referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Dobromila
Štvrtok, 28. októbra 2021
Okruhy otázok z ekonómie
Dátum pridania: 08.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: holdenko
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 507
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 4.8
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 8m 0s
Pomalé čítanie: 12m 0s
 
 1. PODNIK A PODNIKANIE
  - NAH (pojem, funkcie, činitele)
  - štruktúra NH
  - podnik, podnikanie, živnosť
  - založenie a vznik, zrušenie a zánik p.
  - obchodný register
  - členenie podnikov podľa právnych foriem podnikania a ich charakter
  - konanie v mene podniku, prokúra
  - zákon o konkurze a vyrovnaní
 2. MAJETOK
  - pojem, členenie majetku
  - druhy vlastníctva
  - pojem a členenie kapitálu
  - vlastné imanie účtovnej jednotky
  - základné imanie a jeho tvorba
  - členenie fondov
  - súvaha (obsah, formy a druhy)
  - súpis m. a využitie VYT pri jeho spracovaní
 3. INVESTIČNÝ MAJETOK
  - pojem, členenie, char. jednotlivých zložiek
  - oceňovanie IM
  - obstaranie a evidencia IM
  - opotrebovanie IM
  - daňové a účtovné odpisy
  - opravy, údržba HIM
  - vyraďovanie IM
  - využívanie IM
  - investičná výstavba a jej financovanie
  - prepočty eko. efektívnosti investícií
 4. MATERIÁLOVÉ HOSPODÁRSTVO
  - pojem, členenie, štruktúra zásob
  - úlohy materiálového hospodárstva
  - organizácia MAT hospodárstva, zásob. čin., druhy obstar.
  - normy spotreby MAT a ich tvorba
  - plán zásobovania, nákupu
  - určenie veľkosti zásob - od čoho závisí
  - oceňovanie zásob
  - spôsoby účtovania zásob
  - štatistické ukazovatele zásob a využitie VYT pri ich spracovaní
 5. OBSTARANIE A SKLADOVANIE MAT.
  -prieskum trhu, voľba dod.(nákupný marketing)
  - písomnosti pri obstaraní MAT, kúpna zmluva
  - písomnosti pri neplnení KZ
  - príjem, skladovanie, výdaj MAT
  - evidencia a riadenie zásob
  - metódy oceňovania zásob vydaných do spotr.
  -inventúra, inventarizácia, hmotná zodpovedn.
  -reklamácie, nevyfakturované dodávky, mat. na ceste, mat. prijatý dočasne do úschovy
 6. PERSONÁLNY MANAŽMENT
  - podstata a náplň personálneho manažmentu
  - personálne plánovanie
  - získavanie a výber zamestnancov
  - vznik, zmena a zánik pracovného pomeru
  - zákon o zamestnanosti, nezamestnanosť, úrady práce, rekvalifikácia
  - režim pracovného času, pracovné podmienky, sociálna starostlivosť, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
  - vzdelávanie a hodnotenie zamestnancov
  - štat. ukazovatele evidencie zamestnancov
 7. ODMEŇOVANIE ZAMESTNANCOV
  - podstata a funkcie mzdy
  - určenie výšky mzdových prostriedkov, kolektívne vyjednávanie
  - zásahy štátu v mzdovej oblasti
  - tvorba individuálnych miezd (mzdová sústava a jej zložky)
  - normovanie spotreby živej prác
  - produktivita práce
  - mzdové doklady, ich spätosť a nadväznosť
  - hrubá a čistá mzda, Daň z P zamestnancov
  - zrážky z miezd
  - automatizované spracovanie miezd
 8. VÝROBNÉ PODNIKY A ICH ČINNOSŤ
  - podstata a ciele výrobnej činnosti
  - členenie výroby
  - zákonitosti organizácie výrobného procesu
  - výrobné faktory národohospodárske, podnikové
  - výrobok ako výstup výrobnej činnosti, životnosť
  - právna ochrana výrobkov
  - výrobný program, plán výroby
  - výrobná kapacita a jej využitie
  - výskum, vývoj, príprava výroby
  - vnútropodnikové účtovníctvo (ciele, vzťah medzi VPÚ a finančným
  účtovníctvom, organizácia VPÚ, metódy evidencie)
  - zásoby vlastnej výroby (spôsoby ich účtovania)
 9. MARKETING
  - podstata a vývoj marketingu
  - organizácia marketingu v podniku
  - marketingové stratégie
  - prieskum trhu (pojem, členenie, metódy)
  - nástroje marketingu (výrobková politika, komunikačná politika, distribučná politika)
  - plán odbytu, operatívne odbytové činnosti
  - oceňovanie výrobkov, predaj výrobkov
 10. NÁKLADY A KALKULÁCIE
  - pojem nákladov a význam ich sledovania
  - členenie nákladov z rôznych hľadísk
  - členenie nákladov podľa vzťahu k objemu výroby
  - pojem a členenie kalkulácií
  - kalkulácie úplných N a neúplných N
  - metódy predbežných a výsledných kalkulácií
  - plánovanie nákladov
  - evidencia a zásady účtovania nákladov
  - časové rozlíšenie nákladov
  - znižovanie nákladov
  - prevod nákladov na konci roku na účet 710
  - zúčtovanie nákladu - dane z príjmov
  - spôsoby rozpočtovania priamych a nepriamych nákladov
 11. CENY A VÝNOSY
  - cena ako nástroj marketingu (pojem, štruktúra, druhy, význam)
  - metódy tvorby cien
  - úprava cien a politika obchodných podmienok
  - cenová regulácia
  - pojem, význam, členenie výnosov
  - evidencia a zásady účtovania výnosov
  - doplnkové výnosy (zmena vnútropodnikových zásob - spôsoby A, B)
  - aktivácia výnosov
  - časové rozlíšenie výnosov
  - prevod výnosov pri účtovnej uzávierke
  - spôsob rozpočtovania výnosov
 12. HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK
  - pojem a význam ukazovateľa
  - štruktúra HV
  - zisťovanie HV (účtovné a daňové hľadisko)
  - HV v schvaľovacom období
  - rozdelenie HV
  - ziskové fondy a sociálny fond
  - ostatné použitie HV
  - DzP fyzických osôb a právnických osôb
  - účtovná uzávierka a závierka (účtovné výkazy)
  - účtovanie na 491 - účet individ. podn.
 13. PLATOBNÝ STYK
  - peniaze a ich vývoj, funkcia peňazí
  - pojem a formy platobného styku
  - hotovostný platobný styk, doklady
  - pokladňa (i valutová)
  - bezhotovostný platobný styk, doklady
  - bankové účty
  - platobný styk so zahraničím
  - ukazovatele likvidity, cash flow
  - ABIS, SWIFT
 14. MANAŽMENT
  - podstata a vývoj manažmentu
  - funkcie manažmentu - plánovanie, organizovanie, regulovanie, vedenie ľudí
  - kontrola účtovných dokladov
  - inventúra a inventarizácia
  - audítorstvo
 15. FINANČNÝ TRH
  - CP (pojem, členenie, charakteristika)
  -fin. trh(funkcie, charakteristika, členenie)
  - burzy a ich činnosť
  - BCPB, RM-S Slovakia, SCP
  - investičné spoločnosti a investičné fondy
  - oceňovanie investícií na finančnom trhu
  - účtovanie finančných investícií (fin. majetok dlhodobý)
  - účtovanie krátkodobého fin. majetku
 16. FINANČNÉ HOSPODÁRENIE PODNIKU
  - podstata a úlohy finančného hospodárstva
  - získavanie fin. zdrojov (vlastné a cudzie)
  - investovanie finančných zdrojov
  - pohyb peňazí v podniku (príjmy a výdavky)
  - finančná analýza (podstata, ciele, základné inf. zdroje)
  - ukazovatele FA - likvidita, zadĺženosť, obratovosť, rentabilita
  - ďalšie ukazovatele FA -ukazov. trhovej hodnoty, FA z hľadiska CF
  - finančné plánovanie (štruktúra, obsah, charakteristika jednotlivých častí
 17. BANKOVÝ SYSTÉM SR
  - miesto a úloha bánk v ekonomike
  - banková sústava SR
  - zákon o bankách
  - NBS (funkcie, činnosť, nástroje)
  - menová politika NBS
  - vzťah medzi emisnou a obchodnou bankou
  - sporiteľne a ich činnosť (aktívne a pasívne operácie)
  - medzinárodné finančné inštitúcie
  - účtová osnova bánk a účtovanie
 18. OPERÁCIE OBCHODNÝCH BÁNK
  - obchodné banky a ich právna forma
  - aktívne operácie obchodných bánk
  - pasívne operácie obchodných bánk
  - podnik a získavanie úveru
  - ďalšie bankové operácie
  - bankové riziká
  - hospodárenie bánk
  - účtovanie úverov
 19. ROZPOČTOVÁ SÚSTAVA
  - pojem
  - členenie podnikov podľa vzťahu k rozpočtu
  - štátny rozpočet (pojem, zásady tvorby, postup tvorby, príjmy a výdavky)
  - daňové príjmy ŠR
  - daňová sústava (základné pojmy, členenie daní a ich charakteristika)
  - účtová osnova rozpočtových organizácií a osobitosti účtovania v rozpočt. organizáciách
 20. POISŤOVNE
  - poistenie, poisťovníctvo, význam, subjekty, formy poistenia
  - základné právne predpisy
  - poistné riziká
  - členenie poistení a ich charakteristika
  - zaistenie
  - ekonomická činnosť poisťovní
  - zdravotné, nemocenské, dôchodkové poistenie
  - účtová osnova v poisťovniach
 21. INFORMÁCIE V SYSTÉME RIADENIA
  - podstata, význam, vlastnosti, členenie inf.
  - rozhodovací proces
  - komunikácia (pojem, formy)
  - osobnosť manažéra
  - miesto účtovníctva v systéme riadenia
  - štruktúra účtovného systému, charakteristika jeho zložiek
  - funkcie účtovného informačného systému
  - zákon o účtovníctve
  - počítač (Hw, Sw, základná schéma, princíp práce počítača)
  - databázový systém spracovania údajov
 22. OBCHODNÉ PODNIKY
  - pojem, funkcie, členenie obchodu
  - veľkoobchod (faktory, činnosť)
  - maloobchod (faktory, činnosť, spôsoby predaja, formy mo. činnosti, reklama a ceny)
  - hospodárenie obchodných podnikov
  - tendencie vývoja obchodu
  - zákon na ochranu spotrebiteľa
  - účť. tovaru (obstaranie, predaj, tovar na ceste, nevyfakturovaný tovar, inventarizačné rozdiely, ocenenie tovaru)
 23. ZAHRANIČNÝ OBCHOD A CLÁ
  - pojem, podmienky vzniku, riziká ZO
  - organizácia zahr. obchodu (subjekty)
  - druhy obchodov v ZO
  - zmluvy v ZO
  - dodacie a platobné podmienky
  - clá (pojem, druhy, colný zákon)
  - colné konanie pri exporte, importe, v turistickom ruchu
  - colná únia
  - účtovanie nákupu materiálu a tovaru od zahr. dodávateľa
  - majetkovo-devízový účet
  - kurzové rozdiely v priebehu roka pri účt. uzávierke
  - DPH pri dovoze
  - dovozná prirážka
 24. TRHOVÝ MECHANIZMUS A JEHO ÚČTOVNÉ SYSTÉMY
  - typy ekonomík (tri základné)
  - trh, členenie trhu, subjekty trhu
  - dopyt, ponuka, trhová rovnováha
  - konkurencia na trhu
  - meranie výstupov trhovej ekonomiky (HNP, ČNP, HDP, ČDP)
  - jednoduché účt. (účť. knihy, členenie majetku, tvorba rezerv, peň. denník, výkaz)
  - podvojné účtovníctvo (účtová osnova, ciele a zásady vedenia podv. účtovníctva, oceňovacie veličiny, opravné položky, výkazy, vybrané okruhy účtovania)
 25. SVETOVÉ HOSPODÁRSTVO
  - národné hospodárstvo, svetové hospodárstvo, medzinárodné ekonomické vzťahy
  - protekcionizmus, liberalizmus
  - medzinárodné eko. a finančné organizácie
  - stupne ekonomickej integrácie
  - ekonomické integračné zoskupenia v Európe a ich vzťahy
  - globálne celosvetové problémy spoločnosti
  - aktuálne problémy a úlohy slovenskej ekonomiky vo vzťahu k svetovému hospodárstvu
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.