Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Podnikateľská činnosť a právne formy podnikov

Podnikanie je sústavná cieľavedomá činnosť podnikateľa, vykonávaná vo vlastnom mene na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku.

Podnikateľ je osoba:

 •  zapísaná v obchodnom registri
 • podnikajúca na základe živnostenského oprávnenia
 • podnikajúca na základe iného oprávnenia
 • farmár, ktorý sa zaoberá poľnohospodárskou výrobou

Subjektmi podnikania sú fyzické a právnické osoby, ktoré svoju činnosť vykonávajú v zmysle zákonov, napr. obchodný zákonník, občiansky zákonník, živnostenský zákon, ústava, zákon o hospodárskej súťaži atď.

Fyzická osoba – môže podnikať ak spĺňa nasledovné podmienky:

 • spôsobilosť na práva a povinnosti - vzniká narodením
 • spôsobilosť právna - vzniká dovŕšením 18 rokov
 • spôsobilosť na zodpovednosť - človek je svojprávny
 • bezúhonnosť, čiže nemá zápis v registri trestov
 • požadované vzdelanie - stredná škola, vysoká š., prax, výučný list

Právnická osoba – je zapísaná v obchodnom registri, má právnu formu, napr. s. r. o., a. s., tiché spoločenstvo, alebo združenie.

Podnikateľ si z podnikateľského prostredia vyberá obchodných partnerov. Rozhodujúcim kritériom pri výbere je serióznosť, dobré meno. Každý podnikateľ má svoj cieľ a kapitál, ale musí mať aj dobré vlastnosti, napr. čestnosť, cieľavedomosť, zodpovednosť, vytrvalosť a pod.

Správanie podniku

Podnik je povinný:

 • používať obchodný názov (osobný, vecný, zmiešaný)
 • viesť účtovníctvo (jednoduché, podvojné)
 • platiť daň z príjmu (daň z príjmu FO alebo PO)
 • chrániť životné prostredie (filtre na komínoch, čističky)

Cieľom podnikania je dosahovať zisk. Podniky v trhovej ekonomike vykonávajú ponuku výrobkov a služieb.

Úspešnosť podnikov závisí od konkurencieschopnosti a od prispôsobovaniu sa požiadavkám trhu. Musia sa správať tak, aby neubližovali iným podnikom napr. osočovaním.

Členenie podniku podľa predmetu činnosti

Výrobné podniky:

 • priemyselné podniky
  -ťažobné
  -spracovateľské
  Zaoberajú sa ťažbou surovín, úpravou vody, alebo spracovaním surovín, napr. Slovnaft, Nafta Gbely.
 • stavebné podniky
  -priemyselná výstavba
  -bytová výstavba
  -pozemné staviteľstvo
 • poľnohospodárske podniky
  -rastlinná výroba, obilie...
  -živočíšna výroba, dobytok, ošípané...
  Výsledkom sú suroviny pre potravinársky priemysel, čiže agropotravinárstvo, pre kožiarsky a textilný priemysel.
 • lesnícke podniky
  -zakladanie, ochrana lesov, ťažba dreva
  -lesná zver
  -lesné plodiny

Nevýrobné podniky: - služby

 • dopravné podniky
  -nákladná doprava - jej časť má výrobný charakter
  -osobná doprava - individuálna (taxi), hromadná (vlak)
  Poznáme tieto druhy dopravy: železničnú, cestnú, riečnu, námornú, leteckú, alebo potrubnú.
 • podniky cestovného ruchu - poskytujú rekreácie spojené s ubytovaním, stravovaním a cestovaním, napr. Satur.
 • Obchodné podniky
  -vnútorný obchod
  -verejné stravovanie
  Zabezpečujú predaj tovarov a služieb, napr. predajne nábytku, potravín, spotrebičov, reštaurácie.
 • kultúrne podniky - patria sem kultúrne zariadenia ako je divadlo, kino a vzdelávacie zariadenia, ako sú vydavateľstvá, akadémie vied a pod.
 • finančné podniky - poskytujú služby súvisiace s finančnými operáciami napr. banky, poisťovne.
 • Ostatné podniky - zaraďujeme sem nemocnice a podniky sociálnej starostlivosti.

Členenie podnikov podľa veľkosti

 • Malé - zamestnávajú maximálne 50 osôb slúžia na drobné podnikanie, venujú sa službám, výrobe, výskumu. Zakladajú ich spravidla živnostníci.
 • Stredné - zamestnávajú do 500 zamestnancov, tvoria väčšinu hospodárskych jednotiek na Slovensku, venujú sa prevažne priemyselnej výrobe, ľahký, textilný, elektrotechnický priemysel.
 • Veľké - zamestnávajú viac ako 500 zamestnancov, väčšinou ide o a. s., venujú sa veľkosériovej alebo hromadnej výrobe (hutníctvo, strojár., chem. priemysel)

Podnikateľské inkubátory predstavujú prostredie, ktoré vytvára štát, alebo banky začínajúcim podnikom, napr. poskytne daňové prázdniny, dotácie. Podnikateľovi pomáhajú aj skúsenosti iných.

Rizikový kapitál poskytujú banky začínajúcim inovačným firmám, čím získavajú podiel na hospodárení.

Členenie podnikov podľa vlastníctva

Podľa uvedeného kritéria rozlišujeme:

 • 1.štátne podniky
  -svoju činnosť vykonávajú v zmysle Zákona o štátnom podniku. Členia sa na 2 podskupiny:
  a)ŠP manažérskeho typu - správajú sa podnikateľsky, ich cieľom je dosiahnutie
  Majú svojho riaditeľa, jeho zástupcu a dozornú radu, ktorá kontroluje hospodárenie.
 • Verejnoprospešné ŠP - slúžia na uspokojovanie záujmov občanov, nie na
  dosahovanie zisku.
  ŠP používajú majetok, ktorý je štátnym vlastníctvom.

 • 2.súkromné podniky - súkromné podnikanie sa rozmohlo po nežnej revolúcii. Ich podstatou je súkromný majetok, súkromné vlastníctvo. Členia sa do 3 skupín
  a)podnik jednotlivca - má najjednoduchšiu formu, vlastníkom je jednotlivec, ktorý vložil majetok alebo si zobral úver a začal podnikať. Za záväzky ručí celým svojim majetkom, napr. dom, auto.
 • Spoločnosť - je združenie dvoch, alebo viacerých podnikateľov. Založená je na základe zmluvy, spoločníci si delia zisk a rovnako uhrádzajú stratu. Rozlišujeme:
  - osobnú spoločnosť v ktorej ručia spoločníci celým svojim majetkom, aj osobným
  - kapitálové spoločnosti, ktorých spoločníci ručia obmedzene do výšky vkladu alebo neručia za záväzky

Spoločnosti sú povinné vytvárať orgány – vrcholový, riadiaci a kontrolný.

družstvo – hospodária s majetkom družstva, ide o dobrovoľné združenie, v ktorom majú členovia rovnaký cieľ a spoločne využívajú majetok.

 • 3.zmiešané podniky - vznikajú kombináciou štátneho a súkromného vlastníctva, alebo domáceho a zahraničného kapitálu.

Joint Ventures – typ podniku, zlúčenie domáceho a zahraničného kapitálu. Cieľom takéhoto zlúčenia je výmena skúseností, zvýšenie zamestnanosti.

Typy podnikateľských subjektov:

Štátny podnik

Zakladá ho príslušné ministerstvo. Vystavuje zakladateľskú listinu. Štátny podnik hospodári s majetkom, ktorý je štátnym vlastníctvom, ale na vlastný účet. Správa sa podnikateľsky, ale trhovo. Je producentom tovarov a služieb. Nezodpovedá za záväzky štátu a štát nezodpovedá za záväzky štátneho podniku. Má tieto orgány:

 1. riaditeľ - do funkcie ho vymenováva zriaďovateľ. Má svojho zástupcu alebo zástupcov, ktorí sú zároveň zamestnancami podniku. Riaditeľ koná v mene štátneho podniku. Je súčasne najvyšším i štatutárnym orgánom.
 2. dozorná rada - jej úlohou je:
  -prerokúvať základné otázky koncepcie rozvoja podniku a jeho podnikateľskej činnosti
  -dozerať na hospodárenie podniku
  -prerokúvať ročnú a mimoriadnu účtovnú závierku
  -rozhodovať o rozdelení použiteľného zisku podniku a o úhrade strát
  -vyjadrovať sa k rozdeleniu, zlúčeniu, splynutiu a zrušeniu podniku (spôsoby skončenia činnosti ŠP)

Členovia dozornej rady nemôžu byť zároveň zástupcami riaditeľa, lebo dozorná rada je kontrolným orgánom.

V. O. S.

Verejná obchodná spoločnosť – je osobná spoločnosť. Môžu ju založiť minimálne 2 fyzické alebo právnické osoby.
Spoločníci podpisujú spoločenskú zmluvu, ktorá musí obsahovať:

 • obchodný názov za ktorým sa píše skratka v. o. s.
 • mená a bydliská spoločníkov, alebo sídla spoločnosti pri PO
 • predmet podnikania
 • dobrovoľné vklady spoločníkov (peňažné, alebo nepeňažné)
 • spôsob riadenia a delenia zisku

ZI nevyplýva zo zákona, výška vkladov nie je stanovená, môžu to byť peniaze, auto...
Zisk si delia rovnakým dielom, alebo podľa výšky vkladu. Rovnako sa podieľajú na strate. Za záväzky ručí spoločnosť aj spoločníci celým svojim osobným majetkom. Ak do spoločnosti pristúpi ďalší spoločník ručí aj za záväzky, ktoré vznikli pred jeho príchodom. Zo zákona nevytvára žiadne fondy. Na riadení sa podieľajú spoločne, rokujú o problémoch, v dôležitých veciach hlasujú, každý má právo jedného hlasu. V. o. s. nemusí vytvárať orgány, poveruje spoločníka, ktorý sa stane štatutárnym orgánom.
Spoločnosť sa môže zrušiť: uplynutím doby, splnením účelu, smrťou spoločníka a likvidáciou.

K. S.

Komanditná spoločnosť je osobnou spoločnosťou. Môžu ju založiť minimálne 2 osoby, FO alebo PO, pričom jedna osoba musí byť komplementár a minimálne jedna osoba komandista. Podpisujú spoločenskú zmluvu. Táto obsahuje údaje ako u v. o. s. a menovite skupinu komplementárov a skupinu komandistov.
Základné imanie netvorí spoločnosť zo zákona, tvoria ho dobrovoľné vklady peňažné a nepeňažné vo výške podľa vnútorných predpisov. Minimálny vklad komandistu je 10 000,-.
Spoločnosť riadia komplementári. Môžu si zvoliť svojho konateľa. Sú zároveň štatutárnym orgánom.
Komandisti neriadia spoločnosť, dozerajú na hospodárenie, pri dôležitých veciach hlasujú. Každý má právo jedného hlasu.
Zisk si delia na dve polovice, ak nie je dohodnuté inak. Jednu časť si rozdelia komplementári a jednu komandisti. Za záväzky ručí spoločnosť celým svojim majetkom, komplementári ručia aj osobným majetkom, ale komandisti len do výšky nesplateného vkladu. K. S. je možné zrušiť rovnakými spôsobmi ako v. o. s..
Komandisti majú prednostné právo na likvidačný poplatok.

S. R. O.

Spoločnosť s ručením obmedzeným je kapitálová spoločnosť. Môže ju založiť minimálne jedna PO alebo FO. Spoločníkov môže byť maximálne 50. Založenie spoločnosti nastane podpisom zakladateľskej listiny (1) alebo spoločenskej zmluvy (viac). Spoločenská zmluva obsahuje:

 • obchodný názov a sídlo, s. r. o. 
 • mená a bydliská FO, názov a sídlo PO
 • predmet podnikania
 • základné imanie a vklady spoločníkov
 • konateľa spoločnosti, orgány

Zákon predpisuje ZI vo výške 200 000,-. Jeden spoločník minimálne 30 000,-. 30 % z vkladu musí byť zaplatených ihneď. Ak spoločnosť založí jedna osoba musí vložiť celé základné imanie, ide o peňažné alebo nepeňažné vklady.

Orgány spoločnosti tvorí s. r. o. zo zákona:

 1. valné zhromaždenie - je najvyšším riadiacim orgánom. Schádza sa raz za rok, v dôležitých veciach hlasujú (1 hlas = 1 000,- Sk vkladu)
 2. konateľ spoločnosti - to je štatutárny orgán, nesmie byť členom dozornej rady.
 3. dozorná rada - je kontrolným orgánom, mala by mať aspoň 3 členov. Môžu tam byť aj zamestnanci.

Zisk si delia podľa výšky vkladov, ak nie je dohodnuté inak.
Spoločnosť musí tvoriť rezervný fond, ročne 5 % z čistého zisku až do výšky 10 % ZI.
Zrušenie spoločnosti nastane bez likvidácie alebo likvidáciou.
S. R. O. ručí celým svojim majetkom, spoločníci len do výšky vkladu.

A. S.

Akcia – je cenný papier s ktorým sa spájajú práva vlastníka. Každá akcia má nominálnu hodnotu vyznačenú na cennom papiery (CP) a reálnu hodnotu, ktorú ovplyvňuje dopyt a ponuka, preto je nižšia alebo vyššia ako nominálna. Vlastníkom akcií sú vyplácané dividendy, čiže podiel na zisku. Dividenda ovplyvňuje kurz akcie na trhu.

Kurz akcie = dividenda * 100 / úroková miera

Druhy akcií:

 1. akcie na meno - obsahuje meno majiteľa. Pri predaji sa vyznačí meno druhého majiteľa na opačnej strane CP.  
 2. akcie na majiteľa - nemajú uvedené meno, preto je majiteľom každý, kto ich momentálne drží - momentálny držiteľ. Je prevoditeľná odovzdaním.
 3. kmeňové akcie - sú základné, obsahujú právo podieľať sa na zisku, na riadení a na likvidačnom zostatku.
 4. prioritné akcie - ich vlastníci majú prednosť pri vyplácaní dividend. Ich emitovaný - vydaný počet je limitovaný (obmedzený).
 5. zamestnanecké akcie - obchodujú s nimi zamestnanci medzi sebou.
 6. hromadné akcie - viac akcií toho istého druhu a hodnoty.

Akciová spoločnosť je kapitálová spoločnosť. Založiť ju môže jedna PO alebo dve FO. Podpisujú zakladateľskú zmluvu, alebo listinu. Jej obsah je podobný ako pri s. r. o., musí obsahovať aj zoznam akcionárov a spôsob založenia:

 1. na základe výzvy na upisovanie akcií
 2. bez výzvy na upisovanie akcií

Upisovanie akcií:

Na základe výzvy – zakladatelia a. s. oznámia vo Vestníku dátum, miesto, hodinu upisovania akcií, ich počet a nominálnu hodnotu. Záujemcu zapíšu do knihy, ten zaplatí buď celú sumu a dostane akcie, alebo 10 % z hodnoty ihneď, 30 % do prvého valného zhromaždenia a zvyšok do jedného roka. Potom mu vymenia dočasný list za akcie. Upisovanie je úspešné keď sa predajú všetky akcie, potom sa do 60 dní zvolá prvé valné zhromaždenie, ak nebolo úspešné peniaze sa musia vrátiť akcionárom.

Bez výzvy – znamená, že zakladatelia zložia povinné základné imanie sami vo výške 1 000 000,– Sk.

A. S. voláme kapitálová, to znamená, že spoločnosť ručí za záväzky celým svojim majetkom, ale akcionári neručia a ani nezodpovedajú za hospodárenie. Aj táto spoločnosť musí vytvárať rezervný fond zo zákona vo výške 5 % z ročného čistého zisku do výšky 20 % ZI.

A. S. tvorí tieto orgány zo zákona:

 1. valné zhromaždenie je najvyšším orgánom. Schádza sa minimálne raz ročne. Počet hlasov akcionára závisí od hodnoty jeho akcií. Ak niekto vlastní 51 % akcií ma majoritný balík (kontrolný).
 2. predstavenstvo je štatutárnym orgánom. Predkladá valnému zhromaždeniu účtovnú uzávierku, návrh na rozdelenie zisku, správu o majetku atď... Člen predstavenstva nemôže byť členom dozornej rady.
 3. dozorná rada kontroluje činnosť a. s., hospodárenie, použitie zisku.

Zrušenie spoločnosti sa robí likvidáciou, alebo bez likvidácie, rozhoduje o tom valné zhromaždenie, musí mať 2/3 hlasov. Likvidačný zostatok si rozdelia úmerne k hodnotám akcií.

Tantiéma – je podiel na zisku určený členom predstavenstva a dozornej rady a. s.

Verejnoprospešné organizácie

- poskytujú verejné a verejnoprospešné statky a služby. Sú prepojené na štátny rozpočet. Sú neziskové (charita, združenia). Môže ísť o:

Verejné podniky – majú finančnú, výrobnú a obchodnú samostatnosť. Ich samostatnú činnosť kontroluje príslušné ministerstvo. Dane odvádzajú do štátneho rozpočtu, zvyšné prostriedky používajú pre vlastné účely, napr. dopravné a zásobovacie spoločnosti.

Podniky s rozpočtovým spôsobom financovania – majú formu akciových spoločností. Podliehajú ministerstvám alebo orgánom verejnej moci. Majú väčšiu samostatnosť, napr. výskumné a vývojové pracoviská, lodenice a prístavy...

Zmiešané spoločnosti – zmiešané sú preto, lebo združujú viac druhov vlastníctva. Podobajú sa a. s. majú samostatnosť a lepšie reagujú na podmienky trhu, napr. bankový sektor.

Rozpočtové organizácie – zriaďujú sa na plnenie verejných funkcií (školstvo, zdravotníctvo, súdy), sú úplne financované zo štátneho rozpočtu. Prípadné príjmy sa odvádzajú do s. r.

Príspevkové organizácie – vlastné príjmy nestačia na pokrytie výdavkov (kiná, divadlá, galérie, knižnice, múzeum)
Výpočet: príspevok = výdavky – príjmy (predpokladané)

Štátne podniky – verejnoprospešné – zníženie nezamestnanosti (čistenie miest, výsadba stromov, parky) v najnutnejších prípadoch.

Základné pojmy:

Obchodný majetok – súbor majetkových hodnôt a iných práv, ktoré slúžia na podnikanie.

Podnik – súbor hmotných, nehmotných a ostatných zložiek podnikania.

Odštepný závod – organizačná zložka podniku zapísaná do obchodného registra (závod – divízia). Musí byť súčasťou názvu podniku, napr. SIBAMAC a. s. Trnava odštepný závod Dubnica nad Váhom.

Prevádzkareň – priestor v ktorom sa vykonáva určitá podnikateľská činnosť. Musí byť označená názvom podniku a byť jeho súčasťou, napr. Hydinárne a. s. Cífer, prevádzkareň Myjava – výroba majonézy.

Obchodné meno – názov podniku pod ktorým podnikateľ vykonáva svoju činnosť (osobný, vecný, zmiešaný).

Obchodný register – je verejný zoznam do ktorého sa zapisujú všeobecné a osobitné údaje. Môže doň nahliadnuť každý a robiť z neho odpisy. Vedie ho okresný súd v sídle krajského súdu. Všeobecné údaje – meno, názov, sídlo, bydlisko, IČO, DIČ, právna forma. Osobitné údaje – vklady spoločníkov, mená akcionárov, základné imanie, štatutárny zástupca, mená členov dozornej rady a pod.
Účtovníctvo podnikateľa – FO vedie jednoduché účtovníctvo, pokiaľ nie je zapísaná v obchodnom registri dobrovoľne, PO – je zapísaná v obchodnom registri a vedie podvojné účtovníctvo. A. S. – si musia dať uzávierku riadnu alebo mimoriadnu skontrolovať auditorom. Účtovným obdobím je 12 kalendárnych mesiacov. FO môže dodržiavať naďalej kalendárny rok.

Konanie podnikateľa – FO koná vo vlastnom mene alebo prostredníctvom zástupcu. Zástupcom môže byť iná splnomocnená osoba alebo prokurista. PO má štatutárny orgán. Môže sa nechať zastúpiť inou osobou alebo osobami na základe plnej moci alebo prokuristom.

Prokurista – FO, ktorá zastupuje FO alebo PO v právnych záležitostiach, za meno si píše skratku p .p.


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk