Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Finančné hospodárenie podniku

Peň. prostriedky - predst. časť majetku podniku vo forme hot. krátkodobých peň. vkladov v bankách, K cenných papierov a cenín

Pod. kapitál - predst. súhrn všetkých peňazí vložených do celk. majetku podniku vlastníkmi a veriteľmi
- len malá časť pod. kap. vystupuje ako peň. prostr. rozhodujúcu časť pod. kap. je v H a NDM, FM, zásobách a pohľadávkach

Fin. zdroje - podnik. sústava peň. prostriedky vo forme hot. al. kap. a rôznych fin. zdrojov

Stav vyššie uvedených veličín v podniku nieje fixný, ale je v ustavičnom pohybe. Vytvárajú sa nové peniaze kap. a zdroje a tie sa rozdeľujú a investujú.

Podnik. financie - predstavujú pohyb peňazí, kapitálu a fin. zdrojov, pri kt. podnik dostáva do rôznych peňažných vzťahov s inými podnikmi zam., inštitúciami fin. trhu a štátu.

Finančné riadenie – je činnosť fin. manažérov zameraná na získanie potrebného objemu peň. Prostriedkov a kapitálu z rôznych fin. zdrojov a ich umiestnenie do rôznych zložiek atív.

Fin. manažér
-je sprostredkovateľ medzi aktívami podniku a fin. trhom.

Obsah práce fin. manažéra:
-investičné rozhodovanie – koľko a do akých aktív bude podnik investovať,
-fin. rozhodovanie – kde za akých podmienok a za akú cenu získa peňaž. Prostriedky a kapitál.

Investícia
-suma kapitálnych výdavkov vynaložených na získanie konkret. Aktív s cieľom získať v budúcnosti zisk,

Členenie:
a)podľa toho do akých aktív investovať:
-hmotné
-nehmotné
-finančné
b)z hľ. obratu majetku podniku a viazanosti kapitálu:
-investície do stálych aktív
--//- do obežných aktív
c)z časového hľ.:
-dlhodobé
-krátkodobé

Dlhodobé hmotné investície
-nazýva sa investičné rozhodovanie, ide o výber investície z viacerých variantov riešenia, robí sa na základe vyhodnotenia invest. projektu,

Základnými eko. charakteristikami pre výber najvýhod. variantu projektu sú:
-kapitálové výdavky – sú to výdavky na obst. stálych aktív a výdavky spojené so zvýšenou potrebou obežných aktivít, majú dlhodobú návratnosť,
-peňažné príjmy z projektu – určujú sa za jednotlivé roky životnej investície, obsahom je ročný zisk po zdanení zvýšený o odpisy,
-životnosť projektu – obdobie počas, ktorého sa projekt používa.

Hodnotenie eko. efektívnosti investičných projektov

Metódy hodnotenia:
-čistá súčasná hodnota
-doba návratnosti (zohľadňujú princíp čas. hodnoty peňazí)

1)Časová hodnota peňazí – peniaze, kt. máme dnes sú cennejšie ako peniaze, kt. budem mať o rok, pretože dnešné peniaze môžem investovať a získať výnos al. spotrebovať a vyhnúť sa tak inflácií.

ČSH = súčasná hodnota ročných peňaž. príjmov z projektu – kapitálové výdavky

2)Doba navrátnosti – je to doba, za kt. sa zaplatia počiatočné kap. výdavky z peň. Príjmov z investície, porovnáva sa vopred stanovenou normou, ak je vyp. Doba kratšia ako norma projekt je akceptovateľný, ak je dlhšia, projekt je zamietnutý.

Finančné investície

-predmetom sú CP,
-podnik investuje do fin. investície ak:
-výnos z fin. investície je vyšší ako výnos investovania do hmotnej investície,
-chce podnik získať podiel na inom podniku al. sa s ním spojiť,
-ak sporí peniaze na bud. projekty.

Portfólio CP – zásoba CP

Krátkodobé investície

-predstavuje umiestnenie peňazí do obežných aktív a zahŕňa hmotné aj fin. investície,
-ide o investovanie do:
-zásob
-pohľadávok
-KFM.

Finančné zdroje podniku
-podnik ich využíva na financovanie svojej činnosti,

Členenie:
1)podľa účelu, na kt. sú určené:
-fin. zdroje ako kapitál – používajú sa na investovanie do nových budov, strojov k modernizácií výroby,
-fin. zdroje ako peniaze – slúžia na zabezpečenie plat. schopnosti a likvidity,
2)podľa vlastníctva:
-vlastné – vklad majiteľa, zdroje získane z pod. činnosti (zisky, odpisy), zdroje získané z nepeňaž. zložiek majetku (predaj nepotrebných strojov)
-cudzie – úvery, pôžičky, záväzky
3)podľa doby splatnosti:
-krátkodobé – do 1 r.
-dlhodobé – viac ako 1 r.
4)podľa zdroja, v kt. plynú:
-interné – sú to zdroje, kt. podnik získava z vlastnej pod. činnosti (zisk, odpisy)
-externé – sú získané mimo pod. činnosti (vklady vlastníkov, úvery, dotácie).

Interné fin. zdroje

1)zisk – je najvýz. zložkou interných fin. zdrojov
-financovanie zo zisku je závislé od legislatívnych úprav rozdeľ. zisku v závislosti od typu podniku,
-v a. s. o rozdelení zisku rozhoduje valné zhromaždenie akcionárov,
-poradie rozdelenia ziskov:
a)pridelý do fondov (zákonný rezervný fond, soc. fond (urč. % z objemu mzdových prostriedkov), zvláštny rezer. Fond),
b)ostatné použitie zisku (dividenty, tantiémy),
c)nerozdelený zisk (do ďalšieho obdobia).
2)odpisy – peň. Vyjadrenie opotrebenia DM, nie sú účelovo viazané, môžeme ich použiť na fin. potrieb.
3)Ostatné interné fin. zdroje – z predaja nepotrebného majetku, rezervné fondy.

Externé fin. zdroje

1)vklady vlastníkov – zahŕňa vklady na zač. podnikania aj dodatočné vklady, forma vkladu závisí od právnej formy,
-v podniku v. o. s., k. s., s. r. o. – kapitál tvoria vklady spoločníkov na základe zmluvy,
-v a. s. tvoria zákl. kapitál akcie.

Akcia – je CP, kt. vyjadruje podiel majiteľa CP na majetku podniku,
a)kmeňové – majiteľ má právo na časť zisku vo forme dividenty,
-na majetkový zostatok pri likvidácií,
-právo na prednostný nákup akcií pri ďalšej emisii,
-právo podieľať sa na riadení spoločnosti.
b)prioritné – majitelia nemajú hlas. Právo, ale majú pevne stanovenú a prednostne vyplácanú dividentu.
2)D a S úvery – úver – predst. zmluvne uzatvorený vzťah, pri kt. veriteľ poskyt. dlžníkový hodnoty na dočasné používanie,
-podľa doby – D, S, K.

Dlhodobé a stredodobé úvery

1)Obligácie – dlhový CP vyjadrujúci záväzok dlžníka (emitenta) voči majiteľovi (veriteľovi),
-emitent získa predajom obligácií na kap. trhu fin. zdroje,
-z hľ. Veriteľa je to D uloženie kapitálu s cieľom získať úrokový výnos,
Rozdiel medzi akciou a obligáciou:
-obligácie majú dobu splatnosti,
-majú vopred stanovený výnos,
-nedávajú právo na spolurozhodovanie o podniku.

2)Finančné úvery – vznikajú na základe úverovej zmluvy medzi veriteľom a dlžníkom, poskytujú sa v peň. forme ako:
a)terminové pôžičky – majú lehotu splatnosti 1-15 r., splácajú sa pravidelnými splátkami, úroková miera sa môže stanoviť ako pevná al. pohyblivá v závislosti od lehoty splatnosti a vývoja úrokových zmien na kap. trhu
b)hypotekárne úvery – D úver s lehotou splatnosti min. 5 r., slúži na stavebné účely, úver je zabezpečený záložným právom k nehnuteľnosti,
c)revolvingový úver – banka na žiadosť podniku počas dohodnutej doby dopĺňa vyčerpaný a splatený úver do dohodnutej výšky, za tento úver banka požaduje vyšší úrok,
d)dodávateľský úver – je to S úver, dodávateľ strojov a zariadení poskytne odberateľovi úver vo forme svojich výrobkov, je drahší ako fin. úver.

Krátkodobé úvery
-využívajú sa na prekonanie prechod. nedostatku peň. prostriedkov, kt. vznikol pri nedodržaní plán. zásob al. pri nedodržaní plat. podmienok odberateľovi,

a)Obchodný úver – dodávateľ dodá tovar odberateľovi, ale odberateľ zaplatí za tovar az po uplynutí dohodnutej lehoty,
b)Stále a nestále pasíva
-záväzky voči zam. – zam. úverujú podnik z dôvodu čas. nesúladu medzi vykonaním živej práce a výplatou miezd,
-záväzky voči štátnemu rozpočtu – medzi tvorbou daní a ich odvodom do štátneho rozpočtu je obdobie kedy podnik disponuje s peň. prostriedkami, kt. má v bud. odviesť formou daní do št. rozpočtu,
c)Preddavky od odberateľov – využívajú sa v podnikoch s D výroby (lodenice), výrobca príjme preddavok od odb. a získa bezúročný zdroj na výrobu, zníži tým riziko,
d)K bankové úvery – kontokorentný, eskontný, lombardný spotrebný.

Dotácie
-sú nenávratným zdrojom fin., slúžia na pdoporu projektov, kt. sú spoločnosti prospešné,
-poskytujú sa zo št. rozpočtu z účelových fondov.

Osobitné formy financovania

a)faktoring – odkúpenie K pohľadávok faktorom pred lehotou ich splatnosti vez spätného postihu majiteľa pohľadávky (splatnosť 30-90 dní).
1.predávajúci dodá tovar a vyfakturuje ho, čím mu vzniká pohľadávka,
2.predávajúci predá pohľadávku faktorovi,
3.faktor vymáha pohľ. od kupujúceho.

b) forfaiting – odkúpenie S a D pohľ., kt. vznikajú pri dodávkach strojov, zariadení,
-faktor al. forfaiter si pri odkúpení pohľ. z jej hodnoty zráža:
-úrok, náklady na správu a vymáhanie pohľadávky, rizikovú províziu,

c)leasing – prenájom investičných zariadení, predmetov D spotreby, používateľom za vopred dohodnuté nájomné,
-operačný – ide o K prenájom, prenajímateľ zabezpečuje údržbu a servis prenajímaného zariadenia, po ukončení nájomnej zmluvy prenajímateľ odoberie predmet nájmu al. od nájomca odkúpi,
-finančný – je D prenájom, prenajímateľ odkupuje od výrobcu predmet leasingu stáva sa jeho vlastníkom a prenajíma ho nájomcovi, výhodou je, že podnik môže investovať aj pri nedostatku kapitálu.

Finančná analýza podniku
-je to rozbor fin. situácie podniku, úlohou je hodnotiť fin. situáciu podniku a určiť príčiny, kt. ju ovplyvňujú
-fin. situácia = fin. zdravie – likvidita a výnosnoť (rentabilita kap.),

a)Výsledkom fin. analýzy je zistenie:
-slabých stránok
-silných stránok
b)Z časového hľ.:
-ex post – analyzuje súčasne a minulé výsledky hospodárenia,
-ex ante – analyzuje budúcu fin. situáciu,

-fin. situácia podniku je predmetom zájmu nových subjektov: vlastníkov, investorov, manažérov, zamestnancov, veriteľov, zákazníkov štátu,
-zdrojom inf. pre fin. analýzu podniku sú: účtovné výkazy, výročné správy, hosp. tlač.

Postup:
4.Z informácií v účtovných výkazoch vyp. pomerne fin. ukazovateľa podniku,
5.Vyp. ukaz. porovnáme so vzorovými hodnotami,
6.Hodnotí sa vývoj ukaz. v čase,
7.Súhrne hodnotenie fin. zdravia v podniku návrh na ďalší postup a formulácia cieľov pre tvorbu fin. plánu.

Metódy a nástroje FA

Základné pomerné ukaz. FA:
1)ukazovatele rentability (výnosnosti) – vyjadrujú výnosnosť podnik. úsilia
a)rentabilita celkového kapitálu
b)reentabilita vlastného kapitálu
c)rentabilita výnosnosti
d)rentabilita tržieb
2)ukaz. likvidity – vyjadrujú schopnosť podniku uhrádzať splatné záväzky,
a)okamžitá likvidita – momentálna plat. schopnosť
b)bežná likvidita – hodnotí plat. schopnosť z hľ. dlhšieho obdobia
c)celková likvidita – hodnotí D vývoj plat. schopnosti podniku
3)ukaz. zadĺženosti – vyjadrujú rozsah použitia cudzieho kapitálu na fin. potrieb podniku
4)ukaz. aktivity a produktivity – vyjadrujú ako efektívne hospodári firma so svojimi aktívami

Finančný plán
-výsledkom plánovania podniku je plán podniku, podnik si môže zvoliť systém plánovania,
Najčastejšie:
-strategický
-podnik. plán
-ročný plán
-operatívny plán

Fin. plánovanie – je to proces stanovenia fin. cieľov v podniku a opatrenia a činností na ich dosiahnutie,
Fin. plán – obsahuje rozhodnutia o výške a druhu fin. zdrojov, kt. sú potrebné na fin. investičných zámerov a zabez. likvidity podniku,
-DF plán – obs. rozhodnutia o D aktívach al. pasívach, sú to zložitejšie rozhod. ako K,
-KF plán – obs. fin. rozhodnutia o K atívach a pasívach,
Periodické plánovanie – D a KF plán sa nazývajú periodické plány, každý rok sa aktualizujú.
Projekčné plánovanie – uplatňujú sa pri špecif. projektoch, tieto plány majú vlastný čas. rozmer.

Štruktúra a obsah fin. plánu

Závisí od:
-veľkosti podniku,
-výrab. produkcie,
-odvetvia, do kt. podnik patrí,

Fin. plán má byť prepojený:
-s čiastkovými plánmi,
-komplexnými plánmi,
-účtovníctvom.

Štruktúra fin. plánu stredne veľkého podniku môže mať tieto častí:
1)Fin. ciele – raz tržieb, zisku, formulujú sa na niekoľko r. dopredu a tvoria sa na základe analýzy podniku, jeho silných a slabých stránok a analýzu celého okolia podniku.
Môže ísť o tieto ciele: raz tržieb, zisku, návratnosť kap. vkladov, dividenda na akcií.
2)Základné stratégie – strat. prenikanie na nár. trhy, strat. efektívnosti výroby, strat. v oblasti výskumu,
3)Dlhodobý fin. plán – vypracuje sa na niekoľko rokov, vyjadruje bud. spotrebu kapitálu a spôsoby získania kap., obsah. plánovaný výkaz ziskov a strát a plán. bilanciu (súvahu).
4)Krátkodobý fin. plán a rozpočty – úlohou je zabezpečiť likviditu podniku, najčastejšie má podobu rozpočtu, rozpočty sa v porovnaní s fin. plánom vyprac. podrobnejšie.
5)Hodnotenie úrovne fin. plánu, kontrola – patria sem: plnenie plánu, úpravy a zmeny plánu.

Charakteristika častí KFP:
1)Plán zisku – obsah. plán N a V a vyčíslenie výsledku hosp.
2)Plán nerozdeleného zisku – obsah. súhrn dosiahnutých ziskov po zdanení za celú dobu činnosti podniku po odpoč. sumy, kt. sa použila (na výplatu dividend, krytie strát),
3)Fin. bilancia – zahŕňa stav A a P v určitom čas. okamihu,
4)Plán cash – flow – plán roku v hot., poskyt. info. o príjmoch a výdavkov v podniku.

Postup pri tvorbe FP:
-fin. analýza (silné a slabé stránky),
-formulácia cieľov (rast zisku)
-zákl. stratégie (na nové trhy)
-DFP
-KFP a rozpočty
-uvedenie FP do praxe
-hodnotenie úrovne FA, kontrola a úpravy a zmeny plánu.

Metódy techniky a modely tvorby FP:
-globálne metódy
-finančné metódy

Kontrola plnenia plánu, úpravy a zmeny

FP nie je nemenný, je upravovaný podľa toho ako sa menia podmienky a ako sa plnia úlohy a ciele plánu.

Vzťah fin. plánov a kontroly

Úloha kontroly:
a)v procese tvorby FP – hodnotiť kvalitu navrhovaného plánu, či sú v pláne zahrnuté ciele, či plán zabezpečuje prosperitu podniku,
b)v štádiu realizácie plánu – kontrola je zameraná na porovnanie plánovania a skutočných výsledkov, na zistenie príčin odchýlok a prijatie opatrení.
Formy:
-priame pozorovanie, písomné správy
Význam kontroly:
-poskytuje info. o odchýlkach od plánu o príčine odchýlok, o úzkych miestach, kt. môže ohroziť realizáciu plánov,
-je návrh opatrení na operatívne zásahy počas real. Plánu a na zmeny vo fin. pláne

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk