referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Oto
Utorok, 5. decembra 2023
Súhrn učiva slovenského jazyka 2. ročníka gymnázií
Dátum pridania: 26.09.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: jurriNO
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 220
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 9.7
Priemerná známka: 3.01 Rýchle čítanie: 16m 10s
Pomalé čítanie: 24m 15s
 
Skladba – syntax

Sklady


1. prisudzovací – podmet a prísudok
2. určovací – nadradený a podradený vetný člen
3. priraďovací – s rovnocenné vetné členy

- minimálne významové, štruktúrne uzavreté spojenie dvoch (niekedy aj viacerých) plnovýznamových slov vo vete

Vetné členy

- prísudok – slovesný alebo menný (Fero je športovec. Fero je vysoký. Fero je sám. Fero je prvý.) – 1s alebo 1m        
- podmet – 2
- predmet – priamy (ak je v akuzatíve bez predložky) alebo nepriamy (v akuzatíve s predložkou alebo v inom páde)
- príslovkové určenie – miesta, času, spôsobu, príčiny
- prívlastok – zhodný (pekná kytica), nezhodný (kytica z trhu) – vždy rozvíja podstatné meno

- príklady:

                        2           5n         1s            5z         3pA
                   Obyvatelia mesta očakávajú vzácnu návštevu.

                      5z         2           1s      3pA     5n          5n   
                  Nerastné látky podporujú tvorbu kostry a chrupu.

                         2             5n             1s           4m        
                  Tulipány z Holandska sa pestujú už všade.

Jednoduchá veta

1. jednočlenné:

- nemajú prisudzovací sklad, iba vetný základ

a) slovesné (Prší.; Zvečerieva sa.;...)
b) neslovesné – menné (Potraviny.; Hurá!; Pomoc!; ...)

2. dvojčlenné:

- majú prisudzovací sklad

a) úplné – podmet aj prísudok sú vyjadrené
b) neúplné – podmet je zamlčaný

Súvetia

- súvetia delíme:

- podľa zložitosti na:

a) jednoduché – skladajú sa z 2 viet
b) zložené – skladajú sa z 3 a viacerých viet

- podľa vzájomného vzťahu viet v súvetí na:

a) priraďovacie:

1. zlučovacie (spojky: a, i, aj, ani)
2. stupňovacie (spojky: ba, aj, dokonca, ...)
3. odporovacie (spojky: ale, no, a s čiarkou, ...)
4. vylučovacie (alebo, buď, ...)

b) podraďovacie:

- je tu hlavná a vedľajšia veta
- vedľajšie vety delíme na:

1. prísudkové
2. podmetové
3. predmetové (Spýtali sa ma, či príde do kina.; Dúfali, že prídeme.; ...)
4. príslovkové (Zabil vlka, lebo bol nebezpečný.; Ako sa do hory, tak sa z hory ozýva.; Išli tam, kde je večný kľud.; Išiel domov, keď skončilo vyučovanie.)
5. prívlastkové (Bol to spolužiak, ktorý si veľmi veril.; Išli sme cestou, kde sa stala nehoda.)

Polovetné konštrukcie

- prechodné konštrukcie medzi vetou a súvetím
- vznikajú, ak sa k jednoduchej vete pridruží druhotná predikácia – polopredikácia, ktorá má formu prísudku s určitým slovesným tvarom
- hlavným cieľom je stesňovať, zhusťovať text (potrebné v súčasnom rýchlom živote)
- podstata zmena dvoch viet na jednu vetu s polovetnou konštrukciou je zmena určitého slovesného tvaru na neurčitý slovesný tvar
- polovetná konštrukcia má funkciu vetného člena – najčastejšie doplnku, prívlastku alebo príslovkového určenia
- dej sa v polovetných konštrukciách vyjadruje:

1. prechodníkom – napr. Chodil po izbe, nahlas si opakujúc text básne.
2. činným príčastím – napr. Syn, zaujímajúci sa u hudbu, sa po skončení strednej školy zapísal na hudobnú akadémiu
3. neurčitkom – napr. Zašli sme do domu vypýtať si vodu.

Textová syntax

- javy, ktoré presahujú vzťahy vo vetách
- základné jednotky – text a veta
- text, čiže súvislý jazykový prejav, sa tvorí spájaním viet, medzi ktorými je istá obsahová nadväznosť (konexia), ktorá sa vyjadruje pomocou rozličných prostriedkov:
- obsahové prostriedky (téma prejavu)
- jazykové prostriedky
- mimojazykové prostriedky (mimika, gestá, situácia, ...)
- jednotlivá veta z textu nemusí podávať úplnú informáciu – nadväzuje na text z predchádzajúcich viet Þ vety sú pospájané textovými prostriedkami (konektormi)
- syntax, ktorá sa zaoberá textovými prostriedkami a javmi, je nadvetná, čiže textová syntax

Slovosled

slová vo vete sú z hľadiska poradia usporiadané podľa istých pravidiel, ktoré nazývame slovosledovými princípmi:

- významová stavba výpovede – aktuálne členenie vety:

- základný slovosledový princíp
- hovorí, že vychádzame zo širšieho textu (kontextu), do ktorého je výpoveď začlenená, alebo zo situácie, v ktorej výpoveď vznikla
- gramatický činiteľ – uplatňuje sa najmä pri polohe prívlastku a prístavku
- rytmický činiteľ:

- uplatňuje sa pri určovaní polohy príkloniek a predkloniek, ktoré sú z hľadiska zvukovej stránky vety neprízvučné (mi, ti, si, mu, ma, ťa, sa, my, nás, vás, by, i, no, a , že, keď, ...)
- príklonky – tvoria rytmický celok s predchádzajúcim slovom
- predklonky – niektoré spojky a častice

 
späť späť   3  |  4  |   5  |  6  |  7  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.