referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Cyprián
Utorok, 27. septembra 2022
Porušovanie hospodárskej súťaže
Dátum pridania: 10.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: krpec
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 829
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 2.4
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 4m 0s
Pomalé čítanie: 6m 0s
 

Každý, kto sa zúčastní na hospodárskej súťaži má právo slobodne súťažiť v záujme dosiahnutia hospodárskeho prospechu. Musí ale dbať na pravidlá HS a nesmie svoju účasť zneužívať. Zneužitie účasti na HS je:

 1. nekalá súťaž upravená v Obchodnom zákonníku
 2. nedovolené donucovanie HS (Kartelové dohody, zneužitie monopolného postavenia na trhu) upravenú v zákone o ochrane HS.

Nekalá súťaž
Je zneužitím účasti na HS, je to konanie v HS, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi súťaže a je spôsobilé privodiť ujmu iným súťažiteľom alebo spotrebiteľom.
Podmienky, aby konanie bolo nekalou súťažou:

 1. konanie v hospodárskej súťaži
 2. konanie v rozpore s dobrými mravmi hospodárskej súťaže
 3. konanie je spôsobilé privodiť ujmu iným súťažiteľom alebo spotrebiteľom (neznamená to, že skutočne privodí ujmu)

Nekalá súťaž sa zakazuje.
Nekalou súťažou sú najmä tieto konania:

 • klamlivá reklama
 • klamlivé označovanie tovarov alebo služieb
 • vyvolávanie nebezpečenstva zámeny
 • parazitovanie na povesti podniku, výrobkov alebo služieb iného súťažiteľa
 • podplácanie
 • zľahčovanie
 • porušovanie obchodného tajomstva
 • ohrozenie zdravia spotrebiteľa alebo životného prostredia

Klamlivá reklama

Je upravená v OZ a je to druh nekalej súťaže, je to šírenie údajov o vlastnom alebo cudzom podniku, jeho výrobkom alebo výkonoch, kt. je spôsobilé vyvolať (neznamená že vyvolá) klamlivú predstavu a zistiť tým vlastnému alebo cudziemu podniku hospodársky prospech na úkor iných súťažiteľov alebo spotrebiteľov (šírenie údajov hovoreným alebo písaným slovom, tlačou, vyobrazením, fotografiou, rozhlasom, televízorom alebo iným oznamovacím prostriedkom). Podmienka, aby konanie bolo klamlivou reklamou je zabezpečiť prospech vlastnému alebo cudziemu podniku. Klamlivou reklamou nie je šírenie zjavne zveličených údajov, tzv. superlatívna reklama.

Klamlivé označenie tovarov alebo služieb

Je to označenie, ktoré je spôsobilé vyvolať v hospodárskom styku mylnú domnienku, že ním označený tovar alebo služby vyjadrujú:

 1. klamlivé označenie o pôvode, t.j. že pochádzajú z určitého štátu, miesta, oblasti alebo určitého výrobcu.
 2. klamlivé označenie o kvalite – vykazujú osobitne charakteristické znaky alebo osobitnú akosť výrobkov
  -je jedno, že klamlivé označenie je uvedené priamo na výrobku, obaloch, v obchodných písomnostiach a pod.
  -klamlivým označením nie je, ak sa uvedie údaj alebo názov, ktorá sa v hospodárskom styku vžil a bežne sa používa na označenie druhu alebo akosti tovarov a služieb.
  -klamlivým označením by už však bolo ak by k tomuto názvu alebo údaju bolo pripojené slovo – pravý, pôvodný a pod. (napr. „Pravý oravský korbáčik“ – Oravský korbáčik nevyrábajú len na Orave)

Parazitovanie na povesti

Je využívanie povesti podniku, výrobkov alebo služieb iného súťažiteľa s účelom dosiahnuť pre seba alebo pre iného prospech, ktorý by inak súťažiteľ nedosiahol. Je to podmienka preto, aby toto konanie bolo označené za parazitovanie podľa OZ.

Zľahčovanie

Je konanie, pri ktorom súťažiteľ uvedie alebo rozširuje o pomeroch, výrobkoch alebo výkonoch iného súťažiteľa nepravdivé údaje, ktoré sú spôsobilé tomuto súťažiteľovi privodiť ujmu. Je to aj uvedenie a rozširovanie pravdivých údajov o pomeroch, výrobkoch alebo výkonoch iného súťažiteľa, pokiaľ sú tieto údaje spôsobené privodiť tomuto súťažiteľovi ujmu (prezradenie receptúr).

Ohrozovanie zdravia spotrebiteľa alebo životného prostredia

Je to konanie , pri ktorom súťažiteľ skresľuje podmienky súťaže tým, že:

 • vyrába výrobky
 • uvádza výrobky na trh
 • uskutočňuje výkony, ktoré ohrozujú zdravie alebo životné prostredie za tým účelom, aby dosiahol pre seba alebo pre iného prospech na úkor iných súťažiteľov alebo spotrebiteľov.

Porušovanie obchodného tajomstva
Je konanie, pri ktorom niekto inej osobe:

 • neoprávnene oznámi,
 • sprístupní
 • pre seba alebo pre iného využije obchodné tajomstvo, ktoré je možne využiť v hospodárskej súťaži

Právne prostriedky
(súdnou cestou)

Osoby, ktorých práva boli nekalou súťažou obmedzené alebo porušené, môžu sa proti rušiteľovi domáhať, aby sa tohto konanie zdržal a odstránil závadný stav, ďalej môže požadovať priemerné zadosťučinenie, ktoré sa môže poskytnúť aj v peniazoch. Ďalej sa môže požadovať náhrada škody a vydanie bezdôvodného obohatenia. Pri ústnych pojednávaniach, sporoch pred súdmi môže byť vylúčená verejnosť, ak by verejným pojednávaním došlo k ohrozeniu obchodného tajomstva alebo verejného záujmu.

 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.