referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Anabela
Sobota, 20. augusta 2022
Manažment podniku
Dátum pridania: 07.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: silvinju
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 509
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 5
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 8m 20s
Pomalé čítanie: 12m 30s
 

Manažment

Slovo manažment môžeme chápať v 2 významoch:

 • proces riadenia
 • aparát podniku vo význame manažéri podniku

Manažérske funkcie

Ide o manažérsku činnosť, čiže prácu vedúcich, kt. môžeme označiť aj za dispozitívne faktory. Sú to:

 • plánovanie - stanovenie plánov, cieľov a stratégií
 • organizovanie - ide o organizačnú štruktúru podniku
 • rozhodovanie - zodpovednosť za úlohy a rozhodnutia
 • rozhodovanie - zodpovednosť za úlohy a rozhodnutia

Plánovanie
(začať rozprávať o cieľoch pri finančnom pláne)

Je proces cieľov podniku, stanovenia prostriedkov na ich dosiahnutie a spôsobov, kt. umožnia ciele splniť. Ciele podniku musia byť vymedzené:

 •  vecne - sú jasné, majú vecný obsah, napr. dosiahnutie zisku, zvýšenie predaja
 • merateľné - ľahko je vyčísliteľný výsledok, napr. merná jednotka v korunách; môžeme uplatniť matematické výpočty
 • časovo ohraničené - krátkodobé - do 1 roka, strednodobé - 2- 3,4 roky, dlhodobé - viac ako 5 rokov

Ciele môžeme splniť pomocou nasledovných prostriedkov (taktika)

 • pracovné - pomocou ľudí, kt. sú manažéri, pracovníci, robotníci
 • materiálové prostriedky, napr. suroviny, materiál, polotovary, tovary
 • kapacitné - stroje, zariadenie, linky, haly
 • peňažné (finančné) prostriedky - tržby, zisk, úvery, nerozdelený zisk

Spôsoby dosiahnutia cieľa (stratégia). Ciele sa dajú dosiahnuť viacerými spôsobmi a je na manažérovi, aby rozhodol, kt. bude najefektívnejší.

Aké hospodárske ciele poznáme?

 • výkonové ciele - patrí sem štruktúra výrobného a odbytového programu (sortimentná skladba)
  -výrobné a odbytové kapacity (výkony)
  -kvalita produkcie
  -podiel na trhu (klientelu)
 • ekonomické ciele
  -obrat, tržby
  -tvorba kapitálu, zisk, rentabilita, dividendy
 • finančné ciele - likvidnosť, solventnosť, investície, tvorba rezerv

1. Aké hospodárske ciele poznáme:

Výkonové – patrí sem štruktúra výrobného a odbytového programu (sortimentná skladba)
Výrobné a odbytové kapacity
Kvalita produkcie

2. Ekonomické ciele – akumulačná funkcia

-obrat
-tržby
-tvorba kapitálu
-zisk
-rentabilita
-dividendy

3. Finančné – alokujeme

-platobná schopnosť
-solventnosť
-likvidnosť
-investície
-tvorba rezerv

Aké sociálne ciele poznáme
-spravodlivé odmeňovanie
-dôstojné prac. Podmienky
-istota v zamestnaní
-spoluúčasť zamestnancov na zisku a majetku
-spoluúčasť na rozhodovaní podniku

Aké poznáme stratégie
Čiže spôsoby dosiahnutia cieľov

 • stratégia rastu
  -podnikateľ sa snaží byť úspešný, byť prvý, konkurencieschopný
  -mať veľký podiel na trhu, vysoké tržby, zisky, majetok
   
 • stratégia rentability - ofenzívna, podnikateľ sa snaží udržať na trhu, zlepšuje hospodárenie, znižuje náklady
 • stratégia útlmu - naznačuje ústup, zmenu sortimentnej skladby

Aké druhy plánov poznáme ?

Podnikateľský zámer – vychádza z dobrého nápadu podnikateľ. Obsahuje majetok podniku a zdroje jeho krytia, štruktúru nákladov a výnosov, tvorbu zisku a jeho delenie a v prípade žiadosti o úver sa predkladá banke v predpísanej forme.
Podnikateľský plán – obsahuje:

a)charakteristika podniku – v nej uvedie podnikateľ činnosť, kt. sa venuje, spôsob založenia podniku a právnu formu, vývoj podniku, súčasný stav po stránke hospodárenia, majetok podniku, jeho štruktúru

b)ciele podniku – sú konkrétne ukazovatele, kt. chce podnikateľ dosiahnuť, čiže objem výroby, predaja, plánovaný zisk, prípadné riziká, stupeň kvality

c)trhy a konkurencia – tu sa uvádza sieť obchodných partnerov, vývoj trhu a jeho požiadavky, konkurencia

d)marketing – v tejto časti je rozpracovaný spôsob a technika predaja, vychádza sa z prieskumu trhu, reklamy, podpory predaja
a hodnotí sa daňová politika

e)výroba – predstavuje sortimentnú skladbu výroby, výpočet kalkulácií a nákladov, kvalitu výrobkov, spôsob prísunu vstupov, výkonové normy a ďalšie

f)organizácia a manažment – rozpracovaná štruktúra podniku, strediská a ich manažérske obsadenie, plán budúcich manažérov a štýl riadenia

g)finančné hospodárenie – je rozpracovaný výkaz ziskov a strát prepojený na súvahu alebo súvahové účty a finančné riadenie – plán cash-flow

h)dodatky a prílohy – obsahujú prospekty, katalógy, schémy riadenia a pre interné potreby aj všetky čiastkové plány

Čiastkové plány – sú: plán marketingu, finančný plán, plán zásobovania, ďalšie plány.

Organizovanie

Je proces v ktorom sa snažíme o harmóniu, buď vytvárame nový systém organizácie alebo pretvárame už existujúci. Slovo organizácia má význam podniku alebo činnosti. Organizačná štruktúra obsahuje:
1.riadiaci systém – patrí sem riaditeľ, top manažéri
2.riadený systém – zaraďujeme sem ostatných pracovníkov alebo robotníkov, kt. sú podrobení riadiacemu aparátu.
Pri organizačnej činnosti sú úlohy rozdeľované podľa útvarov podniku, napr. výroba, odbyt, zásobovanie... – ide o horizontálnu diferenciáciu úloh. Alebo sú úlohy rozdelené pre podnik a nižšie zložky hierarchicky, potom ide o vertikálnu diferenciáciu úloh, podnik, závod, prevádzka, dielňa.

Rozdelením úloh neznamená, že dochádza k decentralizácii riadenia. Ústredie podniku sa stará, aby výsledky integrovali k finančnému manažérovi a odtiaľ k riaditeľov podniku. V menších podnikoch integráciou rozumieme aj spájanie činností, napr. investičnú činnosť do zásobovacieho útvaru.

Riadiaci aparát podniku môže vyzerať nasledovne:
-riaditeľ podniku – kompletne riadi podnik
-sekretariát – bežná administratíva, návštevy
-štábne odborné útvary – odbor, oddelenie, referát
-líniové útvary – sú vytvorené vertikálne, hierarchicky


Typy organizačných štruktúr

 • štruktúra malého podniku:
  -riadi ho spravidla zakladateľ, pod kt. spadajú zamestnanci, nemá žiadnych top manažérov
 • funkčná podnikateľská štruktúra:
  -vytvára ju podnikateľ, spravidla zapísaný v obchodnom registri, ide o stredný alebo veľký podnik. Riadiacu činnosť rozdeľuje medzi top manažérov, vytvára útvary podniku
 • divizionálna štruktúra
  -využíva sa pri väčšom počte útvarov, kt. sú osamostatnené, rozmiestnené v teréne a každý z nich má svoje hospodárenie za kt. zodpovedá generálny manažér. Ich výstupy sa môžu vzájomne dopĺňať, kompletizovať. Generálny manažéri zodpovedajú vrcholovému manažmentu a celá spoločnosť môže mať 1 alebo viacerých vlastníkov.
 • maticová štruktúra
  -využívajú ju podnikatelia, kt. vyrábajú rôzne výrobky pre rôzne trhy a z hľadiska vstupov a výstupov môžu mať sídla v rôznych krajinách
 • štruktúra holdingovej spoločnosti
  -podobá sa divizionálnej, ale divízie majú charakter samostatných podnikov

Vrcholové vedenie holdingu

Rozhodovanie

Rozhodovací proces má za úlohu vybrať najvhodnejší variant zo všetkých možností, aby sa dosiahol najlepší efekt, napr. kvalitu dosiahneme kvalifikovanými pracovnou silou, lepším zariadením, lepšími vstupmi. Rozhodovanie je myšlienkový proces a nie impulz.
Rozlišujeme rozhodovanie
-v podmienkach istoty
-v podmienkach rizika
-v podmienkach neurčitosti


Rozhodovanie v podmienkach istoty
Predpokladá sa, že podnik je stabilný. Manažér má k dispozícii cieľ, varianty – možnosti riešenia a súčasne môžeme tieto možnosti použiť. V podmienkach istoty vie rozhodovať aj manažér s menšou praxou a skúsenosťami, bez obáv, že by jeho rozhodnutie prinieslo stratu.

Rozhodovanie v podmienkach rizika
Poznáme cieľ, opäť máme viacero možností ako problém riešiť, ale pravdepodobnosť nie je istá, napr. pri investovaní.

Rozhodovanie v podmienkach neurčitosti
Podnik má k dispozícii svoj cieľ a varianty na jeho riešenie, ale aj pravdepodobnosť úspešnosti rozhodnutia. Jeho úspešnosť však záleží od okolia podniku. Rozumieme tým zmenu vlády, zákonov, daňové zaťaženie, politický vývoj v krajine.

Podnikateľské riziko

Môže byť:
1.poistiteľné – škody zmierňuje poisťovňa
2.nepoistiteľné – škody znáša podnikateľ

Rizikový faktor- forma rizika

Základný majetok- poškodenie, zničenie
- pozemky, budovy, stroje- živelné pohromy
- pokles hodnoty na burze

Krátkodobý majetok- poškodenie, zničenie strata
- suroviny, materiály, tovary, pohľadávky- riziká spojené s prepravou
- pokles cien
- platobná neschopnosť zákazníka

Kapitál- riziko finančných investícií
- vlastný, cudzí- bankrot veriteľov

Personál- choroba, úraz, absencia, výpoveď
- výrobky- nedodržanie kvality, zvýšenie N, pokles ceny

Zákazníci- zmenené požiadavky, nesolventnosť

Dodávatelia- zmeny kvality, ceny, dodacích termínov

Konkurenti- cenová politika, reklama
- súčasní, noví- vyššia kvalita výrobkov

Spoločenské prostredie- politické vplyvy
- legislatívne podmienky

Pri analýze rizík sa postupuje takto:

odhaľujú sa riziká
hodnotia sa príčiny a pravdepodobnosť ich výskytu
hodnotí sa možnosť vzniku dôsledkov a škôd
hodnotia sa možnosti znižovania rizík
hodnotí sa vplyv rizika na N a zisk podniku

Kontrola

Je poslednou a nemenej dôležitou fázou riadenia. Bez nej nie je možné cieľ vytvoriť, splniť a zhodnotiť, preto ju môžeme rozčleniť na:

 • predbežná - zameriava sa na tvorbu cieľa, stanovenie stratégie, výber taktiky
 • priebežná - vykonáva sa v priebehu kalendárneho roka alebo pri investíciách v priebehu výstavby diela. Kontrolou zabezpečujeme plynulosť plnenia úloh a odstraňujeme prípadné sklzy
 • výsledná - prestavuje číselné zhodnotenie, porovnanie skutočnosti s plánom, je doplnená o rozbor výsledkov. Obsahuje návrhy aj riešenia na odstránenie nedostatkov
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.