomto úmysle mu zabráni Ežo, ktorý Gábora nahovorí aby sa priženil do sedliackej rodiny Blažkovcov. Gábor tak spraví a stáva sa gazdom.

Hviezdoslav v oboch eposoch naznačil, že zemianstvo je upadajúcou vrstvou a jeho záchranu vidí v spojení s ľudom.
Hviezdoslav písal aj divadelné hry, väčšinou na biblické motívy. Medzi najznámejšie patria:
Herodes a Herodias
Sen Šalamúnov
Ráchel
Kain

Prekladal zo svetovej literatúry najmä Shakespeara ďalej Puškina, Mickiewicza, Petófiho, Gvetheho, Lermontova.Božena Slančíková – Timravá
/1867 – 1951/

Je prvou predstaviteľkou slovenskej kriticko – realistickej literatúry. Narodila sa 2.10.1867 v Polichne v rodine evanjelického farára. Takmer celý život prežila v dvoch novohradských dedinách Polichni a v Abelovej.
Bola samoukom, základné vzdelanie získala v rodine a absolvovala jeden rok dievčenskej školy v Banskej Bystrici. Z existenčných dôvodov pracovala ako učiteľka v materskej škôlke v Ábelovej. Posledné roky prežila v Lučenci kde 27.11.4.1951 zomrela, je tam i pochovaná.

Literárna činnosť: Námety čerpala prevažne z dedinského prostredia. Ako prvá Slovenská spisovateľka uviedla do Slovenskej literatúry typ ženy duševne i fyzicky silnej osobnosti. Písala poviedky, novely a romány. Kritizovala zaostalosť dediny, nevzdelanosť, alkoholizmus, honbu za majetkom a peniazmi.

Novely: prvá – Skúsenosť
- Hovorí ako prežila jeden rok u pánov v Dolnom Kubíne. Všetko za národ.

Poviedky: Ťapákovci Ťažké položenie
Hrdinovia Nemilí
div. hra - Skok Paľa Rožku Bez radosti
Ondro Karman Veľké šťastie
Pomocník Na jednom dvore
Za koľko ísť Mocnár
V čas vojny Žiadna radosť
div. hra - Príde čas U Kanátov
dostala štátnu cenu – Dve doby Márnosť všetko

Divadelné hry: Chudobná rodina
Páva
Záplava

Ťapákovci:
Autorka v poviedke zobrazila zaostalosť dediny, ktorú vykreslila v rodine Ťapákovcov. Ťapákovci žijú v chalupe kde sa ich tlačí 16. Žijú v špine, v nič nerobení. Hlavnými postavami sú Anča – Zmija – Kalika a Iľa – Kráľová.
Anča je mrzáčkou postihnutou detskou obrnou, napriek tomu pekne vyšíva čepce pre nevesty. Je veľmi zlá hašterivá a nenávidí Iľu, pretože chce zmeniť život Ťapákovcov. Iľa chce aby žili ako ľudia, preto ich núti umývať sa a upratovať. Na záver poviedky Iľa prinúti Paľa aby si postavili nový dom čo sa im podarilo i keď nezmenila Ťapákovcov, zmenila aspoň jedného znich svojho muža Paľa.

Skon Paľa Ročku:
Dej sa odohráva v dedinskom prostredí v rodine Paľa Ročku. Príbeh zachytáva posledné dni života Paľa a jeho spomienky na život. Paľo bol chudobný dedinský chlapec ktorý si zoberie za ženu bohatú Zuzu, ktorú však rodičia vydedia. Postavia si dom avšak Zuza si nevie zvyknúť na chudobný život, z veľkej lásky vznikajú postupom času hádky. Keď príde Paľová matka na návštevu Zuza ho podpichuje a Paľo matku vyhodí z domu. Zuza sa bála, že chce u nich zostať natrvalo. Paľo sa pri stavaní domu a sústavnom naháňaní do práce vyčerpá a ochorie. Raz pri rúbaní skál Paľo odpadne a viac z postele nevstane. Jeho choroba sa neustále zhoršuje. Keď cíti že zomrie posiela pre svoju matku. Matka odkáže, že Paľo je pre ňu mŕtvy. Zuza sa pokorí, sama ide požiadať Paľovu matku aby prišla navštíviť Paľa. Matka si to rozmyslí a prichádza k Paľovi. Paľo chytí matku za ruku, matka mu odpustí a Paľo zomrie.

Hrdinovia:
Námet čerpá z obdobia 1sv. vojny. Zachytáva odpor ľudí voči 1svetovej vojny /odmietanie rukovať/. Z deja vystupuje postava notára Laca Baláňa, Ktorý všetkých verbuje do boja za národ, za vlasť a padnúť za vlasť je česť. Keď však Laco Baláň dostáva povolávací rozkaz zháňa lekárske vyšetrenie a robí všetko preto aby sa vojne vyhol. Je hrdinom v úvodzovkách. Skutočný hrdina je podnotár Širický, ktorý odíde na front a sám pri záchrane nepriateľského vojaka padne. Je ozajstný hrdina. Božena Slančíková – Ťimravá v tejto poviedke považuje vojnu za protiľudskú. Viní z nej vyššie vrstvy a ich mocenské záujmy.
Slovenská literárna moderna
/1900 – 1920/

Je charakteristická novými myšlienkovými prúdmi, ktoré sa šírili na Slovensku začiatkom 20 stor. Gymnázia básnikov a spisovateľov ktorý vstupovali do Slovenskej literatúry nadväzovali na predchádzajúce tradície ale zároveň sa snažili aktivizovať vlastné sily. Bojovali za lepšie sociálne postavenie i kultúrne a národné povedomie. Hlavným znakom lit. moderny je symbolizmus.
Symbolizmus je literárny smer, ktorý sa šíri z Európy. Je odvodený od slova symbolóm čo znamená znak. Hlavným predstaviteľmi sú Janko Jesenský a Janko Krasko.


Česká literatúra v období moderny


V polovici 90 rokoch 19 stor. sa aj českej literatúre vytvára nové pokolenie ktoré svojrázne predkladá svoje požiadavky. Tieto požiadavky vyjadrili v manifeste českej moderny. Jedným z predstaviteľov mladej generácie bol Peter Bezrúč.

Milo Urban
/1904 – 1982/

Je predstaviteľom slov. medzivojnovej literatúry. Narodil sa na Orave v Rabčiciach r. 1904. Študoval v Ružomberku. Redaktor Slováka – po vojne Rakúsko. Chorvácky Grob.

Tvorba : novela : Jašek Kutliak spod Bučinky
Za vyšným mlynom
Výkriky bez ozveny

Do centra medzivojnového diania sa M. Urban zapísal románom:
Živí bič , 1927 – I. stratené ruky
- II. Adam Hlavaj

Stratené ruky : opis života dediny a osudov jej členov
Adam Hlavaj : opisuje hnev a protest ľudu, ktorý vystupuje do výbuchu pomsty a zúčtovania zo zlom.

Téma: odsudzovanie vojny, túžba po národnej, osobnej a sociálnej slobode.

Prostredie: autor zobrazuje dopad vojny na fronte, na dedinu Rástoky počas 1. – svet. Vojny ktorá zoslala bez mužov a kde ženy museli vykonávať aj najťaššie mužské práce.
Porovnanie: Barbusse – oheň – je protikladom / jazyk je drsný až vulgárny/
Hl. postavy 1 časť.

Adam Hlavaj – je predstaviteľom ľudu, v jeho osobe autor poukazuje na morálnu čistotu a neskazenosť ľudu.

Eva Hlavajová – ubitá, bezbranná žena odkázaná na seba a pre svoj priestupok vylúčená zo spoločenstva dediny – chcela dostať muža za každú cenu z frontu a preto išla za notárom Okolickým a prosila ho aby napísal list aby jej muža poslali späť. On ju využil, potom Eva otehotnela a v návrate jej muža jej nepomohol. Celá skormútená sa jedného dňa kráčajúc rozhodla, že sa zabije, lebo aj dieťa jej zomrelo. No zomrela nešťastnou náhodou, spadla do rieky a utopila sa.

Notár Okolnický – zástupca buržoázie ktorý využil samotu Adamovej ženy, zneužil ju, vidno na ňom podlosť a zbabelosť vládnucich vrstiev – hlásenie vlastenectva ale nič preto neurobíme.

Obsah: Rástoky vojnu poznali len ako pojem ale jej dôsledky si uvedomovali až po 3 rokoch, keď tam prišiel vojak Ondrej Koreň ktorý sa vrátil domov. Obsah pojmu „vojna“ si uvedomili keď zbadali Ondreja – nemého a bez ruky.

Vdova Ilčíčka – bola jediná ochotná komunikovať s Ondrejom. Jej syn odišiel na vojnu z vlastenectva, ale už keď došiel do kasárne, stratil svoje odhodlanie a pre vraždu tyranského kapitána ho popravili zastrelením.


2. časť

- Adam Hlavaj dezertuje /utečie z vojny/ a Okolický sa začína báť zo stretnutia. Dozvedá sa o osudoch Evy a chce vedieť kto bol otcom. Musí sa skrývať ale chytili ho.
- Okolický sa spriahol z Kurňávom – donášal notárovi a preto Ondreja zavreli aj s jeho priateľom.
- Kurňavu za tento čin dedina odsudzuje a on si uvedomuje, že pácha len zlo.
- Kurňava Adama z väzenia vyslobodil a prezradil mu meno otca Evinho dieťaťa.
- Pri prvom stretnutí notára a Adama mu notár nič nepovedal a, že Eva sa mu sama ponúkla, mu povedal až na druhý krát. Chcel ho zabiť ale neurobil to.
- Iba ho fyzicky veľmi zničil.
- Adam zorganizoval vzburu proti buržoázii.
- Vyvrcholilo to tým, že ľudia si robili čo chceli, brali čo videli na čo sa Adam už nemohol pozerať a preto podpálil krčmu.
- Vtedy si ľudia uvedomili, že nerobia čo majú a zhrozili sa.
- Notár Okolický zahynul takou istou smrťou ako Eva.

Lyrizovaná próza
/30 roky 20 storočia – 1945/

Prenikanie prvkov lyrickej poézie do tvorby autorov, /metafory, opisy prírody, epitetá, prirovnania/
Znaky: 1) Nový pohľad na dedinu a dedinského človeka
2) Oslava prírody
3) Kontrast dedina – čistá morálka
mesto – nemorálne , bahno
4) Symbióza človeka s prírodou
5) Tajomnosť hlavných postáv /bez mena/
6) Rozprávkové črty / symbolika čísiel, drak/

Predstavitelia : Ľudo Ondrejov
Margita Friguli
František Švantner
Dobroslav Chrobák

Ľudo Odrejov /Ľudovít Mistrík/
/1901 – 1962/

Narodil sa v Slanom v Juhoslávii. Po ukončení štúdia sa stal notárom, úradník Mafice. Žil v Bratislave.

Tvorba: básnická zbierka: Bez návratu

Próza, sociálny epos: Martin Nociar Jakibovie

Román: Jerguš Lapin – Slnko vstúpilo nad hory /trilógia/
Zbojnícka mladosť - Slnko vstúpilo nad hory /trilógia/
Na zemi sú tvoje hviezdy - Slnko vstúpilo nad hory /trilógia/

Pre mládež: Príhody v divočine
Africký zápisník

Jaroslav Hašek
/1883 – 1923/

- Písal už pred 1 svet. Vojnou hlavne satirické a humoristické poviedky
- Zúčastnil sa 1 svet. Vojny – čerpal zo svojich postrehov.

- Literárna tvorba: - písal krátke prozaické útvary – poviedky, fejtóny – zobrazoval mravné poklesy, pokrytectvo, neschopnosť,
odstrániť úpadkové myslenie.
- Do rozprávania vsúval smiešne činy a myslenie ľudí
- Odsudzoval vo svojej tvorbe vtedajší politický život
- Oceňoval u ľudí zdraví sedliacky rozum, figliarstvo a schopnosť ľudí vždy sa vynájsť.

Nedokončený román: Osudy dobrého vojaka Švejka /1923/
- Autor používa hovorovú reč a slová, sleng, žargón
- Hlavnou postavou je heroický / hrdinstvo – humanistický/ ľudový hrdina, vojak Švejk, ktorého zobrazil veľmi výstižne
- Švejk horlivo plní nezmyselné predpisy a rozkazy, v ich plnení robí chyby, domýšľa si, čím vznikajú rôzne kuriózne situácie.
Kompozícia: - K hlavnému deju je pričlenených množstvo scén z histórie, ktoré dokresľujú situácie a zobrazujú okolitý svet
- Zdôrazňoval absurdnosť vojnyMATURITNÁ OTÁZKA č.17

Analýza pomerov spoločnosti a života mestského človeka v tvorbe J. Jesenského

a)Vyvoďte na základe spojitosti literatúry a spoločenského diania charakteristické znaky kritiky, satiry a humoru v diele Janka Jesenského.
b)Rozbor úryvku : J. Jesenský „Pani Rafiková“
c)Charakterizujte ľubovoľnú postavu z diela J. Jesenského
d)O aký slohový útvar ide v ukážke ? Ktorý slovný druh je najfrekventovanejší v danom sloh. útvare?


Janko Jesenský
/1874-1945/

Narodil sa v Martine. Študoval v Banskej Bystrici, Rimavskej Sobote a v Kežmarku. Právo študoval v Prešove, Klúži a v Budapešti. Ako advokát pôsobil v Bánovciach nad Bebravou. V roku 1945 dostal titul národný umelec. Zomrel v Bratislave a pochovaný je v Marine. Svoju lyrickú tvorbu vydal v dvoch básnických zbierkach :Verše I
Verše II

Próza :
Bol majstrom krátkych poviedok z malomestkého prostredia. Tieto krátke prózy vydal pod názvom:
Málomestké rozprávky
Zo starých časov

Novely ktoré zachytávajú životné osudy maloburžoáznej spoločnosti za prvej republiky sú napríklad :
Pani Rafíková – Je jednou z poviedok z malomestkých rozprávok. Využíva opis osoby
a charakteristiku Pani Rafíková je typickou malomešťiačkou ktorá ohovára
všetkých, hoci sama je veľmi obézna /tlstá/ a vyzerá ako kopa ďateliny.
Slnečný kúpeľ
Otroci
Maškarný ples
Slovo lásky
Koniec lásky
Štvorilka


Vrcholom tvorby je román Demokrati:


Demkrati:
Román zachytáva roky 1934-37 v 1 republike. Román sa skladá z dvoch častí. Dej prvej sa odohráva v malom meste. Autor kritizuje malomestké pomery z úradníckych a malomeštiackych vrstiev. Opisuje postavu úradníka Jána Landíka a jeho lásku ku kuchárke Aničke. Landík sa zoznámi z Aničkou zo žartu a aj preto aby dokázal mäsiarovi Tolkošovi že to myslí zo svojimi demokratickými princípmi vážne. Malomeštianska spoločnosť pre tento skutok odsúdi Landíka a preloží ho do Bratislavy na krajský úrad.Tu nastáva zlom v románe – druhá časť, dej sa odohráva v Bratislave. Do popredia sa dostáva postava birokrata a poslanca dr.Petroviča. Vdruhej časti autor sleduje boj o politickú moc a dielo vyznieva ako socialno - politický román.

MATURITNÁ OTÁZKA č.18

Lyrický hrdina literárnej moderny ako odraz osobných a spoločenských pomerov v diele I. Krasku a P. Bezruča

a)Rozbor úryvku : I. Krasko „Otrok“
b)Porovnajte hrdinov Kraskovej a Bezručovej poézie
c)K akému lit. smeru má lit. moderna blízko ?
d)Vysvetlite rozdiel medzi umeleckým a odborným štýlom. Ktorý je pôsobivejší a prečo ?
Peter Bezrúč
/1867 – 1958

Narodil sa v Orave.
Gymnázium navštevoval v Brne, štúdium na Karlovej univerzite v Prahe nedokončil. Bol ústrednou osobnosťou spoločenskej a vlasteneckej poézie. Svoju básnickú tvorbu zahrnul a vydal v básnickej zbierke Slezské písně. Keď sa prezradilo že Peter Bezrúč je poštovný úradník Vladimír Vašek takmer prestal písať. V básnickej zbierke Slezské písně zachytil základné otázky českého národného i sociálneho života pred 1 svet. vojnou. Bol lyrikom, ktorý používal a čerpal námety z ľudovej slovesnosti.
Písal balady :
Marička Magdonová


- V balade vyjadril protest proti útlaku a biede. Opísal ľudového hrdinu zbojníka Ondráša, ktorému sa kedysi v okolí Beskýd pripisovali podobné vlastnosti ako Jánošíkovi.


Medzivojnová literatúra

/1918 – 1945/

Dominantné miesto medzi dvoma svetovými vojnami zohrávali dva smery.
1 smer – avandgárny /predvoj/
2 smer – realistický

1 svet. vojna 1914 – 1918 Gubilo Pristič atentát na Frantiska Ferdinanta Besté – Sarajevo koniec v roku 1918 – porážka R – V vznik Československa 28.10.1918 – vyhlásená Československá republika.
2 svet. vojna 1 septembra 1939 útokom fašistického Nemecka na Poľsko. V Európe skončila 8.5.1945.
Spoločenské pomery:
- charakteristické pre toto obdobie sú lokálne vojny a občianske vojny
- medzivojnovú literatúru zobrazovali autori ktorých nazývame tiež „stratená generácia“
MATURITNÁ OTÁZKA č.19

Slovenská dramatická tvorba J. G. Tajovský, I. Stodola

a)Charakterizujte tematickú náplň jednotlivých divadelných hier
b)V ktorých divadelných hrách vyvoláva majetok a zlé medziľudské vzťahy dramatický konflikt ? Uveďte konkrétne hry a charakterizujte ich
c)Rozbor úryvku : J. G. Tajovský „Statky – zmätky“
d)Aké témy prevládajú v div. Hrách I. Stodolu ?
e)Charakterizujte životopis


Jozef Gregor Tajovský
/1874 – 1940/

Narodil sa 18.10.1874 v Tajove pri Banskej Bystrici. Pochádzal z málomestkej rodiny /10 detí/, preto ho rodičia dali na výchovu k starému otcovi. Štefanovi Greškovi. Študoval v Banskej Bystrici a v Kláštore pod znievom, obchodnú akadémiu študoval v Prahe. Ako bankový úradník pôsobil v Trnave, Martine, Nadlaku /Rumunsku/ a v Prešove. Písal poviedky z dedinského prostredia.
Prvé zbierky: Z dediny
Omrvinky
Rozprávky – Do konca – venoval starému otcovi
Maco Mlieč
Rozprávky pre ľud – Úžerník
Spod kosy – vrchol kritizmu
Tŕpky – vrchol kritizmu
Zbohom – vrchol kritizmu
Vrchol tvorby : Mišo
Horký chlieb
Na chlieb
Mamka Pôstková
Dramatická tvorba : Prvou prácou : Jej budúci
Sľuby
Ženský zákon
Statky zmätky
V službe
Smrť Ďurka Langsfelda
Blúznivci


Mamka Pôstková
Mamka Pôstková: Námet čerpal z banky , kedy sa stretol s touto osobou. Je to typ neobyčajne skutočnej ženy ktorá nemôže zomrieť skôr, kým nesplatí zbytok pôžičky /tri koruny/banke. Živý sa pečením chleba avšak za utŕžené peniaze si nemôže nič dopriať pretože príde syn a všetky peniaze vydranká na alkohol alebo nevesty pre vnúčence. Na jeseň sa prihlásila na brigádu do repy. Ťažko zarobené peniaze si uložila u gazdu ktorý ju okradol. Preto príde k bankovému úradníkovi a poprosí ho aby s poslednou splátkou počkal do jari, pretože keď prezimuje predá perinu a dlh skutočne vráti.

Statky - Zmätky
Námet čerpá z dedinského prostredia v ktorom zobrazuje životné osudy prostých ľudí. Jeho hra má dynamičnosť je majstrovstvom vykreslenia charakterov postáv.
Skupáň Plavčík nahovorí Lankovcov aby mu dali svojho syna Ďura za vlastného. Ďuro sa oženil zo Zuzkou Kamenskou a presťahoval sa k Palčíkovcom. Palčíkovci sa tešili, že dostali do domu dve lacné pracovné sily. Na prepis majetku Ďurovi rýchlo zabudli. V rodine nastávajú rozbroje a Zuzka opustí Ďura. Ďuro si privedie novú ženu lenivú Betu. Beta trvá na prepise majetku. Palčík odmieta a vyženie ich z domu. Ďuro sa chce vrátiť k Zuzke ale tá ho odmieta.

Ženský zákon
Je to štvordejstvová divadelná hra v ktorej autor humornou formou poukazuje ako predsudky, klebety a nenávisť môžu meniť život na dedine.


Ivan Stodola

- Patril medzi predstaviteľov medzivojnovej drámy, mladšia najatraktívnejšia generácia.
- Narodil sa v Liptovskom Mikuláši, jeho prvé diela sú spojené práve z divadlom v Liptovskom Mikuláši – Zaznamenali úspech.
- Ukončil lekársku fakultu pôsobil ako lekár.

- Div. Hra : Náš pán Minister
- Komédia v ktorej kritizuje pokrytectvo, chovanie malomeštiakov, ich úsilie dostať sa za každú cenu do vyšších vrstiev
- Otvorene hovoril : „Zahlušilo sa svedomie, zradila sa láska len pokladnica tučnie“- Div. Hra : Bačova žena /1928/
- Zobrazuje dedinské prostredie, námet je zo života ženy nezvestného muža.
- Emin muž Ondrej, odchádza za prácou do Ameriky, pracuje v bani, kde ho postihlo nešťastie, baníkov zasypalo, on sa však cez vetriacu šachtu zachránil, ale stratil pamäť.
- Eva nemala o ňom žiadne správy a preto sa vydala za Miša ktorý jej pomáhal.
- O nejaký čas pri železničnom nešťastí nadobudne opäť pamäť a vracia sa domov ako boháč.
- Eva sa musí rozhodnúť medzi 2 mužmi, ktorý ju ľúbia a ktorých i ona ľúbi.
- Tragédia vrcholí, keď sa musí rozhodnúť ako rozdelí deti
- Tento spor vyrieši samovraždou.
- Div. hra : Čaj u pána senátora
- Veselohra, kritika malomeštiactva, dej sa týka prípravy volieb

- Div. hra : Jožko Púčik a jeho kamera
- Hlavná postava Jožko Púčik, dobrý svedomitý úradník, pracuje v dobročinnom spolku Humanitas, kde je obvinený z krádeže peňazí. Nakoniec sa ukáže, že je nevinný a takmer sa stal obeťou bezcharakterného správcu spolku Rohatého.
- V tejto veselohre zobrazuje autor falošne chápaný humanizmus, prejavy karierizmu, mravný úpadok ľudí.

- Div. hra : Svätopluk
- Historická dráma podnetov na napísanie opery.

- Div. hra : Keď jubilant plače
- Komédia, kritika malomeštiactva v období Slovenského štátu.
- Cez postavu šarlatánsky maskoval podobné typy politických podnikov.

- Div. hra : Marína Havranova

MATURITNÁ OTÁZKA č.19

Slovenská dramatická tvorba J. G. Tajovský, I. Stodola

a)Charakterizujte tematickú náplň jednotlivých divadelných hier
b)V ktorých divadelných hrách vyvoláva majetok a zlé medziľudské vzťahy dramatický konflikt ? Uveďte konkrétne hry a charakterizujte ich
c)Rozbor úryvku : J. G. Tajovský „Statky – zmätky“
d)Aké témy prevládajú v div. Hrách I. Stodolu ?
e)Charakterizujte životopis


Jozef Gregor Tajovský
/1874 – 1940/

Narodil sa 18.10.1874 v Tajove pri Banskej Bystrici. Pochádzal z málomestkej rodiny /10 detí/, preto ho rodičia dali na výchovu k starému otcovi. Štefanovi Greškovi. Študoval v Banskej Bystrici a v Kláštore pod znievom, obchodnú akadémiu študoval v Prahe. Ako bankový úradník pôsobil v Trnave, Martine, Nadlaku /Rumunsku/ a v Prešove. Písal poviedky z dedinského prostredia.
Prvé zbierky: Z dediny
Omrvinky
Rozprávky – Do konca – venoval starému otcovi
Maco Mlieč
Rozprávky pre ľud – Úžerník
Spod kosy – vrchol kritizmu
Tŕpky – vrchol kritizmu
Zbohom – vrchol kritizmu

Vrchol tvorby : Mišo
Horký chlieb
Na chlieb
Mamka Pôstková
Dramatická tvorba : Prvou prácou : Jej budúci
Sľuby
Ženský zákon
Statky zmätky
V službe
Smrť Ďurka Langsfelda
Blúznivci
Mamka Pôstková
Mamka Pôstková: Námet čerpal z banky , kedy sa stretol s touto osobou. Je to typ neobyčajne skutočnej ženy ktorá nemôže zomrieť skôr, kým nesplatí zbytok pôžičky /tri koruny/banke. Živý sa pečením chleba avšak za utŕžené peniaze si nemôže nič dopriať pretože príde syn a všetky peniaze vydranká na alkohol alebo nevesty pre vnúčence. Na jeseň sa prihlásila na brigádu do repy. Ťažko zarobené peniaze si uložila u gazdu ktorý ju okradol. Preto príde k bankovému úradníkovi a poprosí ho aby s poslednou splátkou počkal do jari, pretože keď prezimuje predá perinu a dlh skutočne vráti.

Statky - Zmätky
Námet čerpá z dedinského prostredia v ktorom zobrazuje životné osudy prostých ľudí. Jeho hra má dynamičnosť je majstrovstvom vykreslenia charakterov postáv.
Skupáň Plavčík nahovorí Lankovcov aby mu dali svojho syna Ďura za vlastného. Ďuro sa oženil zo Zuzkou Kamenskou a presťahoval sa k Palčíkovcom. Palčíkovci sa tešili, že dostali do domu dve lacné pracovné sily. Na prepis majetku Ďurovi rýchlo zabudli. V rodine nastávajú rozbroje a Zuzka opustí Ďura. Ďuro si privedie novú ženu lenivú Betu. Beta trvá na prepise majetku. Palčík odmieta a vyženie ich z domu. Ďuro sa chce vrátiť k Zuzke ale tá ho odmieta.

Ženský zákon
Je to štvordejstvová divadelná hra v ktorej autor humornou formou poukazuje ako predsudky, klebety a nenávisť môžu meniť život na dedine.


Ivan Stodola

- Patril medzi predstaviteľov medzivojnovej drámy, mladšia najatraktívnejšia generácia.
- Narodil sa v Liptovskom Mikuláši, jeho prvé diela sú spojené práve s divadlom v Liptovskom Mikuláši – Zaznamenali úspech.
- Ukončil lekársku fakultu pôsobil ako lekár.

- Div. Hra : Náš pán Minister
- Komédia v ktorej kritizuje pokrytectvo, chovanie malomeštiakov, ich úsilie dostať sa za každú cenu do vyšších vrstiev
- Otvorene hovoril : „Zahlušilo sa svedomie, zradila sa láska len pokladnica tučnie“- Div. Hra : Bačova žena /1928/
- Zobrazuje dedinské prostredie, námet je zo života ženy nezvestného muža.
- Emin muž Ondrej, odchádza za prácou do Ameriky, pracuje v bani, kde ho postihlo nešťastie, baníkov zasypalo, on sa však cez vetriacu šachtu zachránil, ale stratil pamäť.
- Eva nemala o ňom žiadne správy a preto sa vydala za Miša ktorý jej pomáhal.
- O nejaký čas pri železničnom nešťastí nadobudne opäť pamäť a vracia sa domov ako boháč.
- Eva sa musí rozhodnúť medzi 2 mužmi, ktorý ju ľúbia a ktorých i ona ľúbi.
- Tragédia vrcholí, keď sa musí rozhodnúť ako rozdelí deti
- Tento spor vyrieši samovraždou.

- Div. hra : Čaj u pána senátora
- Veselohra, kritika malomeštiactva, dej sa týka prípravy volieb

- Div. hra : Jožko Púčik a jeho kamera
- Hlavná postava Jožko Púčik, dobrý svedomitý úradník, pracuje v dobročinnom spolku Humanitas, kde je obvinený z krádeže peňazí. Nakoniec sa ukáže, že je nevinný a takmer sa stal obeťou bezcharakterného správcu spolku Rohatého.
- V tejto veselohre zobrazuje autor falošne chápaný humanizmus, prejavy karierizmu, mravný úpadok ľudí.

- Div. hra : Svätopluk
- Historická dráma podnetov na napísanie opery.

- Div. hra : Keď jubilant plače
- Komédia, kritika malomeštiactva v období Slovenského štátu.
- Cez postavu šarlatánsky maskoval podobné typy politických podnikov.

- Div. hra : Marína Havranova

MATURITNÁ OTÁZKA č.21

Lyrizovaná próza, jej vývin a miesto v slovenskej literatúre. Hlavné znaky a špecifické črty lyrizovanej prózy v diele M. Figuli, F. Švantnera, D. Chrobáka.
a)Vyvoďte z diela M. Figuli „Tri gaštanové kone“ hlavné črty lyrizovanej prózy.
b)Vysvetlite význam opisu v umeleckom diele, v odbornej literatúre a v bežnom živote. Ku ktorému opisu patrí uvedená ukážka?
c)Charakterizujte výkladový slohový postup.

Dobroslav Chrobák
/1907 – 1951/

- Narodil sa v Hybiach, maturoval v Liptovskom Mikuláši. Vyštudoval
elektrotechnickú fakultu v Prahe – inžinier. Žil v Bratislave – Slovenský
rozhlas Bratislava.

Tvorba : Kamarát Jašek – Stvárnil oddelene dva tematické okruhy : dedinu
mesto

Druhá kniha Drak sa vracia – znaky ľud rozprávky
- Hlavné postavy:
Drak : Martin Lepiš Maldušovie
- mal tajomný pôvod bol odvážny, statočný, hrdý, múdry, výnimočný, osamelý, opovrhovaný, /dedina ho vyvrhla zo svojej spoločnosti/.
- líšil sa od dedinčanov tým, že bol najdúch, ďalej svojim umeleckým sklonom /bol hrnčiarom/, dedina mu časom /kvôli jeho
schopnostiam/pripisovala čarodejnú moc a jeho prítomnosťou začala vysvetľovať živelné pohromy, ktoré zasiahli dedinu.
- vo svojom vnútri túžil po láske, dôvere a spoločnosti
- je človekom ktorý nepatril nikomu

Eva Jariabková – má rada Draka
Šimon Jariabek – manžel Evy potom ako Drak opustil dedinu
- po Drakovom návrate začína na neho veľmi žiarliť v domnení, že ho Eva stále ľúbi.

Motto : Hľadania stratenej cti, lásky a dôvery ľudí

Dej – prejavil sa tu autor umelecký talent a schopnosti
- ústredná postava /Drak/ je z rodu tamojších indivíduí hľadajúcich svoje miesto pod slnkom.
- dedinský kolektív vytuší tvrdú Drakovu povahu a správa sa k nemu nepriateľsky, najmä odvtedy ako sa s Drakovým menom a s jeho pobytom v dedine začnú poverčivo spájať povodne, hlad, choroby a iné pohromy.
- musí odísť z dediny, je vyobcovaný, okradnutý o domov
- vrátil sa práve na Jána, keď sa splnia všetky sny, čo znamená obnovu prírody povodní, sucha, požiarov, chorôb.
- jeho návrat vzrušuje celú dedinu a prebúdza nenávisť voči nemu. Je však naplnený silou a túžbou vrátiť sa a nadobudnúť stratenú dôveru.
- podarí sa mu to veľkolepom čine v prostredí krásnej Tatranskej prírody.
- Richtár zháňal chlapov ktorý by dobrovoľne dopravili dobytok do dediny, ktorý uviazol na Slovensko – poľských hraniciach v obkľúčení ohňa.
- Drak sa prihlási lebo dobre pozná okolie. Nechceli ho však pustiť samého, aby nepredal dobytok Poliakom. Tak sa rozhodli poslať sním Šimona aby dal na neho pozor.
- autor stavia Draka a Šimona proti sebe, necháva čitateľa v domnení, že príchodom Draka sa začína boj o Evu ktorá milovala Draka ale keď odišiel vydala sa za Šimona – on stále trpel kvôli Drakovi. Myslel si, že ho Eva stále miluje.
- autor opisuje ich cestu, prostredie ktorým prechádzajú a Šimonovu snahu spoznať Draka. Nakoniec vyvádzajú čriedu dobytka cez požiarom ohrozené Tatranské doliny.
- Drak si vedie nevestu, dozvedáme sa jeho pravé meno a obyvatelia dediny sú mu vďačný za to že priviedol dobytok.
- Šimon sa vracia k Eve, Draka ponechajú minulosti a začínajú nový život.
- autor používa v jazyku veľa expresivity, prirovnaní, metafor.

Margita Figuli
/1909 – 1995/

- Vyšný Kubín, OA v Banskej Bystrici, úradníčka v Bratislavskej Tatrabanke
- uverejňovala v kalendároch, Živene, Slovenské pohľady, Eláne a Tvorbe
- 1941 – s politických dôvodov odchádza z Tatrabanky a venuje sa len literárnej tvorbe.
- 50 roky – pracovala vo Výbore zväzu slov. spisovateľov.
- za novelu Olovený vták bola prepustená zo zamestnania
Zbierka noviel : Pokušenie /1937/
- zbierka znamenala ozajstný prienik do umeleckej literatúry
- sú to novely z rôznou tematikou, ale hlavne sociálna tematika.
- hlavné postavy zápasia s predsudkami s meštiackou, všetko čo robia preto aby dosiahli voľnosť, slobodu, chcú sa vymaniť spod všetkého čo im bráni v slobodnom živote:

Novely: Príval
Uzlík tepla
- novely z ľúbostnou tematikou

Novela: Halúzky
- postavy sa často dostávajú do napätých situácii ktoré vznikajú v dôsledku uvedomenia si životných prekážok.

Novela: Tri gaštanové kone /1940/
- záver v novele je oslobodzujúci, lebo víťazí právo človeka na prirodzený slobodný citový život.
- Peter a Magdaléna sú nositeľmi čistej lásky ktorú posilnilo utrpenie.

Kompozícia:
- Rozprávačom je Peter a v diele je použitá 1 osoba, sú tu použité metafory, prirovnania, symboly, dielo je obohatené reflexiami citovými prežívaniami, náladami, expresivity
- je to ľúbostný príbeh ktorý má sociálne cítenie

Charakteristika /stručná/
Dej sa odohráva v Turci na Orave a v dedinke Leštiny. Autorka opisuje prostý dedinský život, prostredie v ktorom sa príbeh odohráva charaktery postáv. Peniaze sú symbolom záhuby. Novela je koncipovaná ako rozprávka. Príroda je spoluúčastníkom deja. Tri gaštanové kone sú symbolom prírody, lásky, šťastia, sily, čistoty a vášne. Spolucítia s človekom.

Téma: Hlboká láska Petra a Magdalény
Postavy:
Peter – rozprávač, dielo je písané v 1 osobe
- pôvodne je tulák ktorý skupuje drevo. Je stáli, mravný, chudobný, mal veľmi rád zvieratá. Statočný priateľský. Dobré vlastnosti o Petrovi prebúdza najmä láska k Magdaléne.Magdaléna – jemná, dobrá, chce byť verná Petrovi, citovo založené dievča peknej postavy, pracovitá, spätá s prírodou.
- fatalistická oddanosť osudu – je to tak, pretože to tak chcel osud
- skôr pasívna postava, nezasahuje svojím konaním závažne do deja.

Jano Zápotočný – bohatý gazda, surovec, zhýzavec, trápi zvieratá, namyslený, je krutý k ľuďom.

Dej:
- Peter sa vracia k svojej detskej láske Magdaléne ktorú chce popýtať o ruku. Po cesta natrafí na M. bratranca a Jana Zápotočného ktorý pašujú kone. Peter sa dozvie, že aj Jano chce Magdalénu za ženu. Zápotočný videl hneď od začiatku roka a preto mu neustále chce ublížiť. Magdalénina mama Maliarička ktorá sa pachtí za peniazmi, Magdalénu sľúbi Janovi. Magdaléna stále ľúbi Petra. Pri pálení svätojánskych ohňov sa Peter a Magdaléna stretnú, a dá mu 3 podmienky /postaviť dom v Turci, vrátiť sa pre ňu s tromi gaštanovými koňmi a vzdať sa tuláckeho života/. Zápotočný však Magdu proti svojej vôli dostane za ženu, /znásilní ju a ona otehotnie/. Magdaléna ale stále čaká na Petra, Jano to vyúti a preto je k nej surový a ublíži jej. Po dvoch rokoch sa Peter ktorý sa pod vplyvom Magdalény stal gazdom a vrátil po Magdalénu, až teraz sa dozvedel, že je vydatá. Najprv chcel Jana zabiť ale potom keď Magdaléna skoro zomrie je jeho láska natoľko silná, že sa jej dokáže vzdať. Keď sa Magdaléna uzdraví Jano ju vženie na dvor kde musí držať koňa ktorému chce Jano vypáliť meno tulák /tak volali Petra/. Keď sa to Peter dopočul rýchlo dobehol, ale už bolo neskoro, Kôň Jana zabil.
Príroda je láskavá aj trestajúca. Koniec bol rozprávkový. Všetko sa dobre skončilo. Magdaléna odišla s Petrom do nového domova, kde žili vo vzájomnej zhode, láske a šťastí.
Román: Babylon /1946/
- historická téma – rozpad chaldenskej ríše – dobyli ju Peržania

Román : Mladosť /1956/
- spomienky na mladosť, detstvo, rodinu
- má autobiografický charakter

Kniha : Ariadnina niť /1964/
- kronikárstvo – dokumentárny základ
- vzťahy medzi spoločnosťou a mentálne postihnutými deťmi

Kniha : Víchor v nás /1974/
- analyzuje vzťahy v jednom ženskom pracovnom kolektíveFrantišek Švantner
/1912 – 1950/

- Je predstaviteľom prózy naturizmu /lyrizovaná próza v medzinárodnom období
- najdôležitejšie rozvinul prózu slov. naturizmu a jeho dielo je vrcholom lyrizovanej prózy
- narodil sa v Bystrej /dedinka pri Brezne pod Ďumbierom/
- študoval na učiteľskom ústave v Banskej Bystrici a pôsobil aj ako učiteľ
- 1947 – 50 –bol externým referentom Matice Slovenskej a tejto práci sa venoval celé tri roky a potom už len literárne
- svoje prvé diela uverejňoval v časopise Svojeď
- 1976 vyšla kniha Novely – boli tu novely ktoré kedysi uverejnil v rôznych časopisoch

Zbierka próz : Málka /1942/
- vychádzal z literárnej tradície, ľudových rozprávok, balád, povestí
- do popredia vystupuje moment osudovosti a fantastiky

Motívy : viny a odplaty – napr. próza Stretnutie
Neobjasnenia zločinu – Horiaci Vrch
Tragického nedorozumenia – Málka

Málka : rozpráva o valachovi ktorí sa zo svojou vášňou zveruje vetru, tráve, stromom, celej prírode, lebo sa mu zdá, že hlavná postava Málka sa v smrti na neho usmieva. Príroda symbolizuje Málku ktorý zomiera a príroda sa mu prihovára.

Postavy : dominujú v nich zvláštne psychické stavy ako strach, vášeň, posadnutosť, úzkosť
ich reakcie na vonkajšie podnety, na problémy sú nepredvídateľné a veľmi impulzívne
vo všetkých prózach sa aktivizuje moment osudovosti fatulizmus

Román : Nevesta hôľ /1946/
- vyvrcholenie liryzácie Slovenskej prózy
- v strede pozornosti je človek v úzkom styku s prírodou – niektoré postavy symbolizujú prírodu : Tavo, Zuna
- má pomerne skromný dej
- odvíja sa od ľúbostného vzťahu bezmenného hrdinu, ktorý vystupuje vo funkcii rozprávača k tajomnej Zune


MATURITNÁ OTÁZKA č.22

Človek v zápase za národné a sociálne oslobodzovanie v boji proti fašizmu v Slov. a českej próze po r. 1945. V. Mináč, A. Bednár, R. Jašík, Otčenášek

a)Príčiny a podmienky vzniku protifašistickej literatúry
b)Umelecké zobrazovanie vojny v konkrétnych dielach
c)Rozbor úryvku : R. Jašík „Mŕtvy nespievajú“
d)Vyhľadajte v slovníku slová z vojenskej problematiky. Vysvetlite ich pôvod.
Vladimír Mináč
/1922 - ??/


Rodiskom je Klenovec
- Pôsobil ako predseda Matice Slovenskej
- Debutoval román Smrť chodí po horách
- tematickým a myšlienkovým základom je osobný zážitok – SNP
- život dvoch bratov Petra a Jána Lotára
- na debut voľne nadväzuje druhý román Včera a zajtra
- obe prózy spája postava Petra Lotára ktorý si po návrate s koncentračného tábora hľadá miesto v občianskom živote
- vydáva trilógiu : Generácia

1)Dlhý čas čakania
- je obrazom fašizmu, vojny, ľudských osudov, života v Slovenskom štáte počas vojny.

2)Živí a mŕtvi
- kladie sa tu dôraz nielen na neľudské činy nacistov ale aj na vykreslenie ľudí, ktorý sa snažili ťažiť z účasti v Povstaní.


3)Zvony zvonia na deň
- zaberá obdobie od februára 1946 do feb. 1948
- sústreďuje sa na najdôležitejšie spoločenské javy týchto rokov a s nimi kontroluje svoje postavy.Alfonz Bednár
/1914 – 1989/

- Narodil sa v Rožnovej Nepozadri, okres Trenčín.
- Do literatúry vstúpil po roku 1945 ako prekladateľ Anglicko – Americkej prózy / Defol, Turin Landon, Hemingway/.
- Knižne debutoval už v zrelom veku románom Sklenený vrch /1954/

- Je napísaný formou denníka hlavnej postavy Emy Klaasovej – jej spomienky na vzdelanejšiu a bližšiu minulosť sa prelínajú so
skutočnosťou.
- zmieňuje sa o rodinnom prostredí, o citových vzťahoch k trom mužom
- partizánskemu bojovníkovi Milanovi Kališovi, ktorého neskôr umučia fašisti Zolovi Ballovi, snúbencovi, s ktorými sa rozišla a manželovi inžinierovi Solanovi .
- Eva zomiera pri nešťastnej nehode na stavbe.

- Zbierka noviel : Hodiny a minúty
- v radoch literárnej kritiky vzbudila ostrejšiu polemiku

- Prózy: Kolíska, Susedia, Hodiny a minúty
- autor hľadá rovný uhol pre zobrazenie SNP

- Dvojzväzková románová epopeja: Hromový zub, Deravý dukát
- rodinná kronika o slovenskej dedine 20 stor.
- skeptický pohľad na skutočnosť, autobiografické skúsenosti, konkrétne historické fakty.

- Krátky román: Balkón bol privysoko
- autor sa vzdal realistického zobrazovania skutočnosti

- Je autorom cestopisu Grécke zátišie, filmového scenára Slnko svieti, Organ, Tri dcéry.Rudolf Jašík

Román: Mŕtvy nespievajú
- dej sa odohráva v dvoch časových pásmach
- Prvé pásmo sa odohráva na Hornej Nitre v dedinke Pravno a Plavnica kde pred vojnou dobre nazývajú národné menšiny /
Nemci, Slováci, Maďari, Židia/. Problémy nastávajú transportovaním židov do koncentračných táborov.
- Druhá časť románu – odohráva sa na východnom fronte kde slovenský vojaci bojujú po boku s nemeckou armádou. Hlavnou postavou románu je pomčík Kľako so svojou jednotkou. Raz si poručík Klako vypočuje rozhovor Nemcov ktorý rozprávajú ako naložia s ostatnými národmi, Slovákov nevynechávajúc. Vypočutý rozhovor znení jeho zmýšľanie a s celou jednotkou prejde na stranu Rusov.
Jedného dňa jednotka objaví drevný lieh, rozhodnú sa radšej zomrieť pijú a spievajú, až vtedy ich jeden z vojakov upozorní
- Mŕtvi nespievajú – názov románu.

Ján Otčenáš

Je autorom dramatickej novely Rómeo a Júlia a Tma
Hlavnými predstavami sú Rómeo – Pavel – študent
Ester – židovka
Sejšek – kolaborant

Dej románu je začlenený do obdobia protektorátu Čechy – Morava po atentáte na Hečaricha.
Pavel stretáva Ester na lavičke v parku. Je označený veľkou žltou hviezdou. Ester odvtedy ako jej zobrali rodičov do koncentračného tábora sa ukrýva v pivniciach v Prahe. Pavel vezme Ester ku sebe a ukryje ju v komore vedľa krajčírskej dielne svojho otca. Vznikne medzi nimi láska.
Tajomstvo mladých ľudí odhalí Seisek a udá Ester gestapu. Fašisti obsadia celú ulicu i dom. Ester aby neublížila Pavlovi bočným vchodom uteká z domu na ulicu, kde ju nemecký vojaci zastrelia. Láska nezomiera, ale ide do hrobu.


MATURITNÁ OTÁZKA č.25

Druhá svetová vojna vo svetovej literatúre. E. M. Remarque, J. Heller, B, Polevoj

a)Vysvetlite dosah vojny na človeka ako nám to predstavujú uvedení autori.
b)Charakterizujte ľubovoľných hrdinov v románoch napr. E. M. Remarque „Noc v Lisabone“, J. Hellera „Hlava XX11, B. Polavého „Príbeh ozajstného človeka“
c)Rozbor úryvku : E. M. Remarque „Noc v Lisabone“
d)Aké druhy viet prevládajú v úryvku ? Určte slov. druhy vo vete : Francúzsky colník pas ľahostajne vrátil.Erich Maria Remargue
/1898 -1970/

Narodil sa v roku 1898 v Osnabrücku v Nemecku. Vyštudoval učiteľský ústav. Pôsobil ako novinár. Bol účastníkom 1 sv. vojny. Počas 2 sv. vojny emigroval do USA neskôr do Švajčiarska.
Literárna tvorba :
Písal romány na základe vlastných skúseností.
Na západe nič nového
Traja kamaráti
Čierny obelisk
Iskra života
Nebo nepozná obľúbencov

Obdobie nástupu fašizmu a udalostí 2 svet. Vojny zobrazil v románoch.

Víťazný oblúk
Noc v Lisabone
Tiene v raji

Na západe nič nového
Tento román mu priniesol svetovú slávu.
Dej románu sa odohráva na francúzskom fronte počas 1 sv. vojny. K napísaniu románu ho inšpirovala správa z rozhlasu s uvedeným názvom. V diele spracoval autentické osudy skupiny desiatich septimánov, ktorý pod vplyvom militantných profesorov odchádzajú bojovať a žiť. Hlavnou postavou románu je Paul Baumer ktorý rozpráva otrasné zážitky prežité v bojoch a nezmyselné umieranie svojich spolužiakov v zákopoch. Vrcholným momentom románu je chvíľa keď sa Paul stretáva s nepriateľským vojakom, ktorý leží, ranený ranení je Paulovým vrstovníkom a prosí ho aby ho zabil. Vtedy si Paul uvedomí nezmyselnosť a tragédiu vojny.
Traja kamaráti
Je to príbeh troch kamarátov automobilových pretekárov ktorý sa zblížili počas 1 svet. Vojny. Ich priateľstvo sa formovalo cez životné osudy a lásku k jednej žene.

Víťazný oblúk
V tomto románe opísal príbeh nemeckého emigranta Dr. Raniga ktorý uteká pred prenasledovaním fašistov pre svoje verejné vystupovanie proti fašizmu /autobiografické prvky/. Dr. Raviga zatkne gestapo kde je neľudsky mučený nemeckým veliteľom Hágenom. Ravigovi sa podarí ujsť do francúzska. Jedného večera sa v reštaurácii stretávajú Ranig s Hágenom ale Hágen ho nespoznáva Ranig nadviaže s Hagénom priateľstvo a na nič iné nemyslí len ako mu vrátiť neľudské mučenie. Nakoniec ho vyláka za mesto kde Ravig zastrelí Hágena.

Noc v Lisabone
V tomto románe zachytáva osudy nemeckého emigranta ktorý uteká z Nemecka. Skrýva sa v Paríži, po obsadení Paríža Nemcami uteká cez Lisabon do USA. V Lisabone verí, že v USA sa mu podarí zohnať lieky pre ťažko chorú manželku Helen ktorá zostala v Nemecku. V Lisabone sa dozvedá, že Helen zomrela a tak sa rozhodne v prístave dať svoju šíf kartu a peniaze ďalšiemu zúfalcovi keď si vypočuje jeho životný príbeh.

Tiene v raji
Zachytáva osudy Nemeckých emigrantov ktorý sklamaný zo života v USA sa vracia späť do Nemecka.Jozeph Heller
/1923 - ??/

Sa stal populárnym protivojnovým románom – Hlava XXII

Dej románu sa odohráva pred koncom 2 svet. vojny po obsadení Južného Talianska spojencami. Na malo ostrove Pianosa, ktorý leží v Stredozemnom mori je Americká letecká základňa. Odtiaľto štartujú posádky lietadiel ktoré bombardujú nemecké pozície v Severnom Taliansku. Ústrednou postavou je kapitán Jossarian, ktorý nechce zomrieť nezmyselnou smrťou. Búri sa proti vojenským nariadeniam, ktoré v posádke presadzoval ctižiadostivý plukovník Keskart. Hrdina si uvedomuje svoje bezvýchodiskové postavenie v hlúpej vojenskej mašinérii, keď sa neprihliada na ľudí, ale iba na splnenie príkazov. Plukovník Keskart nezmyselne zvyšuje povinný počet letov, z ktorých sa mnohé posádky nevrátili na základňu. Vtedy sa Josaarian rozhodne dezertovať z armády a utiecť do Švédska. Odchádza za vidinou kultúrneho sveta a cíti sa šťastný, lebo sa rozhodol byť sám sebou. Román tvorí 42 kapitol, pomenovaných podľa hlavných postáv jednotlivých epizód. Autor ich predstavuje pri bojových náletoch, chvíľach voľna, oboznamuje čitateľa z ich minulosťou. V takomto duchu napísal aj romány:
Bombardovali sme New Heven
Niečo sa stalo
Zisk nad zlato

Po vážnej chorobe roku 1982 ktorá ho na niekoľko rokov pripútala na invalidný vozík napísal knihu: Nebolo mi do smiechu

Svoj osud preniesol čiastočne aj na Jossariana hrdinu románu: Záverečná, ktorý je akýmsi voľným pokračovaním Hlavy XXII.

Boris Polevoj

- Je predstaviteľom Ruskej literatúry na 2 svet. vojnu reagoval dielom Príbeh
ozajstného človeka.

V diele zachytáva životné osudy Sovietskeho letca Meresieva ktorý je na konci vojny zostrelený Nemeckými vojakmi nad Tajgou. Podarí sa mu katapultovať avšak zlomí si obe nohy. Upadne do bezvedomia. Keď sa preberie dlhé dni a noci sa plazí v mraze a snahu. Keď už ho opúšťajú všetky sily nachádzajú ho deti z blízkej dediny a privolávajú pomoc. Meresievovy zachránia život avšak mu od kolien museli amputovať nohy. Počas pobytu v nemocnici nájde článok v časopise s podobným osudom Amerického letca. Ktorý tak isto stratil nohy avšak svojou húževnatosťou a cvičením sa vrátil do života. Podľa toho príkladu začína cvičiť a chodiť s protézami, naučí sa lietať a vracia sa bitové pole.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk