Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Staroslovienska literatúra

800-1500
- patrí do stredovekej lit.
- vzorom pre autorov bola Biblia
- v stredoveku sa u nás písala lit. po latinsky, v staroslovienčine a po česky- slovakizovanou češtinou
- 3 vrstvy obyvateľov:
1) kniežatá, rytieri
2) duchovenstvo
3) ľud
- silná nadvláda cirkvi, náboženský svetonázor
- neznámy autori
- mnohé časti ustálené= topické
- dôraz na výchovnú a vzdelávaciu funkciu

Veľkomoravské obdobie:
- začiatky lit. súvisia s príchodom kresťanstva
- kresťanstvo šírili franskí kňazi v latinčine
- kniežatá Mojmír a Rastislav museli bojovať proti vplyvu Východofranskej ríše, preto Rastislav poslal k byzantskému cisárovi Michalovi III. poslov (r.862) so žiadosťou o vierozvestov
- 863 prichádzajú na naše územie solúnski bratia Konštantín a Metod
- vytvorili:
1) jazyk – staroslovienčina (vytvorený na základe slovanského nárečia, kt. sa hovorilo okolo Solúna)
2) písmo – hlaholika ( vzniklo na základe malých písmen gr abcd)
3) literatúru: prekladovú (biblia) a pôvodnú (báseň Proglas)
- preložili do staroslovienčiny misál, evanjeliá, breviár, žaltár, spevník
- súdny zákonník pre všetkých ľudí

- báseň Proglas : autor- Konštantín ; predslov k evanjeliu
- prvá pôvodná slovanská báseň
- oslavuje slovanský preklad biblie, vyzdvihuje domáci jazyk, rozvíja vzťah vzdelanosti a Božieho slova
- veršový presah, inverzia, metafora, epiteton, anafora, básnické otázky a prirovnania
- nevzdelaného človeka prirovnáva k mŕtvemu
- vložené citáty z Biblie
- využíva kumuláiu- hromadenie slov, amplifikáciu-rozšírenie významu a opakovanie slov vo verši, aby zdôraznil význam

- Metod preložil Starý zákon

- Moravsko-panónske legendy :
a) život sv Konštantína (autor Kliment)
b) život sv Metoda (autor Gorazd)
- autor určený podľa štýlu, sú pravdepodobní autori
- nie sú to typické stredoveké legendy- predstavujú historický dokument – majú historicko-dokumentárny charakter
- vznikli v 9. stor.
a) sústreďuje sa na činnosť Konštantína pred príchodom na Veľkú Moravu, jeho povahu, náboženskú činnosť a obhajovanie slovanskej vzdelanosti
- Rastislav poslal poslov k cisárovi Michalovi, aby mu poslal biskupa a učiteľa, „kt. by nám v našom jazyku vieru kresťanskú vyslovil“
- cisár vybral Konštantína Filozofa, kt. najskôr vytvoril abecedu-písmená
- Konštantín obhajoval staroslovienčinu v Benátkach, kde vystúpil proti trojjazyčníkom (latinčina, gréčtina, hebrejčina)
- mal súcit s trpiacimi, za prácu odmietal zlato, vyprosil si 900 zajatcov, kt. prepustil

b) činnosť vo VM ríši, obrana slovinského nábož. jazyka proti útokom franských kňazov, vykreslenie spoločnosti a politického života
- stručnejšie ako Život sv Konštantína; o činnosti vo VM
- o Metodovej smrti, pohrebe a živote na VM
- Metod bol arcibiskup
- Konštantín cítil, že je chorý, radil Metodovi aby ďalej pokračoval v svojej práci
- na podnet franských kňazov bol Metod uveznený v Nemecku
- Metod preložil Starý zákon okrem Kníh Makabejských z gréčtiny do staroslovienčiny
- pred smrťou ustanovil Metod za svojho nástupcu Gorazda
- rozlúčil sa s ním po latinsky, grécky, starosloviensky ; uložili ho v chráme katedrály
- nie sú tu prvky zázračnosti

- ďalšia staroslovienska lit.: Chrabr (o písmenách) , Život Naumov –Bulharská lit.

Po latinsky písaná lit.:
- VM zanikla začiatkom 10. stor.
- Slovensko sa stalo súčasťou feudálneho Uhorska
- naše obyv. bolo na vyššom stupni spoločenského vývinu ako maďarské kmene
- prebrali od nás hodnoty spoločenské, kultúrne, slovnú zásobu
- Uhorský štát sa orientoval na latin. kultúru, strediskami vzdelanosti boli kláštory, školy, univerzity
- v kláštoroch mnísi odpisovali rukopisy
- mestské školy vznikali až od 14.stor., iba základné vzdelanie
- cirkevné školy vychovávali budúcich kňazov
- univerzity u nás zanikali čoskoro po založení
- v 13.stor. vznikla študentská hymna (Gaudeamus igitur)
- od 15.stor. sa na našom území začína používať aj čeština
- lit. bola v službách kresťanstva a feudalizmu
- exemplá: anekdoty, bájky, krátke poviedky, kt. sa odpisovali v kňazských kruhoch a využívali v kázňach
- svetská lit. zapisovaná v kódexoch , synkretizmus náboženských a svetských prvkov
- v próze najpopulárnejšie legendy
- Legenda o sv. Svoradovi a Benediktovi :
- autor biskup Maurus
- udalosti zo života oboch mníchov pôsobiacich za Štefana I.
- Svorad vstúpil do benediktínskeho kláštora pri Nitre a potom odišiel na Skalku pri Trenčíne; jeho žiak a spolupustovník Benedikt (zabili ho zbojníci a hodili do Váhu)
- idealizovaný Svorad
- Legendy o sv. Štefanovi:
- boj s maďarskými pohanskými kniežatami

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk