Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Lyrizacne tendencie v proze

22. LYRIZAČNÉ TENDENCIE V LIT.:

-popri realistických tendenciách prenikajú do prózy v medzivojnovom období i lyrizačné tendencie
-autori okolo časopisu Mladé Slovensko a Svojeť šírili tieto tendencie
-lyr. tendencie majú tri stupne vývinu

1) Ornamentálna próza:
-vychádza z expresionizmu
-v dielach sa objavujú pesimistické, tragické nálady, nešťastné postavy, rozpor medzi ich vnút. svetom a realitou
-experimentujú s jazykom, chceli sa priblížiť k modernej eur. lit.
-typický je ornamentalizmus, čiže ozdobnosť jazyka a štýlu
-predstavitelia: J. Hrušovský, G. Vámoš, I. Horváth


Ján Hrušovský:

-narodil sa v Novom Meste n Váhom v rodine štúrovca
-počas prvej svetovej bol na fronte
-po vojne pracoval v rôznych redakciách
-ťažiskom jeho tvorby tvoria zbierky noviel Pompiliova Madona, Zmok, Dolorosa
-všíma si udalosti na hranici reálnosti, prípady ľudskej biedy, utrpenie vo vojne, neobyčajné dobrodružné príbehy a cudzie prostredie, hl. Taliansko

Pompiliova Madona:
-dej sa odohráva v Tal. pred chrámom, pred kt. vysedáva žobrák Pompilio
-je starý, beznohý, žobre pred chrámom
-túži potom, aby mohol navštíviť Madonu
-kňaz Bernardo ho nechce pustiť do chrámu, ale nechá sa podplatiť a pustil ho
-Pompilio veril, že Madona ho vylieči
-zdá sa mu, že má znova nohy, že Madona ho vyliečila- v skutočnosti zomrel
-autora zaujímajú duševné stavy

Zmok:
-príbeh začína koncom- retrospektíva
-z rieky vytiahli mŕtvolu asi 12.ročného dievčatka
-dievča hladovalo, kradlo aj sviniam, chcelo si zarobiť peniaze na chlieb a bryndzu predajom fialiek
-ľudia na stanici ju odháňali, kňaz jej nepomohol
-keď sa vracala do svojho príbytku nad riekou, nohy jej vypovedali a padla do vody
-pri zomieraní bola šťastná, lebo víly ju obliekali do krásnych šiat a tancovala s nimi

Dolorosa:
-Dolorosa má 20rokov, je mníška, veľmi pekná
-veľmi veriaca a zaľúbila sa do Ježiša, začala po ňom túžiť ako po mužovi (na jar- prebúdzanie, prebúdzanie túžby)
-začala sa trýzniť, nepila, nejedla, bojovala proti žiadostivosti
-jar v nej prebudila túžby
-mníšky sa pokúsili vyhnať z nej antikrista
-mysleli si, že ho vyhnali, odstránili obraz z komôrky
-keď Dolorosa zbadá sochu Ježiša hodí sa na ňu, socha padne, privalí ju a zabije
-autor sa zaoberá citmi

Muž s protézou, Prípad poručíka Seeborna:
-dej sa odohráva v období prvej svetovej
-Seeborn vo svojich zápiskoch píše o svojom vzťahu k ženám
-k Erne a k Míne, Seeborn tvrdí, že má namiesto srdca protézu
-vojna ho zmenila, zosurovel, stal sa bezcitným
-ženy robil nešťastné
-Mína bola zasnúbená, kvôli Seebornovi zasnúbenie zrušila, ale nebola s ním šťastná
-Seeborn žil najprv s Ernou
-Mína zomrela, lebo bola nešťastná, jej snúbenec vyzval Seeborna na súboj
-jeho zápisky vydal autor až po Sebornovej smrti
-cítil, že zomrie aj on a je s tým vyrovnaný, išiel do vojny
-je obvinený pred smútkom iných

-Hrušovského novelistika predstavovala prínos pre našu prózu
-priniesla nové témy a motívy, obsahovo aj psychologicky; sociálny moment
-vo svojich dielach uplatňoval expresionizmus až naturalizmus (Žralok)
-postavy sú mimo, na kraji spoločnosti, netypické, výnimočné, citlivé a vášnivé


Gejza Vámoš: (1901-1956)

-narodil sa v židovskej rodine v Maďarsku, študoval medicínu v Prahe
-bol lekárom v Piešťanoch a v BA
-1939 emigroval pred rasovým prenasledovaním
-do lit. vstúpil v 20.rokoch 20.stor.
-orientoval sa na prostredie avatgardy
-jeho próza mala sűjet (dej, obsah) a pridržiaval sa do značnej miery kritickej realistickej tradície
-v prvých prácach čerpal zo svojich lekárskych skúseností
-v niekt. vystupoval ako bezohľadný spoločenský kritik, jeho pohľad na človeka je pesimistický

zb. noviel Editino očko:
-novely majú zväčša autobiograf. základ, venoval ich svojim sestrám
-z jeho životných názorov cítiť smútok a znechutenie životom
-v jeho dielach je množstvo reflexií a filozofické úvahy z lekárskej praxe
-Edita bola jeho malá 9 ročná sestra, on už bol lekárom
-ja rozprávanie
-dlhé roky si Editu nevšímal, bola pracovitá, slušná, vychovaná, rada pomáhala
-sľubuje jej, že sa stane jeho asistentkou
-raz po obede pri písaní úloh z matematiky Edite priateľka nechtiac vypichne oko perom
-večer išli s otcom a autorom na kliniku do mesta
-autor opisuje Editine očko, používa lekárske termíny
-Edita sa musela naučiť používať zdravé oko
-v nemocnici ju mali všetci radi, bola veselá, zdvorilá, stále myslela na iných
-túžila stať sa bratovou asistentkou, autor sa zamýšľa nad tým, čo sa stalo
-autor Editino nešťastie prežíva ako lekár i ako brat
-táto odbornosť a cit sa prejavujú takmer vo všetkých novelách


román Atómy Boha:
-z nemocničného prostredia, používa naturalizmy
-romány o živote pacientov a lekárov, vysvetľuje nespokojnosť s ľudským telom, kt. tak ľahko podlieha mikróbom= atómom boha
-je nespokojný aj so stavom lekárskej vedy
-hrdina románu dr. Zurian sa obetuje, aby mohol objaviť proti jednej z pohlavných chorôb liek
-pokus sa mu nepodarí a zomiera
-román odhaľuje pochmúrnu životnú filozofiu autora i pomery v spoločnosti v ČSR
-všímal si defekty jednotlivcov- udavačstvo, protekcionárstvo, karierizmus

-román Jazdecká legenda:
-humoristické rozprávanie o 4 lekároch, kt. musia počas vojenskej služby absolvovať jazdecký výcvik
-autor používa aj situačný aj konverzačný humor

-román Odlomená haluz:
-metaforický názov
-osvetlil v ňom mentalitu a problém židovstva na zač 20. stor. za Rak- Uh
-dej sa odohráva pred 1. svetovou a vo vojnových rokoch v meste Bahňany a v ich blízkom okolí


2) Lyricky tvarovaná próza


Jozef Cíger Hronský (1896-1960)

-hrdinovia sú obyčajný ľudia, zameriava sa na vnútorný svet človeka, dominuje dedinské prostredie
-narodil sa v Zvolene, zomrel v Argentíne, po revolúcii boli jeho pozostatky privezené na Slovensko a pochované na Martinskom cintoríne, bojoval v 1. svetovej, pôsobil ako učiteľ, tajomník a správca Matice slovenskej, vydával časopis slniečko
-po druhej svetovej emigroval do Argentíny
-písal poviedky, novely a romány pod vplyvom Kukučína, dôraz kladie na harmonický koniec

 zb. poviedok Medové srdce
-v 30.rokoch sa sústreďuje na vnútorný svet človeka

zb. poviedok Tomčíkovci:
-poviedka tomčíkovci: žijú skromne, požičiavajú peniaze i druhým, boja sa od dlžníkov peniaze pýtať
-do kalendára si písali dlžoby, to však zapríčiňuje iba spory
-keď prestanú zapisovať, všetko je v poriadku

-vrchol dosiahol románom Jozef Mak:
-dedinské prostredie; autor používa často personifikáciu
-Jozef Mak je človek milión- obyčajný človek
-bol nemanželským synom vdovy, mal staršieho brata Jána
-keď sa Jozef narodil prišla k nemu biela postava, kt. nemala ani tela, iba ruky krvavé, kt. Jozefovi darovala
-Jozef má od začiatku určený osud plný bolesti a útrap
-Jozef zažíva samé nešťastia, matka sa mu hanbila ukázať lásku, brat Jano sa za neho hanbil
-svojho otca spoznal až keď zomieral- privalil ho strom a Jozef pracoval s drevorubačmi
-keď bol v dedine požiar zhorel im dom
-Jozef s pomocou dediny na jeho mieste postavil nový
-mal milú Marušu, ale keď odišiel na vojnu Maruša sa vydala za jeho brata Jána, usadili sa v dome, kt. postavil Jozef
-Maruša však nebola šťastná, trápila sa, zvádzala Jozefa, kt. býval s nimi
-keď zradila Jozefa ošpatnela, začala piť, muž ju bije
-Jozef sa ožení s Julou Petriskovou, kt. mala chorú ruku
-autor často vstupuje do deja, prihovára sa postavám, hovorí za postavy:
„ Trp Jozef Mak. Človek milión si, nuž vydržíš všetko, keďže nie je pravda, že najtvrdší je kameň, najmocnejšia oceľ, ale pravda je, že najviac vydrží na svete obyčajný Jozef Mak“
-Jozefovi zomiera Maruša, zomiera žena Jula, kt. nemala viac žiť
-Jozef musí žiť a trpieť ďalej, musí sa starať o obe deti
-dej sa odohráva na horehronskej dedine od konca 19. –zač. 20. stor.
-fatalistický román

-Hronský aj experimentoval- román Pisár Gráč (vlastné skúsenosti)
-v emigrácii napísal román Svet na trasovisku: v ňom odmietol názor, že SNP 29.8. 1944 je podujatie slov. národa

-tvorba pre deti: Sokoliar Tomáš, Smelý zajko, Smelý zajko v Afrike, Budkáčik a Dubkáčik, Tri múdre kozliatka


3)Próza naturizmu:
=lyrizovaná próza
-20-40. roky silnejúca lyrizácia
-hl. príčina: po prvej svetovej vojne je dôvera autora v silu rozumu oslabená
-z lit. hľadiska ide o pokus o prekonanie krízy, v kt. sa ocitol opisný realizmus
-zdôrazňuje sa subjektívnosť, spoločné črty s expresionizmom
-témy: 20roky:-vojnové námety
- mestské prostredie
- cudzokrajné prostredie
30roky:- dedinské prostredie
- vrchárske prostredie (horalská tematika)
40roky:- prevláda vrchárske prostredie
-na tento posun v lit. vplýva aj francúzsky a španielsky regionalizmus: Jean iono, Ramuz
-vplyv severských autorov
-predstavitelia našej lit.: Ľudo Ondrejov, Dobroslav Chrobák, Margita Figuli, František Švantner
-znaky prózy naturizmu:
-rozprávkové príbehy
-neskutočné, vybájené, mýtické predstavy
-odklon od zobrazenia vonkajšej reality
-zaostrené na bytostné problémy hrdinov
-redukcia sűjetu
-kratšie epické útvary (novela, baladické rozpr.)
-vytváranie výnimočných postáv, charakterov, znakov
-hrdinovia bývajú vyčlenení z historického času
-hrdinovia prerastajú do roviny fantazijnej až mýtickej
-najčastejšie mýty: mýtus prírody, života a lásky
-príroda sa stáva sűjetotvorným činiteľom
-zmeny v oblasti jazyka a štýlu
-dejové zložky sú oslabené (nevýrazný dej)
-lyrizovaná próza sa vyznačuje expresívnosťou- citovým zafarbením, množstvom metafor, autori využívajú eufóniu- ľubozvučnosť a rytmus
-stiera sa hranica medzi rečou autora a rečou postáv
-časté je rozprávanie v prvej osobe a vnútorný monológ

Dobroslav Chrobák: (1907-1951)

-ing. elektrotechniky, pôsobil na VŠ technickej a v ČS rozhlase v BA
-debutoval zb. 8 noviel Kamarát Jašek 1937
-príznačné sú prvky fantastiky, často odbočuje od deja, ponára sa do vnútra hrdinu
-jeho próza je ovplyvnená vitalizmom, expresionizmom
-prevláda dedinská tematika

novela Drak sa vracia:
-rozprávke pre dospelých, hľadanie stratenej cti a dôvery
-Drak= Martin Lepiš= Čierny Macek: samotár mal rád prírodu
-vychoval ho starý hrnčiar Lepiš- neznámy pôvod
-Eva je zaľúbená do Draka, keď zmizol zobrala si Šimona Jariabka- nešťastné manželstvo, tichá domácnosť
-všetky nešťastia v dedine boli prikladané Drakovi (smrť, povodne, oheň, sucho)
-vrátil sa zmenený, ľudia majú z neho strach (požiare, hlad, kapal dobytok)
-stratenú dôveru chce získať tým, že zachráni dobytok z hôr
-napísaná ako retrospektíva, dej je o troch ľuďoch
-drak= je rozprávkový a symbolom zla, lebo bol iný ako ostatní
-odmenou je prijatie do dediny- za dobrý skutok
-nečakaný záver

novela Návrat Ondreja Baláža:
-typický ponor do sveta hrdinov, lyrizovaný text
-lyrický opis krajiny (prirovnania)
-obraz človeka, kt. sa vracia, človek bez ľavej nohy, po 17 rokoch domov do dediny
-zistil, že je považovaný za obeť vojny
-bol 17 rokov zajatý v Rusku
-používa jednočlenné vety, gradáciu, epitetá, inverziu
-žena ho nespoznala
-prihovára sa nám akoby sme boli v deji prítomný
-dala mu jesť ale nevedela, kto to je
-pýtala sa, kedy umrel, aby vedela, či mu bola neverná, lebo sa vydala
-on odišiel a nič neprezradil, aby jej nepokazil terajší život
-nevýrazný dej
-zamýšľa sa nad tým, či ho spozná, dej je oslabený
-nepriamo zachytená vojna
-vnútorný svet hrdinov
-odišiel ako človek spravodlivý- nechcel narušiť šťastie ženy

novela Poviestka:
-zač. opisom prírody, používa básnické prostriedky
-dej zasadený do prírody, v lese
-hl. postava Ondrej Choma a Ondriš- vnuk (nemanželský syn jeho dcéry, kt. sa zabila)
-do modlitby starca vkladá prvky z biblie (anafory)
-dozvedáme sa kto je jeho vnuk a prečo už 16 rokov žijú v lese, ďaleko od ľudí- aby ho ochránil pred zlobou sveta
-bál sa, že by mu ubližovali
-prvé stretnutie s človekom: prichádza cudzinec a požičiava si sekeru
-jednej noci prichádza opäť cudzinec a odvádza koňa
-prvý raz sa stretne so ženou- Eva
-na konci starec zomieraMargita Figuli: (1909-1995)

-narodila sa vo Vyšnom Kubíne, študovala v BB na OA, pracovala ako úradníčka v Tatra banke v BA
-debutovala prózou Uzlík tepla zo zb. Pokušenie
-matka nemá čím nakŕmiť svoje dieťa lebo jej muž je nezamestnaný
-pri krádeži uhlia je však prichytená a po zlých skúsenostiach sa vracia domov s prázdnymi rukami
-zakončenie je chmúrne, volá na pomoc Boha, jeho spravodlivosť ale zlá skúsenosť ju dovedie k rúhaniu: Boh neexistuje lebo nepomáha
-autorka sa vo svojich novelách snaží zobraziť realitu cez duševné rozpoloženie hrdinov
-samotného deja je málo
-prózy sa vyznačujú vyspelým jazykom a zmyslom pre hudobnosť slova
-autorka využíva básnické prostriedky
vo svojich novelách si všíma hlavne ženy, problém lásky ale aj sociálne problémy

novela Tri gaštanové kone:
-v názve magické, rozprávkové číslo tri
-rozprávka pre dospelých, o hľadaní šťastia, kt. sa volá život
-znaky rozprávky: dobré aj zlé postavy, hrdina musí splniť nejakú úlohu a potom je odmenený
-ne konci víťazí dobro
-hl. postavy : Magdaléna (motív z biblie= trpiaca)
Peter ( pevný, skala- biblia)
Jano
-ja rozprávanie, rozpráva Peťo
-Peter sa rozhodol popýtať Magdalénu o ruku, prežili spolu detstvo
-Peter nemal ani vlastný dom, nemal peniaze: „som obyčajný tulák, čo skupuje drevo po krajine“
-Jano Zápotočný bol surový, mal rád dobrodružstvo, preto pašoval kone, najbohatší gazda v Leštinách
-Magdaléna sa sľúbila Petrovi , že na neho počká, musí však postaviť dom a mal jej to prísť oznámiť s tromi gaštanovými koňmi
-Peter dom postavil, prichádza na koňoch, dozvedá sa, že Magdaléna je vydatá za Jana (musela sa vydať- znásilnil ju a otehotnela)
-Jano týral koňa, zabije ho

román Mladosť:
-píše o období prvej svetovej a je to pohľad očami dieťaťa
-autobiografické dielo

román Babylon: historický román, dej v Chaldejskej ríši pred dobytím Peržanmi
román Ariadnina niť: téma detstva


František Švantner: (1912-1950)

-narodil sa v Bystrej, dnes časť mýta pod Ďumbierom
-učiteľ, pracovník Matice
-prvé dielo, zbierka próz Malka:
-v prostredí hôr
-vždy je prítomná smrť, autor odhaľuje vnútro hrdinov
-novela Malka: ja rozprávanie, rozprávačom je valach, pomocník baču
-Malka nebola krásna, slúžila v krčme u Michalčíka, kt. niekto zabil
-príroda je sujetotvorným činiteľom- autor oživuje vietor, kt. sa s valachom hrá, rozpráva sa s ním
-realita sa prelína s túžbami a predstavivosťou
-valachovi sa zdá, že je pri ňom Malka a rozpráva sa s ním

román Život bez konca:
-život Pavlínky, dcéry krčmára
-Tóno jej kamarát z detstva
-Pavlínka si vezme učiteľa, odíde na vojnu, páči sa Ervínovi, čaká s ním dieťa, manžela zabijú
-Alpár; Tóno
-stále dokolečka

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk