Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Maturitná otázka č. 2 - Literatúra - 2006

Stredoveká literatúra
(863 – 1500)

Staroslovienske obdobie (863 - 1000)

Veľkomoravská ríša – Moravské a trnavské kniežatstvo – obrovský význam - 3 bohoslužobné jazyky – latinčina, gréčtina, hebrejčina

Rastislav – zábrana vplyvu, posiela poslov k Michalovi III s prosbou, aby mu dal niekoho, kto vie šíriť zrozumiteľný jazyk = KONŠTANTÍN a METOD – zo Solúna (v súčastnosti Tesaloniky)- zostavujú písmo z malých písmen gréckej abecedy – HLAHOLIKA a prvý stredoslovanský jazyk – STAROSLOVIENČINA; prekladajú Bibliu a predslov (k sv. evangeliu) je prvá slovanská báseň – PROGLAS
- Pápež Hadrián II – obvinil Konštantína a Metoda, predvolal si ich k sebs, podarí sa im staroslovinčinu obhájiť ako bohoslužobný jazyk a on ich požehná
- Metod sa vracia na územie Veľkej Moravy – knieža Svätopluk – dáva Metoda uväzniť na niekoľko rokov, lebo uznáva latinčinu
- Ján VIII – prepustia Metoda na slobodu, po smrti Metoda Štefan V – zakázal Slovenskú bohoslužbu, Metodovy žiaci ujdú, zostavujú nové písmo podľa veľkých písmien gréckej abecedy – CYRILIKA
- Konštantín a Metod preložili do staroslovienčiny omšovú knihu – MISÁL
- evanjelická – Nový Zákon
- breviár – modlitebná kniha pre kňazov
- žaltár – zbierka žalmov
- spevníky aj súdny zákonník pre svätských ľudí
- priniesli aj právo a poriadok
- Konštantín napísal Proglas – oslava prekladu písma, domáci jazyky
- Metod – Starý Zákon preložil + napísal cirkevné spisy
Diela : Pochvala Cyrilovi filozofovi, Pochvalné slovo na Cyrila a Metoda, Život Konštantýnov: Kliment – 1. časť - uchýlil sa pred prenasledovaním na územie Bulharska, Gorazd – 2. časť
- Moravsko - pannónske legendy:
1 – Život Konštantína
2 – Život Metoda
,,Či neprichádza dážď od Boha na všetkých rovnako? Alebo či slnce takisto nesvieti na všetkých rovnako? Či nedýchame na vzduchu rovnako? A tak vy, nehanbíte sa, tri jazyky len uznávajúc a prikazujúc, aby všetky ostatné boli slepé a hluché? Povedzte mi, Boha robíte bezmocným, že nemôže toto dať, alebo závistlivím, že nechce? My však národov mnoho poznáme, knihy majúcich a Bohu slávu vzdávajúcich každý svojím jazykom. “

Nové konštruovanie literatúry (1000 - 1500)
- Štefan I – prvý kráľ – rozpad Veľkomoravskej ríše príchodom maďarov
- Latinčina – úradný jazyk – jazyk vzdelancov – jazyk štátnej vlády – šírí sa vzdelanosť v cirkevných a mestských školách, kláštoroch
- Čeština – vplyv Husického hnutia, učenie Jána Hudca – aj náboženský aj spisovný jazyk – používajú ho vyšší spisci – Slovakizovaná čeština
- akademia Istropolitana v BA
- literatúra mala prevažne náboženský charakter (žalmy, kázne, modlitby)
Literatúra – náboženská (prevláda)
- svetská
- Próza – legendy a kroniky – Legenda o sv. Svoradovi a Benediktovy – pochovali ich v bazilike – sú svätci, slúžili Bohu, zhotovovali si koruny, alebo peň a okolo neho pichliače – Nitra, Skalka pri Trenčíne – historická hodnota
- Dráma – vyvinula sa z kresťanských náboženských obradov – vianočné a veľkonočné hry, historické udalosti, báje, povesti – neskôr charakter ľudských hier
- Šlachtická literatúra (po latinsky) – Anonymovy kronika – Činy Uhbov, Kronika Šimonova z Kézy
- Literatúra písaná slovakizovanou češtinou – náboženský a mravoučný charakter
pieseň – Vitaj, milý spasiteľ, Spišské motlidby
igrici – potulní speváci šírili feudálnu literatúru
- Kníhtlač – Ján Guttenberg – 1445 v Nemecku – knihy vytlačené okolo r.1500 – INKUNÁBULY – prvotlače
- rozvíjala sa aj odborná literatúra v oblasti liečiteľstva a prírodných vied


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk