referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Michal, Michaela
Štvrtok, 29. septembra 2022
Prehľad literárnych periód
Dátum pridania: 02.02.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: emiceha
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 6 917
Referát vhodný pre: Základná škola Počet A4: 21.9
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 36m 30s
Pomalé čítanie: 54m 45s
 
Informačný slohový postup

Informácia je jazykový prejav, resp. sebestačná aktuálnosť faktu, ktorého existenciu konštatuje. Uplatňujú sa v nej oznamovacie vety, ktorá je často dlhá, pretože je faktografická. Do vety sa dosadzujú údaje kto, čo, kde, kedy, ako, prečo atď. Dôležitý je obsah, a nie jazykový výraz.

Slohový postup je spôsob, ako sa skladajú, členia alebo spájajú jednotlivé zložky textu. Rozlišujeme štyri základné postupy:
1. rozprávací,
2. opisný,
3. informačný,
4. výkladový a úvahový.

Štýl je spôsob, akým vyberáme a usporadúvame jazykové prostriedky ( slová, vety ) v jazykových prejavoch. Jazykový prejav je utváraný ( štylizovaný ) podľa toho o čom, komu, kde, s akým zámerom ( cieľom ) vypovedá. Rozlišujeme týchto šesť štýlov:
1. náučný ( odborný, vedecký ), napr.: Po opelení čiaška zdužnatie a očervenie ...,
2. administratívny ( úradný, kancelársky ), napr.: 6. júla 2007 o 16,30 hod. sa bude konať ...,
3. hovorový, napr.: Bude nám tam fajn ...,
4. umelecký, napr.: Stojí vysoká divá Poľana ...,
5. publicistický, napr.: V pražskej Sazka Aréne sa dnes odohral ...,
6. rečnícky, napr.: Milí hostia!

Slohový útvar ( žáner ) je konkrétny, uzavretý a ukončený jazykový celok, v ktorom sú obsahové prvky usporiadané na základe určitého slohového postupu. Napríklad:
1. rozprávací slohový postup – rozprávanie príbehov, reprodukcie, ...,
2. opisný slohový postup – opis umeleckého diela, opis pracovného postupu, opis osoby – charakteristika, odborný opis, citovozafarbený opis prírody, ...,
3. informačný slohový postup – správa, oznámenie, žiadosť, objednávka, pozvánka, 4. výkladový a úvahový slohový postup – výklad, úvaha, výťah, ...,

5. náučný štýl – štúdia, dizertácia ( rozprava ) – vedecký spis, diplomová práca, učebnicový výklad, esej, monografia, rigorózna práca, ...,
6. administratívny štýl – zápisnica, protokol, rezolúcia, zmluva, potvrdenka, triedny katalóg, správa, hlásenie, telegram, životopis, vyhláška, prípis, objednávka, žiadosť, prihláška rozvrh hodín, školské vysvedčenie, dotazník, ...,
7. hovorový štýl – telefonický rozhovor, súkromný list, pracovný dialóg, spoločenský rozhovor, rozprávanie príbehu, ...,
8. umelecký štýl – a) lyrické žánre – óda, elégia, hymna, žalm, sonet, ...,
b) epické žánre – román, novela, poviedka, rozprávka, povesť, ...,
c) dramatické žánre – tragédia, činohra, veselohra, ...,
9. publicistický štýl – správa, interview, komentár, recenzia, posudok, ...,
10. rečnícky štýl – prednáška, referát, prejav.

Objektívne konštatuje fakty, prináša údaje, výpočty faktov. Fakty vymenúva bez vysvetľovania, jednotlivé fakty nemusia medzi sebou úzko súvisieť. Odpovedá na otázky: Čo? Kde? Kedy? Kto? ( hybridné slohové útvary aj na otázky: Prečo? Ako? ).
Jednotlivé komponenty môžeme ľubovoľne meniť, napr. v pozvánke môžeme najprv napísať, kedy sa uskutoční spoločenská udalosť, kde to bude, čo to bude alebo naopak. Zo slovných druhov v tomto postupe prevládajú podstatné a prídavné mená. Najdôležitejšie je sprostredkovať vecné údaje, konkrétne fakty, základné informácie. Je preň príznačná dokumentárnosť a faktografickosť.

Vlastnosťou informačného slohového postupu je vecnosť, objektívnosť a aktuálnosť informácií ( na rozdiel od rozprávacieho slohového postupu a niektorých útvarov opisného slohového postupu, ktoré môžu byť subjektívne ).

Základné útvary informačného slohového postupu sú: súpis, vyhláška, katalóg, anotácia, oznam, správa, časti výkladu, prednášky atď.

Kompozícia útvarov informačného slohového postupu je nasledovná: prevažuje pestré kompozičné členenie, napr. dotazník, ( tlačivo, poukážky, správa ). Niektoré z nich majú komplikovanú predtlač.

Charakteristika vybraných žánrov informačného slohového postupu:
pozvánka - tlačené pozvanie na účasť,
súpis - systematický písomný zoznam, katalóg,
vyhláška - úradné verejné oznámenie,
katalóg - súpis vecí, osôb usporiadaný podľa istého kritéria,
oznam, správa - oznámenie o niečom, zvesť, hlásenie, písomnosť,
dotazník - tlačivo s otázkami,
poukážka - lístok s príkazom na uskutočnenie platby,
anketa - prieskum verejnej mienky metódou odpovedí na isté otázky,
test - skúška na zistenie schopností, vedomostí, hodnôt alebo vlastností.
 
späť späť   2  |  3  |   4   
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.