Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Pamiatky na Slovensku

Predrománske a románske pamiatky na Slovensku

- základy veľkomoravskej baziliky na bratislavskom hrade - 9.stor.
- veľkomoravská jednoapsidová rotunda v Ducovom pri Piešťanoch
- veľkomoravské pamiatky - 3 typy: jednoloďový kostol, trojloďová bazilika, rotunda
- románsky kostol sv. Štefana v Párovciach pri Nitre
- rotunda 12 apoštolov v Bíni, rotunda v Skalici
- kláštory - benediktínske, premonštrátske, cisterciánske (Hronský Beňadik, Diakovce, Bzovík, Jasov), dominikánske (Banská Štiavnica)
- benediktínska bazilika v Diakovciach - nemá priečnu loď, má veže na západnej priečelnej strane. Je z tehál.
- benediktínska bazilika v Krásnej nad Hornádom - nemá priečnu loď
- vlastnícke kostolíky - stavali ich feudáli - sú jednoloďové s malou svätyňou polkruhového tvaru - Drážovce (12.stor).
- kostoly v Banskej Bystrici, Babinej...- jednoloďové alebo 3 loďové.
- Spiš - Spišská Kapitula - katedrála 13. stor - 3 loďová stavba
- 13.stor - už len sporadicky kláštorné komplexy - premonštrácky kláštor v Bíni.
- Rotundy - stavby centrálneho pôdorysu - Bijakovce, Podolínec.
- Kostolík sv Juraja v Kostoľanoch pod Tríbečom - zachované najstaršie a najrozsiahlejšie nastenné maľby u nás - scény z mariánskeho a christologického cyklu.

Gotické pamiatky

- vplyv cirkvi
- stavali sa drobné dedinské jednoloďové kostolíky
- nástenné maľby od 13.stor, sú typické pre 14. a15.stor.
- vidiecke kostoly - Liptov, Spiš (Žehra, Dravce), Gemer.
- oltáre, plastiky - ideový a kultový prvok, drevorezby spolychrómiou
- zložité portály
- katedrála v Spišskej Kapitule - figurálna freska vinteriéri.
- Dóm sv Martina - Bratislava - halový kostol
- dóm sv Alžbety v Košiciach
- majster Pavol z Levoče.
- v 16.stor. gotické umenie ustupuje renesančnému slohu

Renesančné pamiatky

- pevnosť na Červenom Kameni
- stavby sídel bohatých šľachticov a veľmožov
- kaštiele - podľa vzoru tal. mestských palácov s nárožnými vežami a arkádovým nádvorím, vznikali na rovinách - Bytča, Plavecké Podhradie, Topoľčianky, Teplička nad Váhom, Humenné.
- 17.stor - redukovali veže zo 4 na 2 -Fričovce, Ostrá Lúka, Liptovský Ján.
- renesančný kaštiel v Betlanovciach
- renesančný meštiacky dom - úzke parcely - Banská Štiavnica, Bardejov, Levoča, Betlanovce.
- štíhla atika, loggia, arkády
- hrady - Stará Ľubovňa, Kežmarok.
- Kaštieľ v Strážkach

Barokové pamiatky

- Jezuiti - Trenčín - kláštorný komplex 17.stor., kostol v Košiciach 17.stor., kostol v Skalici 17.stor., Banská Bystrica 17.-18.stor.
- Evanjelici - halový kostol v Prešove 17. stor., kostol v Skalici.
- bratislavský hrad - 17.stor. Palffy - barokovo ho prestaval a upravil aj hrad Červený Kameň
- Eszterhazyho palác na Nám. Ľ.Štúra, Pálffyho palác, Keglevichov palác, Grasalkovichov palác.
- reprezentačné kaštiele v okolí Bratislavy - kaštiel v Bernolákove
- barokové umenie sa v priebehu 18. stor. uplatnilo aj na vidieckych sídlach šľachty, na ich priečeliach sa používala neskorobaroková ornamentika - kaštieľ v Horných Lefantovciach, rokokový letohrádok v Markušovciach, neskorobarokový kaštiel v Blatnici
- v mestách si predstavitelia šľachty acirkevné inštitúcie stavali rozsiahle paláce neraz spoužitím starších objektov - Mirbachov palác
- v baroku pribudol k typu jednoloďového kostola s priečelím sj ednou alebo dvoma vežami aj centrálny typ - kostol sv. Trojice vBratislave, ktorý bol súčsťou kláštora trinitárov - 18.stor., menšia centrálna stavba - kaplnka sv. Jána almužníka na severnej strane dómu sv. Martina.
- rozvíja sa veľkolepá dekoratívna nástenná maľba - uplatnila sa v sakrálnej aj svetskej architektúre.
- maľba sa uplatnila aj na veľkých barokových oltároch. Centrálne umiestnené veľké plátna predstavovali rozličné scény sústrednými postavami svätcov alebo apoteózov cirkvi, neraz s postavou donátora v popredí.
- interiéry kostolov dopĺňali oltáre smaliarskou alebo sochárskou výzdobou, voľné obrazy, plastiky, kazateľnice, spovednice, lavice, svietniky a mreže. Plastiky v interiéroch sa uplatnili hlavne ako súčasti oltárov.
- západné Slovensko - sochár R.J. Donner - kaplnka sv. Jána Almužníka v dóme sv Martina 18.stor., jazdecká socha sv. Martina
- súčasťou sakrálnych interiérov sú bohodlužobné predmety - kalichy, monštrancie, nádoby na olej, atď.

Klasicistické pamiatky

- v druhej polovici 18. stor sa v barokovom umení začínajú prejavovať striedme, klasicistické prvky. 
- Csomov palác na Hviezdoslavovom nám., Csákyho palác, Primaciálny palác
- vznikali nové typy architektúry - reduty, kúpeľné budovy, stanice, budovy výrobní, mosty a pod.
- v architektúre sa uplatnila symetria, uzavretosť foriem. Stĺpy nesúce tympanón alebo bohato profilované rímsy tvorili ústredné časti objektov.
- klasicistická alebo empírová arch. sa prejavila hlavne na profánnych (svetských) stavbách. Stavali sa kaštiele a kúrie, často s anglickým parkom. Väčšina objektov má pozdĺžny pôdorys so stredom zdôrazneným portikovým rizalitom, členeným stĺpmi sdórskymi, iónskymi alebo korintskými hlavicami - kaštiele v Michalovciach, Kalinčiakove, Dolnej Krupej, Topoľčiankach. Anglické parky - v Dolnej Krupej a v Betliari.
- mestá - župné domy, radnice, divadlá, nemocnice, chodobince a i.
- pre 19. stor bol typický obytný meštiansky dom pavlačového charakteru - v Bratislave, Košiciach, Prešove, Banskej Bystrici, Banskej Štiavnici a v Trnave.
- výrobné stavebné objekty - manufaktúra na súkno v Holíči, papiernický mlyn v Harmanci, soľný sklad a výrobňa soli v Solivare pri Prešove.
- kúpeľné budovy - ucelené súbory, pozostávajúce zliečebných pavilónov, ubytovní a spoločenských zariadení - kúpele v Bardejove, Smrdáky, Herľany, Sklené Teplice, Brusno.
- mosty - Gelnica, Báhoň, Červený most.
- sakrálne stavby - majú pzdĺžny aj centrálny pôdorys. Kostol v Banskej Štiavnici, kat. kostol v Dolnej Krupej, ev. kostol v Tisovci, kostol sv Ladislava v Bratislave.
- synagóga z 19.stor v Liptovskom Mikuláši.
- Maliarstvo a sochárstvo - klasicistické stropné maľby v podobe kazetovania na klenbách - kostol sv Ladislava. Zachovali sa aj plytké reliéfy v interiéroch alebo exteriéroch - knižnica kaštieľa v Topoľčiankach alebo reliéfy na budove bývalého župného domu v Levoči. 

Pamiatky obdobia historizmu

- veľké slohy - románsky a gotický sa stali zdrojom inšpirácie a novej tvorby. Obdobie historizmu trvalo od polovice 19.stor až do zániku Rakúso-uhorskej monarchie.
- sloboda v manipulácii s historickými architektonickými slohmi má rôzne názvy - epocha romantická, historizujúca, pseudoslohová, neoslohová, eklektická a pod.
- vznikli nové druhy výrobných, dopravných, kultúrnych, verejných a spoločenských stavieb. Výroba liatiny, železa a ocele, skla, cementu a iných nových materiálov začína ovplyvňovať architektonickú tvorbu.
- od ranorenesančných triezvych foriem sa prechádzalo na honosnejší neskororenesančný ipseudobarokový, neobarokový arokokový výraz, čo vyústilo do secesie, ktorá sa prispôsobila potrebám honosnej reprezentatívnosti.
- neogotická veža dómu sv. Martina okolo 1830.
- neogotika - kaštieľ v Galante, v Rusovciach,
- neogotická sakrálna arch. - pohrebná kaplnka vo Fričovciach, neogotické výmaľby v interiéroch kostolov na celom Slovensku.
- neogotický charakter dostali aj niektoré meštianske objekty
- neskorý empír - vyznačoval sa prostými a triezvymi úpravami fasád s jednoduchými výrazovými prostriedkami.
- zmiešaný renesančno barokový neosloh sa uplatňoval najmä v osemdesiatych rokoch - budova divadla v Bratislave.
- neorománsky kaštieľ v Skýcove, neobarokový kaštieľ v Budmericiach.
- v záhradách pri mestách vznikali panské vily ako doplnky mestského bývania boháčov, ktoré boli architektonicky zväčša poplatné historizmu - Bratislava - Búdková, Šulekova, Hlboká, Holubyho ul.
- čoraz častejšie sa začal uplatňovať individualizmus projektantov.

Pamiatky obdobia secesie

- prelom 19. a 20.stor sa snažil o dôsledné opustenie historizmu 19.stor. Prejavila sa vôľa vytvoriť nový výtvarný sloh. Objavila sa požiadavka väčšej tvorivej slobody v používaní umeleckých prostriedkov, technických konštrukcií, materiálov a ich farebnej škály. Nastala zvýšená orientácia na občianske, bytové, priemyselné, verejné a iné praktické stavby a ich riešenie uľahčovali nové konštrukcie, vychádzajúce z nových materiálových možností, aké poskytoval železobetón, oceľ, sklo, keramika a pod.
- sirotinec na Hlbokej ceste 1900.
- čistá secesia sa na Slovensku vo väčšej miere neujala, ale v Bratislave máme niekoľko príkladov viedenskej secesie - nájomný dom na Štúrovej ul..
- Modrý kostolík sv. Alžbety a susedné gymnázium.
- prejavom maďarskej secesie je budova bývalej Bratislavskej banky na Hlavnom nám. - použili na nej farebné glazované obkladačky.
- Knajzujímavejším dielam secesie na Slovensku patrí mauzóleum rodiny Andrássyovcov v Krásnohorskom Podhradí - 1903-1904 - centrálna stavba, navonok riešená ako polygón, má monumentálnu vnútornú výzdobu stien, umocnenú byzantizujcou mozaikou. V exteriéry boli použité prvky egyptskej a byzantskej architektúry.
- Dušan Jurkovič - čerpal z ľudových archtektonických prvkov - Kultúrny dom v Skalici - 1905. Pri tomto projekte spolupracoval s maliarom M. Alešom, ktorého maľby sú na priečelí. 

Pamiatky novej architektúry

- naša architektúra prechádzala prvé povojnové roky cez eklektizmus až k počiatkom funkcionalizmu. Rýchlo sa rozbehla aj bytová výstavba, spočiatku ešte poznačená dekoratívnou experimentáciou - Štetinova v Bratislave.
- Kontakty so zahraničnou avantgardou prezrádzajú domy na Beneditiho ulici v Bratislave - ornament sa vytrácal z fasád objektov a stredom záujmu sa stávala funkčná optimalizácia. 
- Výtvarnú väzbu na český kubizmus badať na bývalom gymnáziu vo Zvolene.
- Pozoruhodnou monumentálne pôsobiacouu stavbou je synagóga na Heydukovej ulici.
- Obdobie od r. 1918 do r. 1925 znamenalo orientáciu našich architektov na progresívne vývojové smery. Bolo poznačené doznievaním eklektizmu, secesie, racionalizmu, dekorativizmu, kubizmu, a purizmu a prechodom k funkcionalistickej architektúre.
- Komplex Avión na Americkom nám., vysokoškolský internát na Svoradovej ulici, internát Lafranconi, striedmosťou a eleganciou vynikajúca budova bývalého Kochovho sanatória na Partizánskej ulici od D. Jurkoviča, J. Merganca a A. Klimeša.
- Stavba obchodného domu Manderla na nam. SN., Národná banka na Štúrovej ulici od E. Belluša (tiež vytvoril kolonádny most v Piešťanoch, fakultu architektúry v BA, Propelér), Justičný palác na Záhradníckej ulici od v Holescha a A. Skuteckého.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk