Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Janko Kráľ

ROMANTIZMUS: je myšlienkové a umelecké hnutie, ktoré sa zrodilo ako výsledok nových filozofických názorov, ktoré stelesňujú filozofi Hegel a Herder v 18.-19. storočí.

ROMANTICKÁ LITERATÚRA sa zrodila ako protivalná proti predchádzajúcemu obdobiu – vyvolala odpor voči klasickej harmónii. Vznikla vo Francúzsku a zakladateľom bol Victor Hugo.

Smery v idealizme

- IRACIONALIZMUS – uprednostňuje viery a inštinkt pred vedeckým, rozumovým a logickým poznaním.
SENTIMENTALIZMUS – opiera sa o city a citové zážitky, vyzdvihuje prostého človeka.
INDIVIDUALIZMUS – zdôrazňoval úlohu silného jednotlivca, ktorý vzdoruje osudu a pomáha ľudstvu.
PESIMIZMUS – človek pociťoval osamelosť vďaka jeho rozporom vnútorného a vonkajšieho sveta.


Znaky romantickej literatúry

- Nástrojom poznávania je fantázia – ako opak škaredej skutočnosti a túžba po krajšom živote.
- Uplatňuje sa harmónia kontrastov ( škaredosť/ krása ).
- Konfliktovosť a rozpor medzi skutočnosťou a snom.
- Autoštylizácia – autor sa obyčajne so svojou postavou stotožňuje.
- Historizmus – autori čerpali námety z minulosti.
- Hovorová reč vychádza z ľudovej slovesnosti, aby literatúru chápali aj široké spoločenské vrstvy.
- Dramatický dej s vnútorným napätím.
- Zobrazovanie ideálu, slobody a lásky.
- Lyrický epický synkretizmus- epika sa silne lyrizuje.
- Lit. druh- lyrika; sylabický verš ( rovnaký počet slabík );v polovici verša prestávka; vychádzali z ľudovej slovesnosti.
- Panslavizmus – hnutie snažiace sa o zjednotenie všetkých Slovanov na čele s cárskym Ruskom.
- 1829 – vznik Spoločnosť Česko-slovanská, zakladatelia: K.Štúr a S.Chalupka. Ich cieľom bolo posudzovať vlastné práce, zbierali ľudovú slovesnosť, pestovanie vlastného povedomia.
- 1836 – vychádzka na Devín ( prijali mená Velislav, Miloslav a sľub, že sa oddajú slov. národu.
- Slov. súčasť Rakúsko-Uhorska, v 40-tych rokoch 19.st. – silné maďarské hnutie
- 11.- 16. júla 1843 – uzákonenie spisovnej slovenčiny na základe stredoslov. Nárečia. Štúr, Hurban, Hodža na fare v Hlbokom, slovenčina založená na fonetickom princípe. Prvou knihou v tomto jazyku bol Almanach Nitra ( zborník ).
- Spolok Tatrín vydával časopisy, knihy,...
- 1848 – Žiadosti slov. národa – samostatný snem, slobodu tlače, slovenčina na školách a úradoch, zamietali nadradenosť národa nad iným.

Znaky romantického hrdinu

- Hlavný hrdina pochádza z okraja spoločnosti ( vydedenci, zbojníci, chudáci, bedári,...) s ustavičným rozporom so skutočnosťou.
- Žije bohatým vnútorným životom, charakterizuje ho ušľachtilosť a duch.
- Je silným a výnimočným jedincom.
- Vyznačuje sa prehnanou citovosťou vyúsťujúcou až do vášne, rozpor s rozumom.
- Pre dosiahnutie svojho sna často umiera.
- TITANIZMUS – prerastanie individualizmu do odmietania akejkoľvek svetskej, či božskej autority.


O autorovi

Janko Kráľ sa narodil 24. 4. 1822 v Liptovskom Mikuláši. Jeho predkovia boli poddaní sedliaci. Študoval v Levoči a v Kežmarku, kde sa pridal k slovenskej skupine prebudenej mládeže. V roku 1842 odišiel do Bratislavy ukončiť teologické štúdiá. Tam
sa dostal medzi štúrovcov. Keď v roku 1843 odvolali Ľ. Štúra z katedry, na protest opustil štúdiá. Do ich ukončenia mu chýbal už len jediný semester. V roku 1848 spolu s Jánom Roteiridesom oboznamovali po dedinách ľud s Dvanástimi bodmi o slobode a rovnoprávnosti sedliakov a želiarov a spievali revolučné piesne. Dragúni ich však zlapali a uväznili v Šahách a v Pešti. V januári 1849 boli vyslobodení. V roku 1849 J. Kráľ ďalej verboval piesňami dobrovoľníkov. Potom pracoval v štátnych službách ako úradník. Prepustili ho v roku 1867.

TVORBA:

Báseň Duma bratislavská – reakcia na udalosť, keď Štúra zopsadili z funkcie zástupcu profesora.

Báseň Orol vták – sa vyznáva, že „ radšej zhynie na poli, ako by žil v nevôli “

Báseň Orol – vykresľuje mládenca opúšťajúceho matku a rodný kraj, aby v šírom svete bojoval, kým nezahynie.

Povesť – potrestaná neúcta k starobe

Skamenelý – nevera milého a porušenie prísahy

Balada Kríž a čiapka – roztopašnosť a zneúctenie hrobu

Zakliata panna v Váhu a divný Janko – všetky rozpory, smútok a nespokojnosť so svetom, ale aj lásku k ľudu a vôľu priniesť mu slobodu.

Cyklus básní Dráma sveta – vyjadruje pesimistický náhľad na minulosť a prítomnosť.

Jánošíkovská tematika

Zbojníkova balada – vyjadruje odpor proti panskému svetu.


Dňa 23. 5. 1876 zomrel v zlatých Moravciach na infekčnú chorobu.


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk