referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Eliška
Piatok, 7. októbra 2022
Právna náuka - spoločnosti
Dátum pridania: 09.05.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: krivka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 606
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 1.8
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 3m 0s
Pomalé čítanie: 4m 30s
 

Obchodné právo upravuje spoločenské vzťahy, vznikajúce pri podnikaní, ako aj niektoré iné vzťahy, ktoré s ním súvisia. Obchodný zákonník obsahuje úpravu tých vzťahov, ktoré sú pre oblasť obchodu upravené odchylne od občianskeho zákonníka.

OZ sa člení na hlavy: 1. všeobecné ustanovenia 
                               2. obchodné spoločnosti a družstvá
                               3. obchodné záväzkové vzťahy
                               4. spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia.
OZ definuje podnikanie ako sústavnú činnosť vykonávanú samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku.

Podnikateľské subjekty sú v OZ rozdelené do 3 skupín:
-tie, kt sú zapísané v obchodnom registri
-nie sú zapísané v obchodnom registri a podnikajú len na základe živnostenského oprávnenia
-iné osoby, ktoré podnikajú podľa osobitných predpisov

Podnikom rozumieme určitý súbor podnikateľskej činnosti vykonávanej v rámci 1 podnikateľského subjektu.

Odštepný závod je organizačná zložka podniku, kt je ako odštepný závod zapísaná v obchodnom registri.

Prevádzkáreň je priestor, v kt sa uskutočňuje podnikateľská činnosť.

Obchodným menom FO je jej meno a priezvisko.
Obchodným menom obchodných spoločností a družstiev je názov, pod kt sú zapísané v OR.

Zahraničné osoby môžu v SR podnikať za tých istých podmienok ako slovenské osoby (ak zákon neurčí inak).

v. o. s.: je taká spoločnosť, v ktorej aspoň 2 osoby podnikajú pod spoločným obchodným názvom, pričom za záväzky spoločnosti ručia spoločne a nerozdielne celým majetkom. Založenie – spoločenská zmluva.

k. s.: vystupujú 2 druhy spoločníkov:
- komplementári: ručia neobmedzene celým majetkom spoločne a nerozdielne
- komanditisti: ručia len nesplatenou časťou svojho vkladu
Vzniká spoločenskou zmluvou.

s. r. o.: je spoločnosť, kt. ZI tvoria vopred určené vklady spoločníkov. Spoločnosť zodpovedá za porušenie svojich záväzkov celým jej majetkom.
Spoločnosť môže založiť aj jedna osoba. Spoločnosť však môže mať najviac 50 spoločníkov. Založenie: spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.

a. s.: je spoločnosť, ktorej základný majetok je rozdelený na určitý počet akcií v určitej hodnote. Táto hodnota môže byť nominálna, trhová (kurzová, resp. burzová). Založenie: zakladateľskou zmluvou alebo zakladateľskou listinou. Môžu ju založiť najmenej 2 zakladatelia. Ak však spoločnosť zriaďuje PO, môže ju založiť hoci aj 1 akcionár. ZI: 1mil.Sk
Vzniká zápisom do obchodného registra, vykoná príslušný súd na základe preukázania, že splnili zákonom vyžadované náležitosti.

družstvo: je spoločenstvo neuzatvoreného počtu osôb založeným za účelom podnikania a zaisťovania hospodárskych, sociálnych potrieb svojich členov.

Štátny podnik je samostatnou PO s právnou subjektivitou a do právnych vzťahov vstupuje vo vlastnom mene a nesie zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov. Jeho právne postavenie upravuje osobitný zákon o štátnom podniku. ŠP sa zriaďuje zakladateľskou listinou, kt vydáva zakladateľ (príslušné ministerstvo alebo iný spravidla ústredný štátny orgán). Vzniká zápisom do obchodného registra. Orgánmi štátneho podniku sú riaditeľ a dozorná rada. min. ZI = 50 000,- polovicu treba splatiť pred zápisom družstva do Obchodného registra. Zanikne na základe výmazu z obchodného registra.

 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.