Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Normalizovaná úprava písomnosti

Na Slovensku úpravu hospodárskych listov predpisuje (Slovenská technická norma) STN 01 6910.

Hospodársky list má 3 hlavné časti:

vonkajšie náležitosti
základ listu
zakončenie list

Vonkajšie náležitosti


1,záhlavie

Je to adresa odosielateľa. Údaje píšeme za sebou. Adresa je vždy podčiarknutá, napr.: Lehocká Laura, 930 40 Štvrtok na Ostrove 313

2,spôsob odoslania listu

Môžu byť:

doporučene
tajne, prísne tajne
dôverne
prioritne/ obyčajne

Tento údaj píšeme nad adresou príjemcu v jednej vyslici s adresou.

3,adresa príjemcu

Je to adresa, čo píšeme do adresovej plochy s riadkovačom čísla 1, podľa predpisu písania adries.

4,odvolacie údaje

Váš list číslo/zo dňa
Naše číslo
Vybavuje/linka
miesto a dátum
Vec
Váš list číslo/zo dňa

Tu napíšeme číslo listu, na ktorú posielame odpoveď. Tento údaj nie je vždy vyplnený. Pod číslom napíšeme aj dátum písania listu. Dátum píšeme takto: 11. 11. 2005

Naše číslo

Je to spisová značka pisateľa, napr. RE/1/05
132/Kt

Vybavuje/linka

Je to meno pisateľa a číslo telefónu, napr. Lehocká
0902 235 655

Miesto a dátum odoslania

Napr. Dunajská Streda
25. 11. 2005

Vec

Je to krátky obsah listu. Tento údaj môžeme napísať nasledovne:

vec
Objednávka
b) vec
Objednávka – hrubými písmenami
c) Objednávka
d) Objednávka - hrubými písmenami

Základ listu

1,oslovenie

List niekedy obsahuje aj oslovenie. Oslovenie píšeme pod vecou, s vynechaním 2 prázdnych riadkov. Oslovenie píšeme s veľkými začiatočným písmom a po oslovení dávame čiarku.

2,podstata listu

V tejto časti je text listu, je vlastný text. V texte vytvárame odseky, aby bol list prehľadný. Text píšeme s riadkovačom čísla 1. Odseky môžeme vytvárať nasledovne:
odsek začíname na začiatku riadku
odsek začíname na šiesty úder
Medzi odsekmi vynechávame jeden prázdny riadok.

Podstata listu sa skladá:

z úvodnej vety
vlastný list
záverečná veta

V texte môžeme zvýrazňovať dôležité údaje. Spôsoby zvýrazňovania:

písaním veľkých písmen napr.: DỒLEŽITÝ
riedeným písmenom napr.: d ô l e ž i t ý
podčiarknutím napr.: dôležitý
hrubo písaním napr.: dôležitý
kombinácia všetkých druhov napr.: D Ồ L E Ž I T Ý

Zakončenie listu

1,pozdrav

Je samostatný odsek v liste. Za pozdravom nedávame interpunkčné znamienko napr.:

S pozdravom
Tešíme sa na skorú odpoveď a ostávame s pozdravom
Svetu mier
Ostávame s pozdravom
Mieru zdar
Športu zdar

2,pečiatka firmy

S vynechaním dvoch prázdnych riadkov pod pozdravom je pečiatka firmy.
Pečiatku dávame na pravú stranu listu.
Pečiatka obsahuje údaje podľa zákona:
názov firmy
právna forma firmy
napr.: a. s.
s. r. o
k. s.
v. o. s.
c. sídlo firmy
d. IČO firmy
e. DIČ firmy

3,vlastnoručný podpis

Pod pečiatkou s vynechaním jedného prázdneho riadku je vlastnoručný podpis.
Podpisujeme modrým perom.

4,strojom vypísané meno a funkcia

Pod vlastnoručným podpisom s vynechaním jedného prázdneho riadku vypíšeme strojom meno a funkciu pisateľa.

5,prílohy

Sú to také písomnosti, ktoré posielame s listom, v jednej obálke. Píšeme s vynechaním jedného prázdneho riadku pod funkciou pisateľa na ľavej strane listu. Prílohy môžu byť: životopis, katalóg, cenník, vzorkovník, kópia vysvedčenia.

6,doplňujúce údaje

telefón
fax
bankové spojenie
IČO
DIČ
Obchodné spojenie
e-mail
registrácia

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk