Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Slohové postupy a slohové útvary

Je spôsob, akým vyberáme a usporadúvame obsahové (tematické) prvky pri výstavbe jazykového prejavu.Slohový útvar (žáner)Je konkrétny, uzavretý, hotový jazykový celok, v ktorom sa obsahové prvky usporiadali na základe istého slohového postupu.V súčasnej štylistike sa rozlišujú 4 základné slohové postupy: informačný, rozprávací, opisný a výkladový (úvahový), ktoré sa uplatňujú v ustálených vzoroch modeloch jazykových prejavov, tzv. slohový ch útvaroch (žánroch). Jednému modelu však nezodpovedá vždy iba jeden postup, preto hovoríme aj o zmiešaných slohových útvaroch – hybridoch.

Informačný slohový postupVyznačuje sa jednoduchosťou. Snaha zahrnúť do jednej výpovede čo najväčšie množstvo faktov. Obsahuje stručne údaje na otázky: kto? čo? (vykonal alebo vykoná) kedy? kde? ako? prečo?Uplatňuje sa v slohových útvaroch: správa, oznámenie, hlásenie, pozvanie, plagát, inzerát, telegram, list, zápisnica, protokol, bežné rozhovory.

Rozprávací slohový postup Zaujímavé udalosti, príbehy a zážitky sa spájajú do jedného dejového pásma, v časovej postupnosti. Najbohatší slohový postup.Uplatňuje sa v slohových útvaroch: rozprávanie, bájka, rozprávka, povesť, poviedka, novela, román, fejtón.

Opisný slohový postup Štruktúrou sa podobá informačnému slohovému postupu. Najčastejšie sa využíva prítomný čas. Čistý a súvislý opis je zriedkavosťou. Výpočet znakov, vlastností predmetov. Môže byť statický, dynamický, náladový atď. Obsahuje vecné vzťahy, znaky, vlastnosti, výrobný alebo pracovný postup.Uplatňuje sa v slohových útvaroch: opis, návod, životopis, posudok, charakteristika, reportáž.

Výkladový slohový postup Náročný. Spravidla má úvod, jadro a zakončenie. Využívajú sa zložené súvetia. Vyskytuje sa v odborných a novinárskych prejavoch. Vo výklade sa vyskytuje trpný rod (pasívne tvary slovies). Výkladovým slohovým postupom sú písané učebnice. Obsahuje vnútorné vzťahy (príčinné, dôsledkové), hodnotenie a vlastné názory.Uplatňuje sa v slohových útvaroch: výklad, referát, prednáška, úvaha, kritika, recenzia, diskusný príspevok, úvodník.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk