Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

4. maturitná otázka zo slovenčiny

Romantizmus vo svetovej literatúre- 18. a 19. stor., končí asi v 30-tych rokoch 19 stor.
- ovplyvnené rozpadom feudalizmu a nástupom kapitalizmu
- zdôrazňovalo sa poznanie nerozumové, poznanie pomocou citov – iracionalizmus
- idealizmus - potláča materiálnu stránku sveta zdôrazňuje duchovnú- znaky
- individualizmus – v popredí je indivíduum, kladná postava, ktorá si uvedomuje že svet okolo je skazený a sám sa nadraďuje nad tento svet plný lží a pokrytectva, subjektivizmus – vnútro; na odpor voči pokrytectvu a nespravodlivosti sa hlavná postava uzatvára dovnútra to znamená, že poznanie sveta je vykúpené osamelosťou, titanizmus – hrdina si vytvorí schopnosti, pomocou ktorých chce pomáhať iným, démonizmus – jedna z hlavných postáv je často démon, je to padlý anjel, ktorý padol, lebo sa svojimi schopnosťami chcel vyrovnať Bohu- postavy - revoltujúce – väzni, zbojníci, revolucionári, rezignujúce – tuláci, kňazi, pustovníci - konflikt medzi snom a skutočnosťou, nástrojom poznania života sú city a fantázia- kontrast: chudobný – bohatý, sen – skutočnosť- lyrika.

Lord George Gordon Byron
- anglický básnik, rebel a novinár, písal básnické poviedky
- Childe Haroldova púť -epos pozostávajúci zo 42 spevov s autobiografickými prvkamidej: Childe Harold je moderný intelektuál, básnik, melancholik, je sklamaný a presýtený životom, nedokáže sa zmieriť so svojim osudom. Je znechutený svojim prázdnym životom, pokrytectvom v spoločnosti, sociálnymi i politickými pomermi. Opúšťa svoju vlasť a púšťa sa na cestu do Európy.- Chillonský väzeň – báseň preniknutá ideou slobodydej: na hrade Chillon pri Ženevskom jazere po dlhých rokoch väzenia vyslobodia jedného väzňa bernskí vzbúrenci. Nevie si však zvyknúť na slobodu a cnie sa mu za väzením. Autor v básni vyjadruje túžbu Švajčiarov vyslobodiť sa spo cudzej nadvlády.

Percy Bysshe Shelly
- angličan, kvôli pokrokovým názorom vylúčaný z Oxfordskej univerzity
- Odpútaný Prométeus - lyrická básnická dráma, obmena antickej báje o titanovidej: Prometeus sa vzoprel bohom a priniesol ľuďom oheň. Básnik verí v konečné víťazstvo dobra nad zlom. Hra je proroctvom o nevyhnutnom páde tiranov a oslobodení ľudstva.

Johan Wolfgan Goethe
- nemecký básnik, prozaik a dramatik
- Utrpenie mladého Werthera - román písaný formou listov písaných pre Lottu a priateľa Wilhelmadej: milostné a profesijné sklamania citlivého mladíka Werthera. Uteká od svojich problémov do Waldheimu, kde sa zamiluje do Lotty. Miluje ju čoraz viac, ale ona je už zadaná Albertovi. Werther vedie márny súboj s nemožnosťou dosiahnuť svoje ciele v láske a práci. Pre tento neúspech sa vo Wertherovi postupne zväčšuje pesimizmus a osobné vzbury. Uteká aj z Waldheimu. Neskôr pôsobí na veľvyslanectve, kde ho sprevádzajú ďalšie neúspechy a rozpory s nadriadenými. Stále túži po Lotte a preto sa vracia, no Lotta je už vydatá a verná svojmu mužovi. Werther nezvláda svoje city a po hádke s Lottou deň pred Vianocami spácha samovraždu.štruktúra: kombinácia románu v listoch a denníkovej formy. Z ja – rozprávania prechádza do on – rozprávania krátko pred Wertherovou smrťou. Využíva citoslovcia, zvolania, elipsy aj prerývané výpovede.žáner: sentimentálny román – kto koná srdcom, je mravný. Citové otázky, hľadanie osobného šťastia, dôraz sa kladie na presvedčivosť a ušľachtilosť.
- Faust - veršovaná tragédiaVyjadruje sa k otázkam ľudskej existencie, spracúva množstvo vedeckých, filozofických, politických a etických názorov. Dielo nie je klasickou divadelnou hrou, ale romantickou básňou, zmesou tragických a komických prvkov. Často sa mení veršová výstavba, strieda sa poézia a próza, časové roviny sa prelínajú, vznešené sa strieda s nízkym, city sa zrážajú s racionálnym myslením.Fridrich Shiller- nemecký básnik a dramatik, celý život bojoval proti tyranii
- Zbojníci (dráma, protest proti tyranii), Úklady a láska (tragédia, láska chudobného dievčaťa a syna šľachtica), Panna Orleánska, Don Carlos, Mária Stuartová (drámy)
- Viliam Tell -veršovaná drámadej: boj švajčiarskeho ľudu proti Habsburgovcom. Viliam Tell navzdá úctu vystavenému klobúku symbolizujúcemu nadvládu Nemcov. Miestodržiteľ Gessler ho prinútil zostreliť jablko z hlavy Tellovho syna. Syna nezranil, ale namiesto slobody ho uvrhli do väzenia. Tell ušiel a zabil Gesslera. Ľud sa pod jeho vedením vzbúril, vyhnal tyranov a vydobyl si slobodu.

Henrich Heine
- nemecký básnik a prozaik
- Kniha piesní – básnická zbierka, najznámejšia skladba Lorelei
- Obrazy z ciest – žánrové obrázky z ciest po Nemecku, Anglicku a Taliansku. Kritizoval sociálnu nerovnosť, zaostalosť a nacionalizmus.

Jean Jacques Rousseau
- francúzsky filozof, sociálny kritik a spisovateľ, pracoval ako sluha, pisár i ako učiteľ hudby
- Rozprava o pôvode nerovnosti medzi ľuďmi - vyjadruje sa proti súkromnému vlastníctvu, ktoré narúša medziľudské vzťahy, hlása návrat k neporušenosti prírody.
- Emil alebo o výchove - pedagogický román, predkladá svoje predstavy o prirodzenom a citovo bohatom živote.

Victor Hugo
- zakladateľ francúzkeho romantizmu, básnik, prozaik, dramatik a esejista.
- Legenda vekov – trojdielny básnický cyklus, zobrazený vývoj ľudstva na jeho ceste za pokrokom a humanizmom
- Cromwell – dráma, ktorej úvod je manifestom romantizmu vo Francúzsku.
- Bedári – rozsiahla románová skladba, zobrazuje životné osudy trestanca Jeana Valjeana, zápas s nespravodlivosťou spoločenských zákonov
- Robotníci mora – román- 93 – historický román
- Chrám Matky Božej v Paríži -historický romándej: počas slávnosti bláznov ľudia sledujú mystériá, ktoré sú prerušené voľbou kráľa bláznov. Stáva sa ním Quasimodo. Gringoire sa stáva svedkom pokusu o únos krásnej cigánky Esmeraldy. Kapitán lukostrelcov, Phoebus, zachráni Esmeraldu a zatkne Quasimoda. Esmeralda sa zamiluje do Phoebovej krásy. Gringoire sa dostane na Dvor divov, kde sa z chromých žobrákov stávajú zdraví ľudia. Kráľ žobrákov ho chce obesiť, Esmeralda ho zachráni sobášom. Na Gringoirovo sklamanie je to len formálny sobáš. Quasimoda bičujú na námestí a len Esmeralda má nad ním zľutovanie. Esmeralda sa má stretnúť s Phoebom, čo sa dozvedá arcidiakon Frollo. On vychoval Quasimoda a je zaľúbený do Esmeraldy. esmeralda je odhodlaná oddať sa Phoebovi. Frollo jej to prekazí, lebo prebodne Phoeba a utečie. Esmeralda je obvinená z vraždy a bosoráctva. Quasimodo ju unesie do azylu v chráme. Esmeralda odmieta Frollovu lásku, preto nahovorí Gringoira, aby vyslobodil Esmeraldu. Na slobode ju Frollo žiada o lásku, no ona ho odmieta. Chce sa pomstiť odovzdaním do rúk vojakov. Dáva ju strážiť zúrivej Gudule, ktorej dcéru uniesli cigáni. Esmeralda v nej spoznáva svoju matku. Vojaci odnášajú Esmeraldu na popravu. Keď Quasimodo vidí Frollovu diabolskú radosť, sotí ho do priepasti. Tak zomierajú dvaj, ktorých miloval. O dva roky nájdu pokrivenú kostru muža ako objíma kostru ženy. On nemal žiadne známky smrteľného zranenia...štruktúra: on – rozprávanie, kontrasty: krása – ošklivosť, láska – vášeň, dobro - zlo, hyperboly, melodramatickosť, nezvyčajné rozuzlenia, opisy chrámu, námestia, popraviska a parížskej architektúry.

Alexander Sergejevič Puškin
- ruský prozaik, vyhnanec
- Eugen Onegin – filozoficko – spoločenský román, panoranaticky zobrazuje vtedajšiu spoločnosť
dej: Lenský privádza do domu statkára Larina svojho priateľa Onegina. Larina má dve dcéry, Oľgu, Lenského snúbenicu a Tatianu, ktorá v Oneginovi spoznáva svoju vysnenú lásku. Onegin jej vyznanie odmieta a poúča ju k zdržanlivosti. Z rozmaru začne dvoriť Oľge a v súboji zabije Lenského. S pocitom beznádeje cestuje po Rusku a po návrate do Petrohradu stretáva vydanú Tatianu, ktorá odmieta jeho vyznanie.
- Kapitánova dcéra – historická prózadej: Pugačovove povstanie potlačené a Pugačov verejne popravený. Autorove sympatie sú na strane ľudu a jeho boja za slobodu.

Adam Mickiewicz
- Konrad Wallenrod
- historický eposdej: Konrad sa v záujme záchrany národa vtiera do priazne križiakov, stáva sa veliteľom jedného oddielu, v bitke vedie vojsko do záhuby a sám umiera; silný jedinec, ktorý prebral zodpovednosť za osud vlasti a národa, tragizmus, individualizmus
- Pán Tadeáš - národný epos, veľkolepý obraz poľskej spoločnosti počas napoleonských vojen, jej zvykov, obyčajov, túžob i prehier.

Edgar Allan Poe
- americký básnik, prozaik, literárny teoretik a esejista zakladateľ detektívnej literatúry a novelistickej tvorby
- znaky: estetické princípy, téma smrti krásnej ženy, pôsobivé obrazy a symboly, zachytáva predovšetkým city a nálady, presne vyvážená dávka smútku, melanchólie a tragickej irónie.
- Havran – básnická skladba s témou smrti mladej Lenory, poslom smrti je havran
- Vraždy na Ulici Morgue – detektívna poviedka s postavou amatérskeho detektíva a jeho nechápavého spoločníka.


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk