Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Slovenská literatúra medzi dvoma svetovými vojnami

Vznikom ČSR v r 1918 získala slovenská literatúra nové možnosti pre svoj ďalší vývin

 • Básnici vítajú príchod nových čias
 • Vyjadrujú pocity úľavy nad skončením vojny
 • Odstánenie národného útlaku
 • Dôraz kládli väčšmi na súčasnosť ako na minulosť

Slovenskí nadrealisti – vyjadrovali úsilie o tvorivú originalitu (bohatá a nápaditá metafonickosť, uplatňovanie apollinairovského pásma)

Katolícka moderna – opierala sa o duchovné hodnoty – spájali tradičné kresťčanské hodnoty s využívaním nových výrazových možností (ktoré poskytoval symbolizmus, poetizmus, surrealizmus)
Predstavitelia DAV-u ( L.Novomeský, V.Clementis, D.Okáli, J.Poničan, A.Sirácky, F.Kráľ)- pokúšali sa udomácniť zásady proletárskej poézie

Tvorba tradične orientovaných autorov:

 • V. Roy – predstaviteľ SLM- vydával symbolické zbierky
 • Rázus
 • Krčméry
 • Andrej Žarnov

Preklady z iných literatúr

-Prekladali ako Krčméry, Lukáč, Smrek
-Naša tvorba si našla miesto v susedných krajinách ( Maďarsko, Poľsko, Francúzsko)

Martin Rázus (1888-1937)

-písal poéziu, eseje, divadelné hry (dominuje poézia)
-prvé príspevky uverejňoval v časopisoch Prúdy, Živena, Národnie noviny, Robotnícke noviny
-bás.prvotina Z tichých i búrnych chvíľ

 • Básne ladené reflexívne
 • Básne vyznievajúce osobne (spomienky na detstvo, pobyt v cudzine, prírodná lyrika)
 • Básne, ktoré zobrazujú neutešený stav národného života, usiľuje sa vcítiť do žiaľov a krívd vlastého národa

Zb. To je vojna -pozornosť hrôzam svetovej vojny

Hoj zem drahá -nadväzuje na tvorbu P.O.H.
-básne súvisiace s postavením Slovenska v R-U, nové časy po vzniku ČSR

-zb.Kameň na medzi –sklamanie nad nespravodlivým vývinom Slovenska v ČSR

Bol kritikom ideológie čechoslovakizmu a jej prisluhovačov =>stal sa nepohodlným pre vládnuce kruhy. Jeho výzvy na skutočné bratstvo dvoch národov na princípe rovnocennosti sa nestretli s pochopením, čo v ňom prehĺbilo pocity zbytočnosti

-zb.Kresby a hovory – vyjadril filozofické a etické názory
-zb.Cestou – vyjadril nepochopiteľnosť vlastných umeleckých i politických snáh vydobyť pre slovenský národ rovnocenné postavenie v ČSR


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk