Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Maturitná otázka zo Slovenčiny č. 5

A
Barok (16 - 18. storočie)
Bol to nový myšlienkový - umelecký prúd. Šíril sa zo Španielska a Talianska. V nepriazdnivých životných podmienkach sa začala rodiť beznádejnosť a pesimizmus.

Hl. myšlianka: VANITAS VANITATUM (Márnosť nad márnosťou)

ZNAKY:
1. Dekoratívnosť
2. Pompéznosť
3. Patatickosť

HRDINA sa zmietal v dramatických protikladoch medzi silami dobra a zla, túžbou po večnom živote i strachom zo smrti, nádejopu na vykúpenie a hrôzou z večného zatratenia.

Slovenská baroková literatúra

Barokové obdobie v Uhorsku sa vyznačovalo v upevnení feudalizmu a prehlbovaní hospodárskeho úpadku.
Používali sa tieto jazyky:- latinčina a slovakizovaná čeština
Literárny barok rozdeľujeme na:

a) Náboženský literárny barok
b) Svetský literárny barok
Didakticko-reflixívna poézia

PETER BENICKÝ

- zbierka: SLOVENSKÉ VERŠE - kritizuje morálku uhorskej spoločnosti najmä pánov, kritizuje ľudské chyby a nedostatky, odporúča pracovitosť, varuje pred skorým ženením. Zbierka je napísaná v slovakizovanej češtine.

HUGOLÍN GAVLOVIČ

-dielo: VALASKÁ ŠKOLA MRAVÚV STODOLA - je o živote a múdrosti pastierov. Autor sa snaží svojimi radami viesť svojho čitateľa k mravnéu a cnostnému životu. Poukazuje na rozdieli medzi ľuďmi. Odcudzuje ľudí, ktorí si nevážia svoju vlasť. Kritizuje opilstvo. Dielo je napísané v bohemizovanej slovenčine

MATEJ BEL

- dielo: NOTITIA HUNGARIAE NOVAE HISTORICO-GEOGRAPHICA (Historicko- zemepisná vedomosť o noveom Uhorsku) - opisuje niekoľko uhorských stolíc

B
Slová podľa expresivity:
- zdrobneniny
- rodinné slová
- detské slová
- eufeizmy
- hanlivé slová
- slová so zväčšujúcim výnamom
Slová podľa vzniku:
1. ARCHAIZMY - sú slová, ktoré pomenúvajú osobu,vec alebo jav, ktorý ešte existuje, ale sme si preň vytvorili nový význam napr. temnica - väznica...
2. HISTORIZMY - sú slová, ktoré sme prestali používať, preto lebo napr. vec, jav,povolanie, ktoré označovali zanikli napr. zlatka, groš, otrok, dvoran..
3. NEOLOGIZMY- sú to nové slová v slovnej zásobe napr. akcia, dlhopis, mobil, ozónová diera...

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk