Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Bottova Smrť Jánošíkova a Máchov Máj romantický prejav túžby po slobode, spravodlivosti vyjadrenie lásky k rodnej zemi.

ROMANTIZMUS:

 • prevaha citu nad rozumom ( iracionalizmus )
 • tvorivá originalita ( harmónia kontrastov, imaginácia )
 • rozpory: sen – skutočnosť
  jednotlivec – spoločnosť
 • hrdinami sú ľudia z rôznych spoločenských vrstiev
 • charakter literatúry : námety z minulosti vyjadrujú problémy súčastnosti, antika nie je vzorom, nové žánre: balada, duma, krakovick

Na Slovensku sa sformovala skupina literátov: ŠTÚROVCI

Ján BOTTO

 • najmladší zo štúrovcov
 • korene jeho tvorby sú v ľudovej slovesnosti
 • balady: Žltá ľalia, Margita a Besna, Smrť Jánošíkova

ROZBOR: Smrť Jánošíkova

 • lyricko-epická skladba v 9 spevoch
 • vzniká v porevolučných rokoch
 • vyvrcholenie romantizmu v spracovaní Jánošíkovskej tematiky
 • využitie historickej témy na vyjadrenie k svojej súčastnosti
 • pomocou situácie okolo zlapania a smrti Jánošíka zobrazuje ľud, jeho nálady v revolučných rokoch minulého storočia
 • Konflikt: uväznený Jánošík rozmýšľa o slobode, pravde o svojom živote. Všetko čo robil bolo pre dobro ostatných a preto sa mu po smrti dostáva odmeny. Po smrti na šibenici sa ožení s kráľovnou víl – romantizmus.
 • Jánošík je ku druhým čestný, všetko nazbíjané dáva chudobným, zrádza ho vlastný člen družiny Gajdošík.

ZÁKLADNÉ PRVKY POETIKY:

 • prvky ľudovej slovesnosti – piesňová forma
 • jednoduchý rým – združený
 • opakovanie slov

KOMPOZÍCIA:

 • 9 spevov

ÚRYVOK:

„Hoří ohník hoří na Kráľovej holi.
Ktože ho nakládol? 12 sokoli.
12 sokoli, sokolovia biely,
akých ľudské oči nevideli.


12 sokoli, sokolovia Tatier,
ako by ich bola mala jedna mater.
Jedna mater mala, v mliku kúpavala,
zlatým povojníčkom bola povýjala.

K. H. MÁCHA

 • on a jeho dielo je príkladom, že romantizmus je nie len metóda a směr, ale i životný pocit tých, čo sa nemohli zmieriť s objektívnou životnou realitou
 • písal poéziu ( lyrickú a epickú )
 • prózu ( Marínka, Cigáni – román, Křivoklát – historický román)
 • drámu

ROZBOR: Máj

 • lyricko-epická skladba
 • uplatnil v nej básnicky talent, romantickú intuíciu, filozofiu a životný postoj človeka nepochopeného dobou
 • je vyvrcholením Máchovho zápasu o vyjadrenie sveta v tej podobe, v akej sa mu javil na prahu dospelosti
 • tu sa prejavila tiež jeho túžba, láska k zemi naplnená krásnym básnickým teplom a so sviežim mladým zmyslom pre skutočnosť

Stručný obsah:

 1. spev: Opis májovej prírody, Jarmila čaká svojho milého Viléma, ktorý už niekoľko večerov neprišiel. Posol jej prináša správu, že Viléma idú popraviť. Jarmila sa hodí do vĺn.
 2. spev: Posledná chvíľa Viléma vo väzení: rozmýšľa o zmysle života, v príčine, ktorá spôsobila zničenie troch životov. Čo bude po smrti? Desí sa ničoty a prázdnoty, neuspokojuje sa s náboženskou predstavou posmrtného života. Jedinou jeho istotou je zem. ( rozdiel s Bottom )
 3. spev: opis májovej prírody, Vilém sa lúči s krajom, uvedomuje si – matka zem je zároveň kolískou aj hradbou.
 4. spev: Vílémova smrť – splynutie duše so zemou, Vilém sa zasnúbi so slobodou ( romantizmus ).

KONFLIKTY:

 • sociálny a mravný
 • spoločnosť, ktorá odvrhla ľudí, dožadujúcich sa svojich práv, slobody – zbojníkov. Otec zvedie milú svojho syna, tento ho zabije, táto pomsta bola z etického hľadiska spravodlivá, no mala za následok 2 životy – Viléma a Jarmily

KOMPOZÍCIA:

 • 4 spevy a 2 intermezá
 • Prvé intermezo: nasleduje po 2. Speve – nočná príroda sa chystá prijať odsúdenca do svojho lona
 • Druhé intermezo: po 3. Speve – Vilémova zbojnícka družina smúti nad svojim mŕtvym vodcom

ZÁKLADNÉ PRVKY POETIKY:

 • básnická skratka
 • dynamičnosť

VÝRAZNÉ KONTRASTY:

 • tragická smrť mladých ľudí v rozkvete mladosti – v máji, keď príroda ožíva
 • obrazy: svetla – tmy, noci – rána (noc znamená smrť ), väzenská cela – májová príroda
 • opis popravy – opis májového rána, jeho krásy
 • Citát:
  „Na tváři lehký smích,
  Hlboký v srdci žál.“

ÚRYVOK:

Byl pozdní večer – 1. Máj –
Večerný máj byl lásky čas.
Hrdličin zval ku lásce hlas,
Kde borový zavánel háj.
O lásce šeptal tichý mech,
Kvetoucí strom lhal lásky žel.
Svou lásku slavík ruží pěl,
Rúžinu jevil vonný vzdech.

Je pozdní večer 1. Máj –
Večerní máj je lásky čas.,
„Hynku! – Viléme! – Jarmilo!

-(stotožnenie básnika s tragickým osudom hlavného hrdinu.

Ach zemi krásnou, zemi milovanou
Kolébku mou a hrob múj, matku mou,
Vlast jedinou, v dedictví mňe danou,
Šírou tu zemi, zemi jedinou.


ROZDIEL:
 • v svetonázore autora
 • Jánošík : zbojník, národný hrdina, stal sa pojem pre ľud, veril v posmrtný život
 • Willen : zbojník, ale nestal sa národným hrdinom, neveril v posmrtný život

Jánošík: – koniec života zlapaním

 • rozjíma vo väzení
 • odchod na popravu
 • poprava
 • spomienka
 • posmrtný život

Elena – príde navštíviť Jánošíka do väzenia

Willem: - zajatie za otcovraždu

 • rozjímanie vo väzení
 • odchod na popravu
 • poprava
 • spomienka

Jarmila – vystupuje len v prvom speve, úvahy pred popravou sú podobné ako v Jánošíkovi.
Kauzálne vzťahy ( príčina a následok) v slovenskom jazyku.


ARGUMENTOVANIE: dokazovanie, forma prejavu, ktorou sa usilujeme získať súhlas pre svoj názor na základe dôkazov o jeho pravdivosti.

PRESVIEČANIE: forma prejavu, ktorá uvádza argumenty, ako motívy pre návrh, konanie.

DEMAGÓGIA: prehnané úsilie presvedčiť, často nelogickými, nevedeckými argumentáciami.

KAUZÁLNE VZ´TAHY: môžeme vyjadriť – príslovkovým určením
- vedľajšou vetou príslovkovou

PRÍČINNOSŤ ( KAUZALITA): filozofická kategória na označovanie nevyhnutnej genetickej súvislosti javov, z ktorých jeden – príčina podmieňuje druhý – dôsledok.

PRÍČINA: odpovedá na otázku, prečo sa to stalo ?

NÁSLEDOK NA OTÁZKU ČO TO SPOSOBUJE

DOSLEDOK: čo z toho vyvodíme

MOTÍV: podnet na zámerné konanie

Uplatnenie vo výkladovom slohovom postupe, v náučnom štýle ( výklad a úvaha)


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk